Có thể khó tạo kiểu cho các nút, đặc biệt là khi chúng ta cần thay đổi chúng thành hình ảnh. Bạn có thể thay đổi các nút thành hình ảnh có phần tử

By ads_php