Cổng Khoa học Máy tính dành cho những người yêu thích máy tính. Nó bao gồm các bài báo về khoa học máy tính và lập trình được viết tốt, tư duy tốt và được giải thích tốt, các câu đố và thực hành / lập trình cạnh tranh / các câu hỏi phỏng vấn công ty.
Bạn đang xem : thêm khóa ngoại mysql

trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về tổng quan về các phím nước ngoài và sẽ thảo luận làm thế nào để thêm một chìa khóa nước ngoài sử dụng ALTER trong MySQL từng bước một. Hãy thảo luận về nó từng người một

Phím Ngoại :.
Nếu một thuộc tính là một khóa chính trong một bảng nhưng không được sử dụng như một chìa khóa chính trong bảng khác thì thuộc tính mà không phải là một khóa chính trong bảng khác được gọi là một chìa khóa nước ngoài. Nếu những thay đổi được thực hiện hoặc bất kỳ dữ liệu được chế tác trong bất kỳ các bảng những thay đổi được phản ánh trong cả hai bảng với sự giúp đỡ của chính hạn chế nước ngoài.

Các bước để thêm một chìa khóa nước ngoài sử dụng ALTER trong MySQL :.
ở đây chúng ta hãy xem làm thế nào để thêm một thuộc tính của sinh viên đó là chìa khóa chính trong bảng sinh viên như một chìa khóa nước ngoài trong một kỳ thi bảng như sau

Bước 1: tạo một trường đại học Cơ sở dữ liệu:.
ở đây, bạn sẽ thấy làm thế nào để tạo ra một cơ sở dữ liệu trong MySQL như sau

 CREATE DATABASE đại học; 

Output:

Bước 2: sử dụng các trường đại học Cơ sở dữ liệu:
Ở đây, bạn sẽ thấy làm thế nào bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu hiện có mà bạn đã tạo như sau

 SỬ DỤNG đại học; 

Output:.

< img src = "https://media.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/20210327120304/Screenshot20210327120250.png" width = "511" />

Bước 3: Tạo một bảng học sinh:.
ở đây, bạn sẽ thấy làm thế nào để tạo một bảng trong MySQL như sau

 CREATE TABLE sinh viên
 (
   student_id INT PRIMARY KEY ,
   student_name varchar,
   varchar student_branch
 ); 

Output:

Bước 4: xem mô tả của bảng:
Ở đây, bạn sẽ thấy làm thế nào để xác minh bảng như sau .

 Mô tả sinh viên; 

Output:
ở đây, như bạn có thể thấy trong các mô tả cột chủ chốt của student_id là PRI có nghĩa là nó là khóa chính ở chỗ bảng student.FieldTypeNullKeyDefaultExtrastudent_idint NOPRINULL student_namevarchar (20) YES NULL student_branchvarchar (20) YES NULL

Bước-5 : Tạo một kỳ thi bảng:.
Trong bước này, bạn sẽ thấy thêm một bảng để tham khảo

 CREATE tABLE thi
 (
  exam_id INT PRIMARY KEY,
  varchar EXAM_NAME (20)
 ); 

Output:

bước 6: Xem mô tả của bảng:
trong bước này, bạn có thể xác minh bảng bạn đã tạo

 Mô tả thi; 

Output:. FieldTypeNullKeyDefaultExtraexam_idint NOPRINULL exam_namevarchar (20) YES NULL

Bước 7: thêm một student_id cột vào bảng thi:.
Ở đây, bạn sẽ thấy làm thế nào để thêm một student_id cột vào bảng thi như sau

 ALTER TABLE thi
 ADD COLUMN INT student_id; 

Output:

Bước 8: Làm một chìa khóa nước ngoài:
Ở đây, bạn sẽ thấy làm thế nào để làm cho các thuộc tính student_id khóa ngoại trong bảng thi đó là chìa khóa chính trong bảng sinh viên như sau

Cú pháp -.

 ALTER TABLE tên_bảng
 ADD KEY NƯỚC NGOÀI (column_name)
 THAM KHẢO tên_bảng (Tham khảo column_name trong tên_bảng); 

Query -

 ALTER TABLE thi
 ADD KEY NƯỚC NGOÀI (student_id)
 TÀI LIỆU THAM KHẢO sinh viên (student_id); 

Output:

Bước 9: Kiểm tra bảng thi:
đây , bạn sẽ thấy những mô tả của bảng thi như sau.

Bài kiểm tra DESCRIBE ; 

Kết quả:
Bây giờ, như bạn có thể thấy trong mô tả của bài kiểm tra bảng, một cột nữa student_id được thêm vào và cột Mô tả khóa, student_id có MUL có nghĩa là nó là khóa ngoại.FieldTypeNullKeyDefaultExtraexam_idint NOPRINULL exam_namevarchar (20) CÓ NULL student_idintYESMULNULL

Ghi chú cá nhân của tôi


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề thêm khóa ngoại mysql

Learn SQL In 60 Minutes

alt

 • Tác giả: Web Dev Simplified
 • Ngày đăng: 2018-11-17
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6639 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this video we will cover everything you need to know about SQL in only 60 minutes. We will cover what SQL is, why SQL is important, what SQL is used for, the syntax of SQL, and multiple examples of SQL. SQL is the standard language for interacting with and manipulating data in a relational database system, and is one of the most important concepts you can learn in programming. It allows you to create, read, update, and delete data which is something nearly every application will need to do.

  IMPORTANT: Exercises Worksheet Repository:
  https://github.com/WebDevSimplified/Learn-SQL

  How to Install MySQL:
  https://youtu.be/u96rVINbAUI

  Outline:
  [00:00] - Intro
  [05:10] - SQL Syntax
  [07:30] - Create Database
  [09:20] - Drop Database
  [10:34] - Use Database
  [11:22] - Create Table
  [13:01] - Alter Table
  [14:47] - Drop Table
  [15:08] - Create Table (Part 2)
  [15:35] - Band Table
  [15:55] - Not Null
  [16:10] - Primary Key/ID/Auto Increment
  [18:40] - Album Table
  [20:05] - Foreign Key/Table Relationships
  [23:05] - Insert Into
  [25:40] - Select
  [26:27] - Limit
  [26:52] - Specific Columns
  [27:18] - As/Alias Columns
  [28:20] - Order By
  [29:24] - Insert Into (Part 2)
  [32:04] - Distinct Select
  [33:07] - Update
  [33:40] - Where
  [33:15] - Less Than
  [33:55] - Like String Filter
  [37:26] - Or
  [38:04] - And
  [38:40] - Between
  [39:20] - Is Null
  [39:46] - Delete
  [41:00] - Join
  [43:25] - Inner/Left/Right Comparison
  [46:42] - Aggregate Functions
  [48:05] - Group By
  [50:40] - Combined With Join
  [51:15] - Alias Tables
  [53:57] - Having vs Where

  Learn X in Y Minutes Playlist:
  http://bit.ly/2RscdMZ

  Twitter:
  https://twitter.com/DevSimplified

  GitHub:
  https://github.com/WebDevSimplified

  CodePen:
  https://codepen.io/WebDevSimplified

  SQL LearnSQL MySQL

Tạo Khóa Ngoại Trong Mysql Phpmyadmin ? Khóa Ngoại (Foreign Key) Trong Mysql

 • Tác giả: final-blade.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1285 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Bật mí cách tạo khóa ngoại trong mysql phpmyadmin

 • Tác giả: phprealestatescript.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2246 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách tạo khóa ngoại trong mysql phpmyadmin như thế nào? Đây là vấn đề được nhiều người đặt ra và tìm hiểu. Vậy cụ thể ra sao bạn hãy tham khảo ngay những bật mí sau.

Khóa ngoại (Foreign Key) trong MySQL – Freetuts

 • Tác giả: sentayho.com.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5536 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

MySQL: Khóa chính (primary key) và khóa ngoại (foreign key) của table (Bài 8)

 • Tác giả: kcntt.duytan.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9629 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một vài lưu ý về khóa của table

   

  Khóa chính:

   

  Khóa chính (hay ràng buộc khóa chính) được sử dụng để định danh duy nhất mỗi record trong table của cơ sở dữ liệu.

  Ngoài ra, nó còn dùng để thiết lập quan hệ 1-n (hay ràng buộc tham chiếu) giữa hai...

Tạo Khóa Ngoại Trong Mysql Workbench, Ràng Buộc Khoá Ngoại Trong Sql

 • Tác giả: jdomain.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4674 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vì vậy, tôi có một lỗi, khi tôi muốn thêm một khóa ngoại, Tôi đã thêm khóa ngoại trong MySQL Workbench bằng Mô hình sơ đồ EER

Cách thiết lập KHÓA NGOẠI (Foreign Key) liên kết các bảng trong Mysql - Phpmyadmin

 • Tác giả: laptrinh.unitop.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3946 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách thết lập KHÓA NGOẠI liên kết các bảng trong Mysql dễ dàng

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Giải Mã Tính Cách, Sự Nghiệp, Tình Yêu. - hướng dẫn tạo mã vạch

By ads_php