Học cách sử dụng Python thành văn bản viết thường, sử dụng các hàm low và caseload, kiểm tra xem các chuỗi có thấp hơn hay không và chuyển đổi danh sách thành thấp hơn.

Bạn đang xem : thấp hơn trong python

Tìm hiểu cách sử dụng Python thành văn bản viết thường bằng cách sử dụng cả str. phương thức Lower () str.casefolds () .

Đến cuối hướng dẫn này, bạn sẽ biết khi nào nên sử dụng cả hai phương pháp, bao gồm cả việc buộc các ký tự đặc biệt như ß vào các lựa chọn thay thế chữ thường của chúng. Bạn cũng sẽ học cách kiểm tra xem một chuỗi đã là chữ thường hay chưa bằng cách sử dụng phương thức str.islower () và cách chuyển đổi danh sách các chuỗi thành chuỗi chữ thường của chúng. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi cột khung dữ liệu Pandas thành chữ thường.

Khả năng làm việc với chuỗi là một kỹ năng cực kỳ hữu ích cần học đối với bất kỳ Pythonista hoặc nhà khoa học dữ liệu mới chớm nở. Khoa học dữ liệu đang ngày càng nhanh chóng chuyển sang phân tích văn bản, đòi hỏi văn bản phải được xử lý trước. Một trong nhiều cách chuyển đổi mà bạn thường thực hiện là chuyển văn bản thành chữ thường tương đương của nó.

Biết cách thực hiện việc này và cách kiểm tra xem các chuỗi có phải là chữ thường hay không là một kỹ năng quan trọng cần học. Hãy bắt đầu!

Câu trả lời nhanh: Sử dụng .lower () và .casefold ()

Trả lời nhanh - Chuỗi viết thường trong Python

Chuỗi viết thường Python với

Các chuỗi Python có một số phương thức duy nhất có thể được áp dụng cho chúng. Một trong số chúng, str.lower () , có thể lấy một chuỗi Python và trả về phiên bản viết thường của nó. Phương thức này sẽ chuyển đổi tất cả các ký tự viết hoa thành chữ thường, không ảnh hưởng đến các ký tự đặc biệt hoặc số.

Các chuỗi Python là bất biến, có nghĩa là không thể thay đổi. Để thay đổi một chuỗi thành chữ thường trong Python, bạn cần gán lại chuỗi đó cho chính nó hoặc cho một biến mới.

Hãy xem ví dụ về cách chúng ta có thể sử dụng phương thức Python str.lower () để thay đổi một chuỗi thành chữ thường:

 # Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường trong Python với str.lower ()

a_string = 'LeArN cách LOWER trường hợp với datagy'
low = a_string.lower ()

in (thấp hơn)

# Trả về: tìm hiểu cách viết thường với thẻ dữ liệu 

Bạn cũng có thể gán lại chuỗi cho chính nó để tránh phải tạo một biến mới. Hãy xem cách này sẽ hoạt động như thế nào:

 # Chuyển đổi chuỗi thành chữ thường trong Python với str.lower ()

a_string = 'LeArN cách LOWER trường hợp với datagy'
a_string = a_string.lower ()

print (a_string)

# Trả về: tìm hiểu cách viết thường với thẻ dữ liệu 

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu về một phương thức chuỗi tương tự, str.casefold () , cũng giúp chuyển đổi các ký tự đặc biệt thành chữ thường trong Python.

​​ Bạn cần kiểm tra xem khóa có tồn tại trong từ điển Python không? Kiểm tra xem hướng dẫn này , hướng dẫn bạn năm cách khác nhau để xem liệu khóa có tồn tại trong từ điển Python hay không, bao gồm cả cách trả về giá trị mặc định.

Chuỗi viết thường Python với casefold

Bắt đầu bằng Python 3.3, Python đã giới thiệu một phương thức chuỗi mới cho văn bản viết thường, str.casefold () . Điều làm cho str.casefold () khác với str.lower () là nó sử dụng hạ thấp chữ hoa thường .

Mặc dù trên bề mặt, hai phương thức sẽ mang lại kết quả gần như giống hệt nhau, phương thức str.casefold () cũng sẽ trả về phiên bản “chữ thường” của các ký tự đặc biệt. Ví dụ: ký tự ß sẽ được giữ nguyên khi sử dụng phương thức str.lower () . Tuy nhiên, phương thức str.casefold () sẽ trả về ss .

Hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng phương thức str.casefold () để viết thường một chuỗi Python:

 # Chuyển đổi một chuỗi thành chữ thường trong Python với str.casefold ()

a_string = 'LeArN cách LOWER trường hợp với datagy'
a_string = a_string.casefold ()

print (a_string)

# Trả về: tìm hiểu cách viết thường với thẻ dữ liệu 

Cuối cùng, hãy so sánh việc sử dụng phương thức low () và casefold () với một ví dụ thực tế:

 # So sánh các chuỗi viết hoa thường với .lower () và .casefold ()

a_string = 'LowerCase Strings VỚI datagy và ß một số ký tự đặc biệt'

low = a_string.lower ()
casefold = a_string.casefold ()

print (f '{low =}')
print (f '{casefold =}')

# Trả về:
# low = 'chuỗi chữ thường có thẻ dữ liệu và ß một số ký tự đặc biệt'
# casefold = 'chuỗi chữ thường với dữ liệu và một số ký tự đặc biệt' 

Chúng ta có thể thấy ở đây rằng phương thức str.lower () đã giữ ký tự ß , trong khi phương thức str.casefold () được chuyển đổi nó thành ss .

Trong phần tiếp theo của hướng dẫn này, bạn sẽ học cách kiểm tra xem chuỗi Python có hoàn toàn là chữ thường hay không.

​​ Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách tính căn bậc hai trong Python? Hãy xem hướng dẫn của tôi tại đây , sẽ hướng dẫn bạn các cách tính căn bậc hai khác nhau, cả khi không có hàm Python và với sự trợ giúp của hàm.

Kiểm tra xem một Chuỗi Python là Chữ thường với islower

Python giúp bạn dễ dàng xem một chuỗi đã là chữ thường hay chưa, bằng cách sử dụng phương thức str.islower () . Phương thức sẽ trả về giá trị boolean:

 • True là toàn bộ chuỗi là chữ thường và
 • False là toàn bộ chuỗi không phải là chữ thường

Nếu có thậm chí một phần tử trong chuỗi không được viết hoa thấp hơn, phương thức sẽ trả về False .

Hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng Python để kiểm tra xem một chuỗi có phải là chữ thường hay không:

 # Kiểm tra xem một chuỗi có phải là chữ thường trong Python không

a_string = 'LowerCase Strings VỚI datagy'
Lower_string = a_string.lower ()

# Kiểm tra chữ thường bằng .islower ()
print (a_string.islower ())
print (Lower_string.islower ())

# Trả về:
# Sai
# Đúng 

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển danh sách các chuỗi thành chữ thường.

​​ Bạn muốn tìm hiểu cách sử dụng hàm Python zip () để lặp qua hai danh sách? Hướng dẫn này cho bạn chính xác chức năng của hàm zip () và chỉ cho bạn một số cách sáng tạo để sử dụng hàm.

Chuyển đổi một danh sách các chuỗi thành chữ thường

Bạn có thể tìm thấy cho mình danh sách chuỗi Python mà bạn cần chuyển đổi thành chữ thường.

Chúng tôi có thể thực hiện việc này bằng các phương thức str.lower () hoặc str.casefold () . Chúng tôi sẽ lặp lại từng mục trong danh sách và chuyển nó thành chữ thường.

Trước tiên, chúng ta sẽ xem xét cách thực hiện điều này bằng cách sử dụng vòng lặp Python for:

 # Chuyển danh sách chuỗi Python thành chữ thường bằng vòng lặp for

a_list = ['DaTAGY', 'iS', 'a', 'PLAce', 'to', 'LEArn', 'PythoN']
hạ xuống = []

cho mục trong a_list:
  hạ xuống.append (item.lower ())

in (hạ xuống)

# Trả về: ['datagy', 'is', 'a', 'place', 'to', 'learning', 'python'] 

Để thực hiện điều này, trước tiên chúng ta cần khởi tạo một danh sách mới, trống để chứa các chuỗi chữ thường của chúng ta. Sau đó, chúng tôi lặp lại từng chuỗi trong danh sách ban đầu và thêm phiên bản đã hạ thấp của nó vào danh sách mới.

​​ Bạn muốn tìm hiểu thêm về vòng lặp for trong Python? Hãy xem hướng dẫn chuyên sâu của tôi đưa bạn từ người mới bắt đầu đến người dùng for-vòng nâng cao! Bạn muốn xem video thay thế? Xem hướng dẫn trên YouTube của tôi tại đây .

Bây giờ, hãy xem cách chúng tôi có thể đơn giản hóa quy trình này bằng cách sử dụng khả năng hiểu danh sách Python:

 # Chuyển danh sách chuỗi Python thành chữ thường với khả năng hiểu danh sách

a_list = ['DaTAGY', 'iS', 'a', 'PLAce', 'to', 'LEArn', 'PythoN']
hạ xuống = [item.lower () cho mục trong a_list]

in (hạ xuống)

# Trả về: ['datagy', 'is', 'a', 'place', 'to', 'learning', 'python'] 

Mặc dù điều này về cơ bản giống như vòng lặp for, nhưng nó tiết kiệm cho chúng tôi một số dòng mã và không yêu cầu chúng tôi khởi tạo một danh sách trống.

Trong phần tiếp theo, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các phương thức chuỗi để chuyển đổi cột Pandas thành chữ thường.

​​ Bạn muốn tìm hiểu thêm về cách hiểu danh sách Python? Hãy xem hướng dẫn chuyên sâu này bao gồm tất cả mọi thứ bạn cần biết, với các ví dụ thực tế. Nhiều người học bằng hình ảnh hơn, hãy xem hướng dẫn trên YouTube của tôi tại đây .

Chuyển cột Pandas Dataframe thành Chữ thường

Có thể làm việc với dữ liệu chuỗi trong Pandas là một kỹ năng quan trọng. Đôi khi, bạn sẽ gặp phải dữ liệu chuỗi ở dạng bảng và bạn sẽ cần chuyển tất cả dữ liệu đó thành chữ thường.

Hãy tải khung dữ liệu Pandas để bắt đầu:

 # Đang tải khung dữ liệu gấu trúc mẫu
nhập gấu trúc dưới dạng pd
df = pd.DataFrame.from_dict ({
  'Số': [1,2,3,4,5,6,7],
  'SomeStrings': ['DaTAGY', 'iS', 'a', 'PLAce', 'to', 'LEArn', 'PythoN'],
})

in (df)

# Điều này trả về:
# SomeStrings Numbers
# 0 DaTAGY 1
# 1 iS 2
# 2 a 3
# 3 PLAce 4
# 4 đến 5
# 5 LEArn 6
# 6 PythoN 7 

Bây giờ chúng ta đã có khung dữ liệu, hãy xem cách chúng ta có thể viết thường một cột bằng các phương thức chuỗi Pandas:

 # Chuyển đổi cột Gấu trúc thành Chữ thường
nhập gấu trúc dưới dạng pd
df = pd.DataFrame.from_dict ({
  'Số': [1,2,3,4,5,6,7],
  'SomeStrings': ['DaTAGY', 'iS', 'a', 'PLAce', 'to', 'LEArn', 'PythoN'],
})

df ['SomeStrings'] = df ['SomeStrings']. str.lower ()

in (df)

# Điều này trả về:
# Numbers SomeStrings
# 0 1 dữ liệu
# 1 2 là
# 2 3 a
# 3 4 vị trí
# 4 5 đến
# 5 6 học
# 6 7 con trăn 

Bạn có thể thấy ở đây rằng toàn bộ văn bản của cột đã được chuyển đổi thành chữ thường. Chúng tôi đã hoàn thành điều này bằng cách sử dụng phương thức str.lower () , giúp truy cập vào phần chuỗi của cột.

​​ Bạn muốn tìm hiểu thêm về chuỗi f trong Python? Xem hướng dẫn chuyên sâu của tôi , bao gồm video từng bước để nắm vững các chuỗi f trong Python!

Kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng Python để chuyển đổi chuỗi thành chữ thường, sử dụng phương thức chuỗi str.lower () str.casefold () . Bạn cũng đã học cách kiểm tra xem một chuỗi đã là chữ thường hay chưa bằng cách sử dụng phương thức str.islower () . Cuối cùng, bạn đã học cách chuyển đổi danh sách các chuỗi cũng như cột khung dữ liệu Pandas thành chữ thường.

Để tìm hiểu thêm về phương thức str.lower () , hãy xem tài liệu chính thức tại đây .

Để tìm hiểu thêm về phương thức str.casefold () , hãy xem tài liệu chính thức tại đây .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cái gì thấp hơn trong python

List Comprehension, Hàm zip() & Mảng 2 Chiều | Lập Trình Python Cơ Bản #8

alt

 • Tác giả: CodeXplore
 • Ngày đăng: 2020-08-24
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4451 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hello Diu Túp, hôm nay chúng mình sẽ cùng tìm hiểu List và Các Hàm Xử Lý List Trong Python nhé các bạn 🤩 !

  GitHub Repo trong Video (Files bắt đầu vs 7):
  https://github.com/CodexploreRepo/Python_Basics_Tutorial

  [0:00] Overview Nội Dung trong Video này 👋 👋
  [1:40] Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code cho Lập Trình Python
  Step 1: Hướng Dẫn Cài Đặt Visual Studio Code
  Link: https://youtu.be/QQ_NmIJjg_A
  Step 2: Hướng Dẫn Cài Đặt Python Interpreter (Trình Thông Dịch Python)
  Link: https://youtu.be/nNrpyymspzM
  [1:50] Cách sử dụng List Comprehension trong Python
  [8:00] Các Hàm Nâng Cao: list, sum, zip
  [17:35] 2D Array/List – Mảng 2 Chiều

  ————- ✪ About CodeXplore Channel ✪ ————
  CodeXplore là một platform chia sẻ kiến thức về Lập Trình [Coding] dành cho các bạn trẻ Việt Nam từ một cựu du học sinh Sing, hiện đang sống và làm việc tại Singapore.

  Channel của mình sẽ focus vào các chủ đề sau:
  ► [Code] Full-Stack Web Development (HTML, CSS, JavaScript, Node JS và React JS) ☞ Future Projects: Deno
  ► [Code] Coding (Python & JavaScript) Interview Preparation (Cấu Trúc Dữ Liệu và Thuật Toán & LeetCode Solutions)

  ► [Xplore] Travel Vlog (Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch và trải nghiệm)

  ——————
  ✪ Business inquiries: codexplore.channel@gmail.com
  ✪ Subscribe: https://bit.ly/youtube_codexplore

  ➥ CodeXplore Social Links:
  Fanpage: https://www.facebook.com/CodeXplore.dev/
  Instagram: https://www.instagram.com/codexplore.dev/
  GitHub: https://github.com/CodexploreRepo

  ———————————————-/————-
  © Bản quyền thuộc về CodeXplore
  © Copyright by CodeXplore ☞ Do not Reup

  ListComprehension HàmZip Mảng2Chiều

Các toán tử cơ bản trong Python

 • Tác giả: toidicode.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6651 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở phần kiểu dữ liệu number trong Python mình cũng nói qua về một số toán tử trong Python rồi, nhưng đó mới chỉ là một phần nhỏ thôi, trên thực tế thì Python sẽ có các toán tử cơ bản như sau:

bộ lọc thông thấp và FFT cho người mới bắt đầu với Python

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9613 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Thực tế là kết quả là phức tạp sẽ được dự kiến. Tôi muốn chỉ ra…

Bài 4: Các khái niệm cơ bản trong Lập trình Python

 • Tác giả: dnmtechs.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8676 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chỉ in ra hello world là chưa đủ, phải không? Bạn muốn làm nhiều hơn thế, ví dụ bạn muốn lấy một số dữ liệu đầu vào, thao tác và lấy thứ gì đó ra khỏi nó.

Python: Chất lượng code Python: Các công cụ và các phương pháp hay nhất

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1700 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Higher Order Functions trong Python

 • Tác giả: phannhatchanh.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2494 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tiếp tục ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu hàm và cách sử dụng hàm cơ bản trong python. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu xem higher ord…

Sắp xếp phần tử trong list python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9022 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bạn có biết sau khi tạo xong một list, bạn có thể tự do sắp xếp phần tử trong list python theo thứ tự tăng dần hay giảm dần không? Hãy tìm hiểu cách sắp xếp phần tử trong list python thông qua bài học

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  JQuery là gì? - jquery là gì

By ads_php