Các thẻ HTML cơ bản (HTML Tag)

Các thẻ HTML cơ bản (HTML Tag)

Các thẻ hiển thị đầu đề (heading) trong HTML

Bất kỳ ebook nào cũng đều khởi đầu với một đầu đề. Bạn có thể sử dụng các kích thước khác nhau cho đầu đề của các bạn. HTML cũng có 6 cỡ khác nhau cho đầu đề, sử dụng các thẻ cơ bản là <h1vàgt;, <h2vàgt;, <h3vàgt;, <h4vàgt;, <h5vàgt;, & <h6vàgt;. Trong lúc hiển thị bất kể một đầu đề nào, các trình duyệt sẽ thêm (để cách) một dòng trước & một dòng sau đầu đề đó.

Chẳng hạn:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Day la tieu de - Vi du dau devàlt;/titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<h1vàgt;Day la dau de 1vàlt;/h1vàgt;
<h2vàgt;Day la dau de 2vàlt;/h2vàgt;
<h3vàgt;Day la dau de 3vàlt;/h3vàgt;
<h4vàgt;Day la dau de 4vàlt;/h4vàgt;
<h5vàgt;Day la dau de 5vàlt;/h5vàgt;
<h6vàgt;Day la dau de 6vàlt;/h6vàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Khi chạy, code trên sẽ hiển thị kết quả:

Bạn sẽ thấy rằng độ lớn cũng như mức độ in đậm cho từng đầu đề là khác nhau tùy cho từng thẻ.

Marketing

Thẻ trình diễn đoạn văn trong HTML – Thẻ p trong HTML

Thẻ <pvàgt;, với p là viết tắt của Paragraph, giúp kết cấu ebook HTML của các bạn thành các đoạn văn khác nhau. Mỗi một đoạn văn trong ebook HTML sẽ ở trong một thẻ mở <pvàgt; & một thẻ đóng </pvàgt; như chẳng hạn bên dưới.

Chẳng hạn thẻ p trong HTML:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the p trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Day la doan van thu nhat.</pvàgt;
<pvàgt;Day la doan van thu hai.</pvàgt;
<pvàgt;Day la doan van thu ba.</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Chạy đoạn code này sẽ hiển thị kết quả:

Day la doan van thu nhat.

Day la doan van thu hai.

Day la doan van thu ba.

Thẻ ngắt dòng trong HTML – Thẻ br trong HTML

Bất kể bao giờ bạn sử dụng thẻ <br /> thì các đối tượng theo sau nó sẽ xuất phát từ dòng kế đến. Thẻ đó là một chẳng hạn cho một khoảng không (empty) trong ebook, tại đó bạn không cần các thẻ mở & đóng vì sẽ không có gì trong đó.

Xem Thêm  tbody

Thẻ <br /> có một khoảng không giữa hai ký từ br & dấu gạch chéo theo sau. Nếu bạn bỏ sót khoảng không này, các trình duyệt cũ hơn sẽ gặp vấn đề trong việc hiển thị sự ngắt dòng, trong lúc nếu bạn quên dấu gách chéo theo sau & chỉ sử dụng <brvàgt; thì sẽ không có hiệu lực trong XHTML.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the br trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Xin chao tat ca cac banvàlt;br />
Cam on ban da hoc HTML tai VietJack.<br />
Chuc cac ban hoc tot!<br />
VietJack Đội nhómvàlt;/pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Chạy đoạn code sẽ hiển thị kết quả sau:

Xin chao tat ca cac ban
Cam on ban da hoc HTML tai VietJack.
Chuc cac ban hoc tot!
VietJack Đội nhóm

Marketing

Chỉnh sửa bài viết trọng tâm – Thẻ center trong HTML

Bạn có thể sử dụng thẻ <centervàgt; để chỉnh sửa bất kỳ bài viết vào phần trọng tâm của trang hoặc của bất kỳ ô nào trong bảng.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the center trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Doan van nay hien thi nhu binh thuong.</pvàgt;
<centervàgt;
<pvàgt;Doan van nay duoc can chinh vao giua.</pvàgt;
</centervàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Chạy đoạn code sẽ hiển thị kết quả sau:

Doan van nay hien thi nhu binh thuong.

Doan van nay duoc can chinh vao giua.

Hiển thị dòng ngang trong HTML – Thẻ hr trong HTML

Các đường ngang được sử dụng để ngăn cách các khu vực trong ebook. Thẻ <hrvàgt; tạo một dòng ngang từ địa điểm lúc này trong ebook đến lề phải & do vậy tạo thành một dòng ngắt.

Xem Thêm  indicating the scale of the product.
digital
If present

Chẳng hạn, bạn mong muốn có một dòng ngang để ngăn cách 2 paragraph:

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du hien thi dong ngang trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Doan van thu nhat va nam o ben trenvàlt;/pvàgt;
<hr />
<pvàgt;Doan van thu hai va nam o ben duoivàlt;/pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Nó sẽ hiển thị kết quả sau khoảng thời gian bạn chạy đoạn code trên:

Doan van thu nhat va nam o ben tren

Doan van thu hai va nam o ben duoi

Thẻ <hr /> là một chẳng hạn cho một khoảng không trong ebook, tại đó bạn không cần các thẻ đóng & mở bởi vì không có đối tượng nào trong đó.

Thẻ <hr /> có một khoảng không giữa 2 ký tự hr & dấu gạch chéo. Nếu bạn lãng quên khoảng không, các trình duyệt cũ sẽ khốn khó trong việc hiển thị các đường ngang, trong lúc đó, nếu bạn quên ký tự dấu gạch chéo & chỉ sử dụng <hrvàgt; thì sẽ không có hiệu lực trong XHTML.

Giữ nguyên định dạng trong HTML – Thẻ pre trong HTML

Thỉnh thoảng bạn mong muốn văn bản của các bạn được hiển thị như những gì bạn đã viết. Trong những trường hợp này, bạn có thể sử dụng thẻ xác nhận định dạng trước là <prevàgt;.

Khi đó, bất kỳ văn bản nào hiện ra trong thẻ mở <prevàgt; & thẻ đóng </prevàgt; sẽ duy trì cái định dạng trong ebook nguồn.

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du the pre trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<prevàgt;
function testFunction( strText ){
   alert (strText)
}
</prevàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả hiển thị khi bạn chạy đoạn code trên là:

function testFunction( strText ){
   alert (strText)
}

Bạn thử sử dụng code tương đương mà không sử dụng 2 thẻ <prevàgt;…</prevàgt; để so sánh sự khác nhau trong kết quả hiển thị.

Xem Thêm  C++ Core Guidelines - loi c++

Hiển thị các khoảng không không ngắt trong HTML

Giả sử bạn mong muốn sử dụng cụm từ “12 Angry Men.” Bạn không mong muốn một trình duyệt Website chia (ngắt) cụm từ trên thành “12 Angry” & “Men” ở hai dòng:

Sau day la vi du minh hoa cho khoang trong ngat trong HTML. Bo phim co ten goi "12 Angry 
Men."

Trong tình huống này bạn không mong muốn trình duyệt ngắt văn bản của các bạn, chúng ta nên sử dụng khoảng không không ngắt &nbsp; thay vì sử dụng một khoảng không thông thường. Chẳng hạn khi gõ code “12 Angry Men” vào một paragraph, chúng ta nên dùng đoạn code cũng giống như sau:

Chẳng hạn

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<headvàgt;
<titlevàgt;Vi du khoang trong khong ngat trong HTML</titlevàgt;
</headvàgt;
<bodyvàgt;
<pvàgt;Sau day la vi du minh hoa cho khoang trong ngat trong HTML. Bo phim co ten goi "12&nbsp;Angry&nbsp;Men."</pvàgt;
</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Đã có app VietJack trên smartphone, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….Free. Tải ngay vận dụng trên Android & iOS.


Theo dõi chúng tôi Free trên social facebook & youtube:

Follow fanpage của đội nhóm https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài tiên tiến nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile…. tiên tiến nhất của chúng tôi.

Viết một bình luận