Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về câu lệnh if … else trong C ++ và việc sử dụng nó trong các chương trình ra quyết định với sự trợ giúp của các ví dụ. Câu lệnh if … else được sử dụng để chạy một khối mã trong các điều kiện nhất định và một khối mã khác trong các điều kiện khác nhau.

Bạn đang xem : c ++ câu lệnh if else

Trong lập trình máy tính, chúng ta sử dụng if ... else câu lệnh để chạy một khối mã trong các điều kiện nhất định và một khối mã khác trong các điều kiện khác nhau.

Ví dụ: ấn định điểm (A, B, C) dựa trên điểm của học sinh.

 • nếu tỷ lệ phần trăm trên 90 , hãy chỉ định điểm A
 • nếu tỷ lệ phần trăm trên 75 , hãy chỉ định điểm B
 • nếu tỷ lệ phần trăm trên 65 , hãy chỉ định điểm C

Có ba dạng câu lệnh if ... else trong C ++.

Câu lệnh

 1. if
 2. if ... else câu lệnh
 3. if ... else if ... else câu lệnh

Câu lệnh if trong C ++

Cú pháp của câu lệnh if là:

 if (điều kiện) {
 // nội dung của câu lệnh if
} 

Câu lệnh if đánh giá điều kiện bên trong dấu ngoặc đơn () .

 • Nếu condition đánh giá là true , thì mã bên trong phần thân của if được thực thi.
 • Nếu condition cho kết quả là false , thì mã bên trong phần thân của if sẽ bị bỏ qua.

Lưu ý: Mã bên trong {} là phần nội dung của câu lệnh if .

Câu lệnh if hoạt động như thế nào

Ví dụ 1: Câu lệnh if trong C ++

 // Chương trình in số dương do người dùng nhập vào
// Nếu người dùng nhập một số âm, nó sẽ bị bỏ qua

#include & lt; iostream & gt;
sử dụng không gian tên std;

int main () {

 số int;

 cout & lt; & lt; "Nhập một số nguyên:";
 cin & gt; & gt; con số;

 // kiểm tra xem số có dương không
 nếu (số & gt; 0) {
  cout & lt; & lt; "Bạn đã nhập một số nguyên dương:" & lt; & lt; số & lt; & lt; endl;
 }

 cout & lt; & lt; "Câu lệnh này luôn được thực thi.";

 trả về 0;
} 

Đầu ra 1

Nhập một số nguyên: 5
Bạn đã nhập một số dương: 5
Câu lệnh này luôn được thực thi. 

Khi người dùng nhập 5 , điều kiện number & gt; 0 được đánh giá thành true và câu lệnh bên trong phần thân của nếu được thực thi.

Đầu ra 2

Nhập một số: -5
Câu lệnh này luôn được thực thi. 

Khi người dùng nhập -5 , điều kiện number & gt; 0 được đánh giá thành false và câu lệnh bên trong phần thân của nếu không được thực thi.

C ++ nếu … khác

Câu lệnh if có thể có mệnh đề else tùy chọn. Cú pháp của nó là:

 if (điều kiện) {
 // khối mã nếu điều kiện là đúng
}
khác {
 // khối mã nếu điều kiện sai
} 

Câu lệnh if..else đánh giá điều kiện bên trong dấu ngoặc đơn.

Câu lệnh if … else hoạt động như thế nào

Nếu condition đánh giá true ,

 • mã bên trong phần thân của nếu được thực thi
 • mã bên trong phần thân của else bị bỏ qua khỏi quá trình thực thi

Nếu điều kiện cho giá trị false ,

 • mã bên trong phần thân của else được thực thi
 • mã bên trong phần thân của nếu bị bỏ qua khỏi quá trình thực thi

Ví dụ 2: Câu lệnh C ++ if … else

 // Chương trình kiểm tra xem một số nguyên dương hay âm
// Chương trình này coi 0 là một số dương

#include & lt; iostream & gt;
sử dụng không gian tên std;

int main () {

 số int;

 cout & lt; & lt; "Nhập một số nguyên:";
 cin & gt; & gt; con số;

 nếu (số & gt; = 0) {
  cout & lt; & lt; "Bạn đã nhập một số nguyên dương:" & lt; & lt; số & lt; & lt; endl;
 }
 khác {
  cout & lt; & lt; "Bạn đã nhập một số nguyên âm:" & lt; & lt; số & lt; & lt; endl;
 }

 cout & lt; & lt; "Dòng này luôn được in.";

 trả về 0;
} 

Đầu ra 1

Nhập một số nguyên: 4
Bạn đã nhập một số nguyên dương: 4.
Dòng này luôn được in. 

Trong chương trình trên, chúng ta có điều kiện number & gt; = 0 . Nếu chúng ta nhập số lớn hơn hoặc bằng 0, thì điều kiện sẽ đánh giá là true .

Ở đây, chúng tôi nhập 4. Vì vậy, điều kiện là true . Do đó, câu lệnh bên trong phần thân của if được thực thi.

Xem Thêm  Làm thế nào để xây dựng một trang web từ Scratch với HTML - cách xây dựng trang web html

Đầu ra 2

Nhập một số nguyên: -4
Bạn đã nhập một số nguyên âm: -4.
Dòng này luôn được in. 

Ở đây, chúng tôi nhập -4. Vì vậy, điều kiện là false . Do đó, câu lệnh bên trong phần thân của else được thực thi.

Câu lệnh C ++ if … else … else if

Câu lệnh if ... else được sử dụng để thực thi một khối mã trong số hai lựa chọn thay thế. Tuy nhiên, nếu chúng tôi cần phải lựa chọn giữa nhiều lựa chọn thay thế, chúng tôi sử dụng câu lệnh if ... else if ... else .

Cú pháp của câu lệnh if ... else if ... else là:

 if (condition1) {
 // khối mã 1
}
else if (condition2) {
 // khối mã 2
}
khác {
 // khối mã 3
} 

Đây,

 • Nếu condition1 đánh giá là true , thì khối mã 1 sẽ được thực thi.
 • Nếu condition1 đánh giá thành false , thì condition2 được đánh giá.
 • Nếu condition2 true , thì khối mã 2 sẽ được thực thi.
 • Nếu condition2 false , thì khối mã 3 sẽ được thực thi.

Câu lệnh if … else if … else Hoạt động như thế nào

Lưu ý: Có thể có nhiều hơn một câu lệnh else if nhưng chỉ có một câu lệnh if và else .

Ví dụ 3: C ++ nếu … khác … khác nếu

 // Chương trình kiểm tra xem một số nguyên là dương, âm hay 0

#include & lt; iostream & gt;
sử dụng không gian tên std;

int main () {

 số int;

 cout & lt; & lt; "Nhập một số nguyên:";
 cin & gt; & gt; con số;

 nếu (số & gt; 0) {
  cout & lt; & lt; "Bạn đã nhập một số nguyên dương:" & lt; & lt; số & lt; & lt; endl;
 }
 khác nếu (số & lt; 0) {
  cout & lt; & lt; "Bạn đã nhập một số nguyên âm:" & lt; & lt; số & lt; & lt; endl;
 }
 khác {
  cout & lt; & lt; "Bạn đã nhập 0." & lt; & lt; endl;
 }

 cout & lt; & lt; "Dòng này luôn được in.";

 trả về 0;
} 

Đầu ra 1

Nhập một số nguyên: 1
Bạn đã nhập một số nguyên dương: 1.
Dòng này luôn được in. 

Đầu ra 2

Nhập một số nguyên: -2
Bạn đã nhập một số nguyên âm: -2.
Dòng này luôn được in. 

Đầu ra 3

Nhập một số nguyên: 0
Bạn đã nhập 0.
Dòng này luôn được in. 

Trong chương trình này, chúng tôi lấy một số từ người dùng. Sau đó, chúng tôi sử dụng bậc thang if ... else if ... else để kiểm tra xem số là số dương, số âm hay số không.

Nếu số lớn hơn 0 , mã bên trong khối if được thực thi. Nếu số nhỏ hơn 0 , mã bên trong khối else if được thực thi. Nếu không, mã bên trong khối else sẽ được thực thi.

C ++ lồng nhau if … else

Đôi khi, chúng ta cần sử dụng câu lệnh if bên trong một câu lệnh if khác. Đây được gọi là câu lệnh if lồng nhau.

Hãy coi nó như nhiều lớp câu lệnh if . Có một câu lệnh if đầu tiên, bên ngoài và bên trong nó là một câu lệnh khác, bên trong if . Cú pháp của nó là:

 // câu lệnh if bên ngoài
if (condition1) {

 // các câu lệnh

 // câu lệnh if bên trong
 if (condition2) {
  // các câu lệnh
 }
} 

Ghi chú:

 • Chúng tôi có thể thêm các câu lệnh else else if vào câu lệnh if bên trong theo yêu cầu.
 • Câu lệnh if bên trong cũng có thể được chèn vào bên trong câu lệnh else hoặc else if bên ngoài (nếu chúng tồn tại).
 • Chúng ta có thể lồng nhiều lớp câu lệnh if .

Ví dụ 4: C ++ lồng nhau nếu

 // Chương trình C ++ để tìm xem một số nguyên là dương, âm hay 0
// sử dụng câu lệnh if lồng nhau

#include & lt; iostream & gt;
sử dụng không gian tên std;

int main () {

 int num;
  
 cout & lt; & lt; "Nhập một số nguyên:";
  cin & gt; & gt; num;

 // điều kiện bên ngoài if
 if (num! = 0) {
    
  // điều kiện if bên trong
  nếu (num & gt; 0) {
   cout & lt; & lt; "Số là dương." & lt; & lt; endl;
  }
  // điều kiện bên trong khác
  khác {
   cout & lt; & lt; "Số âm." & lt; & lt; endl;
  }
 }
 // điều kiện bên ngoài khác
 khác {
  cout & lt; & lt; "Con số là 0 và nó không dương cũng không âm." & lt; & lt; endl;
 }

 cout & lt; & lt; "Dòng này luôn được in." & lt; & lt; endl;

 trả về 0;
} 

Đầu ra 1

Nhập một số nguyên: 35
Con số là số dương.
Dòng này luôn được in.

Đầu ra 2

Nhập một số nguyên: -35
Số là số âm.
Dòng này luôn được in. 

Đầu ra 3

Nhập một số nguyên: 0
Con số là 0 và nó không dương cũng không âm.
Dòng này luôn được in. 

Trong ví dụ trên,

 • Chúng tôi lấy một số nguyên làm đầu vào từ người dùng và lưu trữ nó trong biến num.
 • Sau đó, chúng tôi sử dụng câu lệnh if ... else để kiểm tra xem num có bằng 0 hay không.
  • Nếu true , thì câu lệnh internal if ... else được thực thi.
  • Nếu false , mã bên trong điều kiện bên ngoài else được thực thi, sẽ in ra "Số là 0 và nó là không tích cực cũng không tiêu cực. "
 • Câu lệnh internal if ... else kiểm tra xem số đầu vào có phải là số dương hay không, tức là nếu num lớn hơn 0 .
  • Nếu true , thì chúng tôi in một tuyên bố rằng số là số dương.
  • Nếu false , chúng tôi in rằng số là số âm.

Lưu ý: Như bạn thấy, if ... else lồng nhau khiến logic của bạn trở nên phức tạp. Nếu có thể, bạn phải luôn cố gắng tránh if ... else lồng nhau.

Nội dung của if … else Chỉ Với Một Câu lệnh

Nếu phần nội dung của if ... else chỉ có một câu lệnh, bạn có thể bỏ qua {} trong chương trình. Ví dụ: bạn có thể thay thế

 int number = 5;

nếu (số & gt; 0) {
 cout & lt; & lt; "Số là dương." & lt; & lt; endl;
}
khác {
 cout & lt; & lt; "Số âm." & lt; & lt; endl;
} 

với

 int number = 5;

nếu (số & gt; 0)
 cout & lt; & lt; "Số là dương." & lt; & lt; endl;
khác
 cout & lt; & lt; "Số âm." & lt; & lt; endl; 

Đầu ra của cả hai chương trình sẽ giống nhau.

Lưu ý: Mặc dù không cần thiết phải sử dụng {} nếu phần nội dung của if ... else chỉ có một câu lệnh, việc sử dụng {} làm cho mã của bạn dễ đọc hơn.

Thông tin thêm về việc ra quyết định

Trong một số trường hợp nhất định, toán tử bậc ba có thể thay thế câu lệnh if ... else . Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập Nhà điều hành bậc ba của C ++ .

Nếu chúng tôi cần lựa chọn giữa nhiều lựa chọn thay thế dựa trên một điều kiện thử nghiệm nhất định, thì câu lệnh switch có thể được sử dụng. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập C ++ switch .

Xem các ví dụ sau để tìm hiểu thêm:

Chương trình C ++ để kiểm tra xem số là số chẵn hay số lẻ

Chương trình C ++ để kiểm tra xem một ký tự là Nguyên âm hay Phụ âm.

Chương trình C ++ để tìm số lớn nhất trong ba số


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề c ++ câu lệnh if else

LTC 13. Câu lệnh If else trong lập trinh C | Tự học lập trình C

 • Tác giả: TITV
 • Ngày đăng: 2020-09-04
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4607 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: TỰ HỌC LẬP TRÌNH C

  Khóa học lập trình C do TITV xây dựng (trong thời gian khoảng 1 năm) và cung cấp hoàn toàn miễn phí, mục tiêu là chia sẻ kiến thức về lập trình, các bạn sẽ được làm quen từ những kiến thức cơ bản cho đến nâng cao trong lập trình C. Thông qua những ví dụ đơn giản và rõ ràng, thao tác từng bước chắc chắn các bạn sẽ có thể thực hiện và tự tin hơn trong lập trình C. Các bạn sẽ cần khoảng thời gian khoảng từ 1 đến 2 tháng để có thể hiểu rõ và hoàn tất được khóa học này.

  Trong khóa học này tôi có sử dụng phần truyền tham chiếu của C++, do đó nếu các bạn muốn loại bỏ và chuyển sang thuần C, cần phải chuyển sang con trỏ (được trình bày ở bài 30A).

  Nếu các bạn thấy nội dung của khóa học giúp ích được cho bạn. Tôi sẽ rất vui, nếu bạn mời tôi một ly cà phê ☕. Các khoản đóng góp của bạn sẽ giúp tôi trang trải chi phí hosting và tên miền của trang web này, giúp cho trang này tồn tại lâu hơn.

  Bạn có thể đóng góp bằng các cách sau đây:

  * Ghi các comment, các ý kiến của bạn bên dưới các bài viết, các video trên Youtube

  * Donate: Vietinbank, Chi nhánh 11 TP. HCM, CTK: Le Nhat Tung, STK: 109005606811

  * Donate: https://www.paypal.com/paypalme/titvvn

  Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Trân trọng,

  TOÀN BỘ NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC LẬP TRÌNH C
  BAO GỒM VIDEO, GIẢI THÍCH VÀ CODE BẠN CÓ THỂ XEM TẠI ĐÂY:

  https://www.titv.vn/p/lap-trinh-c.html

  PHẦN 1. CÀI ĐẶT VÀ GIỚI THIỆU KIẾN THỨC CƠ BẢN
  PHẦN 2. NHẬP VÀ XUẤT DỮ LIỆU
  PHẦN 3. CÁC PHÉP TOÁN VÀ THƯ VIỆN CƠ BẢN
  PHẦN 4. CÂU LỆNH ĐIỀU KIỆN
  PHẦN 5. VÒNG LẶP
  PHẦN 6. MẢNG 1 CHIỀU
  PHẦN 7. MẢNG 2 CHIỀU
  PHẦN 8. CON TRỎ
  PHẦN 9. XỬ LÝ CHUỖI
  PHẦN 10. KIỂU DỮ LIỆU STRUCT
  PHẦN 11. LÀM VIỆC VỚI FILE

Cấu trúc câu lệnh điều kiện if else trong C

 • Tác giả: laptrinhtudau.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7592 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu điều kiện if else trong C thuộc nhóm câu lệnh rẽ nhánh dùng để kiểm tra một biến hay một giá trị có tính đúng hay sai sau đó sẽ thực hiện câu lệnh trong điều kiện

[C Programming] Câu lệnh ‘if … else’

 • Tác giả: www.codelean.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2288 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CodeLean.vn là nơi chia sẻ kiến thức của những người học, làm và dạy trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Câu lệnh C if … else

 • Tác giả: codefly.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3506 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Câu điều kiện if else là gì? Cấu trúc câu lệnh if else trong C/C++

 • Tác giả: mobitool.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2174 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Lệnh if…else trong C

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4051 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một lệnh if có thể được theo sau bởi một lệnh else tùy ý, mà thực hiện khi biểu thức logic là false.

Cấu trúc lệnh if else trong C++ (có bài tập thực hành)

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5223 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách sử dụng lệnh if else trong C++, cấu trúc của lệnh if else c++ và các ví dụ minh họa, qua bài này bạn sẽ biết cách dùng lênh rẻ nhánh if trong C++

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php