Hướng dẫn về JavaScript so sánh chuỗi. Ở đây chúng ta thảo luận về cách JavaScript so sánh chuỗi hoạt động cùng với các ví dụ khác nhau và cách triển khai mã của nó.

Bạn đang xem : so sánh chuỗi trong javascript

JavaScript So sánh chuỗi

Giới thiệu về chuỗi so sánh JavaScript

Javascript có các phương thức được xác định trước mặc định để truy cập dữ liệu người dùng web phía máy khách để thực hiện một số hoạt động bất kỳ điều gì mà người dùng yêu cầu, tùy theo điều kiện nào không được chuyển sang công nghệ back end trong bản thân phía máy khách, yêu cầu của họ là phải được thực hiện. Vì vậy, một trong những phương thức được xác định trước được gọi là hàm localeCompare () được sử dụng để so sánh hai chuỗi trong ngôn ngữ kịch bản nếu chức năng được sử dụng trở thành 0 nếu giá trị của hai chuỗi bên bằng nhau. Nếu giá trị là -1 nghĩa là giá trị chuỗi đầu tiên được sắp xếp trước chuỗi thứ hai khác giá trị phải là 1 giá trị thứ hai được sắp xếp theo thứ tự trước các giá trị chuỗi đầu tiên.

Cú pháp:

Bắt đầu khóa học phát triển phần mềm miễn phí của bạn

Phát triển web, ngôn ngữ lập trình, Kiểm tra phần mềm & amp; những người khác

Chúng tôi sử dụng phương thức localeCompare () để so sánh hai bộ giá trị chuỗi trong JavaScript. Nó có một số định dạng cơ bản để sử dụng trong mã phía máy khách.

& lt; html & gt;
& lt; đầu & gt;
& lt; script & gt;
tên hàm ()
{
---- một số mã logic javascript ---
var s = "";
var s1 = "';
var result = s.localeCompare (s1);
- một số mã tập lệnh ---
}
& lt; / script & gt;
& lt; / head & gt;
& lt; body & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt;

Các mã trên là cú pháp cơ bản cho phương pháp so sánh chuỗi như localeCompare () được sử dụng trong trang web HTML kết hợp với logic lập trình tập lệnh. Chúng ta cũng có thể sử dụng hàm mà không cần hàm nhưng chúng ta cần & lt; script & gt; để khởi tạo và sử dụng phương thức trên trang web.

JavaScript so sánh chuỗi hoạt động như thế nào?

Trong mã lập trình javascript, chúng tôi đã sử dụng n số phương thức tích hợp sẵn trong kịch bản phía máy khách để phát triển các trang web. Javascript có cả so sánh chặt chẽ và chuyển đổi kiểu, một so sánh nghiêm ngặt cũng được chúng tôi sử dụng trong javascript nghiêm ngặt là từ khóa của javascript, tức là === là toán tử được sử dụng để so sánh hai toán hạng có cùng kiểu dữ liệu và nội dung của dữ liệu như giá trị chuỗi cũng là các kịch bản khớp giống nhau mà hầu hết chúng ta có thể đã sử dụng toán tử == trong hầu hết các trường hợp để so sánh hai giá trị trong mã toán tử này cũng giống như toán tử trước đó so sánh với hai toán hạng được chuyển đổi như toán hạng thành cùng kiểu dữ liệu trước khi thực hiện so sánh dữ liệu. Nó cũng so sánh với một số từ khóa trừu tượng trừu tượng quan hệ cũng được sử dụng cho kỹ thuật so sánh trong javascript như & lt; = biểu tượng hoặc toán tử cũng là so sánh hai toán hạng được sử dụng cho các toán hạng đầu tiên được chuyển đổi thành kiểu dữ liệu nguyên thủy và sau đó phải so sánh với chúng.

Xem Thêm  Câu lệnh CASE trong SQL - trường hợp khi nào và sql

Nói chung, các chuỗi tương đối theo thứ tự từ vựng tiêu chuẩn của nó bằng cách sử dụng một số giá trị Unicode. Hai chuỗi phải được tuân thủ nghiêm ngặt với các điều kiện hoạt động như nhau khi chúng có cùng dãy ký tự với độ dài của chúng và các ký tự giống nhau ở các vị trí tương ứng. Điều kiện tiếp theo là hai số hoàn toàn bằng nhau có cùng số giá trị chúng ta sử dụng NaN có các giá trị trong một số lần đối với toán hạng chuỗi NaN phải được tuân theo với cả số không dương và âm phải bằng nhau nếu đôi khi giá trị chuỗi là được so sánh với hai toán hạng cho đến khi chúng không phải được cho là có cùng kiểu thì chúng ta sẽ áp dụng với các phép so sánh chặt chẽ trong toán hạng. Nếu cả hai toán hạng đều nằm trong các đối tượng thì javascript đã so sánh với các tham chiếu bên trong sẽ ngang bằng khi các toán hạng được tham chiếu đến cùng các thể hiện trong các vị trí bộ nhớ.

Nếu hai toán hạng không có điều kiện bằng nhau mà là Toán tử bất đẳng thức với các toán hạng không phải là cùng một loại javascript cố gắng chuyển đổi các toán hạng thành một kiểu thích hợp cho cả hai phép so sánh cho hai toán hạng phải là một thể hiện / đối tượng thì javascript được so sánh với các tham chiếu bên trong không bằng nhau khi toán hạng tham chiếu đến các đối tượng khác nhau trong vị trí bộ nhớ. Nếu chúng ta sử dụng toán tử nhận dạng luôn thì nó sẽ trả về true nếu giả sử các toán hạng hoàn toàn ở các điều kiện như nhau và không có chuyển đổi kiểu. Toán tử không xác định (! ==) trả về điều kiện đúng nếu các toán hạng không có điều kiện bằng nhau và cũng không cùng kiểu. Các toán tử bình đẳng tiêu chuẩn như == và! = Nó được sử dụng và theo sau với Thuật toán so sánh bình đẳng trừu tượng để so sánh hai toán hạng nếu các toán hạng có kiểu khác nhau, nó cũng sẽ chuyển đổi nó với cùng kiểu trước khi chúng ta đưa chúng đến phép so sánh.

Ví dụ về chuỗi so sánh JavaScript

Dưới đây là các ví dụ khác nhau để so sánh các chuỗi trong JavaScript.

Xem Thêm  Học lập trình game toàn tập cho người mới bắt đầu - học lập trình game miễn phí

Ví dụ # 1

Mã:

& lt;! DOCTYPE html & gt;
& lt; html & gt;
& lt; body & gt;
& lt; p & gt; Chào mừng Người dùng & lt; / p & gt;
& lt; ul & gt;
& lt; li & gt; nếu s được sắp xếp trước s1 sẽ trả về -1 & lt; / li & gt;
& lt; li & gt; nếu hai chuỗi bằng nhau sẽ trả về 0 & lt; / li & gt;
& lt; li & gt; nếu s được sắp xếp sau s1 sẽ trả về 1 & lt; / li & gt;
& lt; / ul & gt;
& lt; p & gt; Chào mừng đến với Miền của tôi & lt; / p & gt;
& lt; nút onclick = "sample ()" & gt; Vui lòng nhấp vào nút & lt; / button & gt;
& lt; p id = "demo" & gt; & lt; / p & gt;
& lt; script & gt;
mẫu hàm () {
var s = "siva";
var s1 = "siva";
var result = s.localeCompare (s1);
document.getElementById ("demo"). innerHTML = result;
}
& lt; / script & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt;

Đầu ra mẫu:

JavaScript So sánh chuỗi Ouput 1

Ví dụ # 2

Mã:

& lt;! DOCTYPE html & gt;
& lt; html & gt;
& lt; body & gt;
& lt; p & gt; Chào mừng đến với Miền của tôi & lt; / p & gt;
& lt; nút onclick = "sample ()" & gt; Vui lòng nhấp vào nút & lt; / button & gt;
& lt; p id = "demo" & gt; & lt; / p & gt;
& lt; script & gt;
mẫu hàm () {
var s = "siva";
var s1 = "raman";
if (s == s1)
{
alert ('hai giá trị bằng nhau');
}
khác
{
alert ('hai giá trị không bằng nhau');
}
}
& lt; / script & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt;

Đầu ra mẫu:

Sau khi nhấp vào nút, kết quả sau sẽ được đưa ra.

Ví dụ # 3

Mã:

& lt;! DOCTYPE html & gt;
& lt; html & gt;
& lt; body style = "text-align: center;"
id = "demo" & gt;
& lt; h1 style = "color: green;" & gt;
& lt; / h1 & gt; Chuỗi đầu tiên:
& lt; input type = "text"
id = "t"
name = "tn" & gt;
& lt; br & gt;
& lt; br & gt; Chuỗi thứ hai:
& lt; input type = "text"
id = "t1"
name = "tn1" & gt;
& lt; br & gt;
& lt; br & gt;
& lt; nút onclick = "sample ()" & gt;
So sánh hai chuỗi
& lt; / nút & gt;
& lt; p id = "mẫu"
style = "color: red;
font-size: 23px;
font-weight: bold; "& gt;
& lt; / p & gt;
& lt; script & gt;
var s = document.getElementById ("t");
var s1 = document.getElementById ("t1");
var result = document.getElementById ("sample");
mẫu hàm () {
var x = s.value;
var y = s1.value;
var out = x.localeCompare (y);
var r = "";
if (out == -1) {
r = '"' + x + '" giá trị chuỗi đứng trước "' + y + '"';
} else if (out == 0) {
r = 'Cả hai giá trị chuỗi đều bằng nhau';
} khác {
r = '"' + x + '" giá trị chuỗi đứng sau "' + y + '"';
}
result.innerHTML = r;
}
& lt; / script & gt;
& lt; / body & gt;
& lt; / html & gt;

Đầu ra mẫu:

Đầu ra 3

Kết luận: Javascript mà chúng tôi khai báo var là kiểu dữ liệu chuỗi và nó phải được so sánh với các toán tử sử dụng so sánh và trả về giá trị boolean và so sánh với một số toán tử có điều kiện.

Các bài báo được đề xuất

Đây là hướng dẫn về Chuỗi So sánh JavaScript. Ở đây chúng ta thảo luận về cách JavaScript so sánh chuỗi hoạt động cùng với các ví dụ khác nhau và việc triển khai mã của nó. Bạn cũng có thể xem qua các bài viết liên quan khác của chúng tôi để tìm hiểu thêm –

Xem Thêm  Cách tạo một bảng từ một bảng khác trong SQL - tạo một bảng từ một bảng khác trong sql

2

Chia sẻ

Chia sẻ


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề so sánh chuỗi trong javascript

JavaScript Sâu Sắc – Làm Việc Với String P1

alt

 • Tác giả: Lập Trình Thật Kỳ Diệu
 • Ngày đăng: 2021-10-03
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5665 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: JavaScript Sâu Sắc – Làm Việc Với String P1
  LapTrinhThatKyDieu JavaScriptSâuSắc JS_SS
  Trong video này, các bạn sẽ được giới thiệu về kiểu dữ liệu String, một số lưu ý khi làm việc với nó.
  Ngoài ra, các bạn còn được giới thiệu về conditional statement (if/else) và looping (for, for-of, etc) trong JavaScript.
  Book chapters:
  – Unicode: https://exploringjs.com/impatient-js/ch_unicode.html
  – String: https://exploringjs.com/impatient-js/ch_strings.html
  MDN: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/String
  ► Facebook Page: \r
  https://www.facebook.com/LapTrinhThatKyDieu/\r
  ► Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/laptrinhthatkydieu/\r
  ► Facebook Group Angular Vietnam: https://www.facebook.com/groups/AngularVietnam/

So sánh mảng trong JavaScript

 • Tác giả: hocjavascript.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5594 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét các cách để so sánh mảng trong JavaScript. So sánh xem 2 mảng có giống nhau không

Những khó hiểu trong câu lệnh điều kiện if và phép toán so sánh

 • Tác giả: kipalog.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9606 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một số vấn đề Theo cá nhân tôi, Javascript có lẽ là một trong những ngôn ngữ dễ học, dễ viết nhất. Một web developer mới bắt đầu có lẽ chỉ cần từ …

So sánh bằng trong Javascript

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8559 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong khi viết code, việc so sánh giữa các giá trị là điều phổ biến, thường đi liền với các lệnh điều kiện if else và như mọi người đều biết các ứng dụng thực tế sẽ phải xử lý rất nhiều case (if else…

Toán tử so sánh trong JavaScript (P1. Toán tử quan hệ)

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9773 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách sử dụng toán tử so sánh trong JavaScript. Ở phần 1 này bạn sẽ học được các phép so sánh trong JavaScript được biểu diễn thông qua các toán tử quan hệ và ứng dụng chúng để so sánh 2 số t

So sánh trong Javascript

 • Tác giả: kungfutech.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2729 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: So sánh trong Javascript

Tại sao sử dụng === trong javascript để so sánh?

 • Tác giả: anonystick.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5092 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài viết này chúng ta tập trung cho những bạn mới bắt đầu đi bước vào ngôn ngữ javascript. Đôi khi họ đã sử dụng Operator này để so sánh trong code nhưng sự thật đằng sau nó các developer javascipt vẫn còn chưa biết. Vì vậy chúng ta sẽ nói kỹ về vấn đề này và cùng thảo luận.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

By ads_php