Cách viết hàm (Function) trong Pascal

Hàm là một nhóm các câu lệnh cùng thực hiện một trách nhiệm, & mỗi chương trình Pascal sẽ có tối thiểu một hàm. Trong Pascal, một hàm được khái niệm bằng cách dùng các keyword hàm. Bài viết này Taimienphi.vn sẽ chỉ dẫn cho bạn cách viết hàm (function) trong Pascal.

Về căn bản khái niệm hàm trong Pascal bao gồm tiêu đề hàm, các khai báo cục bộ (local declaration) & phần thân của hàm (function body). Cách viết hàm (Function) trong Pascal dưới đây sẽ chỉ rõ cho bạn những tri thức, làm thể nào để sử dụng hàm trong Pascal ở mức căn bản.

Cách viết hàm (Function) trong Pascal

Chương trình con (subprogram)

Chương trình con (subprogram) là một nhà cung cấp chương trình / module thực hiện một trách nhiệm rõ ràng. Các chương trình con này kết phù hợp với nhau để tạo ra một chương trình to hơn. Về căn bản nó được gọi là Modular thiết kế.

Một chương trình con có thể được gọi bởi một chương trình / chương trình con khác, được gọi là chương trình gọi (calling program).

Pascal phân phối 2 loại chương trình con:

– Hàm (function): chương trình con này trả về một giá trị duy nhất.

– Thủ tục (procedure): chương trình con này không trả về giá trị trực tiếp.

Hàm (function)

Hàm là một nhóm các câu lệnh cùng thực hiện một trách nhiệm. Mỗi chương trình Pascal sẽ có tối thiểu một hàm, này là chương trình chính, & toàn bộ các chương trình không trọng yếu khác có cơ thể định các hàm bổ sung.

Khai báo hàm sẽ nói với trình biên dịch tên của hàm, kiểu trả về giá trị & các tham số. Một khái niệm hàm phân phối phần thân của của một hàm.

Xem Thêm  Bố cục CSS - Căn chỉnh theo chiều ngang & chiều dọc - css div căn chỉnh bên phải

Thư viện chuẩn của Pascal phân phối nhiều hàm được tích hợp sẵn mà chương trình có thể gọi. Chẳng hạn hàm AppendStr( ) nối 2 chuỗi, hàm New( ) phân bổ auto cho các biến & nhiều hàm khác.

Khái niệm hàm

Trong Pascal, một hàm được khái niệm bằng cách dùng các keyword hàm. Phương pháp chung của một khái niệm hàm như sau:

function name(argument(s): type1; argument(s): type2; …): function_type;

local declarations;

begin

< statements=””>

name:= expression;

end;

Cách viết hàm (Function) trong Pascal

Một khái niệm hàm trong Pascal bao gồm tiêu đề hàm (header), các khai báo cục bộ (local declaration) & phần thân của hàm (function body). Tiêu đề hàm chứa keyword hàm & tên hàm. Dưới đây là cụ thể các phần của một hàm:

Đối số (Argument): Các đối số link giữa chương trình gọi & các hàm định danh, còn gọi là tham số cách thức (formal parameter). Tham số giống như placeholder. Khi một hàm được gọi, bạn sẽ thu được giá trị cho tham số.

Giá trị này được gọi là tham số thực tiễn hoặc đối số. Danh mục tham số đề cập đến kiểu tham số, thứ tự & số của tham số của một hàm. Có thể tùy chọn sử dụng các tham số cách thức hoặc không. Các tham số này có thể là kiểu dữ liệu chuẩn, kiểu dữ liệu do người dùng xác nhận hoặc kiểu dữ liệu miền con.

Danh mục tham số cách thức hiện ra trong câu lệnh của hàm, có thể là các biến dễ dàng hoặc các biến con, các biến mảng hoặc biến cấu tạo, hoặc các chương trình con.

Return Type: Toàn bộ các hàm phải trả về một giá trị, cho nên toàn bộ các hàm phải được gán một kiểu. Kiểu khai báo dữ liệu hàm trả về giá trị của hàm, có thể là kiểu khai báo chuẩn, khai báo do người dùng khái niệm hoặc khai báo hàm con nhưng chẳng thể là khai báo hàm cấu tạo.

Xem Thêm  Cách viết mã trong Java: Hướng dẫn hoàn chỉnh về Java cho người mới bắt đầu - cách sử dụng trong java

Khai báo cục bộ (local declaration): khai báo cục bộ đọc qua các khai báo hàm, hằng, biến, hàm & các thủ tục mà chỉ vận dụng trong phần thân của hàm.

Phần thân hàm (function body): Phần thân hàm có chứa tập hợp các câu lệnh khái niệm hàm đó.

Phần thân hàm nằm ở giữa các lệnh begin & end. Nó là phần được tính toán trong hàm. Cần có một lệnh gán kiểu name := expression;, phần thân hàm được gán một giá trị cho tên hàm. Giá trị này được trả về khi hàm được thực thi. Lệnh cuối cùng trong phần thân hàm chấm dứt bằng lệnh end.

Dưới đây là chẳng hạn sử dụng khái niệm hàm trong Pascal:

(* function returning the max between two numbers *)

function max(num1, num2: integer): integer;

var

(* local variable declaration *)

result: integer;

begin

if (num1 > num2) then

result := num1

else

result := num2;

max := result;

end;

cach viet ham function trong pascal 2

Cách viết hàm (Function) trong Pascal

Khai báo hàm

Khai báo hàm nói với trình biên dịch tên hàm & phương pháp để gọi hàm. Phần thân hàm có thể khái niệm riêng.

Một khai báo hàm bao gồm các phần dưới đây:

function name(argument(s): type1; argument(s): type2; …): function_type;

Với hàm max () được khái niệm ở trên, dưới đây là cách khai báo hàm:

function max(num1, num2: integer): integer;

Hàm khai báo được yêu cầu khi bạn xác nhận một hàm trong file nguồn & bạn gọi hàm đó trong một file khác. Trường hợp này chúng ta nên khai báo hàm ở đầu file gọi hàm.

Xem Thêm  Ngôn ngữ lập trình C là gì? Khái niệm cơ bản, Giới thiệu, Lịch sử - giới thiệu ngôn ngữ lập trình c

Gọi một hàm

Trong công cuộc tạo một hàm, bạn phân phối khái niệm về hàm cần làm những gì. Để sử dụng hàm, bạn sẽ phải gọi hàm đó để thực hiện trách nhiệm nào đó.

Khi một chương trình gọi một hàm, chương trình điều khiển sẽ được truyền đến hàm được gọi. Hàm được gọi thực hiện trách nhiệm được khái niệm, & khi lệnh return được thực thi hoặc khi đạt đến lệnh end, nó sẽ trả lại chương trình điều khiển về chương trình chính.

Để gọi một hàm, chỉ cần phân phối các tham số yêu cầu & nếu hàm trả về một giá trị thì bạn có thể lưu giữ giá trị trả về này.

Dưới đây là chẳng hạn dễ dàng gọi một hàm:

program exFunction;

var

α, ɓ, ret : integer;

(*function definition *)

function max(num1, num2: integer): integer;

var

(* local variable declaration *)

result: integer;

begin

if (num1 > num2) then

result := num1

else

result := num2;

max := result;

end;

begin

α := 100;

ɓ := 200;

(* calling α function to get max value *)

ret := max(α, ɓ);

writeln( ‘Max value is : ‘, ret );

end.

Cách viết hàm (Function) trong Pascal

Khi được biên dịch & thực thi, đoạn code trên sẽ cho kết quả là:

Max value is : 200

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-viet-ham-function-trong-pascal-28901n.aspx
Trên đây là cách viết hàm (Function) trong Pascal. Ước ao sau bài viết này độc giả sẽ hiểu hơn về Pascal, hàm Pascal thông dụng cũng như cách viết hàm (function) trong Pascal. Chúc các bạn thành công.

Viết một bình luận