Tiếp tục đọc để biết thêm về cách xem bảng trong SQL Server? Làm cách nào để xem dữ liệu bảng trong SQL Server Management Studio? Làm thế nào để xem cấu trúc bảng trong SQL Server? vv

Bạn đang xem: cách hiển thị bảng trong sql

Trong hướng dẫn SQL Server này, chúng ta sẽ hiểu cách xem bảng trong SQL Server . Ngoài ra, chúng tôi sẽ đề cập đến nhóm chủ đề sau.

 • Cách xem bảng trong SQL Server
 • Cách xem dữ liệu bảng trong SQL Server Management Studio
 • Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server bằng Transact-SQL < / li>
 • Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server Management Studio
 • Cách xem cấu trúc bảng trong SQL Server
 • Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server
 • Cách xem bảng được chèn trong SQL Server
 • Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server
 • Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server bằng Transact-SQL
 • < li> Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server Management Studio

 • Cách xem lược đồ bảng trong SQL Server
 • Cách xem lược đồ bảng trong SQL Server Management Studio
 • Cách xem bảng cơ sở dữ liệu trong SQL Server Management Studio

Cách xem bảng trong SQL Server

Trong SQL Server, chúng ta có thể dễ dàng xem bảng bằng câu lệnh SELECT . Và cách sử dụng chính của câu lệnh SELECT là để tìm nạp dữ liệu từ các đối tượng cơ sở dữ liệu. Tuy nhiên, một bảng chỉ trong một đối tượng cơ sở dữ liệu có thể tìm nạp dữ liệu bằng câu lệnh SELECT .

Hãy xem cú pháp sử dụng câu lệnh SELECT trong SQL Server.

 --Để tìm nạp các cột cụ thể
CHỌN cột1, cột2, ...
TỪ tên_bảng;

--Để tìm nạp tất cả các cột
CHỌN * TỪ tên_bảng 

Trong cú pháp, trước tiên, chúng ta cần sử dụng từ khóa SELECT . Sau đó, chúng tôi có thể chỉ định một số tên cột cụ thể từ bảng hoặc sử dụng * để tìm nạp tất cả các cột. Cuối cùng, chúng ta phải sử dụng câu lệnh FROM table_name trong đó table_name là tên của bảng.

Bây giờ, hãy xem một ví dụ trong SQL Server.

 SỬ DỤNG [sqlserverguides]
ĐI

CHỌN * TỪ dbo. Khách hàng
ĐI 

Truy vấn trên sẽ trả về tất cả dữ liệu từ bảng Khách hàng .

Cách xem bảng trong SQL Server Cách xem bảng trong SQL Server

Đọc Cách tạo bảng trong studio quản lý máy chủ sql

Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server

Trong phần này, chúng tôi sẽ minh họa cách xem định nghĩa của bảng trong SQL Server . Bây giờ, một bảng trong SQL Server cũng là một đối tượng cơ sở dữ liệu chứa dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Hơn nữa, bảng tương tự như bảng tính ở chỗ dữ liệu được cấu trúc logic theo cách hàng và cột.

Trong SQL Server, thường có hai cách để xem định nghĩa bảng. Phương pháp đầu tiên là sử dụng SQL Server Management Studio và cách thứ hai là thực hiện các truy vấn Transact-SQL. Hãy thảo luận chi tiết hơn về cả hai phương pháp.

Đọc Tạo bảng từ chế độ xem trong SQL Server

Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server Management Studio

Để tìm nạp định nghĩa của bảng, chúng ta cần làm theo các bước sau trong SQL Server Management Studio.

 • Trước tiên, hãy chạy SQL Server Management Studio và kết nối với phiên bản cơ sở dữ liệu bắt buộc.
 • Tiếp theo, từ Object Explorer , trước tiên , mở rộng Phiên bản cơ sở dữ liệu và sau đó mở rộng Thư mục cơ sở dữ liệu .
 • Sau đó, nhấp chuột phải vào cơ sở dữ liệu cần thiết rồi điều hướng đến Công việc và chọn tùy chọn Tạo tập lệnh . Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ Tạo tập lệnh mới.

Cách xem định nghĩa chế độ xem trong SQL Server Management Studio Generating Script in SSMS

 • Trong cửa sổ mới, nhấp vào nút Tiếp theo để điều hướng đến trang mới.

lấy định nghĩa chế độ xem trong SSMS Tạo tập lệnh trong SSMS

 • Tiếp theo, chọn tùy chọn “ Chọn các đối tượng cơ sở dữ liệu cụ thể ”. Và sau đó, từ danh sách đã cho, hãy mở rộng thư mục Tables và đánh dấu chọn vào bảng được yêu cầu và nhấp vào Tiếp theo .

Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server Management Studio Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server Management Studio

 • Sau đó, chúng tôi cần chọn tùy chọn cho cách lưu tập lệnh. Trong trường hợp của chúng tôi, chúng tôi đã chọn tùy chọn “ Mở trong cửa sổ truy vấn mới ”.

định nghĩa chế độ xem trong SSMS Chọn cách lưu tập lệnh

 • Cuối cùng, hãy nhấp vào nút Tiếp theo và nó sẽ mở tập lệnh cho bảng đã chọn trong trình chỉnh sửa truy vấn.

Đọc Cách xuất dữ liệu từ SQL Server sang Excel

Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server bằng Transact-SQL

Trong SQL Server, có nhiều truy vấn mà chúng ta có thể sử dụng để xem định nghĩa của bảng. Tuy nhiên, trong phần này, chúng tôi sẽ minh họa một phương pháp nổi tiếng để tìm nạp định nghĩa bảng.

Trong SQL Server, sp_helptext là một thủ tục được lưu trữ trong hệ thống hiển thị định nghĩa của các đối tượng khác nhau. Hơn nữa, các đối tượng này cũng bao gồm bảng, khung nhìn, trình kích hoạt, v.v. Và quy trình này có thể dễ dàng trả về định nghĩa của một bảng nhất định.

Bây giờ, hãy hiểu cách sử dụng quy trình này để lấy định nghĩa của một bảng trong SQL Server. Và chúng tôi sẽ sử dụng truy vấn sau.

 SỬ DỤNG [sqlserverguides] --sqlserverguides là tên cơ sở dữ liệu 
ĐI

EXEC sp_help 'dbo.Customers' --dbo.Custoemers là tên bảng  

Trong ví dụ trên, chúng tôi đang sử dụng thủ tục sp_help để lấy định nghĩa bảng của bảng Khách hàng . Giờ đây, bảng này chứa dữ liệu về khách hàng từ các quốc gia khác nhau như Hoa Kỳ , Canada , v.v.

Hơn nữa, bảng này nằm trong cơ sở dữ liệu sqlserverguides . Do đó, khi thực hiện câu truy vấn trên, chúng ta sẽ nhận được kết quả như sau.

Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server bằng Transact-SQL Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server bằng Transact-SQL

Đọc Ví dụ về quy trình được lưu trữ nâng cao trong SQL Server (17 Ví dụ)

Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server

Trong SQL Server, nhiều bảng được liên kết với nhau bằng khóa chính và khóa ngoài. Và mối liên hệ giữa các bảng này có thể được phát biểu như một mối quan hệ giữa chúng. Tuy nhiên, để xem mối quan hệ giữa các bảng, chúng ta cần xem các thuộc tính khóa ngoại.

Bây giờ, chúng ta có thể xem các mối quan hệ bảng trong SQL Server bằng cách sử dụng SQL Server Management Studio hoặc bằng Transact-SQL. Hãy thảo luận chi tiết về cả hai phương pháp.

Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server

Management Studio

Bây giờ, trong SQL Server Management Studio, có hai cách để xem mối quan hệ giữa các bảng. Phương pháp đầu tiên là xem các thuộc tính Khóa ngoại và phương pháp thứ hai là tạo sơ đồ cơ sở dữ liệu hiển thị mối quan hệ.

# 1: Tạo sơ đồ cơ sở dữ liệu

 • Đầu tiên, hãy chạy SQL Server Management Studio và kết nối với phiên bản cơ sở dữ liệu bắt buộc.
 • Tiếp theo, từ Trình khám phá đối tượng , trước tiên , mở rộng Phiên bản cơ sở dữ liệu và sau đó mở rộng thư mục Cơ sở dữ liệu .
 • Sau đó, nhấp chuột phải vào thư mục Sơ đồ cơ sở dữ liệu và nhấp vào tùy chọn Sơ đồ cơ sở dữ liệu mới . Thao tác này sẽ mở hộp thoại Thêm bảng .

Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server Management Studio Tạo sơ đồ cơ sở dữ liệu mới

 • Từ Thêm bảng >

  hộp thoại

  , chọn bảng cần thiết và nhấp vào nút Thêm .

Cách xem mối quan hệ bảng trong SSMS Thêm bảng vào Sơ đồ cơ sở dữ liệu

 • Sau khi thêm tất cả các bảng cần thiết, hãy đóng hộp thoại. Cuối cùng, SQL Server sẽ hiển thị sơ đồ cơ sở dữ liệu thể hiện mối quan hệ giữa các bảng.

tạo sơ đồ quan hệ trong SSMS Ví dụ về sơ đồ quan hệ trong SSMS

# 2: Xem thuộc tính khóa ngoại

 • Từ Trình khám phá đối tượng , trước tiên, hãy mở rộng Phiên bản cơ sở dữ liệu và sau đó mở rộng thư mục Cơ sở dữ liệu .
 • < li> Sau đó, hãy mở rộng cơ sở dữ liệu được yêu cầu từ các cơ sở dữ liệu có sẵn.

 • Tiếp theo, mở rộng thư mục Tables và nhấp chuột phải vào bảng cần thiết và nhấp vào Thiết kế tùy chọn. Do đó, thao tác này sẽ mở trang Trình thiết kế bảng .

Xem mối quan hệ bảng trong SSMS Xem mối quan hệ bảng trong SSMS

 • Trên trang Designer, nhấp chuột phải và chọn tùy chọn Mối quan hệ và thao tác này sẽ mở hộp thoại Mối quan hệ khóa ngoài .
 • Từ hộp thoại, chúng ta có thể dễ dàng xem các mối quan hệ khóa ngoài và các thuộc tính của nó.

Xem thuộc tính khóa ngoại trong SSMS Xem thuộc tính khóa ngoại trong SSMS

Đọc Hàm chuỗi con của SQL Server [9 Ví dụ]

Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server

bằng Transact-SQL

Bây giờ, bằng cách sử dụng Transact-SQL, chúng tôi không thể ảo hóa trực tiếp mối quan hệ bảng. Đối với tác vụ này, chúng ta có thể liệt kê các thuộc tính khóa ngoại mô tả mối quan hệ giữa bảng.

Do đó, để lấy các thuộc tính khóa ngoại, chúng tôi sẽ sử dụng hai chế độ xem danh mục hệ thống trong SQL Server. Đầu tiên là chế độ xem danh mục sys.foreign_keys và chế độ thứ hai là chế độ xem sys.foreign_key_columns . Hãy xem một ví dụ để hiểu rõ hơn.

 SỬ DỤNG [ sqlserverguides];
ĐI
LỰA CHỌN
  fk.name AS [Tên khóa nước ngoài]
  , OBJECT_NAME (fk.parent_object_id) NHƯ [Tên bảng]
  , COL_NAME (fkc.parent_object_id, fkc.parent_column_id) AS [Tên cột ràng buộc]
  , OBJECT_NAME (fk.referenced_object_id) NHƯ [Bảng được tham chiếu]
  , COL_NAME (fkc.referenced_object_id, fkc.referenced_column_id) AS [Cột được tham chiếu]
TỪ sys.foreign_keys AS fk
INNER THAM GIA sys.foreign_key_columns AS fkc
  BẬT fk.object_id = fkc.constraint_object_id
WHERE fk.parent_object_id = OBJECT_ID (' dbo.Marks '); 

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã đưa ra một truy vấn để tìm nạp chi tiết mối quan hệ khóa ngoài cho bảng Marks . Và bảng này có sẵn trong cơ sở dữ liệu sqlserverguides .

Do đó, sau khi thực thi, SQL Server sẽ trả về một kết quả tương tự như kết quả hiển thị bên dưới.

Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server bằng Transact-SQL Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server bằng Transact-SQL

Đọc Cổng máy chủ SQL

Cách xem lược đồ bảng trong SQL Server

Trong SQL Server, một lược đồ là một tập hợp cấu trúc lôgic của dữ liệu. Và các bảng, dạng xem, trình kích hoạt, thủ tục được lưu trữ, chỉ mục và các đối tượng cơ sở dữ liệu khác đều là một phần của lược đồ.

Hơn nữa, chủ sở hữu của các đối tượng cơ sở dữ liệu liên quan đến logic này được liên kết với tên người dùng được gọi là chủ sở hữu giản đồ.

Bây giờ, chúng ta có thể biết về lược đồ của một bảng trong SQL Server như thế nào. Đối với tác vụ này, có nhiều tùy chọn, trước tiên, chúng tôi có thể sử dụng SQL Server Management Studio hoặc chúng tôi có thể thực hiện một truy vấn.

Cách xem lược đồ bảng trong SQL Server Management Studio

SQL Server Management Studio là một công cụ giao diện người dùng đồ họa rất hiệu quả cho SQL Server. Và nó giúp thực hiện tất cả các tác vụ liên quan đến cơ sở dữ liệu dễ dàng. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể sử dụng nó để xem lược đồ của một bảng.

Đối với tác vụ này, chúng tôi chỉ cần mở rộng thư mục bảng trong cơ sở dữ liệu bắt buộc của chúng tôi. Tất cả các tên bảng đều mang tên lược đồ.

Ví dụ: nếu tên bảng là dbo.UnitedStates thì dbo là tên giản đồ và UnitedStates là tên bảng thực tế.

Cách xem giản đồ bảng trong SQL Server Management Studio Cách xem lược đồ bảng trong SQL Server Management Studio

Ngoài ra, chúng ta có thể xem các thuộc tính của một bảng để xem lược đồ bảng. Đối với tác vụ này, hãy nhấp chuột phải vào bảng và chọn tùy chọn Thuộc tính . Do đó, hộp thoại thuộc tính cũng sẽ hiển thị riêng tên lược đồ.

Cách xem giản đồ bảng trong SSMS Cách xem lược đồ bảng trong SSMS

Đọc Hàm chuyển đổi máy chủ SQL

Cách xem lược đồ bảng trong SQL Server

bằng cách sử dụng truy vấn

Để lấy tên lược đồ trong SQL Server, chúng tôi có thể truy vấn chế độ xem lược đồ thông tin hệ thống. Chế độ xem này được đặt tên là INFORMATION_SCHEMA và nó lưu trữ thông tin liên quan đến các bảng và chế độ xem trong cơ sở dữ liệu hiện tại.

Hãy hiểu cách thực thi này bằng một ví dụ trong SQL Server.

 SỬ DỤNG [sqlserverguides]
ĐI

CHỌN * TỪ THÔNG TIN_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_NAME = 'Học sinh' 

Trong ví dụ trên, chúng tôi đang truy vấn INFORMATION_SCHEMA.TABLES để tìm nạp thông tin chi tiết liên quan đến bảng có tên là Học sinh . Do đó, truy vấn này sẽ trả về các chi tiết bao gồm cả lược đồ của bảng.

Cách xem lược đồ bảng trong SQL Server Cách xem lược đồ bảng trong SQL Server

Đọc SQL Server Chuyển đổi ngày giờ thành ngày tháng

Cách xem cấu trúc bảng trong SQL Server

Trong SQL Server, chúng ta có thể dễ dàng xem cấu trúc của bảng bằng cách sử dụng SQL Server Management Studio hoặc bằng cách thực hiện một truy vấn. Do đó, chúng tôi sẽ minh họa cả hai phương pháp bằng một ví dụ.

Sử dụng SQL Server Management Studio

 • Đầu tiên, hãy chạy SQL Server Management Studio và kết nối với phiên bản cơ sở dữ liệu bắt buộc.
 • Tiếp theo, từ Trình khám phá đối tượng , trước tiên , mở rộng Phiên bản cơ sở dữ liệu và sau đó mở rộng thư mục Cơ sở dữ liệu .
 • Sau đó, hãy mở rộng cơ sở dữ liệu cần thiết, sau đó mở rộng Bảng < / thư mục.<
   • Từ danh sách các bảng, nhấp chuột phải vào bảng cần thiết và nhấp vào tùy chọn Thiết kế .

   Cách xem cấu trúc bảng trong SSMS Tùy chọn thiết kế trong SSMS

   • Thao tác này sẽ mở ra trang thiết kế bảng, nơi chúng ta có thể dễ dàng xem cấu trúc bảng cũng như các thuộc tính của nó.

   Xem cấu trúc bảng trong SSMS Xem cấu trúc bảng trong SSMS

   Sử dụng Transact-SQL

   Ngoài ra, có nhiều tùy chọn trong SQL Server, bằng cách sử dụng chúng, chúng tôi có thể tìm nạp chi tiết cấu trúc bảng. Ví dụ: sp_columns là một thủ tục được hệ thống lưu trữ trong SQL Server trả về chi tiết cột của một bảng được chỉ định.

   Bây giờ, hãy sử dụng quy trình này để thực thi một ví dụ trong SQL Server. Do đó, ví dụ được hiển thị bên dưới.

    SỬ DỤNG [sqlserverguides]
   ĐI
   
   EXEC sp_columns 'Học sinh'
   ĐI 

   Trong ví dụ trên, chúng tôi đang sử dụng sp_columns để lấy chi tiết cột của bảng Sinh viên nằm trong cơ sở dữ liệu sqlserverguides . Do đó, sau khi thực hiện, chúng ta sẽ nhận được kết quả như sau.

   Cách xem cấu trúc bảng trong SQL Server Cách xem cấu trúc bảng trong SQL Server

   Đọc Cách tạo các hàm trong SQL Server Management Studio

   Cách xem dữ liệu bảng trong SQL Server Management Studio

   Trong phần này, chúng ta sẽ hiểu cách xem dữ liệu của một bảng trong SQL Server Management Studio. Bây giờ, để triển khai tác vụ này, chúng ta có thể làm theo các bước sau trong SQL Server Management Studio.

   • Từ Trình khám phá đối tượng , trước tiên, hãy mở rộng Phiên bản cơ sở dữ liệu và sau đó mở rộng thư mục Cơ sở dữ liệu .
   • < li> Sau đó, hãy mở rộng cơ sở dữ liệu cần thiết từ danh sách cơ sở dữ liệu, sau đó mở rộng thư mục Tables .

   • Bây giờ, từ danh sách bảng, hãy nhấp chuột phải vào bảng cần thiết và sau đó nhấp vào tùy chọn CHỌN HÀNG ĐẦU 1000 ROWS .

   Cách xem dữ liệu bảng trong SSMS Cách xem dữ liệu bảng trong SSMS

   • Sau đó, nó sẽ tự động chạy một truy vấn và liệt kê 1000 hàng đầu tiên từ bảng đã chọn.

   Xem dữ liệu bảng trong SSMS

   Cách xem bảng cơ sở dữ liệu trong SQL Server Management Studio

   Đọc SQL Server Thêm cột

   Cách xem bảng được chèn trong SQL Server

   SQL Server cũng tạo điều kiện cho việc sử dụng các bảng được chèn và xóa. Các bảng này chủ yếu được sử dụng trong các câu lệnh kích hoạt DML để xác định các điều kiện cho các hành động kích hoạt và để kiểm tra tác động của các thay đổi dữ liệu khác nhau. Hơn nữa, các bảng tạm thời này được SQL Server tạo và quản lý tự động.

   Giờ đây, các bảng này bị ảnh hưởng theo cách sau khi các hành động DML khác nhau diễn ra trong trình kích hoạt.

   • Khi một mục nhập được chèn vào bảng chính, bảng INSERTED sẽ nhận được mục nhập mới cho bản ghi đó.
   • Tương tự, khi một mục nhập bị xóa khỏi bảng chính, bảng ĐÃ XÓA nhận mục nhập mới cho bản ghi đó.
   • Tuy nhiên, nếu mục nhập trong bảng chính được cập nhật, mục nhập cũ sẽ được thêm vào Bảng DELETED và mục nhập mới được chèn vào bảng INSERTED .

   Bây giờ, hãy hiểu toàn bộ cách triển khai liên quan đến bảng INSERTED bằng cách sử dụng một ví dụ. Đối với điều này, hãy xem xét mã SQL sau.

     --Tạo bảng 
   SỬ DỤNG [sqlserverguides]
   ĐI
   
   TẠO BẢNG [dbo]. [Khách hàng_US] (
   [id] [int] NULL,
   [customer_name] [varchar] (50) KHÔNG,
   [thành phố] [varchar] (50) NULL
   ) BẬT [CHÍNH]
   ĐI 

   Trong truy vấn trên, chúng tôi đã tạo một bảng có tên là Khách hàng_US . Tiếp theo, chúng tôi sẽ tạo bảng INSERTED bằng cách sử dụng trình kích hoạt trong SQL Server.

    SỬ DỤNG [sqlserverguides]
   ĐI
    
   TẠO TRIGGER trInsertCustomers
   TRÊN Khách hàng_US
   ĐỂ CHÈN
   BẰNG 
   BẮT ĐẦU
    CHỌN * TỪ ĐÃ CHÈN
   HẾT 

   Trong ví dụ trên, chúng tôi đã tạo trình kích hoạt INSERT . Vì vậy, bây giờ, bất cứ khi nào chúng tôi chèn bản ghi vào bảng Customer_US thì trình kích hoạt sẽ trả về dữ liệu của bảng INSERTED . Bây giờ, hãy chèn một bản ghi vào bảng Khách hàng_US bằng câu lệnh INSERT .

    SỬ DỤNG [sqlserverguides]
   ĐI
   
   CHÈN VÀO [dbo]. [Khách hàng_US]
         ([Tôi]
         ,[tên khách hàng]
         ,[thành phố])
      GIÁ TRỊ (101, 'Allin Mazin', 'New York')
   ĐI 

   Bây giờ, bất cứ khi nào, chúng tôi chèn một bản ghi mới vào bảng Customer_US, nó sẽ trả về bảng INSERTED.

   Cách xem bảng được chèn trong SQL Server Cách xem bảng được chèn trong SQL Server

   Bạn có thể thích các hướng dẫn máy chủ SQL sau:

   Vì vậy, trong hướng dẫn này, chúng ta đã hiểu cách xem bảng trong SQL Server . Ngoài ra, chúng tôi đã đề cập đến nhóm chủ đề sau.

   • Cách xem bảng trong SQL Server
   • Cách xem dữ liệu bảng trong SQL Server Management Studio
   • Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server bằng Transact-SQL < / li>
   • Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server Management Studio
   • Cách xem cấu trúc bảng trong SQL Server
   • Cách xem định nghĩa bảng trong SQL Server
   • Cách xem bảng được chèn trong SQL Server
   • Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server
   • < li> Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server bằng Transact-SQL

   • Cách xem mối quan hệ bảng trong SQL Server Management Studio
   • Cách xem lược đồ bảng trong SQL Server
   • Cách xem lược đồ bảng trong SQL Server Management Studio
   • Cách xem bảng cơ sở dữ liệu trong SQL Server Management Studio

   Sau hơn 15 năm làm việc trong lĩnh vực Phần mềm, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ của Microsoft, tôi đã quyết định chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn của mình về SQL Server. Kiểm tra tất cả các hướng dẫn về SQL Server và cơ sở dữ liệu liên quan mà tôi đã chia sẻ ở đây. Hầu hết độc giả đến từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, New Zealand, Úc, Canada, v.v. Tôi cũng là một MVP của Microsoft . Xem thêm tại đây .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách hiển thị bảng trong sql

Tạo liên kết giữa các bảng trong SQL Server

alt

 • Tác giả: Phạm Khánh Bảo
 • Ngày đăng: 2020-08-17
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7687 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Liệt kê các bảng, các cột, kiểu dữ liệu của cột trong SQL Server

 • Tác giả: m.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8178 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàng ngày khi làm việc, có những yêu cầu mà chúng ta phải biết đến tên cột, độ dài tối đa, loại dữ liệu và liệu giá trị null có được chấp nhận cho từng cột có trong Cơ sở dữ liệu mình đang sử dụng hay không. Và kèm theo đó sẽ luôn có 1 câu hỏi, đó là làm thế nào để có thể liệt kê được lại tất cả các cột có trong mỗi bảng trong 1 cơ sở dữ liệu mình đang làm việc mà không phải mở từng bảng một trong Microsoft SQL Server Management Studio (SSMS) và sau đó ghi lại từng cột riêng lẻ ra Microsoft Excel. Các bạn hãy cùng MasterMOS Education tìm ra cách giải quyết bài toán đó qua bài viết này nhé.

Cách chỉnh sửa dữ liệu trong lưới kết quả trong SQL Server Management Studio

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8769 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Bạn có thể làm điều gì đó tương tự như những gì bạn muốn. Nhấp chuột…

Kết Nối Các Bảng Trong Sql Server, Truy Vấn Nhiều Bảng Với Join Trong Sql

 • Tác giả: chantamquoc.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1311 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách truy vấn nhiều bảng, sử dụng các loại JOIN như LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN trong SQL để lấy dữ liệu kết hợp Truy vấn nhiều bảng, Tự khớp nối các bảng Một trong nhưng lợi ích chính của SQL là khả năng kết hợp dữ liệu từ hai hay nhiều bảng lại với nhau, Việc kết hợp các bảng lại như vậy gọi là JOIN, SQL sẽ tạo ra một bảng tạm thời chứa dữ liệu kết quả từ JOIN

Select và cách hoạt động của Select trong một câu truy vấn – Deft Blog

 • Tác giả: shareprogramming.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6156 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tuy nhiên có một điểm cần hết sức lưu ý cho các bạn mới rằng mệnh đề SELECT không phải là mệnh đề được thực hiện đầu tiên trong câu truy vấn.

Sửa Các Câu Lệnh Select Có Điều Kiện Trong Sql, Câu Lệnh Select Có Điều Kiện Trong Sql Server

 • Tác giả: remonster.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8519 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: SELECT có lẽ là một trong những mệnh đề được sử dụng thường xuyên và phổ biến nhất trongSQL, Nó được sử dụng để truy xuất dữ liệu từ database

Cách hiển thị bảng dữ liệu trong SQL ra Form C#?

 • Tác giả: diendan.congdongcviet.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9679 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chào các anh,
  Em mới học lập trình C#, em muốn hiển thị bảng trong SQL ra DataGridview mà làm mãi không hiểu nó lỗi ở đâu. Đây là Code ạ:

  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.ComponentModel;
  using System.Data;
  using System.Drawing;
  using System.Linq;
  using System.Text;

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Liên kết HTML - Cách Chèn Liên kết đến Trang web bằng Mã HREF - html để nhúng liên kết

By ads_php