Bài tập lập trình c# căn bản

Ngày đăng: 20/08/2013, 15:35

Int so01 = 23;Int so02 = 7;So01 += so02; ® so01 = s01 + 1Console.WriteLine(“so : {0}”, so01);Console.ReadLine();———————————————————————Int so = 10;so + +; so = so + 1Console.WriteLine(“so : {0}”, so);Console.ReadLine(); Bài tập Lập trình ₵# căn bản Lập trình ₵#Căn bản Trang 1 Sangit.thiết kế.officelive.com – Tin nhắn hộp thư online: Sangit.sgu@gmail.com KIỂU SỐ Lệnh nhập 1 số từ bàn phím Console.WriteLine(“Câu thông báo…”); Int So = Int.Parse(Console.ReadLine()); Int so01 = 23; Int so02 = 7; So01 += so02; → so01 = s01 + 1 Console.WriteLine(“so : {0}”, so01); Console.ReadLine(); ——————————————————————— Int so = 10; so + +; so = so + 1 Console.WriteLine(“so : {0}”, so); Console.ReadLine(); ——————————————————————————————————————————- Note: So + + Console.WriteLine(“So : {0}, so + + ); Console.WriteLine(“So :{0}”, so); So = so + 1 + + So Console.WriteLine(“So : {0}, + + so ); So = so + 1 Console.WriteLine(“So :{0}”, so); ——————————————————————————————————————————- Int so01 = 23; Int so02 = 7; Tính: So01 += so02 – –; So01 = so01 + so02; So02 = so02 – 1; KQ: 30/6 Int so01 = 23; Int so02 = 7; Tính: So01 += – – so02; So02 = so02 – 1; So01 = so01 + so02; KQ: 29/6 Lập trình ₵#Căn bản Trang 2 Sangit.thiết kế.officelive.com – Tin nhắn hộp thư online: Sangit.sgu@gmail.com LAB THỰC HÀNH Lab 1: Hàm enum using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace lab01 { class Program { enum ngaytrongtuan { thuhai, thuba, thutu, thunam, thusau, thubay, chunhat } static void Main(string[] args) { Console.WriteLine(“hom nay la : {0}”,ngaytrongtuan.thutu); Console.WriteLine(“hai ngay sau la : {0}”,ngaytrongtuan.thutu + 2); Console.ReadLine(); } } } Lab 2 – Kiểu số using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace lab02 { class Program { static void Main(string[] args) { int so = 10; so += 5; //so = so + 5 ; Console.WriteLine(“gia tri cua so la : {0}”,so); Console.ReadLine(); Lập trình ₵#Căn bản Trang 3 Sangit.thiết kế.officelive.com – Tin nhắn hộp thư online: Sangit.sgu@gmail.com int so01 = 23; int so02 = 7; so01 -= so02; so01 += so01; // so01 = so01 + so02 Console.WriteLine(“gia tri cua so01 la : {0}”,so01); Console.ReadLine(); } } } Lab 3 – Kiểu số using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace lab03 { class Program { static void Main(string[] args) { int so = 10; so++; Console.WriteLine(“so : {0}”,so++);//viet cw truoc roi + sau Console.WriteLine(“so : {0}”,++so);//+ truoc roi viet cw sau Console.ReadLine(); } } } Lab 4 – Main using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace lab04 { class Program { Lập trình ₵#Căn bản Trang 4 Sangit.thiết kế.officelive.com – Tin nhắn hộp thư online: Sangit.sgu@gmail.com static void Main(string[] args) {// re nhanh chuong trinh : submain se viet truoc , roi toi main // khi khong goi “Submain” thi chuong trinh ƙ chay SubMain(); Console.WriteLine(“goi tu Main”); Console.ReadLine(); } static void SubMain() { Console.WriteLine(“goi tu SubMain”); } } } Lab 5 – Tính using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace lab05 { class Program { static void Main(string[] args) { PTbac1(); TinhCVDTHinhCN(); TinhCVDTHinhTron(); DoiKgsangPound(); DoiPoundsangKg(); Tinhsogiay(); Console.WriteLine(“————————————— ————“); Console.ReadLine(); } static void TinhCVDTHinhCN() { Console.WriteLine(“————————————— ————“); Console.WriteLine(“CHUONG TRINH TINH CHU VI VA DIEN TICH HINH CHU NHAT”); Console.WriteLine(“————————————— ————“); Console.WriteLine(“Nhap chieu dai hinh chu nhat”); float chieudai = float.Parse(Console.ReadLine()); Lập trình ₵#Căn bản Trang 5 Sangit.thiết kế.officelive.com – Tin nhắn hộp thư online: Sangit.sgu@gmail.com Console.WriteLine(“Nhap chieu rong hinh chu nhat”); float chieurong = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“Chu vi hinh chu nhat la : {0}nDien tich hinh chu nhat la : {1}”, (chieudai + chieurong) * 2, chieurong * chieudai); Console.ReadLine(); } static void PTbac1() { Console.WriteLine(“————————————— ———-nCHUONG TRINH TINH PHUONG TRINH BAC NHATn—————– ——————————–“); Console.WriteLine(“Phuong trinh ax + b = 0 “); Console.WriteLine(“Nhap he so a: “); float α = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“Nhap he so b: “); float ɓ = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“Nghiem x cua phuong trinh la: “); Console.WriteLine(“x:{0}”, -b / α); Console.ReadLine(); } static void TinhCVDTHinhTron() { Console.WriteLine(“————————————— ———-nCHUONG TRINH TINH CHU VI VA DIEN TICH HINH TRONn——— —————————————-“); Console.WriteLine(“nhap ban kinh duong tron”); float bankinh = float.Parse(Console.ReadLine()); const float pi = 3.1416f; Console.WriteLine(“Chu vi hinh tron la :{0}”, bankinh * 2 * pi); Console.WriteLine(“Dien tich hinh tron la : {0}”, bankinh * bankinh * pi); Console.ReadLine(); } static void DoiKgsangPound() { Console.WriteLine(“————————————— ———-nCHUONG TRINH DOI KG SANG POUND n————————- ————————“); Console.WriteLine(“Nhap so kg can doi sang pound”); float kg = float.Parse(Console.ReadLine()); const float hesokg = 2.2046f; Console.WriteLine(“So pound se la : {0} P”, kg * hesokg); Console.ReadLine(); } static void DoiPoundsangKg() { Console.WriteLine(“====================================”); Console.WriteLine(“ CHUONG TRINH DOI POUND SANG KG “); Console.WriteLine(“====================================”); Console.WriteLine(“Nhap so pound can doi sang kg”); float pound = float.Parse(Console.ReadLine()); Lập trình ₵#Căn bản Trang 6 Sangit.thiết kế.officelive.com – Tin nhắn hộp thư online: Sangit.sgu@gmail.com const float hesopound = 0.4535f; Console.WriteLine(“So kg la : {0}kg”, pound * hesopound); Console.ReadLine(); } static void Tinhsogiay() { Console.WriteLine(“====================================”); Console.WriteLine(“ CHUONG TRINH TINH SO GIAY ”); Console.WriteLine(“====================================”); Console.WriteLine(“Nhap vao so gio”); float sogio = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“Nhap vao so phut”); float sophut = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“Nhap vao so giay”); float sogiay = float.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“So giay la : {0}giay”, (sogio * 3600) + (sophut * 60) + sogiay); Console.ReadLine(); } } } Lập trình ₵#Căn bản Trang 7 Sangit.thiết kế.officelive.com – Tin nhắn hộp thư online: Sangit.sgu@gmail.com Lab6 – Tổng hai số using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace Lab6 { class Program { static void Main(string[] args) { //int so01 = 7; Console.Write(“Nhap so thu 1: “); int so01 = int.Parse(Console.ReadLine()); //int so02 = 3; Console.Write(“Nhap so thu 2: “); int so02 = int.Parse(Console.ReadLine()); Console.WriteLine(“Tong hai so {0} va {1} la {2}”, so01, so02, so01 + so02); Console.ReadLine(); } } } Lab 7 – ðổi Inch using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace Lab7 { class Program { static void Main(string[] args) { Console.Write(“Viet so inch can doi:”); float soinch = float.Parse(Console.ReadLine()); const float hesocm = 2.54f; Console.WriteLine(” {0}inch = {1}cm”, soinch,soinch* hesocm); Console.ReadLine(); } } } Lập trình ₵#Căn bản Trang 8 Sangit.thiết kế.officelive.com – Tin nhắn hộp thư online: Sangit.sgu@gmail.com !(? and Ɓ) = !? or !Ɓ !(? or Ɓ) = !? and !Ɓ KIỂU LOGIC Khai báo: Bool VD: Bool ɓ = true; 1. Phủ ñịnh: ký hiệu ! Chẳng hạn: bool ɓ – true; ɓ = !ɓ ;→ không phủ ñịnh Chú thích: 2 lần phủ ñịnh → khôngphủ ñịnh 2. Phép And (&&) – Or (||): 3. Sự phối hợp giữa phép phủ ñịnh & And, Or: Bool α =true; Bool ɓ = false; α = α && !ɓ; → ɓ: false !ɓ: true α && !ɓ = true && true → true Xem xét bảng sau: ? Ɓ ? & Ɓ ? or Ɓ !(? & Ɓ) !(? or Ɓ) !? !Ɓ !? or !Ɓ !? & !Ɓ ð ð Ş Ş ð Ş ð Ş ð Ş Ş Ş ð ð ð ð Ş ð ð ð Ş Ş Ş ð Ş Ş ð ð Ş ð Ş ð Ş ð ð ð Ş Ş Ş ð Ta có phương pháp: !? and Ɓ = !(? or !Ɓ) ? or !Ɓ = !(!?) or !Ɓ = !(!? and Ɓ) !(? and !Ɓ) = !? or Ɓ ? Ɓ ? & Ɓ ? or Ɓ ð ð Ş Ş ð Ş ð Ş ð Ş Ş Ş ð Ş Ş Ş Lập trình ₵#Căn bản Trang 9 Sangit.thiết kế.officelive.com – Tin nhắn hộp thư online: Sangit.sgu@gmail.com 4. Phép so sánh trong kiểu số: – Phép so sánh hay ñại lượng so sánh trong kiểu số là 1 phép toán 2 ngôi mã kết quả là kiểu bool. VD: 5 > 7 trả ra giá trị False – Có 6 phép so sánh: >, <, = =, >=, <=, != (< > hay không bằng) 5. Phép phủ ñịnh trong phép so sánh Ta có: !> là <= !(!=) là == !(<=) là > 6. Phép toán 3 ngôi: (biểu thức bool) ? Giá trị khi ñúng : Giá trị khi sai ——————————————————————————————————————————- Lab 8 – Bool using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BaiLab1 { class Program { static void Main(string[] args) { bool ɓ = true; Console.WriteLine(“b:{0}, b”, ɓ); ɓ = !ɓ; Console.WriteLine(“!b:{0}”, ɓ); Console.ReadLine(); } } } Lab 9 – Bool α – ɓ using System; using System.Collections.Generic; using System.Linq; using System.Text; namespace BaiLab2 { class Program { static void Main(string[] args) { . Bài tập Lập trình ₵# căn bản Lập trình ₵# – Căn bản Trang 1 Sangit.thiết kế.officelive.com – Tin nhắn hộp thư online: Sangit.sgu@gmail.com. khiển: ₵# phân phối hai kết cấu ñiều khiển thực hiện việc lựa chọn ñiều kiện thực thi chương trình ñó là kết cấu if & switch…case Lập trình ₵# – Căn bản

Xem Thêm  std :: string :: insert () trong C ++ - thêm chuỗi trong c ++

– Đọc thêm –

Đọc thêm: Bài tập lập trình ͼ# căn bản , Bài tập lập trình ͼ# căn bản

Viết một bình luận