Chuỗi (string) trong C

Bài học C++ trước độc giả đã cùng Taimienphi.vn khám phá về hàm & mảng (array) trong C++. Trong nội dung kế đến dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về chuỗi (string) trong C++.

Trong C++, chuỗi (string) là đối tượng của lớp std::string, đại diện cho chuỗi ký tự. Tất cả chúng ta có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau trên các chuỗi, ví dụ như nối, so sánh hoặc chuyển hóa, … .

Để khám phá cụ thể về chuỗi (string) trong C++, độc giả cùng đọc qua tiếp nội dung dưới đây của Taimienphi.vn.

 

1. Chẳng hạn về chuỗi (string) trong C++

Dưới đây là chẳng hạn về chuỗi trong C++:

#include

sử dụng namespace std;

int main( ) {

string s1 = “Taimienphi.vn”;

char ch[] = { ‘C’, ‘+’, ‘+’};

string s2 = string(ch);

coutvàlt;><>

coutvàlt;><>

}

Kết quả đầu ra có dạng:

Taimienphi.vn

C++

 

2. Chẳng hạn về so sánh chuỗi trong C++

Cùng đọc qua chẳng hạn dễ dàng dưới đây so sánh chuỗi bằng cách dùng hàm strcmp().

#include

#include

sử dụng namespace std;

int main ()

{

char key[] = “Taimienphi.vn”;

char buffer[50];

do {

cout{C}{C}{C}{C}{C}{C}

cinvàgt;>buffer;

} while (strcmp (key,buffer) != 0);

cout <>

return 0;

}

Kết quả đầu ra có dạng:

Website bạn yêu thích là gì? Taimienphi.vn

Website bạn yêu thích là gì? 9mobi.vn

Website bạn yêu thích là gì? Xephang.net

Câu giải đáp đúng đắn!!

 

3. Chẳng hạn về nối chuỗi trong C++

Dưới đây là chẳng hạn về nối chuỗi trong C++ sử dụng hàm strcat():

#include

#include

using namespace std;

int main()

{

char key[25], buffer[25];

cout < “nhập=”” chuỗi=”” key:=””>

Xem Thêm  which has since been removed from the document

cin.getline(key, 25);

cout < “nhập=”” chuỗi=”” buffer:=””>

cin.getline(buffer, 25);

strcat(key, buffer);

cout < “key=” << key << endl;

cout << ” buffer=” << buffervàlt;<>< p=” “=””><>

trả về 0;

}

Kết quả đầu ra có dạng:

Nhập chuỗi key: Chào mừng

Nhập chuỗi buffer: Taimienphi.vn.

Key = Chào mừng tới Taimienphi.vn.

Buffer = Taimienphi.vn.

 

4. Chẳng hạn về copy chuỗi trong C++

Chẳng hạn dưới đây minh họa copy chuỗi trong C++ bằng cách dùng hàm strcpy():

#include

#include

sử dụng namespace std;

int main()

{

char key[25], buffer[25];

cout < “nhập=”” chuỗi=”” key:=””>

cin.getline(key, 25);

strcpy(buffer, key);

cout < “key=”<< key << endl;

cout << ” buffer=”<< buffer<<>< p=” “=””><>

trả về 0;

}

Kết quả đầu ra:

Nhập chuỗi key: Thủ thuật Taimienphi.vn

Key = Thủ thuật Taimienphi.vn

Buffer = Thủ thuật Taimienphi.vn

 

5. Ví dụ về độ dài chuỗi trong C++

Ví dụ dưới đây tìm độ dài của chuỗi bằng cách sử dụng hàm strlen():

#include

#include

sử dụng namespace std;

int main()

{

char ary[] = “Chào mừng tới Taimienphi.vn”;

cout < “độ=”” dài=”” của=”” chuỗi=” << strlen(ary)<<>< p=” “=””><>

trả về 0;

}

Kết quả đầu ra:

Độ dài của chuỗi: 24

 

6. Các hàm xử lý chuỗi trong C++

Dưới đây là bảng danh sách các hàm xử lý chuỗi trong C++:

chuoi string trong c

Hàm Mô tả

int compare(const string& str) So sánh các đối tượng của 2 chuỗi.

int length() Tìm độ dài của chuỗi

void swap(string& str) Trao đổi các giá trị đối tượng của 2 chuỗi.

string substr(int pos,int n) Tạo đối tượng chuỗi mới gồm n ký tự.

int size() Trả về độ dài của chuỗi theo đơn vị byte.

Xem Thêm  Top 19 kết quả tìm kiếm hình ảnh quyển sách và bút mới nhất 2022

void resize(int n) Thay đổi kích thước độ dài của chuỗi lên đến n ký tự.

string& replace(int pos,int len,string& str) Thay thế một phần của chuỗi bắt đầu tại vị trí ký tự và kéo dài ký tự len.

string& append(const string& str) Thêm ký tự mới vào cuối một đối tượng chuỗi khác.

char& at(int pos) Truy cập ký tự riêng lẻ tại vị trí được chỉ định.

int find(string& str,int pos,int n) Tìm chuỗi được chỉ định trong tham số.

int find_first_of(string& str,int pos,int n) Tìm vị trí đầu tiên của chuỗi được chỉ định.

int find_first_not_of(string& str,int pos,int n ) Tìm kiếm chuỗi ký tự đầu tiên không khớp với bất kỳ ký tự nào được chỉ định trong chuỗi.

int find_last_of(string& str,int pos,int n) Tìm kiếm chuỗi ký tự cuối cùng của chuỗi được chỉ định.

int find_last_not_of(string& str,int pos) Tìm kiếm ký tự cuối cùng không khớp với chuỗi đã chỉ định.

string& insert() Chèn một ký tự mới trước ký tự được chỉ định ở vị trí cho trước.

int max_size() Tìm độ dài tối đa của chuỗi.

void push_back(char ch) Thêm một ký tự mới ch ở cuối chuỗi.

void pop_back() Xóa ký tự cuối cùng của chuỗi.

string& assign() Gán một giá trị mới cho chuỗi.

int copy(string& str) Sao chép nội dung từ chuỗi này sang chuỗi khác.

char& back() Trả về tham chiếu của ký tự cuối cùng.

Iterator begin() Trả về tham chiếu của ký tự đầu tiên.

int capacity() Trả về bộ nhớ được phân bổ cho chuỗi.

const_iterator cbegin() Trỏ đến phần tử đầu tiên của chuỗi.

const_iterator cend() Trỏ đến phần tử cuối cùng của chuỗi.

Xem Thêm  frame

void clear() Xóa tất cả phần tử của chuỗi.

const_reverse_iterator crbegin() Trỏ đến ký tự cuối cùng của chuỗi.

const_char* data() Sao chép ký tự của chuỗi vào mảng.

bool empty() Kiểm tra xem chuỗi có trống hay không.

string& erase() Xóa tất cả các ký tự được chỉ định.

char& front() Trả về tham chiếu của ký tự đầu tiên.

string& operator+=() Nối một ký tự mới ở cuối chuỗi.

string& operator=() Gán một giá trị mới cho chuỗi.

char operator[](pos) Lấy một ký tự ở vị trí được chỉ định.

int rfind() Tìm kiếm vị trí cuối cùng của chuỗi.

iterator end() Tham chiếu ký tự cuối cùng của chuỗi.

reverse_iterator rend() Trỏ đến ký tự đầu tiên của chuỗi.

void shrink_to_fit() Giảm kích thước cho bằng kích thước của chuỗi.

char* c_str() Trả về con trỏ tới một mảng chứa chuỗi ký tự kết thúc null.

const_reverse_iterator crend() Tham chiếu ký tự đầu tiên của chuỗi.

reverse_iterator rbegin() Tham chiếu ký tự cuối cùng của chuỗi.

void reserve(inr len) Yêu cầu thay đổi hàm thành viên capacity.

allocator_type get_allocator(); Trả về đối tượng được phân bổ liên kết với chuỗi.

https://thuthuat.taimienphi.vn/chuoi-string-trong-c-45803n.aspx
Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu chi tiết cho bạn về chuỗi (string) trong C++ là gì? Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có để tìm hiểu rõ hơn về vòng lặp trong C, trong những nội dung về lập trình C tiếp theo của Taimienphi, chúng tôi sẽ đề cập đến vòng lặp trong C với các ví dụ và phân tích cụ thể.

“câuvàgt;”trangvàgt;

“câu>”trangvàgt;

Viết một bình luận