CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Bạn đang xem bản đúc kết của ebook. Xem & tải ngay bản đầy đủ của ebook tại đây (372.7 KB, 91 trang )

Sản phẩm của tìm hiểu căn bản thường kéo theo một hệ thống lý

thuyết có tác động đến một hoặc nhiều ngành nghề khoa học khác nhau. Tác

động của những phát kiến ấy thường vượt mặt hạn chế nhận thức về một

ngành nghề, phạm vi mà nó tìm hiểu. Ví dụ, những ảnh hưởng của định

luật vạn vật cuốn hút do Niutơn phát minh, “bàn tay vô hình” của kinh tế thị

trường (Ađam Smith) hay quy luật giá trị thặng dư của ₵. Mac ở những

mức độ khác nhau trong nhiều ngành nghề hoạt động của loài người.

Tìm hiểu căn bản gồm hai loại: tìm hiểu căn bản thuần túy &

tìm hiểu căn bản định hướng.

Tìm hiểu căn bản thuần túy là những tìm hiểu đơn thuần là nhằm

mục đích phát xuất hiện bản chất, quy luật tồn tại, lớn mạnh của sự vật hiện

tượng mà chưa bàn đến ý nghĩa vận dụng của tìm hiểu ấy. Những nghiên

cứu căn bản thuần túy nhằm mở rộng & chuyên sâu nhận thức của loài người.

Tìm hiểu căn bản định hướng là những tìm hiểu nhắm tới mục

đích vận dụng khẳng định, dự tính phạm vi & mức độ vận dụng khi nghiên

cứu ấy thành công. Tìm hiểu căn bản định hướng chẳng những kéo theo những

nền tảng lý thuyết trọng yếu mà còn tồn tại thể kéo theo những vận dụng có ý

nghĩa to lớn trong các ngành nghề hoạt động khác nhau của đời sống xã hội.

II. Tìm hiểu vận dụng (applied research)

Tìm hiểu vận dụng là sự áp dụng kết quả của tìm hiểu căn bản

(những định luật, định lý, quy luật…), thường là tìm hiểu căn bản định

hướng để tìm thấy nguyên lý về các phương pháp vận dụng trong môi trường tồn

tại của sự vật, hiện tượng hay công cuộc.

Sản phẩm của tìm hiểu vận dụng có thể là phương pháp về Nguyên vật liệu,

công nghệ trong khoa học kỹ thuật hay phương pháp về tổ chức, làm chủ trong

khoa học xã hội.

Dù là kết quả của loại hình tìm hiểu có tên là tìm hiểu vận dụng

nhưng kết quả của nó lại chưa vận dụng được ngay. Để mang kết quả nghiên

Xem Thêm  Python Tìm trong danh sách - Cách tìm chỉ mục của một mục hoặc phần tử trong danh sách - chỉ mục python trong danh sách

cứu vận dụng vào sử dụng trong thực tiễn cần tiến hành loại hình tìm hiểu

triển khai – thí nghiệm.

III. Tìm hiểu triển khai – thí nghiệm (development reseach)

Tìm hiểu triển khai – thí nghiệm là loại hình tìm hiểu áp dụng

các quy luật (nhận được từ tìm hiểu căn bản) & các nguyên lý phương pháp (từ

tìm hiểu vận dụng) để đề ra những hình tượng về một phương diện kỹ

thuật mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới với tính khả thi cao nhất cho hoạt

động thực tế của loài người.

Tìm hiểu triển khai – thí nghiệm bao gồm cả công cuộc kiến trúc thử

nghiệm & mô hình thực nghiệm & được chia thành hai loại, hai công đoạn:

triển khai trong phòng & triển khai bán đại trà.

Triển khai trong phòng hướng về phía việc ứng dụng nguyên lý phương pháp

để tạo nên cho được sản phẩm trong điều kiện phòng thử nghiệm.

Triển khai bán đại trà là dạng triển khai nhằm kiểm chứng giả thuyết

về một hình tượng trên một quy mô khẳng định, xác nhận điều kiện cần & đủ để

mở rộng phạm vi ứng dụng, triển khai đại trà.

Tìm hiểu triển khai – thí nghiệm trong khoa học xã hội đem đến ý

nghĩa to lớn trong lớn mạnh kinh tế – xã hội, xây dựng mô hình làm chủ các

phương diện xã hội một cách hiệu quả.

IV. Mối quan hệ giữa các loại hình tìm hiểu & thực tế

Các loại hình tìm hiểu khoa học có mối quan hệ biện chứng, thống

nhất trong chỉnh thể hoạt động khoa học của mỗi nghề, mỗi đất nước. Việc

phân tách các loại hình tìm hiểu có ý nghĩa trọng yếu cho định hướng &

xây dựng cơ chế lớn mạnh khoa học của mỗi nghề, mỗi đất nước ấy.

Các loại hình tìm hiểu khoa học liên hệ với nhau theo trình tự:

tìm hiểu căn bản – tìm hiểu vận dụng – tìm hiểu triển khai, thực

nghiệm. Trong số đó, kết quả tìm hiểu của loại hình trước là nền tảng, tiền đề,

điều kiện cho sự khởi đầu của loại hình tìm hiểu sau đó. Song song, nghiên

cứu khoa học có mối quan hệ chẳng thể tách rời với hoạt động thực tế bởi

suy đến cùng, mọi tìm hiểu đều nhắm tới lớn mạnh các phương diện hoạt

Xem Thêm  Cột DROP trong SQL: Tất cả những gì bạn cần biết về nó - thả cột bảng sql

động thực tế của loài người.

Mỗi chủ đề khoa học, xét mục tiêu chính của nó đều thuộc một loại

hình tìm hiểu khoa học xác nhận. Song trong chính mỗi chủ đề tìm hiểu,

sự hiện ra của trật tự logic bài viết lúc nào cũng trổ tài đầy đủ các loại

hình tìm hiểu nêu trên ở các mức độ khác nhau. Chính đặc tính này cho

phép tất cả chúng ta hiểu sự phân tách loại hình tìm hiểu khoa học chỉ là tương

đối.

VẤN ĐỀ ÔN TẬP

1. Phân loại kiến thức khoa học.

2. Đặc tính, địa điểm & vai trò của tìm hiểu căn bản trong sự lớn mạnh

khoa học & đời sống xã hội.

3. Đặc tính, địa điểm & vai trò của tìm hiểu vận dụng trong sự phát

triển khoa học & đời sống xã hội.

4. Đặc tính, địa điểm & vai trò của tìm hiểu triển khai – thí nghiệm

trong sự lớn mạnh khoa học & xã hội.

5. Mối quan hệ giữa các loại hình tìm hiểu khoa học & thực tế.

VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

XÂY DỰNG VÀ KIỂM CHỨNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU

Ι. Vấn đề tìm hiểu

1. Định nghĩa vấn đề tìm hiểu

Vấn đề tìm hiểu là những điều chưa biết hoặc biết chưa thấu đáo về

sự vật, hiện tượng hay công cuộc, cần được làm rõ trong công cuộc nghiên

cứu.

Vấn đề tìm hiểu chỉ có thể được phát hiện trong công cuộc xem xét

buổi lễ. Buổi lễ tồn tại trong tự nhiên & đời sống xã hội. Người tìm hiểu

có thể seting buổi lễ để tiến hành xem xét bằng cách chọn những buổi lễ

vốn tồn tại trong tự nhiên hoặc xã hội hoặc chủ động tạo nên buổi lễ nhờ thực

nghiệm.

Trong tìm hiểu khoa học, xem xét có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Xem xét chẳng những nhằm phát hiện vấn đề tìm hiểu mà còn khiến cho nhà khoa

học xây dựng giả thuyết, kiểm chứng giả thuyết trong suốt công cuộc triển

khai hoạt động tìm hiểu sau này.

2. Đoạn đường phát hiện vấn đề tìm hiểu, tạo dựng sáng kiến

tìm hiểu

– Phát hiện những sơ hở trong khoa học

Vấn đề tìm hiểu hiện ra ở chỗ những bài viết chưa được nhận

thức & khắc phục trọn vẹn về mặt khoa học trong các ebook khoa học, khi

Xem Thêm  Toán tử SQL ALL bằng các ví dụ thực tế - chọn tất cả trong sql

phản biện các công trình tìm hiểu của cộng sự.

– Nhận dạng những bất đồng trong tranh cãi khoa học

Khi tham gia các cuộc tranh cãi khoa học, trong hội nghị, hội thảo

hay các buổi tọa đàm khoa học, trước những quan niệm trái chiều cùng bàn về

một vấn đề khoa học, người tìm hiểu có thể nhận dạng vấn đề khoa học

cần được khắc phục thấu đáo & sâu sắc hơn.

– Nghĩ trái lại những ý kiến thông thường

– Nhận dạng những vướng mắc trong hoạt động thực tế

Những khốn khó nảy sinh trong hoạt động sản xuất, tổ chức & quản

lý xã hội chẳng thể sử dụng bí quyết thông thường, hay bí quyết thông

thường chẳng thể mang lại kết quả mong mỏi. Thực tiễn ấy đề ra yêu cầu phải

biến đổi nhận thức & hành động.

– Sự phàn nàn của những người chung quanh

Đôi lúc vấn đề tìm hiểu hiện ra khi nhà tìm hiểu lắng nghe ý

kiến phàn nàn của những người liên quan đến sự vật, sự việc trong lúc họ

thậm chí không tinh thông nhiều về ngành nghề nhà tìm hiểu quan tâm cũng

giúp cho nhà tìm hiểu nhận dạng điều cần làm rõ trên phương diện

khoa học.

Vấn đề tìm hiểu thường tồn tại dưới dạng các thắc mắc tìm hiểu.

Trong tìm hiểu khoa học thường hiện ra hai lớp vấn đề. Một là, vấn đề

về bản thân sự vật & quy luật vận động của nó. Hai là, vấn đề về phương

pháp ảnh hưởng vào sự vật hiện tượng. Khắc phục vấn đề sẽ mở ra những khả

năng mới cho hoạt động nhận thức & thực tế của loài người.

Trong lúc nhận dạng vấn đề tìm hiểu, sáng kiến tìm hiểu xuất

hiện.

3. Sáng kiến tìm hiểu

Sáng kiến tìm hiểu là những dự đoán trực cảm về bản chất hay

công thức ảnh hưởng vào sự vật, hiện tượng hay công cuộc. Sáng kiến nghiên

cứu hiện ra theo cảm tưởng, chưa được kết luận & có căn cứ đầy đủ để

nhận thức. Có thể phân biệt một số loại sáng kiến tìm hiểu:

– Sáng kiến về quy luật là những dự đoán trực cảm miêu tả, giải thích

về sự vật hiện tượng, về quy luật vận động của sự vật hiện tượng. Trong lịch

Viết một bình luận