Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các cách khác nhau để nội suy và nối nhiều chuỗi trong Python. Nội suy chuỗi liên quan đến một

Bạn đang xem: python thêm hai chuỗi với nhau

< / p>

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các cách khác nhau để nội suy và nối nhiều chuỗi trong Python. Nội suy chuỗi liên quan đến việc chèn chuỗi trong một câu lệnh cụ thể. Hãy bắt tay ngay vào nó!

Kỹ thuật 1: f-string để nối nhiều chuỗi trong Python

Python f-string còn được gọi là chuỗi định dạng đã được chứng minh là một cách hiệu quả và tối ưu để xử lý các chuỗi. Chuỗi f được giới thiệu trong PEP 498 dưới dạng Nội suy chuỗi chữ .

f-string về cơ bản phục vụ mục đích của nội suy chuỗi tức là chèn nhiều chuỗi vào một câu lệnh hoặc cấu trúc.

Cú pháp :

 f '{string1} {string2} {stringN}'
 • {} : Chuỗi được nội suy được đặt giữa các dấu ngoặc nhọn.

Ví dụ 1:

 str1 = 'Python'
str2 = '@'
str3 = 'JournalDev'
res = f '{str1} {str2} {str3}'
print ("Nối nhiều chuỗi bằng f-string: \ n")
in (res)

Đầu ra:

 Nối nhiều chuỗi bằng f-string:

Python @ JournalDev

Ví dụ 2:

 str1 = 'Python'
str2 = 'và'
str3 = 'R'
str4 = '@ JournalDev'
res = f '{str1} {str2} {str3} {str4}'
print ("Nối nhiều chuỗi bằng f-string: \ n")
in (res)

Đầu ra:

 Nối nhiều chuỗi bằng f-string:

Python và R @ JournalDev

Kỹ thuật 2: Phương thức Python format () để nối nhiều chuỗi

Hàm string.format () trong Python cũng có thể được sử dụng để định dạng chuỗi một cách hiệu quả.

Xem Thêm  Hàm gọi lại trong JavaScript là gì? - gọi lại hàm trong javascript

Cú pháp:

1. Định dạng chuỗi đơn bằng cách sử dụng hàm format ()

 {}. format (string)

2. Định dạng nhiều chuỗi bằng cách sử dụng hàm format ()

 {} {} .format (string1, string2)

Hàm string.format () định dạng các chuỗi và giúp thay thế chuỗi thông qua định dạng vị trí tức là theo vị trí của chuỗi được đặt trong danh sách tham số hàm.

Ví dụ 1:

 str1 = 'Python'
str2 = '@'
str3 = 'JournalDev'
res = "{} {} {}". format (str1, str2, str3)
print ("Nối nhiều chuỗi bằng định dạng (): \ n")
in (res)

Đầu ra:

 Nối nhiều chuỗi bằng cách sử dụng định dạng ():

Python @ JournalDev

Ví dụ 2:

 str1 = 'Python'
str2 = 'và'
str3 = 'Java'
str4 = '@ JournalDev'
res = "{} {} {} {}". format (str1, str2, str3, str4)
print ("Nối nhiều chuỗi bằng định dạng (): \ n")
in (res)

Đầu ra:

 Nối nhiều chuỗi bằng cách sử dụng định dạng ():

Python và Java @ JournalDev

Hãy tìm hiểu thêm một số cách để nối nhiều chuỗi trong Python.

Kỹ thuật 3: Sử dụng toán tử ‘+’ để nối nhiều chuỗi

Python nối operator tức là '+' operator có thể được sử dụng để nối nhiều chuỗi lại với nhau.

Cú pháp:

 string1 + string2 + ..... + stringN

Ví dụ 1:

 str1 = 'Python'
str2 = '@'
str3 = 'JournalDev'

res = str1 + str2 + str3
print ("Nối nhiều chuỗi bằng toán tử Python '+': \ n")
in (res)

Đầu ra :

 Nối nhiều chuỗi bằng toán tử Python '+':

 [email được bảo vệ] 

Ví dụ 2:

 str1 = 'Python'
str2 = '+'
str3 = 'R'
str4 = "@JournalDev"

res = str1 + str2 + str3 + str4
print ("Nối nhiều chuỗi bằng toán tử Python '+': \ n")
in (res)

Đầu ra:

Xem Thêm  Danh sách họ phông chữ CSS - Hướng dẫn - danh sách họ phông chữ css

 Nối nhiều chuỗi bằng toán tử Python '+':

 [email được bảo vệ] 

Kỹ thuật 4: Toán tử ‘%’ trong Python để nối nhiều chuỗi

Toán tử '%' trong Python phục vụ mục đích định dạng chuỗi và nội suy.

Cú pháp:

 "% s"% (string)

% s’ đóng vai trò là trình giữ chỗ để thay thế nó bằng chuỗi được chuyển trong dấu ngoặc đơn () .

Ví dụ 1:

 str1 = 'Python'
str2 = '+'
str3 = 'Java'

res = "% s% s% s"% (str1, str2, str3)
print ("Nối nhiều chuỗi bằng toán tử Python '%': \ n")
in (res)

Đầu ra:

 Nối nhiều chuỗi bằng toán tử Python '%':

Python + Java

Ví dụ 2:

 str1 = 'Python'
str2 = '+'
str3 = 'Java'
str4 = '@ journalDev'

res = "% s% s% s% s"% (str1, str2, str3, str4)
print ("Nối nhiều chuỗi bằng toán tử Python '%': \ n")
in (res)

Đầu ra:

 Nối nhiều chuỗi bằng toán tử Python '%':

Python + Java @ journalDev

Kết luận

Như vậy, trong bài viết này, chúng ta đã hiểu các cách khác nhau để nội suy và nối nhiều chuỗi trong Python.

Tài liệu tham khảo


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề python thêm hai chuỗi với nhau

[Python] B08 – Vòng lặp for

 • Tác giả: Ha Huynh
 • Ngày đăng: 2022-04-14
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9574 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8145 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi (String) trong Python – Học Python cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản từ Tổng quan, Cài đặt, Biến, Toán tử, Cú pháp cơ bản, Hướng đối tượng, Vòng lặp, Chuỗi, Number, List, Dictionary, Tuple, Module, Xử lý ngoại lệ, Tool, Exception Handling, Socket, GUI, Multithread, Lập trình mạng, Xử lý XML.
Xem Thêm  Mảng trong Java - mảng java trong mảng

Bài 9 – Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: lotusacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7156 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Cách nối chuỗi hiệu quả trong Python

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5640 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi tôi mới bắt đầu sử dụng Python, tôi thường sử dụng toán tử + để nối chuỗi như nhiều ngôn ngữ lập trình đã làm như Java.

Cách ưa thích nào để nối chuỗi trong Python?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8327 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Cách tốt nhất để nối một chuỗi vào biến chuỗi là sử dụng +hoặc +=. Điều…

Chuỗi (String) trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1592 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chuỗi (String) trong Python là một trong các kiểu phổ biến nhất trong Python. String trong Python là immutable. Chúng ta có thể tạo các chuỗi bằng cách

Nối chuỗi trong Python

 • Tác giả: laptrinhtudau.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8105 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nối chuỗi trong Python – Lập Trình Từ Đầu 2 String trong Python

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php