Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh if, if … else, if … else if trong C # để kiểm soát luồng thực thi chương trình của chúng ta.

Bạn đang xem : c # if else if

Việc kiểm tra một điều kiện là điều không thể tránh khỏi trong lập trình. Chúng ta sẽ thường xuyên phải đối mặt với các tình huống mà chúng ta cần kiểm tra các điều kiện (cho dù nó là true hay false ) để kiểm soát luồng chương trình. Các điều kiện này có thể bị ảnh hưởng bởi đầu vào của người dùng, yếu tố thời gian, môi trường hiện tại nơi chương trình đang chạy, v.v.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách kiểm tra các điều kiện bằng cách sử dụng câu lệnh if trong C #.

Câu lệnh C # if (if-then)

Câu lệnh if-then của C # sẽ thực thi một khối mã nếu điều kiện đã cho là đúng. Cú pháp của câu lệnh if-then trong C # là:

if (biểu thức boolean)
{
// các câu lệnh được thực thi nếu biểu thức boolean là true
}
 • Biểu thức boolean sẽ trả về true hoặc false .
 • Nếu biểu thức boolean trả về true , các câu lệnh bên trong phần thân của if (bên trong {...} ) sẽ được thực thi.
 • Nếu biểu thức boolean trả về false , các câu lệnh bên trong phần thân if sẽ bị bỏ qua.

Ví dụ:

nếu (số & lt; 5)
{
số + = 5;
}

Trong ví dụ này, câu lệnh

số + = 5; 

sẽ chỉ được thực thi nếu giá trị của số nhỏ hơn 5.

Nhớ + = operator ?

Câu lệnh if hoạt động như thế nào?

Hoạt động của Câu lệnh if trong C #

Ví dụ 1: Câu lệnh if trong C #

 using System;

không gian tên có điều kiện
{
lớp IfStatement
{
public static void Main (string [] args)
{
số int = 2;
nếu (số & lt; 5)
{
Console.WriteLine ("{0} nhỏ hơn 5", number);
}

Console.WriteLine ("Câu lệnh này luôn được thực thi.");
}
}
}
 

Khi chúng tôi chạy chương trình, kết quả đầu ra sẽ là:

2 nhỏ hơn 5
Câu lệnh này luôn được thực thi. 

Giá trị của number được khởi tạo bằng 2. Vì vậy, biểu thức number & lt; 5 được đánh giá là true . Do đó, mã bên trong khối if được thực thi. Mã sau câu lệnh if sẽ luôn được thực thi bất kể biểu thức.

Bây giờ, hãy thay đổi giá trị của số thành giá trị lớn hơn 5 , giả sử 10 . Khi chúng ta chạy chương trình, kết quả đầu ra sẽ là:

Câu lệnh này luôn được thực thi. 

Biểu thức number & lt; 5 sẽ trả về false , do đó mã bên trong if khối sẽ không được thực thi.

Câu lệnh C # if … else (if-then-else)

Câu lệnh if trong C # có thể có một câu lệnh else tùy chọn. Khối mã bên trong câu lệnh else sẽ được thực thi nếu biểu thức được đánh giá là false .

Cú pháp của câu lệnh if … else trong C # là:

if (biểu thức boolean)
{
// các câu lệnh được thực thi nếu biểu thức boolean là true
}
khác
{
// các câu lệnh được thực thi nếu biểu thức boolean là sai
}

Ví dụ:

nếu (số & lt; 5)
{
số + = 5;
}
khác
{
số - = 5;
}

Trong ví dụ này, câu lệnh

số + = 5; 

sẽ chỉ được thực thi nếu giá trị của số nhỏ hơn 5 .

Tuyên bố

số - = 5; 

sẽ được thực thi nếu giá trị của số lớn hơn hoặc bằng 5 .

Câu lệnh if … else hoạt động như thế nào?

Hoạt động của Câu lệnh if … else

Xem Thêm  Cách sử dụng thuộc tính! Important trong CSS - từ khóa quan trọng trong css

Ví dụ 2: Câu lệnh C # if … else

 using System;

không gian tên có điều kiện
{
lớp IfElseStatement
{
public static void Main (string [] args)
{
số int = 12;

nếu (số & lt; 5)
{
Console.WriteLine ("{0} nhỏ hơn 5", number);
}
khác
{
Console.WriteLine ("{0} lớn hơn hoặc bằng 5", number);
}

Console.WriteLine ("Câu lệnh này luôn được thực thi.");
}
}
}
 

Khi chúng tôi chạy chương trình, kết quả đầu ra sẽ là:

12 lớn hơn hoặc bằng 5
Câu lệnh này luôn được thực thi. 

Tại đây, giá trị của số được khởi tạo thành 12 . Vì vậy, biểu thức number & lt; 5 được đánh giá là false . Do đó, mã bên trong khối khác được thực thi. Mã sau câu lệnh if..else sẽ luôn được thực thi bất kể biểu thức.

Bây giờ, hãy thay đổi giá trị của số thành giá trị nhỏ hơn 5 , giả sử 2 . Khi chúng ta chạy chương trình, kết quả đầu ra sẽ là:

2 nhỏ hơn 5
Câu lệnh này luôn được thực thi. 

Biểu thức number & lt; 5 sẽ trả về true, do đó mã bên trong if khối sẽ được thực thi.

Toán tử bậc ba trong C # cung cấp lối tắt cho câu lệnh if … else trong C #.

Câu lệnh C # if … else if (if-then-else if)

Khi chúng tôi chỉ có một điều kiện để kiểm tra, câu lệnh if-then và if-then-else hoạt động tốt. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có nhiều điều kiện để kiểm tra và thực thi một trong nhiều khối mã.

Đối với trường hợp như vậy, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh if..else if trong C #. Cú pháp cho câu lệnh if … else if là:

if (boolean-expression-1)
{
// câu lệnh được thực thi nếu boolean-biểu thức-1 là true
}
else if (boolean-expression-2)
{
// câu lệnh được thực thi nếu boolean-biểu thức-2 là true
}
else if (boolean-expression-3)
{
// câu lệnh được thực thi nếu boolean-biểu thức-3 là true
}
.
.
.
khác
{
// các câu lệnh được thực thi nếu tất cả các biểu thức trên đều sai
}

Câu lệnh if … else if được thực thi từ trên cùng đến dưới cùng . Ngay sau khi biểu thức kiểm tra là true , mã bên trong khối if (hoặc nếu khác nếu) được thực thi. Sau đó, điều khiển nhảy ra khỏi khối if … else if.

Nếu không có biểu thức nào là true , thì mã bên trong khối khác sẽ được thực thi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng câu lệnh switch trong điều kiện như vậy.

Ví dụ 3: Câu lệnh C # if … else if

 using System;

không gian tên có điều kiện
{
lớp IfElseIfStatement
{
public static void Main (string [] args)
{
số int = 12;

nếu (số & lt; 5)
{
Console.WriteLine ("{0} nhỏ hơn 5", number);
}
khác nếu (số & gt; 5)
{
Console.WriteLine ("{0} lớn hơn 5", number);
}
khác
{
Console.WriteLine ("{0} bằng 5");
}
}
}
}
 

Khi chúng tôi chạy chương trình, kết quả đầu ra sẽ là:

12 lớn hơn 5 

Giá trị của số được khởi tạo thành 12 . Biểu thức kiểm tra đầu tiên number & lt; 5 false , vì vậy điều khiển sẽ chuyển sang khối if khác. Biểu thức kiểm tra number & gt; 5 true do đó khối mã bên trong if sẽ được thực thi.

Tương tự, chúng ta có thể thay đổi giá trị của number để thay đổi luồng thực thi.

Xem Thêm  Java If và Java If Else If Câu lệnh với các ví dụ - nếu khác nếu khác java

Câu lệnh if … else lồng nhau

Một câu lệnh if … else có thể tồn tại trong một câu lệnh if … else khác. Các câu lệnh như vậy được gọi là câu lệnh if … else lồng nhau.

Cấu trúc chung của câu lệnh if… else lồng nhau là:

if (biểu thức boolean)
{
if (lồng nhau-biểu thức-1)
{
// mã được thực thi
}
khác
{
// mã được thực thi
}
}
khác
{
if (lồng nhau-biểu thức-2)
{
// mã được thực thi
}
khác
{
// mã được thực thi
}
}

Các câu lệnh if lồng nhau thường được sử dụng khi chúng ta phải kiểm tra một điều kiện sau đó là điều kiện khác. Trong một câu lệnh if lồng nhau, nếu câu lệnh if bên ngoài trả về true, nó sẽ đi vào phần nội dung để kiểm tra câu lệnh if bên trong.

Ví dụ 4: Câu lệnh if … else lồng nhau

Chương trình sau đây tính số lớn nhất trong số 3 số bằng cách sử dụng câu lệnh if … else lồng nhau.

 using System;
 
không gian tên có điều kiện
{
lớp lồng vào nhau
{
public static void Main (string [] args)
{
int đầu tiên = 7, thứ hai = -23, thứ ba = 13;
nếu (đầu tiên & gt; thứ hai)
{
if (firstNumber & gt; third)
{
Console.WriteLine ("{0} là lớn nhất", đầu tiên);
}
khác
{
Console.WriteLine ("{0} là lớn nhất", thứ ba);
}
}
khác
{
nếu (thứ hai & gt; thứ ba)
{
Console.WriteLine ("{0} là lớn nhất", thứ hai);
}
khác
{
Console.WriteLine ("{0} là lớn nhất", thứ ba);
}
}
}
}
}
 

Khi chúng tôi chạy chương trình, kết quả đầu ra sẽ là:

13 là lớn nhất 


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề c # nếu khác nếu

MỸ TÂM – ĐÚNG CŨNG THÀNH SAI | OFFICIAL MUSIC VIDEO

 • Tác giả: My Tam
 • Ngày đăng: 2020-09-29
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2535 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ĐÚNG CŨNG THÀNH SAI – MỸ TÂM
  👉 Spotify: http://open.spotify.com/album/5pB6JpmCb0BhkOc3bZHfxj
  👉 iTunes: https://geo.itunes.apple.com/at/album/id1533797265?at=1l3v9Tx&app=itunes
  Music video by My Tam performing “Đúng Cũng Thành Sai”. ©2020 MT Entertainment Records. All rights reserved.
  DungCungThanhSai DCTS MyTam
  – Composer & Arranger: KHẮC HƯNG
  – Mixing & Mastering: KHẮC HƯNG
  – Production: MT ENTERTAINMENT
  – Director: MIRA DƯƠNG
  – D.O.P: HOÀNG LÊ
  – 1st AD: PHẠM NGUYỄN BẢO HOÀNG
  – 2nd AD: TÍT PHẠM
  – Art Director: HÀ CHIE
  – Storyboard: TRỰC SINOL
  – Main Actor: TRẦN ĐÌNH HIẾU
  – Executive Producer: PHAN THỊ MỸ TÂM
  – Production Manager: HOÀNG HUYỀN TRÂM
  – Producer: MI LÊ, HỒNG NGỌC
  – Production Designer: VĂN RÂU TEAM, ĐỖ HẢI TEAM, ÁNH KIM TEAM
  – Production Assistant: TRẦN TRUNG TÂM, NHƯ TRẦN, PHƯƠNG HUY, HỒ TÂY NGUYÊN, ĐỨC NGỌC
  – Cameraman: NGUYỄN HOÀNG THÔNG
  – Focus Puller: DŨNG LÊ
  – Camera Equipment: HNLENS
  – Lighting Equipment: ADN
  – Makeup & Hair Artist: TÙNG CHÂU
  – Stylist: PANDA
  – Assistant stylist: KIỀU LEN, BIN, NHẬT ÁNH, VY COOL, MINH NGỌC
  – Costume: TAMSON FASHION, HERMÈS, SAINT LAURENT, Saintlaurent Tamsonfashion, KENZO, BON MUA FASHION, MOSCHINO, PANDA, RIN BY CHUNG THANH PHONG, NTK LƯƠNG NGHỆ KỲ, NTK VO THANH CAN, NTK LÊ LONG, NTK TU TRUNG HIEU, NTK HOÀNG TONY, ADAM STORE.
  – Accessories: CHOPARD, HERMÈS, YSL, DIOR, LINHTRUCBUISPABAG, RIRI.WAREHOUSE, KHOEN STORE, NGÔ MẠNH ĐÔNG ĐÔNG, JUSTYLE.
  – Shoes: CASADEI, STUART WEITZMAN, HERMÈS, NGUYEN TAN PHAT, A MON AVIS FOOTWEAR.
  – Choreographer: HUỲNH MẾN
  – Dancer: BM DANCER TEAM,MTE DANCER TEAM
  – Makeup & hair: NGUYỄN QUỲNH TEAM
  – Stylist: ANH THƯ
  – Casting: YELLOW CAST
  – Catering: NGUYỄN THỊ TRÚC PHƯƠNG TEAM
  – Photographer: HUY NGUYỄN
  – Poster Designer: ST.DIGITAL
  – Behind The Scenes: STT
  – Dit: KOI DIT
  – Post Production: ST.DIGITAL
  – Accountant: BẢO HÂN
  – Publisher: MT ENTERTAINMENT
  – Copyright by MT ENTERTAINMENT
  – Lyrics:

  Quá đủ rồi, quá mệt rồi, quá muộn rồi.
  Tình yêu không có lỗi, lỗi là do chúng ta thôi.
  Vì khi yêu là sẽ luôn đúng, chẳng bao giờ đắn đo.
  Muốn yêu tìm cách, hết yêu thì tìm lý do.

  *Pre-chorus:
  Ngày nào còn yêu thì luôn nghĩ đến cho nhau bấy nhiêu.
  Mà giờ người ta lạnh lùng đến thế dẫu mình nuông chiều.
  Chẳng hề hay biết cuộc tình đã khác trước kia quá nhiều.
  Cứ vô tư dành tặng mọi thứ cho người mình yêu.

  **Chorus:
  Nếu người ta đã nghĩ họ đúng.
  Điều mình nói đúng cũng thành sai.
  Nếu người ta đã không cần nữa.
  Mình làm gì thì cũng không phải.
  Còn yêu thì sẽ luôn nhẫn nại.
  Cho dù ai đang sai.
  Đã hết yêu rồi, cố gắng lại làm phiền người ta thôi.
  Nếu người ta đã luôn giận dỗi.
  Tìm mọi cách khiến ta buông xuôi.
  Nếu tình yêu đã không còn mới.
  Đừng ngạc nhiên người đó thay đổi.
  Đối với mình họ là thế giới.
  Nhưng người ta nào có nghĩ ngợi.
  Đã hết yêu rồi, đúng cũng thành sai thôi.

Chứng minh rằng nếu a/b=b/c thì a^2+b^2/b^2+c^2 = a/c (b,c khác 0 )

 • Tác giả: olm.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6578 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chứng minh rằng nếu a/b=b/c thì a^2+b^2/b^2+c^2 = a/c (b,c khác 0 )

Bài 7: Câu lênh điều kiện if, if-else và switch trong C

 • Tác giả: vncoder.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9507 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để việc lập trình hiệu quả hơn hầu hết các Ngôn ngữ lập trình bậc cao đều có các câu lệnh rẽ nhánh và các câu lệnh lặp cho phép thực hiện các câu lệnh của chương trình không theo trình tự tuần tự như trong văn bản.

Lệnh If .. Else trong C

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9713 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học lệnh If else trong C, đây là lệnh rẻ nhánh dùng để chia luồng chạy thành nhiều nhánh khác nhau, được sử dụng rất nhiều trong lập trình C.

C có khác không nếu?

 • Tác giả: presbyteryofstockton.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6082 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Câu lệnh else-if trong C giống như một điều kiện if khác, nó được sử dụng trong chương trình khi câu lệnh if có nhiều quyết định.

CÁC NGUỒN KHÁC NẾU in English Translation

 • Tác giả: tr-ex.me
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7999 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Translations in context of “CÁC NGUỒN KHÁC NẾU” in vietnamese-english. HERE are many translated example sentences containing “CÁC NGUỒN KHÁC NẾU” – vietnamese-english translations and search engine for vietnamese translations.

Câu lệnh Nếu … thì …

 • Tác giả: www.steamforvietnam.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9089 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tìm hiểu câu lệnh Nếu .. thì – câu lệnh cơ bản của tất cả ngôn ngữ lập trình trong bài viết dưới đây.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Về Momo Api Thanh Toán Trực Tuyến Và Chuyển Tiền Bảo Mật Cao - api thanh toán trực tuyến

By ads_php