Chuỗi là một phần cơ bản khi làm việc với Python. Và phương thức Lower () là một trong nhiều phương thức tích hợp mà bạn có thể sử dụng để làm việc với chuỗi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách tạo chuỗi viết thường bằng phương thức Lower () trong Python. Chuỗi là gì? Chuỗi

Bạn đang xem: hàm thấp hơn trong python

Chuỗi là một phần cơ bản khi làm việc với Python. Và phương thức low () là một trong nhiều phương thức tích hợp mà bạn có thể sử dụng để làm việc với chuỗi.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem cách tạo chuỗi viết thường với phương thức low () trong Python.

Chuỗi là gì?

Chuỗi là dữ liệu loại có thể chứa nhiều ký tự khác nhau. Chuỗi được viết dưới dạng một chuỗi ký tự nằm giữa dấu ngoặc kép hoặc dấu ngoặc kép.

 & gt; & gt; & gt; example_string = 'Tôi là một Chuỗi!'
& gt; & gt; & gt; example_string
'Tôi là một chuỗi!' 

Phương thức là gì?

Phương thức là một hàm có thể được sử dụng trên một kiểu dữ liệu cụ thể. Các phương thức có thể lấy hoặc không lấy đối số.

Đôi khi bạn có thể tự hỏi liệu một phương thức có tồn tại hay không. Trong Python, bạn có thể xem toàn bộ danh sách các phương thức chuỗi bằng cách sử dụng hàm dir () với một chuỗi làm đối số, như sau:

 & gt; & gt; & gt; dir (example_string)
['__add__', '__class__', '__contains__', '__delattr__', '__dir__', '__doc__', '__eq__', '__format__', '__ge__', '__getattribute__', '__getitem__ne', '_'_get__ne', '_'_get__ne' __gt__ ',' __hash__ ',' __init__ ',' __init_subclass__ ',' __iter__ ',' __le__ ',' __len__ ',' __lt__ ',' __mod__ ',' __mul__ ',' __ne__ ',' __newred__ ',' __reduce__ ',' , '__reduce_ex__', '__repr__', '__rmod__', '__rmul__', '__setattr__', '__sizeof__', '__str__', '__subclasshook__', 'viết hoa', 'viết hoa', 'trung tâm', 'đếm', ' mã hóa ',' endwith ',' expandtabs ',' find ',' format ',' format_map ',' index ',' isalnum ',' isalpha ',' isascii ',' isdecimal ',' isdigit ',' isidentifier ' , 'islower', 'isnumeric', 'isprintable', 'isspace', 'istitle', 'isupper', 'join', 'ljust', 'low', 'lstrip', 'maketrans', 'partition', ' thay thế ',' rfind ',' rindex ',' rjust ',' rpartition ',' rsplit ',' rstrip ',' split ',' splitlines ',' startedwith ',' strip ',' swapcase ',' title ' , 'translate', 'upper', 'zfill'] 

Trong số nhiều phương thức chuỗi này, trong bài viết này, bạn sẽ sẽ tìm hiểu về phương thức low () và cách nó hoạt động.

low ( ) Phương thức hoạt động?

Phương thức low () là một phương thức chuỗi trả về một chuỗi mới, hoàn toàn là chữ thường. Nếu chuỗi ban đầu có các chữ cái viết hoa, thì trong chuỗi mới, chúng sẽ là chữ thường. Mọi ký tự viết thường hoặc bất kỳ ký tự nào không phải là ký tự đều không bị ảnh hưởng.

 & gt; & gt; & gt; example_string.lower ()
'tôi là một chuỗi!'

& gt; & gt; & gt; 'FREECODECAMP'.lower ()
'freecodecamp' 

Những điều cần lưu ý khi sử dụng phương pháp thấp hơn

Phương thức Lower () thực hiện một điều khá đơn giản: nó tạo ra một chuỗi mới mà tất cả các chữ cái viết hoa bây giờ đều là chữ thường. Nhưng có một số điều cần lưu ý khi sử dụng nó. Hãy xem chúng.

Chuỗi là bất biến

Chuỗi là một kiểu dữ liệu bất biến, có nghĩa là chúng không thể thay đổi được. Chuỗi ban đầu sẽ không thay đổi sau khi bạn sử dụng phương thức low () .

Trong các ví dụ ở trên, phương thức low () đã hoạt động trên example_string nhưng chưa bao giờ thay đổi nó. Kiểm tra giá trị của example_string vẫn hiển thị giá trị ban đầu.

 & gt; & gt; & gt; example_string
'Tôi là một chuỗi!'

& gt; & gt; & gt; example_string.lower ()
'tôi là một chuỗi!'

& gt; & gt; & gt; example_string
'Tôi là một chuỗi!' 

Phương thức low () trả về một chuỗi mới string

low () trả về một chuỗi mới. Bạn sẽ cần lưu nó vào một biến nếu bạn muốn sử dụng lại nó trong mã của mình.

 & gt; & gt; & gt; new_string = example_string.lower ()

& gt; & gt; & gt; new_string
'tôi là một chuỗi!' 

Chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường

Chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy một chuỗi chữ thường là khác với một chuỗi chữ hoa.

 & gt; & gt; & gt; 'freecodecamp' == 'FREECODECAMP'
Sai 

Điều này hữu ích khi nghĩ về những gì phương thức low () có thể hữu ích. Trong ví dụ này, bạn sẽ thấy cách tính năng này làm cho thấp hơn ()Phương thức hữu ích và cần thiết khi xây dựng tập lệnh hoặc chương trình xử lý các chuỗi.

Ví dụ về phương thức Lower () : cách kiểm tra xem đầu vào của người dùng có khớp hay không

Hãy viết một tập lệnh nhỏ hỏi người dùng một câu hỏi và chờ đầu vào, đồng thời đưa ra phản hồi về câu trả lời của người dùng.

 answer = input ("Mặt trời có màu gì?")
nếu câu trả lời == "màu vàng":
 print ("Đúng!")
khác:
 print ("Đó không phải là màu chính xác!") 

tệp sun_color.py

Tập lệnh này hỏi người dùng một câu hỏi, “Mặt trời có màu gì?” và chờ câu trả lời . Sau đó, nó sẽ kiểm tra xem câu trả lời có là “màu vàng” hay không, và nếu là câu trả lời thì sẽ là “Đúng!” Nếu không, nó sẽ in “Đó không phải là màu chính xác!”.

Nhưng có một vấn đề với tập lệnh này.

Khi chạy tập lệnh này, bạn sẽ có câu hỏi này đã hỏi trong thiết bị đầu cuối:

 $ python sun_color.py
Mặt trời có màu gì? 

Nếu bạn trả lời “Màu vàng”, nó cho biết:

 $ python sun_color.py
Mặt trời có màu gì? Màu vàng
Đó không phải là màu chính xác! 

Tại sao điều này lại xảy ra?

Hãy nhớ rằng chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường. Tập lệnh đang kiểm tra xem người dùng nhập chuỗi yellow Yellow , với chữ “Y” viết hoa, có phải là một chuỗi khác không.

Bạn có thể dễ dàng sửa lỗi này bằng cách sử dụng phương thức low () và thực hiện thay đổi nhỏ này đối với tệp sun_color.py :

 answer = input (" Mặt trời có màu gì? ")
nếu answer.lower () == "màu vàng":
 print ("Đúng!")
khác:
 print ("Đó không phải là màu chính xác!") 

tệp sun_color.py đã sửa

Và bây giờ, nếu bạn thử lại …

 & gt ; & gt; & gt; python sun_color.py
Mặt trời có màu gì? Màu vàng
Đúng! 

Điều gì đã thay đổi? Viết answer.lower () bạn đảm bảo rằng chuỗi đã chọn hoàn toàn là chữ thường trước khi so sánh với chuỗi câu trả lời đúng “màu vàng”. Theo cách này, không có vấn đề gì nếu người dùng viết “VÀNG” hoặc “VÀNG” hoặc “màu vàng” – tất cả đều được chuyển đổi thành chữ thường.

Cảm ơn bạn đã đọc! Giờ thì bạn đã biết cách sử dụng phương thức low () trong JavaScript.


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề hàm thấp hơn trong python

Functional Programming in Python: The “reduce()” Function

 • Tác giả: Real Python
 • Ngày đăng: 2017-09-20
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7382 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: https://dbader.org/python-tricks ► Write better & cleaner code using Python’s advanced features

  In this Python tutorial you’ll discover another basic of functional programming, namely how to use the “reduce()” function to transform data structures.

  We’ll take an example data set represented using an immutable data structure from the previous videos in this series, and then we’ll create a “reduced” or “derived” output from that data using Python’s built-in reduce function.

  “reduce()” (or “functools.reduce()” on Python 3) is one of the functional programming primitives or building blocks available in Python and it’s useful in a number of contexts.

  Later in the video you’ll also see how the reduce function lets you group your data set into arbitrary categories. You’ll also learn about Python’s “defaultdict” class defined in the collections module, as well as some useful helpers in the “itertools” module, like “itertools.groupby”.

  This video is part of a series of Python functional programming tutorials that I’m recording so stay tuned for the next instalment.

  Be sure to check out these additional articles and Python tutorials if you want to dive deeper into functional programming:

  * Immutable Data Structures in Python: https://youtu.be/xJCPpDlk9_w
  * https://dbader.org/blog/python-lambda-functions
  * List comprehensions: https://dbader.org/blog/list-dict-set-comprehensions-in-python

  FREE COURSE – “5 Thoughts on Mastering Python” https://dbader.org/python-mastery

  SUBSCRIBE TO THIS CHANNEL: https://dbader.org/youtube

  * * *

  ► Python Developer MUGS, T-SHIRTS & MORE: https://nerdlettering.com

  ► PythonistaCafe – A peer-to-peer learning community for Python developers: https://www.pythonistacafe.com

  FREE Python Coding Tutorials & News:
  » Python Tutorials: https://dbader.org
  » Python News on Twitter: https://twitter.com/@dbader_org
  » Weekly Tips for Pythonistas: https://dbader.org/newsletter
  » Subscribe to this channel: https://dbader.org/youtube

Hàm trong Python

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4955 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong các chương trước, bạn đã làm quen với một số hàm đã được xây dựng sẵn trong Python, điển hình như hàm print().

[Tự học Python] Các hàm toán tử trong Python(Phần 1)

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1189 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bên trong module “operator” của ngôn ngữ lập trình Python đã có các hàm được tích hợp sẵn giúp thực hiện các phép toán số học, các phép logic, các phép toán quan hệ, các phép xử lý bits, v.v… Bài học này sẽ đề cập đến một số hàm cơ bản thường được sử dụng.

Thống kê với python

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8583 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giá trị trung bình, trung vị, và mốt

Sắp xếp mảng tăng / giảm dần bằng Python

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7884 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương trình Python sắp xếp các phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần – giảm dần, các phần tử do người dùng nhập vào và đó phải là các số nguyên

Higher Order Functions trong Python

 • Tác giả: phannhatchanh.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9127 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiếp tục ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu hàm và cách sử dụng hàm cơ bản trong python. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu xem higher ord…

Làm tròn số trong python bằng hàm round

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7796 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách làm tròn số trong python. Bạn sẽ học được cách làm tròn số trong python bằng cách sử dụng hàm round trong bài học này.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Coding Style - dấu ngoặc nhọn

By ads_php