Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng hàm in_array () trong PHP để kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng hay không.

Bạn đang xem : php if trong mảng

Tóm tắt : trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách sử dụng hàm PHP in_array () để kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng hay không.

Giới thiệu về PHP in_array () function

Hàm in_array () trả về true nếu một giá trị tồn tại trong một mảng. Đây là cú pháp của hàm in_array () :

 

in_array (hỗn hợp $ kim,

mảng

$ haystack, bool $ precision =

false

): bool

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

)

Theo cú pháp này:

 • < mã> $ kim là giá trị được tìm kiếm.
 • $ haystack là mảng để tìm kiếm.
 • $ precision nếu $ precision đặt thành true , thì hàm in_array () sẽ sử dụng phép so sánh nghiêm ngặt .

Hàm in_array () tìm kiếm $ kim trong $ haystack bằng cách sử dụng so sánh lỏng lẻo (< mã> == ). Để sử dụng so sánh nghiêm ngặt ( === ), bạn cần đặt đối số $ precision thành true .

Nếu giá trị cần kiểm tra là một chuỗi, thì hàm in_array () sẽ tìm kiếm nó theo cách phân biệt chữ hoa chữ thường.

Hàm in_array () trả về < code> true nếu $ kim tồn tại trong $ array ; nếu không, nó trả về false .

Ví dụ về hàm PHP in_array ()

Hãy lấy một số ví dụ về việc sử dụng in_array () function.

1) Ví dụ về hàm in_array () đơn giản trong PHP

Ví dụ sau sử dụng hàm in_array () để kiểm tra xem giá trị ' update ' nằm trong mảng $ action :

 

$ hành động = [

'mới'

,

'chỉnh sửa'

,

'cập nhật'

,

'view'

,

'xóa'

, ]; $ result = in_array (

'update'

, $ action); var_dump ($ kết quả);

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Nó trả về true .

Ví dụ sau trả về false vì giá trị Publishing không tồn tại trong các hành động $ array:

 

$ hành động = [

'mới'

,

'chỉnh sửa'

,

'cập nhật'

,

'view'

,

'xóa'

, ]; $ result = in_array (

'xuất bản'

, $ action); var_dump ($ kết quả);

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Phần sau ví dụ trả về false vì giá trị 'New' không tồn tại trong mảng $ action . Lưu ý rằng in_array () so sánh các chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường:

 

$ hành động = [

'mới'

,

'chỉnh sửa'

,

'cập nhật'

,

'view'

,

'xóa'

, ]; $ result = in_array (

'Mới'

, $ hành động); var_dump ($ kết quả);

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

2) Sử dụng hàm in_array () trong PHP với ví dụ so sánh chặt chẽ

Ví dụ sau sử dụng hàm in_array () để tìm số 15 trong mảng $ user_ids . Nó trả về true vì hàm in_array () so sánh các giá trị bằng cách so sánh lỏng lẻo ( == ):

 

$ user_ids = [

10

,

'15'

,

'20 '

,

30

]; $ result = in_array (

15

, $ user_ids); var_dump ($ kết quả);

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Để sử dụng so sánh chặt chẽ, bạn chuyển false đến đối số thứ ba ( $ precision ) của hàm in_array () như sau:

< pre class = "wp-block-code">

$ user_ids = [

10

,

'15'

,

'20 '

,

30

];

$ result = in_array (

15

, $ user_ids,

true

);

var_dump ($ kết quả);

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Lần này thay vào đó, hàm in_array () trả về false .

3) Sử dụng hàm in_array () trong PHP với giá trị được tìm kiếm là một ví dụ về mảng

Ví dụ sau sử dụng hàm in_array () với giá trị được tìm kiếm là một mảng:

 

$ color = [ [

'red'

,

'green'

,

'blue'

], [

'cyan'

,

'magenta'

,

'yellow'

,

'black'

], [

'hue'

,

'saturation'

,

'light'

] ];

if

(in_array ([

'red'

,

'green'

,

'blue'

], $ color)) {

echo

'Đã tìm thấy màu RGB'

; }

khác

{

echo

'Không tìm thấy màu RGB'

; }

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Đầu ra :

 

Tìm thấy màu RGB

4) Sử dụng PHP Hàm in_array () với ví dụ về mảng đối tượng

Phần sau xác định lớp Vai trò có hai thuộc tính $ id $ name < / code>:

 

class

Vai trò

{

riêng tư

$ id;

private

$ name;

public

function

__construct

($ id, $ name)

{

$ this

- & gt; id = $ id;

$ this

- & gt; name = $ name; } }

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Cái này ví dụ minh họa cách sử dụng hàm in_array () để kiểm tra xem đối tượng Role có tồn tại trong mảng các đối tượng Role hay không:

< pre class = "wp-block-code">

$ vai trò = [

new

Vai trò (

1

,

'admin'

),

new

Vai trò (

2

,

'editor'

),

new

Vai trò (

3

,

'subscribe'

),
];

if

(in_array (

new

Vai trò (

1

,

'admin'

), $ role)) {

echo

'tìm thấy nó'

;
}

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Đầu ra :

 

đã tìm thấy!

Nếu bạn đặt $ precision thành true , hàm in_array () sẽ so sánh các đối tượng bằng cách sử dụng danh tính của chúng thay vì giá trị. Ví dụ:

 

$ vai trò = [

new

Vai trò (

1

,

'admin'

),

new

Vai trò (

2

,

'editor'

),

new

Vai trò (

3

,

'subscribe'

), ];

if

(in_array (

new

Vai trò (

1

,

'admin'

), $ role,

true

)) {

echo

'đã tìm thấy nó!'

; }

khác

{

echo

'không tìm thấy!'

; }

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

)

Đầu ra:

< pre class = "wp-block-code">

không tìm thấy!

Tóm tắt

 • Sử dụng hàm PHP in_array () để kiểm tra xem một giá trị có tồn tại trong một mảng hay không.

Bạn có thấy hướng dẫn này hữu ích không? < / p>


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề php nếu trong mảng

PHP xử lí mảng

 • Tác giả: Út Tuyền
 • Ngày đăng: 2022-04-08
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8637 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: PHP: Hypertext Preprocessor, thường được viết tắt thành PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học và thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác nên PHP đã nhanh chóng trở thành một ngôn ngữ lập trình web phổ biến nhất thế giới.
  php web

Các hàm xử lý mảng trong PHP

 • Tác giả: hocphp.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6234 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để tiện cho việc tra cứu học tập mình sẽ liệt kê danh sách các hàm xử lý mảng hay sử dụng tại bài này, các bạn cập nhật và tra cứu nhé.

Mảng trong PHP

 • Tác giả: www.vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2543 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Mảng trong PHP

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6082 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ## Giới thiệu
  Cũng như mọi ngôn ngữ lập trình khác, PHP cũng tồn tại một cấu trúc dữ liệu đặc biệt được gọi là **mảng** (array).

  Mảng là một cấu trúc dữ liệu đặc biệt dùng để lưu trữ một hoặc nhiều kiểu giá trị giống nhau trong một g...

Hàm mảng trong PHP (Phần 2)

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4219 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong phần đầu tiên của loạt bài này , bạn đã thấy một số hàm mảng được sử dụng nhiều nhất mà ngôn ngữ PHP cung cấp. May mắn thay, sau nhiều năm tiến hóa và việc xuất bản các phiên bản mới…

Các hàm xử lý mảng trong php

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7622 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tổng hợp các hàm xử lý mạng trong php, giới thiệu các hàm hay sử dụng trong việc xử lý mảng trong lập trình web php

Mảng Trong PHP

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5351 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mảng là một cấu trúc dữ liệu lưu trữ một hoặc nhiều loại giá trị tương tự trong một giá trị duy nhất. Ví dụ: nếu bạn muốn lưu trữ 100 số thì thay vì xác định 100 biến dễ dàng để xác định một mảng có độ dài 100. Tìm hiểu về Mảng (Array) […]

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Chỉ áp dụng CSS Opacity cho màu nền - thêm độ mờ đục vào màu nền css

By ads_php