Chương trình Python để tìm giai thừa của một số – giai thừa trong toán học python

Chương trình tìm giai thừa của một số do người dùng nhập vào trong python với đầu ra và giải thích …..

Bạn đang xem: giai thừa trong toán học python

Giai thừa của một số là tích của tất cả các số nguyên từ 1 đến số đó.

Ví dụ: giai thừa của 6 là 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 = 720 . Giai thừa không được xác định cho các số âm và giai thừa của 0 là một, 0! = 1 .

Giai thừa của một số sử dụng vòng lặp

 # Chương trình Python để tìm giai thừa của một số do người dùng cung cấp.

# thay đổi giá trị cho một kết quả khác
num = 7

# Để nhận đầu vào từ người dùng
#num = int (input ("Nhập một số:"))

giai thừa = 1

# kiểm tra xem số là số âm, số dương hay số 0
nếu num & lt; 0:
  print ("Xin lỗi, giai thừa không tồn tại cho số âm")
elif num == 0:
  print ("Giai thừa của 0 là 1")
khác:
  cho tôi trong phạm vi (1, num + 1):
    giai thừa = giai thừa * i
  print ("Giai thừa của", num, "là", giai thừa)
 

Đầu ra

Giai thừa của 7 là 5040

Lưu ý: Để kiểm tra chương trình cho một số khác, hãy thay đổi giá trị của num .

Tại đây, số có giai thừa cần tìm được lưu trữ trong num và chúng tôi kiểm tra xem số đó là số âm, số 0 hay số dương bằng cách sử dụng if ... elif ... else câu lệnh. Nếu số dương, chúng tôi sử dụng vòng lặp for và hàm range () để tính giai thừa.

Xem Thêm  ¿Cómo funciona THAM GIA GÓC, THAM GIA TRÁI, THAM GIA PHẢI y THAM GIA ĐẦY ĐỦ? - tham gia bên trái và tham gia bên trong

sự lặp lại
giai thừa * i (giá trị trả về)
i = 1
1 * 1 = 1
i = 2
1 * 2 = 2
i = 3
2 * 3 = 6
i = 4
6 * 4 = 24
i = 5
24 * 5 = 120
i = 6
120 * 6 = 720
i = 7
720 * 7 = 5040

Giai thừa của một số sử dụng đệ quy

 # Chương trình Python để tìm giai thừa của một số do người dùng cung cấp
# sử dụng đệ quy

def thừa thừa (x):
  "" "Đây là một hàm đệ quy
  để tìm giai thừa của một số nguyên "" "

  nếu x == 1:
    trả lại 1
  khác:
    # lời gọi đệ quy tới hàm
    return (x * giai thừa (x-1))


# thay đổi giá trị cho một kết quả khác
num = 7

# để nhận đầu vào từ người dùng
# num = int (input ("Nhập một số:"))

# gọi hàm giai thừa
kết quả = giai thừa (num)
print ("Giai thừa của", num, "là", kết quả) 

Trong ví dụ trên, factorial () là một hàm đệ quy gọi chính nó. Tại đây, hàm sẽ tự gọi một cách đệ quy bằng cách giảm giá trị của x.

Để tìm hiểu về hoạt động của đệ quy, hãy truy cập Đệ quy Python .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề giai thừa trong toán học python

Bài 6. Giai thừa là gì? Tại sao giai thừa của không (0!) lại bằng một (Why 0!=1)

 • Tác giả: Unicorn Math Circle – CLB toán UMC.
 • Ngày đăng: 2019-06-12
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2173 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Bài giảng của GS Nguyễn Tiến Dũng dành cho các bạn TH và THCS
  *******************************************************************
  FunAcademy (Trường học vui vẻ) là kênh youtube giáo dục được khởi tạo bởi GS
  Nguyễn Tiến Zũng (ĐH Toulouse – CH Pháp, người sáng lập tủ sách Sputnik Education), GV Ngô Văn Minh (GV Toán TA – THCS Archimedes – Hà Nội, thành viên tủ sách Sputnik Education) và các cộng sự, những người muốn góp phần làm cho việc học toán trở nên dễ dàng hơn với học sinh phổ thông, ban đầu là tập trung vào các học sinh tiểu học và THCS.
Xem Thêm  Cách khai báo hàm và gọi Onclick bằng jQuery - hàm gọi jquery khi nhấp chuột

Ngôn ngữ Python

 • Tác giả: hiepsiit.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7665 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Tìm giai thừa bằng Python – Huỳnh Phú Sĩ

 • Tác giả: huynhphusi.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7014 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

[Python] Giai thừa

 • Tác giả: gist.github.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7345 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Python] Giai thừa . GitHub Gist: instantly share code, notes, and snippets.

Chức năng cho nhân tố trong Python

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8405 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Cách dễ nhất là sử dụng math.factorial(có sẵn trong Python 2.6 trở lên): import math math.factorial(1000)…

Chương trình tính n! (n giai thừa) với n được nhập từ bàn phím trong Python

 • Tác giả: nguyenlediep.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6942 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Chương trình tính n! (n giai thừa) với n được nhập từ bàn phím và n>0. Chương trình vận dùng hàm if, else và vòng lặp for để tính n! đơn giản và dễ nhất…

Python: Module math trong Python

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3384 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình