Các bài viết về cách sử dụng các hàm và chương trình con (thủ tục) trong Visual Basic cũng như các tham số

Bạn đang xem: hàm trực quan script cơ bản

Các hàm được sử dụng để xác định các thủ tục có thể sử dụng lại (nhóm các câu lệnh mã) có thể được gọi từ các hàm khác. Các hàm trong Visual Basic là đồng bộ có nghĩa là người gọi phải đợi hàm trả về điều khiển trước khi tiếp tục câu lệnh tiếp theo.

Hàm có thể trả về giá trị hoặc không có giá trị (hàm này được gọi là chương trình con hoặc chương trình con ).

Các hàm có thể mong đợi hoặc trả về tham số (tham số ByRef ) hoặc không có tham số.

Hàm đang gọi chính nó được gọi là hàm đệ quy

Khai báo hàm

Hàm được khai báo trong khối Hàm Hàm Kết thúc

Hàm

& lt; Tên & gt; (& lt;

Tùy chọn

Tham số & gt;)

Như

& lt ; Nhập & gt; & lt; Tuyên bố Mã & gt;

End

Hàm

Loại hàm phải được xác định sau từ khóa As . Nếu loại không được chỉ định rõ ràng thì loại đó được coi là Biến thể

Chương trình con được khai báo trong khối Sub End Sub

Phụ

& lt; Tên & gt; (& lt;

Tùy chọn

Thông số & gt;) & lt; Tuyên bố Mã & gt;

End

Sub

Các hàm và thủ tục phải có tên duy nhất trong mô-đun hoặc lớp. Các chức năng không thể quá tải trong Visual Basic. Ngay cả khi các hàm có các tham số khác nhau, chúng không thể có cùng tên nếu không, lỗi biên dịch được phát hiện có tên mơ hồ sẽ được ném ra.

Lỗi biên dịch: Đã phát hiện tên không rõ ràng

Gọi hàm và chương trình con

Hàm và chương trình con có thể được gọi bằng cách chỉ định tên của nó. Nếu chức năng nằm trong mô-đun khác với tên chức năng phải được đặt trước tên mô-đun và. biểu tượng

Func1
Module1.Func1

Nếu kết quả của hàm được gán cho biến thì nên sử dụng ký hiệu dấu ngoặc đơn (). () cũng nên được sử dụng nếu Toán tử cuộc gọi được sử dụng để gọi hàm.

val = Func1 () 

'using () để truy xuất giá trị

Gọi

Func1 ()

'using () trong khi gọi bằng Tổng đài

Quy tắc: không bằng (hoặc nhà điều hành cuộc gọi) – không có dấu ngoặc đơn.

Giá trị trả về

Để trả về giá trị từ hàm, bắt buộc phải coi tên của nó là biến và tuân theo các quy tắc tương tự như trong khi gán giá trị của biến

Hàm

GetDouble ()

As

Double

GetDouble = 10

End

Sub

Hàm

GetObject ()

As

Đối tượng

Đặt

GetObject = & lt; Tham chiếu

Tới

Đối tượng

& gt;

End

Sub

Truyền tham số

Các tham số phải được chuyển cho hàm hoặc chương trình con theo thứ tự mà chúng đã khai báo trong hàm

Các tham số có thể được chuyển dưới dạng biến hoặc được xác định ‘nhanh chóng’

Hàm gọi hàm par1, par2, 

"value2"

'Hàm với 3 tham số

Lỗi biên dịch đối số không phải tùy chọn được đưa ra khi gọi hàm mà không chuyển các tham số bắt buộc.

Xem Thêm  Làm thế nào để sử dụng SQL trong Python? - sử dụng sql trong python

Lỗi biên dịch: Đối số không phải là tùy chọn

Thông số tham chiếu

Hàm hoặc chương trình con có thể trả về các tham số bổ sung. Bắt buộc phải sử dụng từ khóa ByRef để khai báo tham số là tham số ra.

Hàm

Func (par1

As

Double

,

ByRef

outPar1

As

Integer

)

As

Hàm Double

'yêu cầu par1 làm đầu vào và trả về giá trị kép và một giá trị nguyên khác làm tham số tham chiếu

End

Hàm

Thông số tùy chọn

Hàm hoặc chương trình con có thể khai báo các tham số tùy chọn với các giá trị mặc định. Trong trường hợp này, không bắt buộc phải đặt giá trị cho tham số một cách rõ ràng khi hàm được gọi.

Gọi

Proc ()

'không cần chỉ định giá trị cho tham số một cách rõ ràng. Trong trường hợp này, giá trị mặc định (tức là 0,5) được sử dụng

Sub

Proc (

Tùy chọn

par1

Dưới dạng

Double

= 0,5)

'tham số tùy chọn với giá trị mặc định 0,5

End

Sub

Có thể đặt các tham số tùy chọn theo tên (tên tham số: = giá trị tham số). Điều này cho phép đặt các tham số theo một thứ tự khác mà chúng đã khai báo trong chữ ký hàm

Gọi

Func (param1: = 1, param3: =

"Test"

)

'only 2 tham số (thứ nhất và thứ ba) được sử dụng

Hàm

Func (

Tùy chọn

param1

As

Integer

= 0,

Tùy chọn

param2

As

Double

= 0.0 ,

Tùy chọn

param3

Dưới dạng

Chuỗi

=

""

)

End

Hàm

Ví dụ dưới đây trình bày các trường hợp có thể sử dụng các tham số tùy chọn.

Phụ

main () Gỡ lỗi.Print Pow (2)

'4

Gỡ lỗi.Print Pow (2, 3)

'8

Trạng thái PrintAddress: =

"NSW"

, mã bưu điện: = 2000

'Úc NSW 2000

End

Sub

Hàm

Pow (number

As

Double

,

Tùy chọn

power

As

Double

= 2)

As

< p class = "c13"> Nhân đôi

Pow = number ^ power

End

Hàm

Sub

PrintAddress (

Tùy chọn

country

As

Chuỗi

=

"Úc"

,

Tùy chọn

bang

Như

< p class = "c13"> Chuỗi

=

""

,

Tùy chọn

vùng ngoại ô

Theo

Chuỗi

=

""

,

Mã bưu điện

As

Integer

= 0,

Tùy chọn

streetName

As

Chuỗi

=

""

,

Tùy chọn

buildingNumber

Dưới dạng

Số nguyên

= 0,

Tùy chọn

unitNumber

Dưới dạng < / p>

Số nguyên

= 0)

Nếu

quốc gia & lt; & gt;

""

Sau đó

Debug.Print quốc gia

Kết thúc

Nếu

Nếu

trạng thái & lt; & gt;

""

Sau đó

Trạng thái Debug.Print

Kết thúc

Nếu

Nếu

ngoại ô & lt; & gt;

""

Sau đó

Debug.Print ngoại ô

Kết thúc

Nếu

Nếu

mã bưu điện & gt; 0

Sau đó

Gỡ lỗi. In mã bưu điện

Kết thúc

Nếu

Nếu

streetName & lt; & gt;

""

Sau đó

Debug.Print streetName

Kết thúc

Nếu

Nếu

buildingNumber & gt; 0

Sau đó

Debug.Print buildingNumber

Kết thúc

Nếu

Nếu

unitNumber & gt; 0

Sau đó

Debug.Print

"Đơn vị:"

& amp; unitNumber

Kết thúc

Nếu

End

Sub

Chấm dứt hàm và chương trình con

Chức năng và chương trình con có thể được kết thúc và quyền điều khiển được trả lại cho người gọi ở bất kỳ giai đoạn nào bằng cách sử dụng Exit Function Exit Sub tương ứng.

Ví dụ dưới đây trình bày các trường hợp sử dụng hàm và chương trình con khác nhau.

Phụ

main ()

'in Thủ tụcWithoutParameters hai lần

Thủ tụcWithoutParameters Thủ tụcWithoutParameters

'Lỗi biên dịch: Đối số không phải là tùy chọn

'SayHello

'Xin chào, Kiểm tra

SayHello

"Kiểm tra"

Dim

formDate

As

Chuỗi

FormatDate

"dd-MM-yyyy"

, formDate

'20-06-2018

Debug.Print formDate

'20-06-2018

Debug.Print GetFormattedDate (

"dd-MM-yyyy"

)

End

Sub

Sub

ProcedureWithoutParameters () Debug.Print

"ProcedureWithoutParameters"

End

Sub

Sub

SayHello (name

As

String

) Debug.Print

"Xin chào",

& amp; Tên

End

Sub

Sub

FormatDate (dateFormat

As

Chuỗi

,

ByRef

formattedDate

As

Chuỗi

)

Dim

curDate

As

Date

curDate = Bây giờ formattedDate = format (curDate, dateFormat)

End

Sub

Hàm

GetFormattedDate (dateFormat

As

Chuỗi

)

Dưới dạng

Chuỗi

Dim

curDate

As

Date

curDate = Bây giờ GetFormattedDate = format (curDate, dateFormat)

End

Hàm


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề các chức năng script cơ bản trực quan

Servicenow Script Include || #servicenow #scriptinclude #ajax #class #function

 • Tác giả: SKFacts and ITCareers
 • Ngày đăng: 2022-02-19
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3154 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Servicenow Script Include || servicenow scriptinclude ajax class function

  ServiceNow Administrator Developer Real interview || servicenow interview
  This interview is for up to 3 years experience candidate to touch how the questions will be raised and what the interview expects.

  howto
  workassignment
  learningcoding
  coding
  servicenow hiring jobs jobsearch jobvacancy jobvacancies google accenture itjobs salesforce ibmjobs oflatest sapiens hcl techmahindra cognizant dxctechnology mphasis tcs ibmhiring jobinterview jobopportunity jobseeker fresherjobs freshers indiajobs capgemini ibm dlong
  software technology programming tech coding developer business softwaredeveloper programmer javascript python computer hardware java html webdevelopment code tecnologia webdeveloper softwareengineer webdesign computerscience softwaredevelopment coder development erp o css it
  java python javascript programming coding html programmer developer css coder php code computerscience software webdeveloper webdevelopment softwaredeveloper codinglife technology linux webdesign indonesia android tech programmingmemes programmers development c softwareengineer
  itjobs jobs hiring jobsearch job it recruitment career programming techjobs jobseekers technology developer softwarejobs jobopportunity jobvacancy careers coding freshers placements jobhunt hiringnow naukri angular nowhiring ssc jobseeker python java

  servicenow ticketing tool,
  servicenow developer,
  servicenow interview questions,
  servicenow vs salesforce,
  servicenow integration,
  servicenow training,
  servicenow helpdesk,
  servicenow adda,
  servicenow admin interview questions and answers,
  servicenow api,
  servicenow application development,
  servicenow atf,
  servicenow architecture,
  servicenow basic,
  servicenow business rule,
  servicenow business analyst,
  servicenow basic interview questions,
  servicenow best practices,
  servicenow bangalore,
  servicenow branding,
  servicenow cmdb,
  servicenow catalog,
  servicenow company,
  servicenow change management,
  servicenow csm,
  servicenow client script,
  servicenow community,
  servicenow catalog item creation,
  servicenow discovery,
  servicenow developer interview questions and answers,
  servicenow event management tutorial,
  servicenow ebonding integration,
  servicenow explained,
  servicenow events,
  servicenow employee center,
  servicenow esignature,
  servicenow fundamentals simulator,
  servicenow full tutorial,
  servicenow flow designer,
  servicenow future scope,
  servicenow fundamentals simulator 1,
  servicenow flow designer tutorial,
  servicenow form design and form layout,
  servicenow fundamentals simulator 7,
  servicenow grc,
  servicenow gyan,
  servicenow grc demo,
  servicenow gliderecord,
  servicenow glideajax,
  servicenow grc interview questions,
  servicenow github integration,
  servicenow github,
  g_scratchpad servicenow,
  atul g servicenow,
  servicenow hrsd,
  servicenow hyderabad,
  servicenow hr module,
  servicenow hrsd implementation,
  servicenow hindi,
  servicenow hr module training,
  servicenow helpdesk cmdb,
  servicenow incident management,
  servicenow itsm,
  servicenow in telugu,
  servicenow interview,
  servicenow interview questions and answers,
  servicenow integration basics,
  servicenow javascript,
  servicenow job opportunities,
  servicenow jobs,
  servicenow jira integration,
  servicenow joining kit,
  servicenow jobs hyderabad,
  servicenow java,
  servicenow job interview questions,
  servicenow kida,
  servicenow knowledge management,
  servicenow knowledge,
  servicenow kubernetes discovery,
  servicenow knowledge article template,
  servicenow knowledge base,
  servicenow kb article,
  servicenow knowledge management demo,
  servicenow learning,
  servicenow ldap,
  servicenow live project,
  servicenow latest version,
  servicenow ldap integration,
  servicenow modules overview,
  servicenow mid server installation,
  servicenow ninjas cognizant,
  servicenow notifications,
  servicenow now mobile app,
  servicenow navigation,
  servicenow now mobile app configuration,
  servicenow orchestration,
  servicenow overview,
  servicenow office hyderabad,
  servicenow or salesforce,
  servicenow oauth 2.0,
  servicenow portal,
  servicenow problem management,
  servicenow performance analytics,
  servicenow ppm,
  servicenow portal development training,
  servicenow projects,
  servicenow platform overview,
  servicenow playlist,
  servicenow questions and answers,
  servicenow qa interview questions,
  servicenow reports,
  servicenow reports and dashboards,
  servicenow real time projects,
  servicenow real time scenarios,
  servicenow rest api integration,
  servicenow rome features,
  servicenow request management,
  servicenow support,
  servicenow scripting,
  servicenow service catalog,
  servicenow service portal,
  servicenow sla,
  servicenow scenario based interview questions,
  servicenow service mapping,
  servicenow developer training,
  servicenow ticketing system,

Phương pháp xây dựng bảng quản lý trực quan

 • Tác giả: nscl.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2544 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Firebase là gì? Các chức năng cơ bản cần nên biết của Firebase

 • Tác giả: vietnix.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5470 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Firebase là gì? Ứng dụng đa nền tảng này có các chức năng cần thiết gì quan trọng? Để có thông tin rõ nhất hãy bấm xem ngay.

Các câu lệnh cơ bản với Script trong lập trình Game Unity

 • Tác giả: caodang.fpt.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3426 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng tìm hiểu ngay những câu lệnh cơ bản với Script trong lập trình Game Unity dành cho những bạn mới học nhé!

Scripting là gì? 7 quy tắc cơ bản cho một tác phẩm điện ảnh triệu view

 • Tác giả: timviec365.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8264 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Scripting là gì, bạn đã hiểu chưa? Đâu là những nguyên tắc cơ bản mà các nhà biên kịch phải nằm lòng khi tạo ra những tác phẩm điện ảnh thu hút triệu view.

5 chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp cho mọi mô hình, lĩnh vực

 • Tác giả: amis.misa.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1566 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 5 chức năng cơ bản của quản trị doanh nghiệp là: hoạch định, tổ chức, chỉ đạo, điều phối và kiểm soát. Cụ thể từng chức năng này là gì?

DVMS Co.,Ltd

 • Tác giả: www.dvms.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1904 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: cung cấp phần mềm (app) chạy trên điện thoại di động và máy tính bảng (tablet), cung cấp giải pháp website thông minh (smart web)cho tất cả mọi lĩnh vực như ngành bất động sản, tài chính, du lịch, website cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thương mại điện tử và truyền thông trực tuyến, cung cấp phần mềm quản lý bán hàng, Phần mềm CRM, ERP,phần mềm quản lý…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php