Break trong C và cách thoát khỏi vòng lặp

Chỉ dẫn cách sử dụng lệnh break trong C. Bạn sẽ học được cách dùng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp trong C sau bài học này.

Lệnh break trong C

Lệnh break trong C được sử dụng để thoát khỏi vòng lặp trong C khi điều kiện chỉ định được đáp ứng. Các vòng lặp trong C như vòng lặp while hoặc vòng lặp for sẽ buộc phải chấm dứt khi câu lệnh break được thực thi.

Cú pháp của lệnh break trong C như sau:

break;

Câu lệnh break trong C được sử dụng kết phù hợp với câu lệnh if trong C và được diễn tả trong khối lệnh while hoặc khối lệnh for giống như sau đây:

while (biểu thức điều kiện while) {
    Câu lệnh 1 ;
    Câu lệnh 2 ;
    if (biểu thức điều kiện if){
        break;
        }
}

Để tinh thông hơn, tất cả chúng ta sẽ sử dụng lại chẳng hạn trong bài While trong C và cách giải quyết cụ thể. Tất cả chúng ta có một vòng lặp while để in ra màn hình 3 lần dòng hello như sau:


int

main

(

void

)

{


int

i =

1

;


while

(i <

4

){


printf

(

"hello %dn"

, i);


i +=

1

;


}


printf

(

"bye"

);


}Tất cả chúng ta sẽ dùng lệnh break để dừng vòng lặp while tại vòng lặp thứ 2 khi i=2 như sau:


int

main

(

void

)

{


int

i =

1

;


while

(i <

4

){


if

(i ==

2

){


printf

(

"BREAK!n"

);


i +=

1

;


break

;


}


printf

(

"hello %dn"

, i);


i +=

1

;


}


printf

(

"bye"

);


}


Khi đó vòng lặp while break trong C sẽ chạy như sau:
Lượt lặp trước nhất:

  1. Khai báo biến i và gán giá trị ban đầu i = 1
  2. Biểu thức điều kiện i < 4 là TRUE nên thực thi vòng lặp
  3. Biểu thức điều kiện IF i == 2 là là False nên khối lệnh if (chứa lệnh break) được bỏ qua
  4. Chạy lệnh printf("hello %dn", i); trong khối lệnh
  5. Biểu thức biến đổi tăng giá trị i lên 1 nhà cung cấp thành i=2

Lượt lặp thứ 2:

  1. Biểu thức điều kiện For (i < 4) là TRUE nên thực thi vòng lặp
  2. Biểu thức điều kiện IF i == 2 là True nên các lệnh trong khối if (bao gồm cả lệnh break) được thực thi. Do lệnh break được chạy nên vòng lặp bị dừng lại và tất cả chúng ta thoát khỏi vòng lặp.
Xem Thêm  Applet là gì - java applet là gì

Ngoài vòng lặp:

  1. Chạy lệnh kế đến printf("bye"); sau thời điểm thoát vòng lặp.

Kết quả, vòng lặp while ở trên sẽ in ra màn hình console như sau:

hello

1


BREAK!


bye


Tất cả chúng ta có thể tổng quan giải quyết bằng sơ đồ khối của lệnh break trong C khi sử dụng trong vòng lặp while như sau:

Lệnh break trong C

Sử dụng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp while trong C

Tất cả chúng ta sử dụng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp while trong C theo điều kiện mà bạn mong muốn. Lệnh while sẽ dừng lại khi lệnh break được thực hiện, toàn bộ các giải quyết sau lệnh break cũng như các lượt lặp sót lại trong lệnh while đều bị dừng giữa chừng.

Hãy xem chẳng hạn về vòng lặp while để in ra các số từ 1 đến 10. Còn nếu không sử dụng lệnh break thì chương trình sẽ chạy như sau:


int

main

(

void

)

{int

num =

1

;while

(num <=

10

){


printf

(

"%dn"

,num);


num++;


}


}

Ngoài ra khi tất cả chúng ta sử dụng thêm lệnh break và mong muốn dừng vòng lặp khi biến num đạt giá trị bằng 2, chương trình sẽ chạy như sau:


int

main

(

void

)

{


int

num =

1

;while

(num <=

10

){


printf

(

"%dn"

,num);


if

(num ==

2

){


printf

(

"BREAK!n"

);


break

;


}


num++ ;


}


}

Bạn có thể thấy tất cả chúng ta đã thoát khỏi vòng lặp trong C bằng lệnh break tại địa điểm num ==2 rồi phải không nào?

Xem Thêm  browsingContext

Về cách sử dụng vòng lặp while, hãy xem cụ thể tại nội dung Vòng lặp while trong C

Lại nữa, câu lệnh break cũng hay được dùng kết phù hợp với vòng lặp while true để thoát khỏi một vòng lặp vô hạn trong C. Chẳng hạn:


int

main

(

void

)

{


int

num =

1

;while

(

1

==

1

){


printf

(

"%dn"

,num);


if

(num ==

10

){


break

;


}


num++;


}


}

Sử dụng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp for trong C

Tất cả chúng ta sử dụng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp for trong C theo điều kiện mà bạn mong muốn. Lệnh for sẽ dừng lại khi lệnh break được thực hiện, toàn bộ các giải quyết sau lệnh break cũng như các lượt lặp sót lại trong lệnh for đều bị dừng giữa chừng.

Chẳng hạn, tất cả chúng ta dừng lệnh tính tổng một dãy số nguyên dương bé hơn 10 khi tổng đó to hơn 5 như sau:


int

main

(

void

)

{


int

sum =

;


for

(

int

i =

1

; i <=

10

; i++){


sum += i ;


printf

(

"%d n"

,i);


if

(sum >=

5

){


break

;


}}


printf

(

"Tong: %dn"

,sum);


return

;


}Về cách sử dụng vòng lặp for, hãy xem cụ thể tại nội dung Vòng lặp for trong C

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã chỉ dẫn bạn về cách sử dụng lệnh break trong C rồi. Để nắm vững bài viết bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các chẳng hạn của ngày bây giờ nhé.

Và hãy cùng khám phá những tri thức sâu hơn về C trong các bài học kế đến.

Xem Thêm  linefeed

Viết một bình luận