Nếu bạn muốn thêm hình ảnh vào một trang web, tất cả những gì bạn cần là HTML. Nếu bạn muốn đặt một hình ảnh làm nền cho một trang web, bạn sẽ cần cả HTML và CSS. HTML là viết tắt của Hypertext Markup Language và là mã cho trình duyệt biết phải …

Bạn đang xem: html thiết lập hình nền

 1. Tiêu đề ảnh 2627945 8 3
  Tiêu đề ảnh 2627945 8 3

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / e \ / e2 \ /2627945-8-3.jpg \ /v4-460px-2627945-8-3.jpg”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/e\/e2\/2627945-8-3.jpg\/aid2627945-v4-728px-2627945- 8-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Hình ảnh của: Người tải lên & lt; br & gt; \ nLicense: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ /\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\”>Creative Commons & lt; \ / a & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  1

  Nhập & lt;! DOCTYPE html & gt; ở đầu tài liệu HTML. Mã HTML được tạo thành từ các thẻ mở và thẻ đóng. Mọi trang HTML được viết tốt phải bắt đầu bằng & lt;! DOCTYPE html & gt ;. Điều này cho trình duyệt web biết rằng tệp HTML là một tệp HTML.

 2. Tiêu đề ảnh 2627945 10 3
  Tiêu đề ảnh 2627945 10 3

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / c \ / cc \ /2627945-10-3.jpg \ /v4-460px-2627945-10-3.jpg”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/c\/cc\/2627945-10-3.jpg\/aid2627945-v4-728px-2627945- 10-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Hình ảnh của: Người tải lên & lt; br & gt; \ nLicense: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ /\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\”>Creative Commons & lt; \ / a & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  3

  Nhập & lt; head & gt; ở dòng tiếp theo. Đây là thẻ mở đầu cho phần Head của tài liệu HTML. Phần đầu chứa thông tin meta không được hiển thị trong trình duyệt web. Phần này chứa thông tin như tiêu đề trang, nó cũng chứa Trang tính kiểu xếp tầng (CSS) định dạng giao diện của mã HTML.

 3. Tiêu đề ảnh 2627945 11 3
  Tiêu đề ảnh 2627945 11 3

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / f \ / ff \ /2627945-11-3.jpg \ /v4-460px-2627945-11-3.jpg”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/f\/ff\/2627945-11-3.jpg\/aid2627945-v4-728px-2627945- 11-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Hình ảnh của: Người tải lên & lt; br & gt; \ nLicense: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ /\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\”>Creative Commons & lt; \ / a & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  4

  Nhập & lt; title & gt; Tiêu đề Trang & lt; / title & gt ;. Đây là mã HTML chứa tiêu đề trang của trang web của bạn. “& Lt; title & gt;” là thẻ mở của mã HTML Tiêu đề trang. “& Lt; / title & gt;” của thẻ là thẻ đóng. Thay thế văn bản “Tiêu đề trang” bằng bất kỳ tiêu đề nào bạn muốn đặt tên cho trang HTML của mình. Văn bản này sẽ xuất hiện trong tab trình duyệt ở đầu trình duyệt web.

 4. Tiêu đề ảnh 2627945 12 3
  Tiêu đề ảnh 2627945 12 3

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / b \ / b0 \ /2627945-12-3.jpg \ /v4-460px-2627945-12-3.jpg”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/b\/b0\/2627945-12-3.jpg\/aid2627945-v4-728px-2627945- 12-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Hình ảnh của: Người tải lên & lt; br & gt; \ nLicense: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ /\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\”>Creative Commons & lt; \ / a & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  5

  Nhập & lt; / head & gt; ở dòng tiếp theo. Đây là thẻ đóng phần đầu của tài liệu HTML của bạn. Nếu bạn muốn bao gồm bất kỳ thông tin hoặc biểu định kiểu nào khác cho tài liệu HTML của mình, hãy nhớ viết chúng sau “& lt; head & gt;” thẻ mở và trước “& lt; / head & gt;” thẻ đóng.

 5. Tiêu đề ảnh 2627945 13 3
  Tiêu đề ảnh 2627945 13 3

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 1 \ / 12 \ /2627945-13-3.jpg \ /v4-460px-2627945-13-3.jpg”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/1\/12\/2627945-13-3.jpg\/aid2627945-v4-728px-2627945- 13-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Hình ảnh của: Người tải lên & lt; br & gt; \ nLicense: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ /\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\”>Creative Commons & lt; \ / a & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  6

  Nhập & lt; body & gt; ở dòng tiếp theo. Đây là thẻ mở cho phần nội dung tài liệu HTML của bạn. Phần thân là nơi chứa tất cả các yếu tố hình ảnh của trang web của bạn. Điều này bao gồm văn bản, hình ảnh, nút và các yếu tố khác có thể xem được trên trang web.

 6. Tiêu đề ảnh 2627945 14 3
  Tiêu đề ảnh 2627945 14 3

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / 1 \ / 1d \ /2627945-14-3.jpg \ /v4-460px-2627945-14-3.jpg”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/1\/1d\/2627945-14-3.jpg\/aid2627945-v4-728px-2627945- 14-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Hình ảnh của: Người tải lên & lt; br & gt; \ nLicense: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ /\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\”>Creative Commons & lt; \ / a & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  7

  Nhập & lt; div style = “background-image: url (‘[url hình ảnh ] ‘); “& gt; ở dòng tiếp theo. Đây là thẻ HTML để thêm hình nền vào trang web của bạn. Thay thế “[url hình ảnh]” bằng vị trí url thực của hình ảnh bạn muốn thêm. Đây có thể là vị trí của hình ảnh được tải lên máy chủ trực tuyến hoặc vị trí cục bộ của hình ảnh trên máy tính của bạn. [3]

  • Ngoài ra, bạn có thể sử dụng CSS để đặt hình nền.
  • Khi bạn sử dụng tên tệp không có đường dẫn tệp hoặc URL (tức là), trình duyệt web sẽ tìm hình ảnh được đặt tên trong thư mục trang web. Nếu tệp nằm trong một thư mục khác trên hệ thống tệp của bạn, bạn sẽ cần thêm đường dẫn đầy đủ đến tệp đó.

  Đây là thẻ HTML để thêm hình nền vào trang web của bạn. Thay thế “[url hình ảnh]” bằng vị trí url thực của hình ảnh bạn muốn thêm. Đây có thể là vị trí của hình ảnh được tải lên máy chủ trực tuyến hoặc vị trí cục bộ của hình ảnh trên máy tính của bạn.

 7. Tiêu đề ảnh 2627945 16 3Tiêu đề ảnh 2627945 16 3

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / a \ / a6 \ /2627945-16-3.jpg \ /v4-460px-2627945-16-3.jpg”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/a\/a6\/2627945-16-3.jpg\/aid2627945-v4-728px-2627945- 16-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Hình ảnh của: Người tải lên & lt; br & gt; \ nLicense: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ /\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\”>Creative Commons & lt; \ / a & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  9

  Nhập & lt; / body & gt; ở dòng cuối cùng. Đây là thẻ đóng phần nội dung tài liệu HTML của bạn. Khi bạn hoàn tất việc thêm tất cả các phần tử HTML mà bạn muốn đưa vào tài liệu của mình, hãy nhập thẻ này vào dòng cuối cùng.

 8. Tiêu đề ảnh 2627945 18 3
  Tiêu đề ảnh 2627945 18 3

  {“smallUrl”: “https: \ / \ / www.wikihow.com \ / images \ / thumb \ / a \ / a8 \ /2627945-18-3.jpg \ /v4-460px-2627945-18-3.jpg”,”bigUrl”:”\/images\/thumb\/a\/a8\/2627945-18-3.jpg\/aid2627945-v4-728px-2627945- 18-3.jpg “,” smallWidth “: 460,” smallHeight “: 345,” bigWidth “: 728,” bigHeight “: 546,” Licence “:” & lt; div class = \ “mw-parser-output \” & gt; & lt; p & gt; Hình ảnh của: Người tải lên & lt; br & gt; \ nLicense: & lt; a target = \ “_ blank \” rel = \ “nofollow noreferrer noopener \” class = \ “external text \” href = \ “https: \ /\/creativecommons.org\/licenses\/by\/3.0\/\”>Creative Commons & lt; \ / a & gt; \ n & lt; \ / p & gt; & lt; \ / div & gt; “}

  11

  Lưu tệp HTML. Khi bạn hoàn tất mọi thứ, hãy nhấp vào Tệp và sau đó Lưu để lưu công việc của bạn. Toàn bộ tài liệu HTML của bạn sẽ trông giống như sau:

    

   & lt;! DOCTYPE html & gt;

   & lt;

   html

   & gt;

   & lt;

   head

   & gt;

   & lt;

   title

   & gt;

   Tiêu đề trang

   & lt; /

   title

   & gt;

   & lt; /

   đầu

   & gt;

   & lt;

   body

   & gt;

   & lt;

   div

   style

   = < / p>

   "background-image: url ('https://www.website.com/images/image_background.jpg');"

   & gt;

   & lt; /

   body

   & gt;

   & lt; /

   html

   & gt;

  Khi bạn hoàn thành mọi thứ, hãy nhấp và để lưu công việc của bạn. Toàn bộ tài liệu HTML của bạn sẽ trông giống như sau:

 9. Quảng cáo


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề html thiết lập hình nền

Học Lập Trình HTML Bài 10 – Chèn Hình Ảnh

alt

 • Tác giả: Hoàng Thương Official
 • Ngày đăng: 2021-05-13
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3671 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Học Lập Trình HTML Bài 10 – Chèn Hình Ảnh

  Xin chào. Tôi là Hoàng Thương
  Mình lập kênh này để hổ trợ mọi người về việc học..
  Để làm được những video miễn phí và bổ ích nhất.
  Mình sẽ cố gắng hết sức để tốt cho việc học của các bạn
  Nếu các bạn cần hổ trợ hoặc hỏi đáp thì các bạn có thể liên hệ với tôi qua trang Fanpage của Facebook

  Trọn bộ Danh Sách Khóa Học Lập Trình HTML:
  https://youtube.com/playlist?list=PLa…​

  Trọn bộ Danh sách Khóa Học Lập Trình Website từ A tới Z
  https://youtube.com/playlist?list=PLa…​

  Liên hệ:
  Facebook: https://bit.ly/30DuX3a​​
  Youtube: https://bit.ly/33EWNOq​​
  Website: thegioicokim.com
  Gmail: thegioicokim@gmail.com

Thiết lập background trong HTML

 • Tác giả: camranh.khanhhoa.gov.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6194 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: blank page

Thiết lập thẻ Background trong HTML

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7206 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thiết lập thẻ Background trong HTML. Theo mặc định, nền của trang web là màu trắng. Bạn có thể không thích màu này, và muốn thiết lập một màu khác cho trang của bạn.

Thiết lập hình nền trong CSS

 • Tác giả: timoday.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1044 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách thiết lập hình nền trong CSS như màu sắc, hình ảnh, cách sử dụng các thuộc tính của hình nền như có lặp không, vị trí ảnh, viết css ngắn cho hình nền …

Thiết lập màu nền trong HTML

 • Tác giả: chongthamvietnam.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5151 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Từ VLOS

Thiết lập màu nền trong HTML

 • Tác giả: tusach.thuvienkhoahoc.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1238 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Để thiết lập màu nền cho website trong HTML, bạn chỉ cần thay đổi thành tố phần “body” (thân) của thẻ

  . Các bước hướng dẫn sẽ thay

Phông Nền trong CSS

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3751 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các thuộc tính *background* trong CSS được sử dụng để thiết lập hiệu ứng phông nền cho phần tử HTML trên trang web, các thuộc tính này gồm có: background-color, background-image, background-repeat, background-position, background-attachment v&agr…

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  The PHP Framework For Web Artisans - phép giao

By ads_php