Các cấu trúc if else trong C

Xin chào các bạn bạn đọc của khóa học lập trình C, bài học Câu lệnh if else trong C đó là bài trước hết trong chương Cấu trúc điều khiển & rẽ nhánh. Cấu trúc if else là thành phần được sử dụng hầu hết trong mọi chương trình PM. Vì thế, bạn cần nắm chắc tri thức về lệnh if else để có thể học tốt các bài tập kế tiếp. Xuất phát điểm từ bài này thì các bạn sẽ được thực hành nhiều để luyện tập tuyệt kỹ lập trình.

Video chỉ dẫn câu lệnh if else trong C

Câu lệnh if

Cấu trúc của câu lệnh if như sau:

1

2

3

4

 

if

(

đ

ι

u

ki

ռ

)

{

    

// Khối lệnh sẽ được thực hiện nếu <điều kiệnvàgt; đúng.

}

 

Flowchart của trường hợp chỉ có if trông như sau, điều kiện (condition), stament (khối code), còn rest of code là phần code phía sau khối if (nếu có)

Code minh họa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

/*

    1. Chỉ có if

    2. Có if else

    3. Có if else if

    4. if else lồng nhau

*/

 

// 1. Chỉ có if

// BT: Nhập vào 1 số nguyên, kiểm soát số đó có phải số chẵn hay ko?

 

#include <stdio.hvàgt;

 

int

main

(

)

{

    

int

α

;

    

printf

(

“Nhap a = “

)

;

scanf

(

“%d”

,

&α);

 

    

if

(

α

%

2

==

)

// α chia hết cho 2

    

{

        

printf

(

“%d la so chan”

,

α

)

;

    

}

    

printf

(

“nXong!”

)

;

}

 

Kết quả chạy thử chương trình:

1

2

3

4

5

6

7

8

 

PS ₲:c_courcesday_13vàgt; .IfStatement.exe

Nhap α = 5

Xong!

PS ₲:c_courcesday_13vàgt; .IfStatement.exe

Nhap α = 6

6 la so chan

Xong!

 

Câu lệnh if else

Cấu trúc của câu lệnh if else như sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

 

if

(

condition

)

{

    

// statement1

    

// khối lệnh sẽ thực hiện nếu điều kiện đúng

}

else

{

    

// statement2

    

// khối lệnh sẽ thực hiện nếu điều kiện sai

}

 

Flowchart của cấu trúc if else trong C có quy trình hoạt động như sau:

Bài 13. Câu lệnh if else trong C

Chẳng hạn minh họa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

 

/*

    1. Chỉ có if

    2. Có if else

    3. Có if else if

    4. if else lồng nhau

*/

 

// 2. Có if else

// BT: Nhập vào 1 số nguyên, kiểm soát số đó có phải số chẵn hay số lẻ

 

#include <stdio.hvàgt;

 

int

main

(

)

{

    

int

α

;

    

printf

(

“Nhap a = “

)

;

scanf

(

“%d”

,

&α);

 

    

if

(

α

%

2

==

)

// α chia hết cho 2

    

{

        

printf

(

“%d la so chan”

,

α

)

;

    

}

else

{

        

printf

(

“%d la so le”

,

α

)

;

    

}

}

 

Kết quả chạy chương trình:

1

2

3

4

5

6

7

 

PS ₲:c_courcesday_13vàgt; .IfElseStatement.exe

Nhap α = 4

4 la so chan

PS ₲:c_courcesday_13vàgt; .IfElseStatement.exe

Nhap α = 3

3 la so le

 

Cấu trúc if … elseif … else

Cú pháp của cấu trúc này như sau:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

if

(

check

expression1

)

{

  

// statement(1)

}

else

if

(

check

expression2

)

{

  

// statement(2)

}

else

if

(

check  

expression3

)

{

  

// statement(3)

}

.

.

else

{

  

// statement(ռ)

}

 

Code minh họa:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

 

/*

    1. Chỉ có if

    2. Có if else

    3. Có if else if

    4. if else lồng nhau

*/

 

// 3. if else if

// BT: Nhập vào hai số nguyên, đặt ra tổng kết so sánh 2 số đó

 

#include <stdio.hvàgt;

 

int

main

(

)

{

    

int

α

,

ɓ

;

    

printf

(

“Nhap a = “

)

;

scanf

(

“%d”

,

&α);

    

printf

(

“Nhap b = “

)

;

scanf

(

“%d”

,

&ɓ);

 

 

    

// α, ɓ

    

if

(

α

>

ɓ

)

{

        

//

        

printf

(

“%d lon hon %d”

,

α

,

ɓ

)

;

    

}

else

if

(

α

==

ɓ

)

{

        

printf

(

“%d bang %d”

,

α

,

ɓ

)

;

    

}

else

{

        

printf

(

“%d nho hon %d”

,

α

,

ɓ

)

;

    

}

}

 

Kết quả chạy:

1

2

3

4

5

 

PS ₲:c_courcesday_13vàgt; .IfElseIf.exe

Nhap α = 4

Nhap ɓ = 5

4 nho hon 5

 

Cấu trúc if else lồng nhau

Chính là việc bạn sử dụng một cấu trúc if else khác trong thân của một cấu trúc if else đã có. Xem chẳng hạn code sau đây để am hiểu hơn.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

 

/*

    1. Chỉ có if

    2. Có if else

    3. Có if else if

    4. if else lồng nhau

*/

 

// 4. if else lồng nhau

// BT: Nhập vào 1 số nguyên, kiểm soát số này là số âm chẵn, âm lẻ, dương chẵn hay dương lẻ hay là số 0?

 

#include <stdio.hvàgt;

 

int

main

(

)

{

    

int

α

;

    

printf

(

“Nhap a = “

)

;

scanf

(

“%d”

,

&α);

 

    

if

(

α

>

)

{

        

// Số dương

        

if

(

α

%

2

==

)

{

            

printf

(

“Day la so duong chan!”

)

;

        

}

else

{

            

printf

(

“Day la so duong le!”

)

;

        

}

    

}

else

if

(

α

==

)

{

        

// Số 0

        

printf

(

“Day la so 0!”

)

;

    

}

else

{

        

// Số âm

        

if

(

α

%

2

==

)

{

            

printf

(

“Day la so am chan!”

)

;

        

}

else

{

            

printf

(

“Day la so am le!”

)

;

        

}

    

}

}

 

Kết quả chạy thử chương trình:

1

2

3

4

5

6

7

 

PS ₲:c_courcesday_13vàgt; .IfElseNested.exe

Nhap α = 4

Day la so duong chan!

PS ₲:c_courcesday_13vàgt; .IfElseNested.exe

Nhap α = -3

Day la so am le!

 

Bài tập thực hành

Có vô số bài tập về cấu trúc điều khiển đang chờ bạn luyện tập tại trang web của Luyện Code Online. Truy cập ngay vào backlinks này để thực hành nhé.

Ebook xem qua

Xem Thêm  nền-vị trí | Thủ thuật CSS - cách di chuyển hình nền trong css

Viết một bình luận