Bạn đang xem : javascript khai báo một lớp

Các lớp JavaScript

ECMAScript 2015, còn được gọi là ES6, đã giới thiệu các Lớp JavaScript.

Lớp JavaScript là các mẫu cho các Đối tượng JavaScript.

Cú pháp lớp JavaScript

Sử dụng từ khóa class để tạo một lớp.

Luôn thêm một phương thức có tên constructor () :

Cú pháp

class ClassName {
hàm tạo () {…}
}

Ví dụ

xe hạng {
phương thức khởi tạo (tên, năm) {
this.name = name;
this.year = year;
}
}

Ví dụ trên tạo một lớp có tên “Xe hơi”.

Lớp có hai thuộc tính ban đầu: “name” và “year”.

Một lớp JavaScript không phải là một đối tượng.

Đây là một mẫu cho các đối tượng JavaScript.

Sử dụng một lớp học

Khi bạn có một lớp, bạn có thể sử dụng lớp đó để tạo các đối tượng:

Ví dụ

let myCar1 = new Car (“Ford”, 2014);
let myCar2 = new Car (“Audi”, 2019);

Hãy tự mình thử »

Ví dụ trên sử dụng Car class để tạo hai đối tượng Car .

Phương thức hàm tạo được gọi tự động khi một đối tượng mới được tạo.

Phương thức mã lệnh

Phương thức hàm tạo là một phương thức đặc biệt:

 • Nó phải có tên chính xác là “constructor”
 • Nó được thực thi tự động khi một đối tượng mới được tạo
 • Nó được sử dụng để khởi tạo các thuộc tính của đối tượng

Nếu bạn không xác định phương thức hàm tạo, JavaScript
sẽ thêm một phương thức khởi tạo trống.

Xem Thêm  Sắp xếp một mảng số nguyên trong JavaScript - javascript sắp xếp int mảng

Phương thức lớp

Các phương thức lớp được tạo với cùng một cú pháp với các phương thức đối tượng.

Sử dụng từ khóa class để tạo một lớp.

Luôn thêm phương thức constructor () .

Sau đó, thêm bất kỳ phương thức nào.

Cú pháp

class ClassName {
hàm tạo () {…}
method_1 () {…}
method_2 () {…}
method_3 () {…}
}

Tạo một phương thức Class có tên là “age”, phương thức này trả về tuổi của Xe:

Ví dụ

xe hạng {
phương thức khởi tạo (tên, năm) {
this.name = name;
this.year = year;
}
tuổi () {
let date = new Date ();
return date.getFullYear () – this.year;
}
}

let myCar = new Car (“Ford”, 2014);
document.getElementById (“demo”). innerHTML =
“My car is” + myCar.age () + “years old.”;

Hãy tự mình thử »

Bạn có thể gửi các tham số đến các phương thức Lớp:

Ví dụ

class Car {
constructor (tên, năm) {
this.name = name;
this.year = year;
}
age (x) {
trả về x – this.year;
}
}

let date = new Date ();
let year = date.getFullYear ();

let myCar = new
Xe hơi (“Ford”, 2014);
document.getElementById (“demo”). InnerHTML =
“Xe của tôi là
“+ myCar.age (năm) +” tuổi. “;

Hãy tự mình thử »

Hỗ trợ trình duyệt

Bảng sau xác định phiên bản trình duyệt đầu tiên có hỗ trợ đầy đủ cho
Các lớp trong JavaScript:

Chrome 49
Cạnh 12
Firefox 45
Safari 9
Opera 36

Tháng 3 năm 2016
Thg 7, 2015
Tháng 3 năm 2016
Tháng 10, 2015
Tháng 3 năm 2016

Bạn sẽ tìm hiểu thêm nhiều điều về Lớp học JavaScript ở phần sau trong hướng dẫn này.

Xem Thêm  Bài giảng Ngữ văn 12 tiết 22: Việt Bắc


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript khai báo một lớp

JavaScript Form Validation

 • Tác giả: Web Dev Simplified
 • Ngày đăng: 2019-06-18
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5433 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Form validation is one of the most common web development tasks. There are many ways to do form validation, but JavaScript is one of the best and easiest ways to write form validation. In this video I will be covering all of the concepts of form validation in JavaScript as well as how to display helpful error messages to the user. By the end of this video you will have all the tools you need to implement form validation in your own projects.

  📚 Materials/References:

  HTML Forms Explained: https://youtu.be/fNcJuPIZ2WE
  CodePen Code: https://codepen.io/WebDevSimplified/pen/pmMOEy

  🧠 Concepts Covered:

  – Preventing form submission in JavaScript
  – Using HTML attributes to validate input elements
  – Displaying form validation messages to the user
  – How to check for form errors

  🌎 Find Me Here:

  Twitter: https://twitter.com/DevSimplified
  Discord: https://discord.gg/7StTjnR
  GitHub: https://github.com/WebDevSimplified
  CodePen: https://codepen.io/WebDevSimplified

  FormValidation WDS JavaScript

JavaScript dễ dàng Phần 10: Lớp trong JavaScript?

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7160 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: ECMAScript 6 đã giới thiệu từ khóa lớp để tạo các lớp trong JavaScript. Bây giờ, bạn chỉ có thể sử dụng thuộc tính lớp để tạo một lớp trong JavaScript. Trước ECMA 6, bất cứ khi nào bạn gọi…

Khai báo mảng (Array) trong Javascript

 • Tác giả: quachquynh.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1016 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

[Tự học Javascript] Cú pháp cơ bản của lớp trong Javascript

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7438 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong lập trình hướng đối tượng, một lớp là một mẫu code trong chương trình để tạo ra các đối tượng, cung cấp các giá trị ban đầu cho trạng thái (biến thành viên) và triển khai hành vi (hàm thành viên hoặc phương thức).

Lớp trong Javascript

 • Tác giả: xuanthulab.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5017 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khai báo và sử dụng lớp trong JavaScript, tạo ra các đối tượng lớp, kế thừa lớp

Các cách khai báo biến trong Javascript

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8069 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách khai báo biến trong Javascript, Thứ nhất là dùng từ khóa var, thứ hai là dùng từ khóa const, và cuối cùng là từ khóa let, tùy trường hợp mà ta sử dụng

Java: Lớp (Class) và Đối tượng (Object)

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9757 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lớp là một cấu trúc logic mà định nghĩa khuôn dạng và tính chất của các đối tượng. Vì nó là đơn vị thực thi chính của lập trình hướng đối tượng trong Java

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Mảng Python - python đẩy sang mảng

By ads_php