Chuỗi Trong PHP

Ι. String trong php là gì

Chuỗi biến được sử dụng sử dụng cho các giá trị có chứa ký tự . Trong chương trình này, tất cả chúng ta sẽ nhìn vào tính năng thông dụng nhất được sử dụng để thao tác các chuỗi trong PHP.

Sau khoảng thời gian chúng tôi tạo nên một chuỗi, tất cả chúng ta có thể thao tác nó . Một chuỗi có thể được sử dụng trực tiếp trong một hàm hoặc nó có thể được lưu trữ trong một biến .

Dưới đây, các tập lệnh PHP gán văn bản “Hello World” vào một chuỗi biến gọi là $ txt:

<?php
$txt="Hello World";
echo $txt;
?> 

Khi thực thi code trên thì sẽ ra kết quả trả về là “Hello World”
Nào , hiện thời tất cả chúng ta thử 1 số tính năng & các tính năng khác nhau để giải quyết 1 chuỗi

<?php
$txt1="Hello World!";
$txt2="What a nice day!";
echo $txt1 . " " . $txt2;
?>

Kết quả trả về sẽ là

Hello World ! What α nice day!

Nếu tất cả chúng ta nhìn vào đoạn mã trên, bạn thấy rằng tất cả chúng ta sử dụng toán tử nối hai lần. Điều đó là bởi vì chúng tôi đã để chèn một chuỗi thứ ba, để phân cách hai chuỗi.

II. Giải quyết chuỗi trong php

Việc giải quyết chuỗi trong PHP rất là trọng yếu vì dữ liệu hiển thị trên website luôn luôn ở dạng chuỗi, chính vì như vậy nếu bạn nắm rõ & giải quyết nhuần nhuyễn thì sẽ giúp bạn ít tốn công sức & thời gian hơn mà website chạy lại nhanh nữa.

Bên dưới đây Techacademy sẽ liệt kê các hàm giải quyết chuỗi trong php phổ biến hay sử dụng nhất, bên cạnh đó tất cả chúng ta cần hiểu một số nguyên tắc trong chuỗi trước đã.

2.1 Độ dài chuỗi trong PHP

Hàm strlen () được sử dụng để trả lại bề dài của một chuỗi.
Hãy tìm bề dài của một chuỗi:

<?php
echo strlen("Hello world!");
?>

Kết quả trả về là

12

Bề dài của một chuỗi hay được sử dụng trong vòng lặp hoặc các tính năng khác, điều trọng yếu là để biết lúc nào chấm dứt chuỗi. (tức là trong một vòng lặp, chúng tôi mong muốn ngừng vòng lặp sau thời điểm ký tự cuối cùng trong chuỗi).

Xem Thêm  Cách thay đổi màu nền trong Html - thay đổi màu nền html

2.2 Tìm kiếm bậc nhất của kí tự hoặc chuỗi con hiện ra trong chuỗi nguôn

Hàm strpos () được sử dụng để tìm kiếm một nhân vật / văn bản trong một chuỗi.

Nếu phối hợp được tìm ra, tính năng này sẽ trở lại với địa điểm nhân vật của cuộc đấu đầu tiên. Còn nếu như không thích hợp được tìm ra, nó sẽ trả về FALSE

Hãy xem nếu tất cả chúng ta có thể tìm ra chuỗi “thế giới” trong chuỗi ký tự của chúng tôi:

<?php
echo strpos("Hello world!","world");
?> 

Kết quả trả về là

6

Địa điểm từ “world” trong chẳng hạn trên là 6. Nguyên nhân mà nó là 6 (& không phải 7), là địa điểm của ký tự trước hết trong chuỗi là 0, & không phải 1.
Thông tin về 1 số tính năng của các hàm khác ( có thể là không đầy đủ nhưng cũng cần xem qua cho biết )

2.3 Nối chuỗi trong PHP

Để nối 2 chuỗi tất cả chúng ta sử dụng toán tử (.)

<?php
    $string_1 = "Hello";
    $string_2 = "world!";
    echo $string_1. " " .$string_2."<br>";
?>

2.4 Cắt chuỗi trong PHP

substr – Cắt chuỗi, trả về một phần của chuỗi

string substr ( string $string , int $start [, int $length ] )

Trả về một phần của chuỗi được cắt bởi 2 tham số: $start & $length

string

Chuỗi ký tự đầu vào. Cần có tối thiểu 1 ký tự.

start

Nếu $start là một số không âm, chuỗi trả về sẽ khởi đầu từ địa điểm thứ $start trong chuỗi, ký tự trước hết được tính là địa điểm số 0. Chẳng hạn, trong chuỗi ‘abcdef’, ký tự ở địa điểm số 0 là ‘a’, ký tự ở địa điểm số 2 là ‘c’.

Nếu $start là một số âm, chuỗi trả về sẽ khởi đầu từ địa điểm thứ $start nhưng tính từ cuối chuỗi trở lại.

Xem Thêm  Cách viết mã một trang web - mã trang web đơn giản

Nếu độ dài của chuỗi bé hơn giá trị $start, giá trị trả về sẽ là FALSE.

length

Nếu tham số $length được sử dụng & là một số dương, chuỗi trả về sẽ bao gồm $length ký tự, tính từ địa điểm thứ $start (tùy theo vào độ dài của chuỗi).

Nếu tham số $length được sử dụng & là một số âm, chuỗi trả về được tính từ địa điểm $start đến địa điểm $length (trong đó địa điểm $length được tính từ cuối chuỗi trở lại). Nếu địa điểm $start nằm giữa địa điểm $length đến cuối chuỗi, giá trị trả về sẽ là FALSE.

Nếu tham số $length được sử dụng & là có giá trị là 0, FALSE hoặc NULL, giá trị trả về sẽ là một chuỗi rỗng.

Nếu tham số $length không được sử dụng, chuỗi trả về sẽ khởi đầu từ địa điểm $start cho đến hết chuỗi.

Chẳng hạn:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<bodyvàgt;

<?php
// Positive numbers:
echo substr("Hello world",10)."<br>";
echo substr("Hello world",1)."<br>";
echo substr("Hello world",3)."<br>";
echo substr("Hello world",7)."<br>";
echo "<br>";

// Negative numbers:
echo substr("Hello world",-1)."<br>";
echo substr("Hello world",-10)."<br>";
echo substr("Hello world",-8)."<br>";
echo substr("Hello world",-4)."<br>";
?>

</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả:

{d}
ello world
lo world
orld

{d}
ello world
lo world
orld

2.5 Tách chuỗi trong PHP

– Hàm explode() dùng để tách chuỗi ra thành một mảng.

Để sử dụng hàm explode() thì ta dùng cú pháp như sau:

explode(separator, string, limit)

Trong Đó:

separator (bắt buộc)

– Chỉ định nơi dùng để tách chuỗi.

– Note: Giá trị của tham số separator không được là một chuỗi rỗng.

string (băt buộc)

– Chuỗi được dùng để giải quyết.

limit (Không bắt buộc)

– Chỉ định số lượng phần tử mảng được trả về.

– Dưới đây là các giá trị có thể dùng cho tham số limit:

0 : Trả về mảng chỉ có một phần tử duy nhất.

To hơn 0 : Trả về mảng có số lượng phần tử không vượt quá giá trị của tham số limit.

Bé hơn 0 : Trả về mảng có số lượng phần tử bằng với số lượng phần tử có thể tách được từ chuỗi trừ đi giá trị của tham số limit.

Xem Thêm  Cách kết hợp các nhánh với Git Merge - làm thế nào để hợp nhất các nhánh git

Note: Nếu bỏ qua tham số này thì hàm sẽ trả về một mảng có số lượng phần tử bằng với số lượng phần tử có thể tách được từ chuỗi.

Ví Dụ:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<bodyvàgt;

<?php
$str = "Hello world. It's a beautiful day.";
print_r (explode(" ",$str));
?> 

</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết Quả:

Array ( [0] => Hello [1] => world. [2] => It's [3] => α [4] => beautiful [5] => day. )

2.6 So sánh chuỗi trong PHP

Hàm strcmp() sẽ so sánh hai chuỗi phân biệt chữ hoa chữ thường, hàm trả về số âm nếu chuỗi đầu tiên bé hơn chuỗi thứ 2, trả về 0 nếu hai chuỗi bằng nhau & trả về số dương nếu chuỗi đầu tiên to hơn chuỗi thứ 2.

Cú pháp:

strcmp( $str1, $str2);

Trong đó:

$str1, $str2 là hai chuỗi cần so sánh.

Chẳng hạn:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<bodyvàgt;

<?php
echo strcmp("Hello world!","Hello world!");
?>

<ρvàgt;If this function returns 0, the two strings are equal.</ρvàgt;

</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả:

0
If this function returns 0, the two strings are equal.

2.7 Thay thế chuỗi trong PHP

Cú pháp:

str_replace($search, $replace, $subject);

$search là kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký tự cần tìm kiếm để thay thế.

$replace là kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký để thay thế cho kí tự, chuỗi kí tự hoặc mảng các chuỗi ký $sreach.

$subject là chuỗi ký tự hoặc mảng các chuỗi ký tự gốc cần được canh chỉnh.

Hàm str_replace() sẽ thay thế toàn bộ các ký tự $strSearch nằm trong $subject bằng ký tự $strReplace.

Ví Dụ:

<!DOCTYPE htmlvàgt;
<htmlvàgt;
<bodyvàgt;

<ρvàgt;Search the string "Hello World!", find the value "world" and replace it with "Peter":</ρvàgt;

<?php
echo str_replace("world","Peter","Hello world!");
?>

</bodyvàgt;
</htmlvàgt;

Kết quả:

Search the string "Hello World!", find the value "world" and replace it with "Peter":

Hello Peter!

 

 

The bài viết Chuỗi Trong PHP first appeared on Techacademy.

source https://techacademy.edu.vn/chuoi-trong-php/

Share this:

Like this:

Like

Loading…

Viết một bình luận