Cách Sử Dụng Vòng Lặp While Trong Php : For, While, Do, Vòng Lặp While Và Do While Trong Php

Bạn đang xem:

Lệnh lặp với số bước xác nhận trước for;Lệnh lặp với số bước không định trước while & do-while;Lệnh lặp trên danh mục dữ liệu foreach.Bạn đang xem: Vòng lặp while trong php

Hãy cùng khởi đầu với một chẳng hạn:

Đây là một script dễ dàng cho phép (1) nhập vào một số tự nhiên, (2) tính giai thừa của số vừa nhập, (3) in ra kết quả. Script này sẽ lặp đi lặp lại 3 công việc trên.

Để tính giá trị giai thừa, tất cả chúng ta phải sử dụng một lệnh lặp thứ hai. Ở lệnh lặp này, tất cả chúng ta nhân dồn (*=) biến factorial với biến $ι, sau đó tăng biến $ι lên một nhà cung cấp. Công cuộc này lặp lại chừng nào biến $ι chưa vượt quá giá trị của $ɳ. Cách viết này phản ánh ý nghĩa của phép toán giai thừa: ɳ! = tích các số từ 1 đến ɳ.

Kết quả chạy script trên trong PHP CLI như sau:

E:OneDrivebacklinks.vnLearnPHPControlsvàgt;php factorial.phpՌ = 44! = 24N = 55! = 120N = 66! = 720N = 77! = 5040Ví dụ nhỏ trên đã áp dụng hai lệnh lặp while lồng nhau. Cú pháp chung của lệnh while như sau:

while(biểu_thức){ Lệnh 1; Lệnh 2; …}// nếu chỉ có một lệnh thì không cần cặp {}Hoặc sử dụng cú pháp tương tự:

while(biểu_thức): Lệnh 1; Lệnh 2; …endwhile;Lệnh lặp while được trình diễn ở dạng sơ đồ khối như sau:

**

Cú pháp chung của lệnh lặp for như sau:

for(biến_điều_khiển; biểu_thức_logic; thay_đổi_biến_điều_khiển){ Lệnh 1; Lệnh 2; ..}hoặcfor(biến_điều_khiển; biểu_thức_logic; thay_đổi_biến_điều_khiển): Lệnh 1; Lệnh 2; ..endfor;Trong cú pháp của lệnh for có ba phần:

biến điều khiển: đây là biểu thức khai báo & gán giá trị bắt đầu cho biến điều khiển (cũng gọi là biến đếm).biểu thức logic: đây là biểu thức xác nhận giá trị cuối của biến điều khiển.biến đổi biến điều khiển: đây là biểu thức xác nhận bước nhảy giá trị của biến điều khiển. Hay dùng đặc biệt là các phép gán (+=, -=) & phép tăng giảm (++, –).

biến điều khiển: đây là biểu thức khai báo & gán giá trị bắt đầu cho biến điều khiển (cũng gọi là biến đếm).biểu thức logic: đây là biểu thức xác nhận giá trị cuối của biến điều khiển.biến đổi biến điều khiển: đây là biểu thức xác nhận bước nhảy giá trị của biến điều khiển. Hay dùng đặc biệt là các phép gán (+=, -=) & phép tăng giảm (++, –).

Xem Thêm  Tạo mảng có độ dài cụ thể trong JavaScript - độ dài của một mảng javascript

Để tạo vòng lặp bất tận với lệnh for bạn viết như sau: for(;;){ } hoặc for(;;): endfor;

Bao giờ sử dụng lệnh lặp nào?

Với 4 lệnh lặp khác nhau, bạn cần xác nhận bao giờ nên sử dụng lệnh nào.

Nếu bạn xác nhận được trước số bước lặp, chúng ta nên sử dụng lệnh lặp for cho ngắn gọn. Chẳng hạn, với bài toán tính giai thừa ở trên, nếu sử dụng lệnh lặp for sẽ ngắn gọn hơn nhiều đối với lệnh lặp while hoặc do-while.

Nếu bạn cần duyệt danh mục, hãy sử dụng lệnh lặp foreach. Đây là cách an toàn & hiệu quả nhất để duyệt các kiểu dữ liệu danh mục. Lệnh foreach sẽ được trình bày trong bài học về mảng trong PHP.

Trong các trường hợp sót lại bạn cần lựa chọn giữa while & do-while.

Sự độc đáo giữa while & do-while nằm ở thứ tự thực hiện code block & kiểm soát điều kiện:

Lệnh while kiểm soát điều kiện trước khi thực thi code block. Nếu đáp ứng (biểu thức điều kiện tính ra kết quả true) mới thực hiện code block.

Do vậy khối code của lệnh while có thể sẽ không được thực thi lần nào nếu biểu thức điều kiện tính ra false ngay từ đầu.

Tham khảo thêm: When Yo Ur Mom Gay Luigi – When Your Mom Can’Ƭ Accept That You’Re Gay

Lệnh do-while thực thi code block trước rồi mới kiểm soát điều kiện. Sự đáp ứng điều kiện (biểu thức tính ra kết quả true) bảo đảm rằng chu kỳ kế tiếp sẽ được thực hiện.

Như thế, khối code của lệnh do-while chắc cú sẽ thực thi tối thiểu một lần.

Như thế, về mặt sáng tạo, while & do-while có chút trái ngược. Có thể diễn tả bằng ngôn từ thông thường như sau:

Xem Thêm  Cách học PHP - làm thế nào để làm việc trong php

while – chừng nào còn đáp ứng điều kiện thì làm những việc này;do-while – làm những việc này chừng nào còn đáp ứng điều kiện.

Điều khiển vòng lặp: break & continue

while – chừng nào còn đáp ứng điều kiện thì làm những việc này;do-while – làm những việc này chừng nào còn đáp ứng điều kiện.

Trong vòng lặp có thể sử dụng lệnhbreakhoặccontinueđể điều khiển hoạt động của vòng lặp. Rõ ràng như sau:

Lệnh break: phá vỡ vòng lặp. Khi gặp lệnh break, toàn bộ các lệnh xếp sau break sẽ không thực hiện nữa, vòng lặp chấm dứt.Lệnh continue: phá vỡ chu kỳ bây giờ của vòng lặp. Khi gặp lệnh continue, toàn bộ lệnh xếp sau continue không thực hiện nữa, vòng lặp sẽ chuyển sang chu kỳ kế tiếp.

Lệnh break: phá vỡ vòng lặp. Khi gặp lệnh break, toàn bộ các lệnh xếp sau break sẽ không thực hiện nữa, vòng lặp chấm dứt.Lệnh continue: phá vỡ chu kỳ bây giờ của vòng lặp. Khi gặp lệnh continue, toàn bộ lệnh xếp sau continue không thực hiện nữa, vòng lặp sẽ chuyển sang chu kỳ kế tiếp.

Chạy script trên bạn sẽ nhận được kết quả như sau:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 6 7 8 9 10Hãy chú tâm rằng:

Vòng lặp while là một vòng lặp vô hạn (do biểu thức logic luôn nhận giá trị true). Bên cạnh đó, kết quả là vòng lặp này chỉ in ra các số từ 0 đến 9.Vòng lặp do-while kế tiếp chỉ in ra các số từ 1 đến 10 nhưng lại bỏ qua giá trị số 5.

Vòng lặp while là một vòng lặp vô hạn (do biểu thức logic luôn nhận giá trị true). Bên cạnh đó, kết quả là vòng lặp này chỉ in ra các số từ 0 đến 9.Vòng lặp do-while kế tiếp chỉ in ra các số từ 1 đến 10 nhưng lại bỏ qua giá trị số 5.

Ở vòng lặp while, nếu biến điều khiển ι có giá trị bằng 10 thì sẽ thực hiện lệnh break. Lệnh break phá vỡ (chấm dứt) vòng lặp & thoát ra ngoài.

Ở vòng lặp do-while, nếu biến điều khiển ι có giá trị bằng 5 thì thực hiện lệnh continue. Lệnh continue phá vỡ chu kỳ bây giờ, tức là bỏ qua hết toàn bộ các lệnh phía sau continue. Điều này kéo theo giá trị 5 không được in ra console.

Xem Thêm  Chuyển đổi màu html web sang mã màu RGB. - html màu sang rgb

Tuy thế, lệnh continue không phá vỡ vòng lặp như break, vì thế một chu kỳ mới sẽ lại khởi đầu như bình bình.

Tổng kết

Trong bài học này tất cả chúng ta đã làm quen với các lệnh điều khiển lặp của PHP, bao gồm while, do-while, & for:

Lệnh while & do-while thực hiện số vòng lặp không định trước, trong lúc for xác nhận trước số bước lặp.Lệnh while & do-while độc đáo ở thứ tự thực hiện lệnh với kiểm soát biểu thức điều kiện: while kiểm soát trước khi thực hiện; do-while thực hiện rồi mới kiểm soát.Lệnh for ngắn gọn hơn while/do-while nhưng chỉ thực hiện được trong một số trường hợp đặc biệt.Có thể điều khiển thực hiện vòng lặp với lệnh break (phá vỡ vòng lặp) hoặc continue (phá vỡ chu kỳ bây giờ).

Tham khảo thêm:

Lệnh while & do-while thực hiện số vòng lặp không định trước, trong lúc for xác nhận trước số bước lặp.Lệnh while & do-while độc đáo ở thứ tự thực hiện lệnh với kiểm soát biểu thức điều kiện: while kiểm soát trước khi thực hiện; do-while thực hiện rồi mới kiểm soát.Lệnh for ngắn gọn hơn while/do-while nhưng chỉ thực hiện được trong một số trường hợp đặc biệt.Có thể điều khiển thực hiện vòng lặp với lệnh break (phá vỡ vòng lặp) hoặc continue (phá vỡ chu kỳ bây giờ).Tham khảo thêm: Các Kích Thước Màn Hình Responsive, Kích Thước Giao Diện Trang web Responsive

+ Nếu bạn thấy site hữu dụng, trước khi rời đi hãy trợ giúp site bằng một hành động nhỏ để site có thể tiến triển & phục vụ bạn tốt hơn.+ Nếu bạn thấy nội dung hữu dụng, hãy giúp chia sẻ tới mọi người.+ Nếu có khúc mắc hoặc cần thỏa thuận thêm, mời bạn viết trong phần bàn luận dưới cùng của trang.Cảm ơn bạn!

Viết một bình luận