convert-buffer-to-readable-string-in-javascript –

Đối với điều này, hãy sử dụng khái niệm toString (‘utf8’). Sau đây là mã –

Trong mã …

Bạn đang xem: bộ đệm javascript thành chuỗi

Chuyển đổi đệm vào chuỗi có thể đọc được trong JavaScript?

Đối với điều này, hãy sử dụng khái niệm toString (‘utf8’). Sau đây là đoạn mã –

Trong đoạn mã bên dưới, có giải thích chi tiết về bộ đệm.

Ví dụ

 var factBufferObject = Buffer .from ('[John Smith]', 'utf8')
console.log ("Đối tượng đệm thực sự =");
console.log (JSON.stringify (thực tếBufferObject))
console.log ("Lấy lại đối tượng ban đầu =");
console.log (thực tếBufferObject.toString ('utf8'));
var myObjectValue = '[John Smith]';
console.log ("Dữ liệu bạn đang nhận được từ bộ đệm bằng ASCII
mã tương đương ... ")
for (var counter = 0; counter & lt; myObjectValue.length; counter ++) {
console.log ("Giá trị ascii của" + myObjectValue [counter] + "is ="
+ (myObjectValue.charCodeAt (bộ đếm)));
} 

Để chạy chương trình trên, bạn cần sử dụng lệnh sau –

 node fileName.js. 

Đây, tôi tên tệp là demo197.js.

Đầu ra

Điều này sẽ tạo ra kết quả sau –

 PS C: \ Users \ Amit \ mã javascript & gt; nút demo197.js
Đối tượng đệm thực tế =
{"type": "Buffer", "data": [91,74,111.104,110,32,83,109,105,116,104,93]}
Lấy lại đối tượng ban đầu =
[John Smith]
Dữ liệu bạn đang nhận được từ bộ đệm bằng với mã ASCII tương đương ...
Giá trị ascii của [is = 91
Giá trị ascii của J là = 74
Giá trị ascii của o là = 111
Giá trị ascii của h là = 104
Giá trị ascii của n là = 110
Giá trị ascii của là = 32
Giá trị ascii của S là = 83
Giá trị ascii của m là = 109
Giá trị ascii của i là = 105
Giá trị ascii của t là = 116
Giá trị ascii của h là = 104
Giá trị ascii của] là = 93 

Quảng cáo


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề bộ đệm javascript thành chuỗi

Java String (String pool) | Java Tutorial

 • Tác giả: Ram N Java
 • Ngày đăng: 2016-02-28
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1666 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Java Source Code here:
  http://ramj2ee.blogspot.com/2016/02/java-tutorial-java-stringstring-pool.html

  Click the below link to download the code:
  https://drive.google.com/file/d/1yTugAXoHCRzGo7-MAGS7rdlS15BJoVBT/view?usp=drive_web

  Github Link:
  https://github.com/ramram43210/Java/tree/master/BasicJava/StringDemo_StringPool_App

  Bitbucket Link:
  https://bitbucket.org/ramram43210/java/src/ae1c81370f840697c745970d52d13d8987910b41/BasicJava/StringDemo_StringPool_App/?at=master

  Java Tutorial : Java String(String pool).
  JavaEE Tutorials and Sample code – Click here : http://ramj2ee.blogspot.com/

  Java,JavaString,JavaTutorial,JavaBasics,Stringinjava,String,StringConstantpool,Stringpool

  Keyword
  java string,
  reversing a string in java,
  substring java,
  java string split,
  palindrome in java,
  string array in java,
  java script substring,
  java regex,
  java string methods,
  palindrome program in java,
  comparing strings in java,
  int to string java,
  java string to int,
  stringbuilder java,
  string program in java,
  java script replace,
  java split,
  string functions in java,
  stringbuffer in java,
  palindrome string in java,
  java string format,
  java date format,
  integer to string java,
  anagram program in java,
  java script regex,
  java script string replace,
  tostring java,
  java string replace,
  java replace,
  stringbuffer,
  string to integer java,
  string class in java,
  converting string to int in java,
  converting int to string in java,
  tostring method in java,
  java concatenate strings,
  java script string,
  string to date java,
  java string substring,
  string to char array java,
  java uppercase,
  java simple date format,
  string are immutable,
  printf java,
  char to string java,
  java string equals,
  split method in java,
  string in java is a,
  java substring method,
  string handling in java,
  string palindrome program in java,
  string immutable in java,
  comparing two strings in java,
  converting string to date java,
  string to int java script,
  char java,
  string to long java,
  list to string java,
  string manipulation in java,
  stringbuffer and stringbuilder,
  strings in java are mutable,
  string class methods in java,
  converting integer to string in java,
  java script replace all,
  regex in java script,
  string to double java,
  char array to string java,
  java format,
  anagram java,
  numberformat exception java,
  string to json java,
  double to string java,
  lastindexof java,
  long to string in java,
  string is immutable in java,
  string to jsonobject,
  replace method in java,
  string class objects are,
  declaring string array in java,
  converting string to integer in java,
  equalsignore case,
  java char to string,
  java date to string,
  java substring example,
  string to char java,
  to string method in java,
  string and stringbuilder,
  palindrome code in java,
  stringbuilder to string,
  java url encode,
  java string matches,
  object to string java,
  base64 encode java,
  json string to object java,
  string methods in java with examples,
  delimiter java,
  stringbuffer class in java,
  java string example,
  test regex java,
  stringutil java,
  datetimeformatter,
  java byte array to string,
  java byte to string,
  java regex example,
  java base64 decode,
  java datetime format,
  generate random string java,
  string handling functions in java,
  strings are immutable in java,
  string to boolean java,
  jsonobject to string,
  java regex match,
  empty string java,
  java lowercase,
  equals ignore case in java,
  java print string,
  parsestring java,
  isalpha java,
  java string type,
  string interview program in java,
  scanning string in java,
  string program in java for interview,
  java regex patterns,
  initializing string in java,
  initializing a string array in java,
  java string to byte array,
  java enum to string,
  string regex,
  java string to lowercase,
  replace all in java,
  string not equals java,
  java int to string hackerrank solution,
  java string constructor,
  comparing 2 strings in java,
  creating string array in java,
  java script string to int,
  java script to string,
  java script tostring,
  java string to date,
  string to list java,
  java boolean to string,
  new string java,
  string to bigdecimal java,
  find substring in string java,
  return string java,
  to string in java,
  string stringbuffer stringbuilder,
  string to json object in java,
  to lowercase java,
  java string tokens hackerrank solution,
  string anagram program in java,
  vowels program in java,
  java string package,
  java split string by space,
  java object to json string,
  java enum with string values,
  java string regex,
  java string to uppercase,
  replace in string java,
  java regex tutorial,
  java regex hackerrank solution,
  valueof method in java,
  string array to list in java,
  string methods in java with examples pdf,
  stringbuilder class in java,
  string compression java,
  urldecoder java,
  encode string java,
  java converting string to int,
  java converting int to string,
  meaning of string in java,
  long to string java,
  stringindexoutofboundsexception,
  java string api,
  string to enum java,
  java regex replace,
  javadoc string,
  json to string java,

Chuyển mảng thành chuỗi trong javascript

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7742 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách chuyển mảng thành chuỗi trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách sử dụng phương thức join() và toString() để chuyển mảng thành chuỗi trong JavaScript trong bài học này.

Cách chuyển đổi một chuỗi thành một số trong JavaScript

 • Tác giả: tech-wiki.online
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8365 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Uint8Array thành chuỗi trong Javascript

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7071 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] TextEncodervà TextDecodertừ tiêu chuẩn Mã hóa , được làm đầy bởi thư viện mã chuỗi, chuyển…

Phương Thức Chuỗi Trong JavaScript

 • Tác giả: www.codehub.com.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8405 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức chuỗi giúp ta làm việc với chuỗi.

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6285 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tồng hợp Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript, thực hành các bài tập liên quan đến hàm xử lý chuỗi trong javascript bằng hàm

Đồng bộ và bất đồng bộ trong javascript

 • Tác giả: longnv.name.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4787 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đồng bộ và bất đồng bộ trong javascript mang đến cho bạn kiến thức về xử lý đồng bộ, bất động đồng bộ và các cách vận dụng trong lập trình js

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  pow () bằng Python - hàm pow trong python

By ads_php