Bạn đang xem : cập nhật chức năng máy chủ sql

Tóm tắt : trong này hướng dẫn, bạn sẽ học cách sử dụng câu lệnh SQL Server UPDATE để thay đổi dữ liệu hiện có trong bảng.

Để sửa đổi dữ liệu hiện có trong bảng, bạn sử dụng sau CẬP NHẬT câu lệnh:

 

CẬP NHẬT tên_bảng

SET

c1 = v1, c2 = v2, ... cn = vn [

WHERE

condition]

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Trong cú pháp này:

 • Trước tiên, hãy chỉ định tên của bảng mà từ đó dữ liệu sẽ được cập nhật.
 • Thứ hai, chỉ định danh sách cột c1, c2,…, cn và các giá trị v1, v2,… vn sẽ được cập nhật.
 • Thứ ba, chỉ định các điều kiện trong WHERE để chọn các hàng được cập nhật. Mệnh đề WHERE là tùy chọn. Nếu bạn bỏ qua mệnh đề WHERE , tất cả các hàng trong bảng đều được cập nhật.

Các ví dụ về UPDATE của SQL Server

Đầu tiên, tạo một bảng mới có tên thuế để trình bày.

 

TẠO

BẢNG

sales.taxes ( tax_id

INT

CHÍNH

KEY

IDENTITY

(

1

,

1

), state

VARCHAR

(

50

)

KHÔNG

NULL

DUY NHẤT

, state_tax_rate

DEC

(

3

,

2

), avg_local_tax_rate

DEC

(

3

,

2

), kết hợp_tỷ lệ

NHƯ

state_tax_rate + avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate

DEC

(

3

,

2

), datetime );

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Thứ hai , thực thi các câu lệnh sau để chèn dữ liệu vào bảng thuế :

 

CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) VALUES (

'Alabama'

,

0,04

,

0,05

,

0,07

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Alaska'

,

0

,

0,01

,

0,07

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Arizona'

,

0,05

,

0,02

,

0,05

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Arkansas'

,

0.06

,

0,02

,

0,05

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'California'

,

0.07

,

0,01

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Colorado'

,

0.02

,

0,04

,

0,08

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Connecticut'

,

0.06

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Delaware'

,

0

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Florida'

,

0.06

,

0

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Georgia'

,

0.04

,

0,03

,

0,04

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Hawaii'

,

0.04

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Idaho'

,

0.06

,

0

,

0,03

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Illinois'

,

0.06

,

0,02

,

0,04

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Indiana'

,

0.07

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Iowa'

,

0.06

,

0

,

0,01

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Kansas'

,

0.06

,

0,02

,

0,04

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Kentucky'

,

0,06

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Louisiana'

,

0,05

,

0,04

,

0,07

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Maine'

,

0,05

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Maryland'

,

0.06

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Massachusetts'

,

0.06

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Michigan'

,

0.06

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Minnesota'

,

0.06

,

0

,

0,01

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Mississippi'

,

0.07

,

0

,

0,01

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Missouri'

,

0.04

,

0,03

,

0,05

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Montana'

,

0

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Nebraska'

,

0,05

,

0,01

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Nevada'

,

0.06

,

0,01

,

0,01

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'New Hampshire'

,

0

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'New Jersey'

,

0,06

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'New Mexico'

,

0,05

,

0,02

,

0,03

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'New York'

,

0.04

,

0,04

,

0,04

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'North Carolina'

,

0.04

,

0,02

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'North Dakota'

,

0,05

,

0,01

,

0,03

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Ohio'

,

0,05

,

0,01

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Oklahoma'

,

0.04

,

0,04

,

0,06

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Oregon'

,

0

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Pennsylvania'

,

0.06

,

0

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Rhode Island'

,

0,07

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'South Carolina'

,

0.06

,

0,01

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'South Dakota'

,

0.04

,

0,01

,

0,04

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Tennessee'

,

0.07

,

0,02

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Texas'

,

0.06

,

0,01

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Utah'

,

0,05

,

0

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Vermont'

,

0,06

,

0

,

0,01

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Virginia'

,

0,05

,

0

,

0

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Washington'

,

0.06

,

0,02

,

0,03

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'West Virginia'

,

0.06

,

0

,

0,01

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Wisconsin'

,

0,05

,

0

,

0,01

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) GIÁ TRỊ (

'Wyoming'

,

0,04

,

0,01

,

0,02

); CHÈN VÀO sales.taxes (state, state_tax_rate, avg_local_tax_rate, max_local_tax_rate) VALUES (

'D.C.'

,

0,05

,

0

,

0

);

Ngôn ngữ mã:

JavaScript

(

javascript < / p>

)

1) Cập nhật một cột đơn trong ví dụ về tất cả các hàng

Câu lệnh sau cập nhật một cột duy nhất cho tất cả các hàng trong bảng thuế :

 

CẬP NHẬT

sales.taxes

SET

updated_at =

GETDATE

();

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Trong ví dụ này , câu lệnh đã thay đổi các giá trị trong cột updated_at thành ngày giờ hệ thống được trả về bởi hàm GETDATE () .

SQL Server đưa ra thông báo sau :

 

(51 hàng bị ảnh hưởng)

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Nó có nghĩa là 51 hàng đã được cập nhật thành công.

Hãy xác minh bản cập nhật:

 

< p class = "hljs-keyword"> CHỌN

*

TỪ

sales.taxes;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Đây là đầu ra một phần:

Ví dụ CẬP NHẬT SQL Server

Có thể thấy rõ từ đầu ra, cột updated_at đã được cập nhật với giá trị ngày hiện tại.

2) Cập nhật ví dụ về nhiều cột

Câu lệnh sau đây tăng thuế suất địa phương tối đa lên 2% và thuế suất địa phương trung bình lên 1% cho các tiểu bang có thuế suất địa phương tối đa 1 %.

 

CẬP NHẬT

sales.taxes

SET

max_local_tax_rate + =

0,02

, avg_local_tax_rate + =

0,01

Ở ĐÂU

max_local_tax_rate =

0,01

;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Đây là thông báo do Máy chủ SQL trả về:

 

(7 hàng bị ảnh hưởng)

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Có nghĩa là thuế của 7 tiểu bang đã được cập nhật .

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng câu lệnh SQL Server UPDATE để sửa đổi dữ liệu hiện có trong bảng.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cập nhật chức năng máy chủ sql

Database Level Auditing with SQL Server 2012 [HD]

alt

 • Tác giả: SQLServer Log
 • Ngày đăng: 2015-06-07
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9953 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Description:
  This video is about Database Level Audit with SQL Server 2012 [HD].

  You can refer complete Text Tutorial on my website: www.SQLServerLog.com

  You can join me on social networks:

  Facebook: http://www.facebook.com/SQLServerLog
  Linkedin: http://in.linkedin.com/in/SQLServerLog
  Google+: http://www.google.com/+SQLServerLogs
  Twitter: http://www.twitter.com/SQLServerLog

Làm thế nào để xác định phiên bản, phiên bản, và mức độ Cập Nhật SQL Server và các thành phần

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7570 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mô tả cách xác định phiên bản SQL Server đang chạy.

SQL server là gì? Cập nhật hệ tính năng mới cho Microsoft SQL Server

 • Tác giả: bizflycloud.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5283 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: SQL Server là một hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, (relational database management system viết tắt là RDBMS), hỗ trợ một số lượng lớn các quy trình xử lý giao dịch, ứng dụng doanh nghiệp và ứng dụng phân tích trong các công ty IT.

Lỗi SQL Server thường gặp và cách khắc phục

 • Tác giả: vdodata.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8440 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lỗi SQL Server thường gặp và cách khắc phục

Cập nhật trong chức năng máy chủ SQL

 • Tác giả: vi.athabasca-foto.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2111 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tôi có một hàm SQL Server lấy mã tiếp theo từ một bảng. Như vậy là đủ rồi, nhưng tôi cũng muốn cập nhật bảng cho ID được sử dụng. Tôi đang sử dụng kỹ thuật cập nhật thành một bảng, …

Siêu Thị Máy Chủ :: Hướng Dẫn Cài SQL Server 2019

 • Tác giả: www.sieuthimaychu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3277 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: SQL Server là phần mềm chuyên gia về quản lí dữ liệu do Microsoft phát hành. Nó cung cấp cho người dùng, doanh nghiệp một cơ sở d

Không chọn đúng máy chủ SQL khi tạo mới, chuyển đổi, cập nhật dữ liệu

 • Tác giả: helpsme.misa.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4792 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Làm thế nào để tạo ra một trang web - cách tạo một trang web đơn giản

By ads_php