Dưới đây là bảng phân tích về bộ giá trị là gì, cách chúng hoạt động và chúng khác với danh sách và từ điển như thế nào.

Bạn đang xem : tuple trong python là gì

A Tuple trong Python là gì

Tìm hiểu về các hàm và kiểu dữ liệu tích hợp trong Python là một trong những bước tiến quan trọng về kiến ​​thức mà bạn cần thực hiện trước khi được coi là thành thạo ngôn ngữ này.

Tuples là một trong bốn kiểu dữ liệu tích hợp sẵn trong Python và việc hiểu cách hoạt động của nó không quá khó.

Dưới đây là bảng phân tích về bộ giá trị là gì, cách chúng hoạt động và sự khác biệt của chúng với danh sách và từ điển.

Tuple trong Python là gì?

Như đã đề cập ở trên, tuple là một trong bốn kiểu dữ liệu được tích hợp vào Python. Ba loại dữ liệu khác là Danh sách, Bộ và Từ điển. Mỗi loại dữ liệu đều có những đặc điểm riêng và có những nhược điểm riêng khi được sử dụng.

Các đặc điểm của tuple Python là:

 1. Các bộ dữ liệu là bộ sưu tập dữ liệu có thứ tự, được lập chỉ mục. Tương tự như chỉ số chuỗi, giá trị đầu tiên trong bộ giá trị sẽ có chỉ số [0], giá trị thứ hai [1], v.v.

 2. Tuples có thể lưu trữ các giá trị trùng lặp.

 3. Sau khi dữ liệu được gán cho một bộ, không thể thay đổi các giá trị.

 4. Tuples cho phép bạn lưu trữ một số mục dữ liệu trong một biến. Bạn có thể chọn chỉ lưu trữ một loại dữ liệu trong một bộ hoặc trộn chúng khi cần thiết.

Cách tạo và sử dụng Tuples?

Trong Python, các bộ giá trị được gán bằng cách đặt các giá trị hoặc “phần tử” của dữ liệu bên trong dấu ngoặc tròn “()”. Dấu phẩy phải ngăn cách các mục này.

tài liệu Python chính thức nói rằng việc đặt các mục bên trong dấu ngoặc tròn là tùy chọn và người lập trình có thể khai báo các bộ giá trị mà không cần sử dụng chúng. Tuy nhiên, cách tốt nhất được coi là sử dụng dấu ngoặc tròn khi khai báo một bộ giá trị vì nó giúp mã dễ hiểu hơn.

Một bộ tuple có thể có bất kỳ số lượng giá trị nào và các giá trị có thể thuộc bất kỳ loại nào.

Dưới đây là một số ví dụ về các bộ giá trị đã khai báo:

 tuple1 = (1, 3, 5, 7, 9);
tuple2 = "W", "X", "c", "d";
tuple3 = ('bread', 'cheese', 1999, 2019); 

Bạn cũng có thể tạo một bộ giá trị trống bằng cách không đặt giá trị nào giữa các dấu ngoặc, như sau:

 tuple1 = (); 

Tạo một bộ giá trị chỉ với một giá trị là một chút phức tạp về mặt cú pháp. Khi khai báo một bộ giá trị có một giá trị, bạn phải thêm dấu phẩy nhập giá trị trước khi đóng dấu ngoặc.

 tuple1 = (1,); 

Điều này là để Python hiểu rằng bạn đang cố tạo một bộ giá trị chứ không phải một số nguyên hoặc một giá trị chuỗi.

Truy cập các mục Tuple

Trong Python, bạn có thể truy cập các bộ giá trị theo nhiều cách khác nhau. Điều quan trọng mà bạn cần nhớ là các chỉ số tuple trong Python giống như các chỉ số chuỗi Python – chúng đều được lập chỉ mục và bắt đầu từ 0.

Do đó, cũng giống như chỉ số chuỗi, các bộ giá trị có thể được nối, cắt lát, v.v. Ba cách chính để truy cập các bộ giá trị trong Python là lập chỉ mục, lập chỉ mục phủ định và cắt.

Phương pháp # 1: Lập chỉ mục

Toán tử chỉ mục rất hữu ích khi truy cập các bộ giá trị. Để truy cập một bộ cụ thể trong một bộ, bạn có thể sử dụng các toán tử “[]”. Hãy nhớ rằng lập chỉ mục bắt đầu từ 0 chứ không phải 1.

Nói cách khác, một bộ có năm giá trị trong đó sẽ có các chỉ số từ 0 đến 4. Nếu bạn cố gắng truy cập một chỉ mục bên ngoài phạm vi hiện có của bộ, nó sẽ tạo ra “IndexError”.

Ngoài ra, việc sử dụng kiểu float hoặc một kiểu khác bên trong toán tử chỉ mục để truy cập dữ liệu trong một bộ giá trị sẽ gây ra “TypeError”.

Dưới đây là một ví dụ về cách truy cập một tuple bằng cách sử dụng lập chỉ mục:

 tuple1 = (1, 3, 5, 7, 9);
in (tuple1 [0])
# Đầu ra: 1

Bạn cũng có thể đặt các bộ giá trị bên trong các bộ giá trị. Đây được gọi là bộ giá trị lồng nhau. Để truy cập một giá trị của một bộ giá trị nằm trong một bộ giá trị khác, bạn phải liên kết các toán tử chỉ mục, như sau:

 tuple1 = ((1, 3), (5, 7));
in (tuple1 [0] [1])
in (tuple1 [1] [0])
# Đầu ra:
# 3
# 5

Phương pháp # 2: Lập chỉ mục phủ định

Một số ngôn ngữ không cho phép lập chỉ mục phủ định, nhưng Python không phải là một trong những ngôn ngữ đó.

Nói cách khác, chỉ mục “-1” trong bộ giá trị đề cập đến mục cuối cùng trong danh sách, chỉ mục “-2” đề cập đến mục cuối cùng thứ hai, v.v.

Đây là cách bạn có thể sử dụng lập chỉ mục phủ định để truy cập các phần tử tuple trong Python:

 tuple1 = (1, 3, 5, 7);
in (tuple1 [-1])
in (tuple1 [-2])
# Đầu ra:
# 7
# 5

Phương pháp # 3: Cắt lát

Truy cập các giá trị tuple thông qua phương pháp cắt có nghĩa là truy cập các phần tử bằng cách sử dụng toán tử cắt, là dấu hai chấm (“:”).

Dưới đây là cách cắt hoạt động:

 tuple1 = ('p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n');

# Để in phần tử thứ hai đến thứ tư
in (tuple1 [1: 4])
# Đầu ra: ('y', 't', 'h')

# Để in các phần tử từ giá trị đầu đến giá trị thứ hai
in (tuple1 [: - 4])
# Đầu ra: ('p', 'y')

# Để in các phần tử từ phần tử thứ tư đến cuối
in (tuple1 [3:])
# Đầu ra: ('h', 'o', 'n')

# Để in tất cả các phần tử từ đầu đến cuối bộ
print (tuple1 [:])
# Đầu ra: ('p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')

Slicing là một phương pháp hiệu quả để truy cập các giá trị trong các bộ giá trị. Hình dung các phần tử trong bộ mã, như được hiển thị bên dưới, có thể giúp bạn hiểu phạm vi và viết logic thích hợp trong mã dễ dàng hơn.

Tham chiếu trong python sliceing = các phần tử trong tuple

Thay đổi Tuples

Trong khi danh sách Python có thể thay đổi được, các bộ giá trị thì không. Đây là một trong những đặc điểm chính của bộ giá trị – một khi các phần tử bộ giá trị được khai báo, chúng sẽ không thể thay đổi được.

Đây là một ví dụ:

 tuple1 = (1,2,3,4,5)

tuple1 [0] = 7

# Đầu ra: TypeError: đối tượng 'tuple' không hỗ trợ gán mục

Tuy nhiên, bộ giá trị có thể lưu trữ các phần tử có thể thay đổi, chẳng hạn như danh sách trong chúng. Nếu phần tử được lưu trữ có thể thay đổi, bạn có thể thay đổi các giá trị được lồng trong phần tử. Đây là một ví dụ để chứng minh:

 tuple1 = (1,2,3, [4,5])

tuple1 [3] [0] = 7

in (tuple1)

# Đầu ra: (1,2,3, [7,5])

Mặc dù không thể thay đổi giá trị của phần tử sau khi được chỉ định, nhưng bộ giá trị có thể được chỉ định lại hoàn toàn.

 tuple1 = (1,2,3, [4,5])

tuple1 = ('p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n');

in (tuple1)

# Đầu ra: ('p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')

Cách duy nhất mà một tuple có thể được thay đổi là thông qua nối. Kết nối là quá trình kết hợp hai hoặc nhiều bộ giá trị. Các bộ dữ liệu có thể được nối bằng cách sử dụng các toán tử + và *.

 # Nối bằng toán tử +

tuple1 = (('p', 'y', 't') + ('h', 'o', 'n'));

in (tuple1)

# Đầu ra: ('p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')

# Nối sử dụng toán tử *

tuple2 = (("Lặp lại",) * 3)

in (tuple2)

# Đầu ra: ('Lặp lại', 'Lặp lại', 'Lặp lại')

Xoá Tuples

Python không cho phép người lập trình thay đổi các phần tử trong một bộ giá trị. Điều đó có nghĩa là bạn không thể xóa từng mục trong một bộ.

Tuy nhiên, có thể xóa hoàn toàn một bộ bằng cách sử dụng từ khóa “del.”

 tuple1 = ('p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')

del tuple1 [2]

# Đầu ra: TypeError: đối tượng 'tuple' không hỗ trợ xóa mục

del tuple1

in (tuple1)

# Đầu ra: NameError: tên 'my_tuple' không được xác định

Các phương thức có thể sử dụng với Tuples

Có hai phương pháp cung cấp chức năng bổ sung khi sử dụng bộ giá trị. Hai phương pháp là phương pháp đếm và phương pháp chỉ mục.

Dưới đây là một ví dụ minh họa cách bạn có thể sử dụng cả hai phương pháp:

 tuple1 = ('p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')

print (tuple1.count ('y'))

# Đầu ra: 1
# Vì chỉ có một chữ 'y' trong bộ giá trị

print (tuple1.index ('y'))

# Đầu ra: 1
# Vì chỉ số của 'y' là 1

Hoạt động của Tuple

Tuples hoạt động giống như chuỗi và đáp ứng tất cả các thao tác chung mà bạn có thể thực hiện với chúng. Tuy nhiên, khi các thao tác được thực hiện trên chúng, kết quả là một bộ giá trị chứ không phải một chuỗi.

Bên cạnh việc nối và lặp lại, có một số thao tác khác mà người lập trình có thể thực hiện trên các bộ giá trị.

Ví dụ: bạn có thể kiểm tra độ dài của một tuple:

 tuple1 = ('p', 'y', 't', 'h', 'o', 'n')

print (len (tuple1)) 

Bạn cũng có thể so sánh các phần tử của bộ giá trị và trích xuất giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong bộ giá trị:

 tuple1 = (1,2,3,4,5)

tuple2 = (5,6,7,8,9)

tuple1 [4] == tuple2 [0]

# Đầu ra: Đúng

in (tối đa (tuple1))

# Đầu ra: 5

in (tối thiểu (tuple1))

# Đầu ra: 1

Bạn cũng có thể kiểm tra xem một mặt hàng có tồn tại trong một bộ giá trị hay không bằng cách sử dụng “kiểm tra tư cách thành viên”. Dưới đây là một ví dụ về bài kiểm tra tư cách thành viên:

 tuple1 = (1,2,3,4,5)

1 trong tuple1

# Đầu ra: Đúng

'1' trong tuple1

# Đầu ra: Sai

7 trong tuple1

# Đầu ra: Sai

Bạn có thể sử dụng vòng lặp for để lặp lại các mục trong một bộ. Ví dụ:

 cho tên trong ('Kathy', 'Jimmy'):
  print ('Xin chào', tên) 

Điểm giống nhau giữa danh sách và bộ dữ liệu trong Python

Bộ mã và danh sách tương tự nhau theo một số cách khác nhau, chúng ta đã thảo luận về cách thực hiện trong phần này.

Bộ nhớ

Một trong những cách chính khiến bộ giá trị và danh sách tương tự nhau là bạn có thể lưu trữ nhiều mục trong một biến ở cả hai. Ngoài ra, cả bộ dữ liệu và danh sách đều có thể để trống.

Sự khác biệt chính giữa cả hai là cú pháp: bạn phải sử dụng dấu ngoặc tròn để khai báo một bộ giá trị và dấu ngoặc vuông để khai báo một danh sách.

Bạn có thể tạo một bộ giá trị trống bằng cách nhập tên biến và thêm dấu ngoặc đơn vào cuối. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm tạo tuple () để tạo bộ tuple.

Điều quan trọng cần nhớ là nếu bạn tạo một bộ giá trị bằng cách sử dụng hàm tạo, bạn sẽ cần sử dụng dấu ngoặc kép để cho biết ý định của bạn với Python một cách chính xác.

Ngoài ra, nếu bạn đang tạo một bộ với một mục, bạn sẽ cần thêm dấu phẩy ở cuối sau mục đó. Python sẽ không nhận dạng mã là một bộ mã nếu bạn quên thêm dấu phẩy.

Các danh sách cũng hoạt động theo cách tương tự. Bạn có thể tạo danh sách bằng cách nhập tên danh sách mong muốn và thêm dấu ngoặc vuông ở cuối danh sách. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng hàm tạo list () để tạo danh sách.

Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng bạn sẽ cần thêm dấu phẩy ở cuối sau khi thêm một mục vào danh sách, nhưng trường hợp này không phải như vậy. Python sẽ nhận ra rằng đó là một danh sách mà không cần bạn thêm dấu phẩy ở cuối.

Nói chung, các mục được lưu trữ trong danh sách và bộ dữ liệu có bản chất tương tự nhau và có xu hướng liên quan đến nhau theo cách nào đó.

Nếu bạn đang tạo danh sách hoặc bộ dữ liệu với chuỗi chuỗi, số nguyên hoặc giá trị Boolean, tất cả những gì bạn cần làm là phân tách chúng bằng dấu phẩy. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không thể tạo danh sách và bộ dữ liệu với các loại dữ liệu khác nhau trong đó.

Chỉ cần đảm bảo bạn sử dụng dấu nháy đơn khi thêm chuỗi và viết hoa T và F thành True và False khi thêm giá trị Boolean. Ngoài ra, lưu ý rằng bạn có thể thêm các mục trùng lặp trong cả danh sách và bộ giá trị.

Mở gói

Một điểm tương đồng khác giữa bộ giá trị và danh sách là cả hai đều hỗ trợ giải nén. Python sẽ “đóng gói” nhiều giá trị vào một biến duy nhất khi bạn tạo danh sách hoặc bộ dữ liệu.

Ý tưởng về việc giải nén là Python cho phép bạn gán các giá trị riêng lẻ cho các biến riêng lẻ.

Tuy nhiên, bất kể bạn đang làm việc với danh sách hay bộ giá trị, bạn phải đảm bảo rằng bạn tạo cùng một số lượng biến với các giá trị bên trong danh sách hoặc bộ giá trị. Nếu bạn không làm điều này, Python sẽ gặp lỗi.

Lập chỉ mục

Điểm giống nhau cuối cùng giữa danh sách và bộ giá trị là cả hai đều là bộ sưu tập các mục có thứ tự. Nói cách khác, thứ tự lưu trữ dữ liệu là không thể thay đổi sau khi đã thiết lập.

Có thể truy cập các giá trị trong cả bộ giá trị và danh sách bằng cách tham chiếu đến giá trị chỉ mục của dữ liệu. Trong Python và hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác, chỉ mục bắt đầu từ 0. Do đó, giá trị đầu tiên trong danh sách hoặc bộ giá trị sẽ có chỉ mục là 0, giá trị thứ hai là một, v.v.

Sự khác biệt giữa danh sách và bộ dữ liệu

Các bộ dữ liệu và danh sách phục vụ cùng một chức năng – chúng cho phép bạn lưu trữ các loại dữ liệu khác nhau trong đó. Tuy nhiên, có một số điểm khác biệt chính giữa cả hai.

Về mặt cú pháp, bộ giá trị có giá trị bên trong dấu ngoặc tròn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn biểu diễn một danh sách bằng Python, bạn phải đặt các giá trị trong dấu ngoặc vuông (“[]”).

Một điểm khác biệt chính là mặc dù bạn có thể thay đổi các phần tử trong danh sách sau khi gán chúng, nhưng không thể thay đổi các giá trị trong một bộ.

Các bộ dữ liệu được phân bổ cho một khối bộ nhớ, trong khi danh sách sử dụng hai khối bộ nhớ. Vì lý do này, việc lặp lại trên các bộ giá trị nhanh hơn việc lặp lại trên các danh sách.

Cách chọn giữa Tuples và Danh sách

Vì việc lặp lại trên các bộ giá trị nhanh hơn, nên nếu bạn đang xây dựng một giải pháp yêu cầu lặp lại nhanh hơn, thì việc chọn sử dụng một bộ giá trị trên một danh sách là một ý tưởng hay.

Ngoài ra, nếu vấn đề bạn đang giải quyết không yêu cầu thay đổi các phần tử, thì việc sử dụng bộ tuple là lý tưởng. Tuy nhiên, nếu các mục cần thay đổi, bạn sẽ cần sử dụng danh sách.

Bạn có thể tìm hiểu về cách sử dụng danh sách bằng Python trong hướng dẫn về danh sách Python của chúng tôi.

Từ điển: Loại Bộ sưu tập Thứ ba

Từ điển là một kiểu dữ liệu khác cũng đóng vai trò như một bộ sưu tập. Tuy nhiên, không giống như danh sách và bộ giá trị, từ điển là bảng băm của các cặp khóa-giá trị.

Một điểm khác biệt chính giữa các loại dữ liệu và từ điển khác là từ điển không có thứ tự. Ngoài ra, từ điển có thể thay đổi, nghĩa là bạn có thể thêm, thay đổi hoặc xóa các phần tử trong từ điển. Để khai báo một đối tượng từ điển, bạn phải sử dụng dấu ngoặc nhọn (“{}”).

Để tìm hiểu cách tạo và sử dụng các đối tượng từ điển, hãy xem bài đăng Cách tạo từ điển bằng Python của chúng tôi.

Kết luận

Tuples là kiểu dữ liệu tiện dụng có thể dùng như một công cụ mạnh mẽ để giải quyết các vấn đề phức tạp. Và bây giờ bạn đã xem qua hướng dẫn này, bạn đã hiểu chúng là gì và cách chúng hoạt động.

Viết một số mã với các bộ giá trị trong đó là tất cả những gì bạn cần làm để củng cố kiến ​​thức của mình về hàm Python tích hợp mạnh mẽ này.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề một tuple trong python là gì

Python 24. Kiểu dữ liệu Tuple trong lập trình Python

alt

 • Tác giả: TITV
 • Ngày đăng: 2021-12-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6392 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ★ Xem source code, nội dung và các đường link trong video hướng dẫn tại đây LậpTrìnhPython: https://bit.ly/3CoDLtZ
  ★ Ủng hộ phát triển kênh: Momo,ZaloPay,ViettelPay: 0374568701 / STK: 109005606811 Vietinbank – CTK: Le Nhat Tung.
  ★ Khóa học Lập trình Python: bao gồm tất cả nội dung kiến thức cơ bản về Python, Các thuật toán, Lập trình hướng đối tượng Python, Cấu trúc dữ liệu, Xử lý tập tin trong, Lập trình giao diện.
  Khóa học này cung cấp phần lớn kiến thức và kỹ năng về ngôn ngữ lập trình Python và là bước đệm cho các lập trình viên muốn tìm hiểu sâu về Python.
  Khóa học này phù hợp cho các bạn mới bắt đầu học Lập trình Python, hoặc các bạn muốn ôn tập lại kiến thức một cách hệ thống và mạch lạc để chuẩn bị đi làm.
  ★ Bạn cũng có thể tìm thấy các khóa học về ngôn ngữ khác tại đây: https://www.youtube.com/c/TITVvn
  ★ Cácn bạn vui lòng đăng ký kênh (Subscribe) và chia sẻ video (Share) đến các bạn cùng lớp nhé.
  ★ Diễn đàn hỏi đáp: https://www.facebook.com/groups/titv.vn
  ★ Facebook: https://www.facebook.com/tung.lenhat
  ★ Website: http://titv.vn, http://titv.edu.vn
  =================================
  ✩ Hộp thư đóng góp ý kiến hoặc ý tưởng: lenhattung@gmail.com
  =================================
  © Bản quyền thuộc về TITV ☞ Vui lòng không đăng tải lại Video từ kênh này
  © Copyright by TITV Channel ☞ Do not Re-up

Tuple trong Python là gì? Kiến thức cơ bản về Tuple trong Python

 • Tác giả: gitiho.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5000 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuple là bộ dữ liệu trong Python gồm một dãy các giá trị (sequence), chứa nhiều phần tử (element). Hãy cùng tìm hiểu kiến thức cơ bản về đối tượng này ngay nhé.

Tuple là gì trong Python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2695 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu tuple trong python. Bạn sẽ biết tuple là gì, sự khác nhau giữa List và Tuple trong Python cũng như cách sử dụng Tuple trong Python sau bài học này.

Tuple trong Python

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8076 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuple trong Python – Học Python cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản từ Tổng quan, Cài đặt, Biến, Toán tử, Cú pháp cơ bản, Hướng đối tượng, Vòng lặp, Chuỗi, Number, List, Dictionary, Tuple, Module, Xử lý ngoại lệ, Tool, Exception Handling, Socket, GUI, Multithread, Lập trình mạng, Xử lý XML.

Tìm hiểu Tuple trong Python, phân biệt Tuple và List – Blog

 • Tác giả: vn.got-it.ai
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2360 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về Tuple trong Python, cách sử dụng chúng như thế nào, và sự khác biệt giữa tuple và list là gì?

Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

 • Tác giả: howkteam.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6966 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểu dữ liệu Tuple trong Python

Bài 10: Tuple trong Python

 • Tác giả: vncoder.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8842 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuple trong Python

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Sự khác biệt giữa phần tử khối và phần tử nội tuyến - sự khác biệt giữa khối nội tuyến và khối

By ads_php