CÔNG NGHỆ VOIP VÀ ỨNG DỤNG – Tại 123doc thư viện tài liệu trực tuyến Việt Nam

Bạn đang xem: công nghệ voip và ứng dụng

CÔNG NGHỆ VOIP VÀ ỨNG DỤNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.52 MB, 95 trang )

Công nghệ VoIP và ứng dụng
1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-

iso 9001:2008

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn: Th.Ş Mai Văn Lập
Sinh viên : Nguyễn Thị Hằng

HẢI PHÕNG – 2010
Công nghệ VoIP và ứng dụng

2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–

CÔNG NGHỆ VOIP VÀ ỨNG DỤNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY
NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Người hướng dẫn : ThS. Mai Văn Lập
Sinh viên : Nguyễn Thị Hằng

HẢI PHÕNG – 2010
Công nghệ VoIP và ứng dụng
3

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên : Nguyễn Thị Hằng Mã số:100460
Lớp : ĐT1001 Nghề: Điện tử viễn
thông.
Tên đề tài : Công nghệ VoIP và ứng dụng.

Công nghệ VoIP và ứng dụng
4
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI

1. Nội dung và các yêu cầu cần khắc phục trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Các số liệu thiết yếu để thiết kế, tính toán.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
3. Vị trí thực tập tốt nghiệp.
……………………………………………………………………………..
Công nghệ VoIP và ứng dụng
5
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Công nghệ VoIP và ứng dụng
6
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ nhất:
Họ và tên : Mai Văn Lập
Học hàm, học vị: Thạc sỹ.
Đơn vị công tác : Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.
Nội dung hướng dẫn
:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………

……..
………………………………………………………………………………….
.…..
……………………………………………………………………………..…
……..
……………………………………………………………………………..…
……..
Người hướng dẫn thứ hai:
Họ và tên
:…………………………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị
:……………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác
:……………………………………………………………………………………..
Nội dung hướng dẫn
:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..…
……..
…………………………………………………………………………..……
……..
Công nghệ VoIP và ứng dụng
7
……………………………………………………………………………..…
……..
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ……. tháng ……. năm 2010.
Yêu cầu phải hoàn thiện xong trước ngày ……. tháng ……. năm 2010.

Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn

Hải Phòng, ngày ……. tháng ……. năm 2010.
HIỆU TRƯỞNG

GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

1. Trí não thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

2. Nhận xét chất lượng của đồ án ( so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.Ƭ.Ƭ.и trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…):
Công nghệ VoIP và ứng dụng
8
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi cả số và chữ) :
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Hải Phòng, ngày ……. tháng ……. năm 2010.

Cán bộ hướng dẫn

PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN

1. Nhận xét chất lượng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích số
liệu ban đầu, nền tảng lý luận chọn phương án tối ưu, phương pháp tính toán chất lượng
thuyết minh và bản vẽ, giá trị lý luận và thực tiễn đề tài.
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
Công nghệ VoIP và ứng dụng
9
……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. Cho điểm của cán bộ phản biện. (Điểm ghi cả số và chữ).

……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..

Hải Phòng, ngày ……. tháng ……. năm 2010.

Người chấm phản biện

Công nghệ VoIP và ứng dụng
10
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 1
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VOIP …………………………………………. ……………2
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VOIP ………………………………………………….. 2
1.2. ĐẶC TÍNH CỦA MẠNG VOIP ………………………………………………….. 4
1.2.1. Ưu thế ………………………………………………………………………………….. 4
1.2.2. Nhược điểm …………………………………………………………………………….. 7

1.3. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI IP …………………………………… 7
1.3.1. Khả năng triển khai dịch vụ smartphone IP ……………………………………. 7
1.3.2. Các yêu cầu khi phát triển dịch vụ smartphone IP…………………………… 8
1.3.3. Những khó khăn khi triển khai dịch vụ ………………………………………. 9
1.3.4. Xu thế phát triển ………………………………………………………………….. 9
Chương 2: CÔNG NGHỆ VOIP ……………………………………………………………. 11
2.1. KIẾN TRÚC MẠNG VOIP ……………………………………………………….. 11
2.1.1. Mô hình thiết kế phân tầng của hệ thống VoIP ………………………… 11
2.1.1.1. Lớp giao tiếp mạng ………………………………………………………………. 11
2.1.1.2. Lớp mạng …………………………………………………………………………… 12
2.1.1.3. Lớp giao vận ……………………………………………………………………….. 13
2.1.1.4. Lớp ứng dụng ……………………………………………………………………… 13
2.1.2. Mô hình phân lớp tính năng ……………………………………………………. 14
2.1.2.1. Lớp nền tảng hạ tầng mạng gói ………………………………………………….. 14
2.1.2.2. Lớp điều khiển cuộc gọi ……………………………………………………….. 14
2.1.2.3. Lớp ứng dụng dịch vụ ………………………………………………………….. 15
2.1.3. Thiết kế mạng VoIP ………………………………………………………………. 15
2.1.4. Thực hiện cuộc gọi qua mạng VoIP ………………………………………….. 17
2.1.4.1. Mô hình PC-PC …………………………………………………………………… 17
2.1.4.2. Mô hình PC to phone……………………………………………………………. 17
2.1.4.3. Mô hình Phone to phone ……………………………………………………… 18
2.2. QUÁ TRÌNH XỬ LÝ TÍN HIỆU THOẠI TRONG VOIP ……………… 18
2.2.1. Xử lý tín hiệu …………………………………………………………………………. 18
2.2.1.1. Quá trình thay đổi thoại sang số và trái lại ………………………….. 19
2.2.1.2. Giao tiếp hệ thống PCM ……………………………………………………….. 20
Công nghệ VoIP và ứng dụng
11
2.2.2. Phương pháp mã hóa nén thoại trong VoIP ……………………………….. 20
2.2.2.1. Vì sao phải nén tín hiệu thoại ………………………………………………. 20
2.2.2.2. Kĩ thuật nén tín hiệu thoại trong VoIP ……………………………………. 21

2.2.3. Đóng gói tín hiệu thoại – Bộ giao thức RTP/RTCP …………………….. 24
2.2.4. Quá trình xử lý tín hiệu thoại trong Media Gateway …………………… 25
2.2.4.1. Các thành phần của một Media Gateway ………………………………… 25
2.2.4.2. Quá trình xử lý tín hiệu thoại ………………………………………………… 26
2.3. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG VOIP …………………………… 27
2.3.1. Giao thức báo hiệu Н.323 ………………………………………………………… 27
2.3.1.1. Thiết kế mạng và các thành phần trong hệ thống Н.323 ………….. 27
2.3.1.1.1. Thiết bị đầu cuối Н.323 ………………………………….. 28
2.3.1.1.2.Getway ……………………………………………………. 29
2.3.1.1.3. Gatekeeper ………………………………………………….. 29
2.3.1.1.4. Nhà cung cấp điều khiển link đa điểm MCU ……………. 30
2.3.1.2. Giao thức Н.323 ………………………………………………………………….. 31
2.3.1.2.1. Báo hiệu RAS …………………………………………………………………… 32
2.3.1.2.2. Báo hiệu điểu khiển cuộc gọi Н.225 ……………………………………. 32
2.3.1.2.3. Giao thức Н.245 ………………………………………………………………. 33
2.3.1.3. Thiết lập cuộc gọi VoIP sử dụng giao thức Н.323 ……………………. 35
2.3.1.3.1. Báo hiệu trực tiếp giữa các thiết bị đầu cuối …………………………. 35
2.3.1.3.2. Báo hiệu được định tuyến thông qua Gatekeeper ………………….. 37
2.3.1.3.3. Thiết lập cuộc gọi giữa hai thiết bị đầu cuối ………………………… 37
2.3.2. Giao thức báo hiệu SIP ……………………………………………………………. 38
2.3.2.1. Các thành phần trong mạng SIP …………………………………………….. 39
2.3.2.2. Mối liên hệ giữa các thành phần trong mạng SIP …………………….. 40
2.3.2.3. Bản tin SIP …………………………………………………………………………. 41
2.3.2.4. Mô tả cuộc gọi SIP ………………………………………………………………. 42
2.3.2.4.1. Cuộc gọi được định tuyến qua Proxy Server ………………………… 42
2.3.2.4.2. Báo hiệu trực tiếp giữa các thiết bị đầu cuối ………………………… 43
2.3.2.4.3. Thiết lập cuộc gọi SIP giữa hai smartphone ……………………………. 44
2.3.3. So sánh giữa giao thức Н.323 và SIP ……………………………………….. 45
2.4. KẾT NỐI GIỮA MẠNG VOIP VÀ PSTN ………………………………….. 47
2.4.1. Vấn đề kết nối giữa VoIP và PSTN ………………………………………….. 47

Công nghệ VoIP và ứng dụng
12
2.4.2. Mạng báo hiệu SS7……. ………………………………………………………….. 48
2.4.2.1. Các thành phần trong mạng báo hiệu SS7 ………………………………. 48
2.4.2.2. Giao thức trong mạng SS7 ……………………………………………………. 49
2.4.2.3. Các bước thiết lập cuộc gọi trong mạng SS7 …………………………… 51
2.4.3. Giao thức SIGTRAN ………………………………………………………………. 52
2.4.4. Kết nối mạng VoIP với PSTN ………………………………………………….. 53
2.4.4.1. Cuộc gọi xuất phát điểm từ mạng VoIP (SIP) và kết thúc tại PSTN ……… 53
2.4.4.2. Cuộc gọi xuất phát điểm từ PSTN và kết thúc ở mạng VoIP ……………….. 54
2.4.4.3. Cuộc gọi PSTN – PSTN thông qua mạng VoIP. …………………….. 55
Chương 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VOIP……………………………………….. 58
3.1. CÁC ỨNG DỤNG CỦA VOIP ………………………………………………….. 58
3.1.1. Thoại thông minh …………………………………………………………………… 58
3.1.2. Dịch vụ Callback Website ……………………………………………………………. 58
3.1.3. Dịch vụ Call center …………………………………………………………………. 59
3.1.4. Dịch vụ fax qua IP ………………………………………………………………….. 59
3.1.5. Dịch vụ tính cước cho bị gọi ……………………………………………………. 59
3.2. ỨNG DỤNG VOIP TẠI VIỆT NAM ………………………………………….. 60
3.2.1. Cấu hình mạng Mạng internet backbone …………………………………………….. 60
3.2.2.Một số PM VoIP thông dụng hiện tại …………………………………. 62
3.2.2.1. PM Skype …………………………………………………………………. 62
3.2.2.2. PM Google Talk ………………………………………………………… 65
3.2.2.3. PM VoIP …………………………………………………………………… 66
3.2.2.4. PM VoIP Voice 777 …………………………………………………… 67
3.2.3. Một số thiết bị gọi smartphone VoIP: ………………………………………….. 69
3.2.3.1. Smartphone VoIP MaxIP10: ……………………………………………………. 69
3.2.3.2. Planet USB Phone UP 100 ……………………………………………………. 70
3.2.3.3. Planet SKD 200 và DCT 100 ………………………………………………… 70
3.2.4. Gọi miễn phí giữa các chi nhánh trong doanh nghiệp …………………. 70

3.2.4.1. Mô hình VoIP không đăng ký với SIP Server ………………………… 70
3.2.4.2. Mô hình VoIP đăng ký với SIP Server …………………………………… 75
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 79
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 80
Công nghệ VoIP và ứng dụng
13
THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
Kí hiệu
viết tắt
Viết đầy đủ Ý nghĩa
ADPC
ʍ
Adaptive Differential Pulse
Code Modulation
Pha chế xung mã vi sai thích
nghi
CPU Central Processing Unit Nhà cung cấp xử lý trung tâm
DNS Tên miền Name System Hệ thống phân giải tên miền
DSP Digital Signalling Proccessor Chip xử lý tín hiệu số
GSM
Global System for Mobie Hệ thống toàn cấu cho điện
thoại
di động
HTTP Hypertext Tranfer Protocol Giao thức chuyển siêu văn bản
IETF Mạng internet Engineering Task Force
Tổ chức viễn thông quốc tế – Lực
lượng chuyên phụ trách kỹ thuật
kết nối mạng
IP Mạng internet Protocol Giao thức Mạng internet
IPv4 IP version 4 Giao thức Mạng internet phiên bản 4

IPv6 IP version 6 Giao thức Mạng internet phiên bản 6
ISDN
Integrated Service Digital
Network
Mạng dịch vụ tích hợp số
ISUP ISDN User Part Phần người dùng ISDN
ITU-Ƭ
International
Telecommunication Union –
Telecommunication
Standardization Sector
Hiệp hội viễn thông quốc tế – Tổ
chức chuẩn hóa các kỹ thuật
viễn thông
IUA ISDN User Adapter
Bộ chuyển hóa người dùng
ISDN
LAN Local Area Network Mạng vùng cục bộ
LLC Logic Link Control Điều khiển link logic
MAC Media Access Control
Điều khiển truy nhập môi
trường
Công nghệ VoIP và ứng dụng
14
MC Multipoint Controller Phòng ban điều khiển đa điểm
MCU Multipoint Control Unit Nhà cung cấp điều khiển đa điểm
MGCP
Media Gateway Control
Protocol
Giao thức điều khiển Media

Getway
MIPS
Millions of Instruction per
second
Nhà cung cấp thời gian (triệu/giây)
MP Multipoint Processor Chip xử lý đa điểm
MTP Message Tranfer Part Phần truyền bản tin
M2UA MTP2 User Adapter
Bộ chuyển hóa người dùng
MTP2
M2PA MTP L2 Peer-to-Peer Adapter
Bộ chuyển hóa bản tin lớp 2
ngang hàng
M3UA MTP3 User Adapter
Bộ chuyển hóa người dùng
MTP3
OSI Open System Interference Mô hình tham chiếu mạng
PAM Pulse Amplitude Modulation Điều biên dạng xung
PBX Private Branche Xchange Tổng đài chi nhánh riêng
PC Personnal Computer PC cá nhân
PCM Pulse-Code Modulation Bộ mã hóa mã xung
PSTN
Public Switch Telephone
Network
Mạng smartphone công cộng
QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ
RAS Register Admission Status
Báo hiệu đăng kí, phê duyệt,
thông tin trạng thái
RSVP Reservation Protocol

Giao thức định trước nguồn tài
nguyên
RTP Real-Time Transport Protocol Giao thức truyền thời gian thực
RTCP
Real-Time Transport Control
Protocol
Giao thức điều khiển truyền thời
gian thực
SAP
Session Announcement
Protocol
Giao thức thông báo phiên
SCN Switching Network Mạng chuyển mạch kênh
Công nghệ VoIP và ứng dụng
15
SCP Signal Control Point Điểm điều khiển báo hiệu
SCCP
Signaling Connection Control
Part
Phần điều khiển kết nối báo
hiệu
SCTP
Stream Control Transmission
Protocol
Giao thức truyền điều khiển
luồng
SDP Session Description Protocol Giao thức mô tả phiên
SIP Session Initiation Protocol Giao thức thiết lập phiên
SS7 Signaling System No.7 Hệ thống báo hiệu số 7
SSP Switch Service Point Điểm dịch vụ chuyển mạch

Sigtran Signalling Transport
Giao thức truyền báo hiệu SS7
trên mạng IP
STP Signal Tranfer Point Điểm truyền báo hiệu
SUA SCCP User Adapter
Bộ chuyển hóa người dùng
SCCP
TCAP
Transaction Capabilities
Application Part
Phần ứng dụng phân phối giao
dịch
TCP
Transmission Control
Protocol
Giao thức điều khiển truyền
thông tin
TUP Telephone User Part Phần người dùng smartphone
UA User Agent Đại diện người tiêu dùng
UAC
User Agent Client Đại diện người tiêu dùng khách
hàng
UAS
User Agent Server Đại diện người tiêu dùng máy
chủ
UDP User Datagram Protocol Giao thức Datagram người dùng
VoIP Voice over Mạng internet Protocol
Công nghệ truyền thoại trên
mạng IP
VPN Virtual Private Network Mạng riêng ảo

WAN Wide Area Network Mạng băng rộng

Công nghệ VoIP và ứng dụng
16
LỜI MỞ ĐẦU
Với sự phát triển nhảy vọt của mạng chuyển mạch gói IP hiện tại cùng
với sự hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, môi trường
viễn thông Việt Nam cũng có những bước chuyển lớn với hàng loạt các dịch
vụ mới. Ví dụ như sự ra đời của mảng smartphone di động mới Sfone phá
vỡ thế độc quyền của Vinafone, Mobifone, tiếp theo là dịch vụ đường truyền
Mạng internet vận tốc cao ADSL với ngân sách thấp, rồi tiếp theo là sự ra đời của dịch
vụ gọi smartphone quốc tế giá tốt Mạng internet Phone.
Sự xuất hiện của VoIP đã gây nên một sự Note đặc biệt trong ngành nghề
viễn thông toàn cầu, lợi nhuận mà nó mang lại là rất lớn. So với người tiêu dùng,
lợi nhuận trước hết mà họ đạt được là ngân sách cuộc gọi sẽ tiết kiệm hơn đáng kể. Còn đối
với các nhà sản xuất, phân phối và khai thác mạng, truyền thoại qua mạng
Mạng internet mở ra những thách thức mới nhưng cũng hứa hẹn khả năng lợi nhuận
đáng kể. VoIP ngày càng thỏa mãn tốt hơn các yêu cầu đưa ra như chất lượng
dịch vụ, giá thành, số lượng tích hợp các dịch vụ thoại lẫn phi thoại. Mạng
VoIP ra đời như là một cuộc các mạng của hệ thống viễn thông và xã hội. Với
những ưu thế vượt trội, mạng VoIP đã chứng tỏ được sức sống và tính thực
tiễn cao của nó.
Để thấy được những ưu nhược điểm cũng như những lợi nhuận mà VoIP đã
mang lại và những ứng dụng thực tiễn trong đồ án này em phân tích về Đề tài:
“Công nghệ VoIP và ứng dụng”. Đồ án gồm 3 chương:
Chương Ι: Tổng quan về VoIP
Chương II: Công nghệ VoIP
Chương III: Ứng dụng công nghệ VoIP
Do hạn chế về thời gian phân tích, khuôn khổ của Đồ án cũng như

tri thức và kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn nên Đồ án của em không tránh
khỏi những thiếu sót. Rất mong thu được sự thông cảm và đóng phản hồi kiến
của các thầy gia sư, bạn thân, để Đồ án của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân tình cảm ơn!

Hải phòng, ngày 12 tháng 7 năm 2010
Sinh viên
Nguyễn Thị Hằng
Công nghệ VoIP và ứng dụng
17
Chương 1
TỔNG QUAN VỀ VOIP
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VOIP
VoIP (Voice over Mạng internet Protocol) là công nghệ cho phép truyền thoại
sử dụng giao thức mạng IP, trên nền tảng hạ tầng sẵn có của mạng Mạng internet. VoIP
là một trong những công nghệ viễn thông đang được quan tâm nhất hiện tại
không chỉ so với nhà khai thác, các nhà sản xuất mà còn cả với người sử
dụng dịch vụ.
VoIP cho phép tạo cuộc gọi đường dài qua mạng dữ liệu IP có sẵn thay
vì phải được truyền qua mạng PSTN (Public Switch Telephone Network).
Ngày nay nhiều trung tâm tư vấn du học đã thực hiện phương án VoIP của họ để giảm ngân sách
cho những cuộc gọi đường dài giữa nhiều chi nhánh xa nhau.

Hình 1.1: Mô hình truyền thoại qua IP
Nhìn chung VoIP có thể vừa thực hiện mọi cuộc gọi như trên mạng
smartphone kênh truyền thống PSTN, vừa đồng thời truyền dữ trên nền tảng mạng
truyền dữ liệu. Như vậy, nó đã tận dụng được sức mạnh và sự phát triển vượt
bậc của mạng IP vốn chỉ được sử dụng để truyền dữ liệu thông thường.
Công nghệ này dựa trên chuyển mạch gói, nhằm thay thế công nghệ
truyền thoại cũ dùng chuyển mạch kênh. Phép tắc của VoIP kể cả việc
Công nghệ VoIP và ứng dụng
18
số hóa tín hiệu tiếng nói, thực hiện việc nén tín hiệu số, chia nhỏ các gói nếu
cần và truyền gói tin này qua mạng, tới nơi nhận các gói tin này được ráp lại
theo đúng thứ tự của bản tin, giải mã tín hiệu tương tự phục hồi lại tiếng nói
ban đầu.
Để gọi điện qua VoIP, người dùng phải có chương trình PM điện
thoại SIP hoặc một smartphone VoIP dạng phần cứng. Có thể gọi smartphone
đến bất cứ nơi nào, cho bất kỳ ai so với cả số smartphone VoIP và những người
dùng số smartphone bình thường.

Xem Thêm  Tải xuống RocketDock cho Windows 10 miễn phí (2022) - ụ tên lửa

Hình 1.2: Mô hình chung của một kế nối VoIP
Để có thể hiểu được những ưu thế của VoIP mang lại, trước hết
tất cả chúng ta đi vào phân tích mạng chuyển mạch gói nói chung và mạng VoIP
nói riêng.
Kỹ thuật chuyển mạch gói (Packet Switching): Trong chuyển mạch
gói mỗi bản tin được chia thành các gói tin (packet), có khuôn dạng được quy
định trước. Trong mỗi gói cũng có chứa thông tin điều khiển: Địa chỉ trạm
nguồn, địa chỉ trạm đích và số thứ tự của gói tin…Các thông tin điều khiển
được tối thiểu, chứa các thông tin mà mạng yêu cầu để có thể định tuyến được

cho các gói tin qua mạng và mang nó tới đích. Tại mỗi node trên tuyến gói tin
Công nghệ VoIP và ứng dụng
19
được nhận, nhớ và sau đó thì chuyển tiếp cho tới trạm đích. Vì kỹ thuật
chuyển mạch gói trong quá trình truyền tin có thể được định tuyến động để
truyền tin. Điều khó khăn nhất so với chuyển mạch gói là việc tập hợp các
gói tin để tạo bản tin ban đầu; nhất là khi các gói tin được truyền theo
nhiều đoạn đường khác nhau tới trạm đích. Cũng chính vì nguyên nhân trên mà các gói tin
cần phải được đánh dấu số thứ tự, điều này có tác dụng chống lặp, sửa sai và
có thể truyền lại khi hiên tượng mất gói xảy ra.
Các ưu thế của chuyển mạch gói:
Mềm dẻo và năng suất truyền tin cao: Tính mềm dẻo trong định tuyến,
trong việc thay đổi đường truyền. Năng suất sử dụng đường truyền rất cao
vì trong chuyển mạch gói không có khái niệm kênh cố định và dành
riêng, do đó tận dụng được tối đa năng suất đường truyền.
Khả năng tryền ưu tiên: Với một chồng giao thức đi kèm, chuyển mạch
gói có chính sách ưu tiên cho các ứng dụng khác nhau theo các mức khác
nhau. Điều này cũng là nền tảng để phát triển mạng VoIP.
Khả năng phân phối nhiều dịch vụ thoại và phi thoại.
Thích ứng tốt nếu như có lỗi xảy ra: Đặc tính này có được là nhờ khả
năng định tuyến động của mạng.
Nhược điểm:
 Trễ đường truyền lớn: Do đi qua mỗi trạm, dữ liệu được lưu trữ, xử lý
trước khi được truyền đi.
 Độ tin cậy của mạng gói không cao, dễ xảy ra tắc nghẽn, lỗi mất bản tin
 Tính đa đường có thể gây là lặp bản tin, loop làm tăng lưu lượng mạng
không thiết yếu.
 Tính bảo mật trên đường truyền chung là không cao.
1.2. ĐẶC TÍNH CỦA MẠNG VOIP
1.2.1. Ưu thế

VoIP ra đời nhằm khai thác tính hiệu quả của các mạng truyền số liệu,
khai thác tính linh hoạt trong phát triển các ứng dụng mới của giao thức IP và
nó được vận dụng trên một mạng toàn thế giới là mạng Mạng internet. Các tiến bộ của
công nghệ đã mang đến cho VoIP những ưu thế sau:
Công nghệ VoIP và ứng dụng
20
Giảm ngân sách cuộc gọi: Ưu thế nổi trội của smartphone IP so với dịch
vụ smartphone hiện tại là khả năng phân phối những cuộc gọi đường dài
giá tốt với chất lượng đồng ý được. Nếu dịch vụ smartphone IP được
triển khai thì ngân sách cho một cuộc gọi đường dài sẽ chỉ tương tự
với ngân sách truy nhập Mạng internet. Nguyên nhân kéo theo ngân sách thấp như
vậy là do tín hiệu thoại được truyền tải trong mạng IP có khả năng sử
dụng kênh hiệu quả cao. Đồng thời, kỹ thuật nén thoại tiên tiến giảm
vận tốc bít từ 64Kbps xuống thấp tới 8Kbps kết phù hợp với vận tốc xử lý
nhanh của các bộ vi xử lý ngày nay cho phép việc truyền tiếng nói theo
thời gian thực là có thể thực hiện được với lượng tài nguyên đường truyền
thấp hơn nhiều so với kỹ thuật cũ.
So sánh một cuộc gọi trong mạng PSTN với một cuộc gọi qua mạng IP:
 PSTN: Ngân sách phải trả cho cuộc gọi trong mạng PSTN là ngân sách
phải bỏ ra để duy trì cho một kênh 64Kbps suốt từ đầu cuối này
tới đầu cuối kia thông qua một hệ thống các tổng đài. Ngân sách này
so với các cuộc gọi đường dài (liên tỉnh, quốc tế) là khá lớn.
 IP: Người tiêu dùng từ mạng PSTN chỉ phải duy trì kênh 64Kbps
đến Gateway của nhà sản xuất dịch vụ tại địa phương. Nhà cung
cấp dịch vụ smartphone IP sẽ tiếp nhận nhiệm vụ nén, đóng gói
tín hiệu thoại và gửi chúng đi qua mạng IP một cách có hiệu quả
nhất để tới được Gateway nối tới một mạng smartphone khác có
người liên lạc đầu kia. Việc kết nối như vậy làm giảm đáng kể
ngân sách cuộc gọi do phần lớn kênh truyền 64Kbps đã được thay
thế bằng việc truyền thông tin qua mạng dữ liệu hiệu quả cao.

Tích hợp mạng thoại, mạng số liệu và mạng báo hiệu: Trong điện
thoại IP, tín hiệu thoại, số liệu và ngay cả báo hiệu đều có thể đi trên
cùng một mạng IP. Điều này sẽ tiết kiệm được ngân sách đầu tư để xây
dựng những mạng riêng rẽ.
Khả năng mở rộng: Nếu như các hệ tổng đài thường là những hệ thống
kín, thì rất khó để thêm vào đó những tính năng thì các thiết bị trong
mạng Mạng internet thường có khả năng thêm vào những tính năng mới.
Chính tính mềm dẻo đó mang lại cho dịch vụ smartphone IP khả năng
Công nghệ VoIP và ứng dụng
21
mở rộng đơn giản hơn so với smartphone truyền thống.
Không cần thông tin điều khiển để thiết lập kênh truyền vật lý: Gói
thông tin trong mạng IP truyền đến đích mà không cần một sự thiết lập
kênh nào. Gói tin chỉ cần mang địa chỉ của nơi nhận cuối cùng là thông
tin đó có thể đến được đích. Do vậy, việc điều khiển cuộc gọi trong
mạng IP chỉ cần tập trung vào tính năng cuộc gọi mà không cần phải
tập trung vào tính năng thiết lập kênh.
Quản lý đường truyền: Trong smartphone chuyển mạch kênh, tài nguyên
đường truyền phân phối cho một cuộc thoại là cố định (một kênh 64Kbps),
nhưng trong smartphone IP việc phân tách tài nguyên cho các cuộc thoại
linh hoạt hơn nhiều. Khi một cuộc liên lạc diễn ra, nếu lưu lượng của
mạng thấp thì đường truyền dành riêng cho liên lạc sẽ cho chất lượng thoại tốt
nhất có thể, nhưng khi lưu lượng của mạng cao thì mạng sẽ hạn chế
đường truyền của từng cuộc gọi ở mức duy trì chất lượng thoại đồng ý
được nhằm phục vụ song song được nhiều người nhất. Điểm này cũng là
một yếu tố làm tăng hiệu quả sử dụng của smartphone IP.Việc quản lý
đường truyền một cách tiết kiệm như vậy cho phép người ta nghĩ tới
những dịch vụ thượng hạng hơn như smartphone hội nghị, điều mà với công
nghệ chuyển mạch cũ thì không thực hiện vì ngân sách quá cao.
Nhiều tính năng dịch vụ: Tính linh hoạt của mạng IP cho phép tạo ra

nhiều tính năng mới trong dịch vụ thoại như: Cho biết thông tin về
người gọi tới hay một thuê bao smartphone IP có thể có nhiều số liên lạc
mà chỉ cần một thiết bị đầu cuối duy nhất.
Khả năng multimedia: Trong một cuộc gọi người tiêu dùng có thể vừa
trò chuyện vừa sử dụng các dịch vụ khác như truyền file, chia sẻ dữ
liệu, hay xem hình ảnh của người trò chuyện bên kia.
Sử dụng hiệu quả: Như đã biết VoIP truyền thoại qua mạng Mạng internet và
sử dụng giao thức IP, ngày nay IP là giao thức mạng được sử dụng rộng
rãi nhất và có rất nhiều ứng dụng đang được khai thác trên nền tảng các
giao thức của mạng IP, VoIP có thể phối hợp sử dụng các ứng dụng này
để nâng cao hiệu quả sử dụng mạng. Kỹ thuật VoIP được sử dụng chủ
yếu kết phù hợp với các mạng PC do đó có thể tận dụng được sự phát
Công nghệ VoIP và ứng dụng
22
triển của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả sử dụng, các phần
mềm sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc khai thác các dịch vụ của mạng VoIP.
Công nghệ thông tin càng phát triển thì việc khai thác càng có hiệu quả, sẽ
xuất hiện nhiều dịch vụ mới trợ giúp người tiêu dùng trong mọi ngành nghề.
1.2.2. Nhược điểm
Kỹ thuật phức tạp: Truyền tín hiệu theo thời gian thực trên mạng
chuyển mạch gói là rất khó thực hiện do mất gói trong mạng là không
thể tránh và độ trễ không cố định của các gói thông tin khi truyền trên
mạng. Để có được một dịch vụ thoại đồng ý được cần phải có một
kỹ thuật nén tín hiệu đạt được những yêu cầu khó tính như: Tỉ số nén
lớn, có khả năng suy đoán và tạo lại thông tin của các gói bị thất
lạc…Vận tốc xử lý của các bộ Codec phải đủ nhanh để không làm cuộc
đàm thoại bị gián đoạn. Đồng thời nền tảng hạ tầng của mạng cũng nên
được nâng cấp lên các công nghệ mới để có vận tốc cao hơn và có cơ
chế thực hiện tính năng QoS (Quality of Service).
Vấn đề bảo mật: Mạng Mạng internet là mạng có tính rộng khắp và hỗn hợp,

trong đó có rất nhiều loại PC khác nhau, các dịch vụ khác nhau
cùng sử dụng chung một nền tảng hạ tầng. Do vậy không có gì đảm bảo
rằng thông tin liên quan đến cá nhân cũng như số liên lạc truy nhập sử
dụng dịch vụ của người dùng được giữ bí mật. Và rủi ro nghe lén
cuộc gọi VoIP khá cao do các gói dữ liệu phải chuyển tiếp qua nhiều
trạm trung gian trước khi đến người nghe hoặc vấn đề truy cập trái
phép, hacker có thể lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào hệ
thống mạng.
Ngoài ra VoIP có thể gặp những vấn đề như không thể sử dụng được
dịch vụ khi cúp điện, không thể kết nối đến các dịch vụ khẩn như: cấp
cứu, báo cháy…
1.3. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI IP
1.3.1. Khả năng triển khai dịch vụ smartphone IP
Thoại qua IP hiện tại đã tạo ra một dịch vụ thông dụng, cùng với sự
phát triển không ngừng của Mạng internet. Tuy nhiên ta cũng thấy thực tiễn rằng
các nhà sản xuất PM hiện tại đều tích hợp trong sản phẩm của họ
Công nghệ VoIP và ứng dụng
23
những tính năng có thể trợ giúp cho dịch vụ VoIP như Microsolf, IBM…, điều
đó cho thấy VoIP đang thực sự phát triển hiện tại và tương lai đang rất hứa
hẹn. Qua sơ đồ sau ta thấy được khả năng phát triển của dịch vụ.

Dựa vào sơ đồ ta thấy để VoIP phát triển thì cần phải có những điều
kiện nhất định. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mặc dù hiện tại rất nhiều các
nhà sản xuất quan tâm nhưng thực sự để có thể dùng VoIP thay thế cho dịch
vụ smartphone truyền thống thì còn trong khoảng thời gian dài và VoIP chỉ có
thể là một dịch vụ chiếm thiểu số.
1.3.2. Các yêu cầu khi phát triển dịch vụ smartphone IP
Vì các nguyên nhân trên nên mục đích của nhà phát triển là thêm các tính năng
gọi smartphone (cả truyền thoại và báo hiệu) vào các mạng IP, kết nối chúng
với mạng smartphone công cộng, các mạng smartphone cá nhân sao cho chúng
duy trì chất lượng thoại hiện tại và các tính chất mà người dùng muốn.
Những yêu cầu khi phát triển VoIP:
 Chất lượng thoại phải ổn định, độ trễ đồng ý được và phải so sánh
đựợc với chất lượng thoại của mạng PSTN và các mạng có chất lượng
phục vụ khác nhau.
 Mạng IP cơ bản phải giải quyết được những tiêu chuẩn hoạt động khó tính
bao gồm giảm thiểu việc từ chối cuộc gọi, mất mát gói và mất liên lạc.
Hình 1.3: Smartphone IP được sử dụng rộng
Đủ tài nguyên trên
mạng Mạng internet

Dịch vụ trên IP
phát triển mạnh

Giá phân phối VoIP
thay đổi

Lợi thế giá thành trở
nên không thiết yếu

Các nhà sản xuất dịch
vụ mới & ISP có chỗ
đứng trong dịch vụ thoại

Mạng IP tải phần lớn
lưu lượng viễn thông

Công nghệ VoIP và ứng dụng
24
Điều này đòi hỏi ngay cả khi mạng bị nghẽn hoặc khi người tiêu dùng
chung tài nguyên của mạng cùng một lúc.
 Tín hiệu báo hiệu phải có khả năng tương tác được với báo hiệu của
mạng khác (PSTN) để không gây ra sự thay đổi khi giao trả giữa
các mạng cũng như không tác động đến hoạt động của mạng.
 Link các dịch vụ PSTN/VoIP bao gồm các Gateway giữa các mạng
trường thoại và mạng dữ liệu. Các mạng sẵn có cần được trợ giúp QoS và
các dịch vụ công đồng toàn thế giới được thiết lập.
1.3.3. Những khó khăn khi triển khai dịch vụ
 Vấn đề tiêu chuẩn: Do tiêu chuẩn quốc tế cả smartphone IP còn đang
không ngừng phát triển và hoàn thiện và nhất là tiêu chuẩn thông tin
giữa các miền khác nhau, giữa các mạng khác nhau 𝒱.𝒱…còn đang
trong thời gian tranh luận đã tác động trực tiếp đó sự tương thích
giữa các sản phẩm smartphone VoIP của các nhà sản xuất khác nhau.
Ngoài ra vấn đề chuyển mạch của thuê bao ở các miền khác nhau, vấn
đề lộ trình và vấn đề tương thích dịch vụ, vấn đề thanh toán cước phí
giữa các nhà sản xuất dịch vụ khác nhau còn đang chờ đợi.

 Vấn đề mạng truyền tải: Trong mạng Mạng internet là không thể xác nhận
trước được và luôn thay đổi, vì vậy tác động nghiêm trọng đến chất
lượng thông thoại. Căn cứ vào tình hình kỹ thuật hiện tại có thể nói
Mạng internet so với thông tin smartphone thời gian thực yêu cầu chất lượng
cao còn tồn tại nhiều khuyết điểm.
 Vấn đề dung tích thiết bị: Các nhà sản xuất thiết bị tiếp nhận Mạng internet và
các nhà sản xuất thiết bị cổng mạng đều đang nỗ lực phát triển với quy
mô lớn, từ vài cửa ra E1 cho đến hơn 100 cửa ra E1. Tuy nhiên chất lượng
của thiết bị hiện tại còn cách xa so với sản phẩm viễn thông.
1.3.4. Xu thế phát triển
Hiện tại vùng đất hứa hẹn cho VoIP là các mạng doanh nghiệp
Intranet và mạng Etranet thương mại. Cở sở hạ tầng dựa trên IP cho phép điều
khiển quản lý việc sử dụng các dịch vụ cho phép hay không cho phép truy cập
các dịch vụ. Các sản phẩm smartphone trên mạng Mạng internet chưa thể thỏa mãn các
yêu cầu chất lượng dịch vụ như smartphone thông thường. Bởi vậy, phát triển
VoIP trên Intranet, Etranet là hướng phát triển trước mắt.
Công nghệ VoIP và ứng dụng
25
Một xu thế phát triển khác hứa hẹn là xây dựng các cổng nối giữa mạng
IP và mạng thoại là các VoIP Gateway. Những Gateway này xây dựng từ nền
tảng PC trở thành các hệ thống mạnh có khả năng điều khiển hàng trăm cuộc gọi
đồng thời. Bởi vậy các doanh nghiệp sẽ phát triển lượng lớn các Gateway trong
nỗ lực giảm ngân sách liên quan đến lưu lượng thoại, fax và video hội nghị.

Xem Thêm  Standard là gì, Nghĩa của từ Standard | Từ điển Anh - Việt - standard nghĩa là gì

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG———————————–CÔNG NGHỆ VOIP VÀ ỨNG DỤNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUYNGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNGNgười hướng dẫn : ThS. Mai Văn LậpSinh viên : Nguyễn Thị HằngHẢI PHÕNG – 2010Công nghệ VoIP và ứng dụngBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG————————————–NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆPSinh viên : Nguyễn Thị Hằng Mã số:100460Lớp : ĐT1001 Nghề: Điện tử viễnthông.Tên đề tài : Công nghệ VoIP và ứng dụng.Công nghệ VoIP và ứng dụngNHIỆM VỤ ĐỀ TÀI1. Nội dung và các yêu cầu cần khắc phục trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..2. Các số liệu thiết yếu để thiết kế, tính toán.……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..3. Vị trí thực tập tốt nghiệp.……………………………………………………………………………..Công nghệ VoIP và ứng dụng……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..Công nghệ VoIP và ứng dụngCÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆPNgười hướng dẫn thứ nhất:Họ và tên : Mai Văn LậpHọc hàm, học vị: Thạc sỹ.Đơn vị công tác : Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…..……………………………………………………………………………..………..……………………………………………………………………………..………..Người hướng dẫn thứ hai:Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………Học hàm, học vị:……………………………………………………………………………………….Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………………..Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………..…………..Công nghệ VoIP và ứng dụng……………………………………………………………………………..………..Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ……. tháng ……. năm 2010.Yêu cầu phải hoàn thiện xong trước ngày ……. tháng ……. năm 2010.Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTNSinh viên Người hướng dẫnHải Phòng, ngày ……. tháng ……. năm 2010.HIỆU TRƯỞNGGS.TS.NGƯT Trần Hữu NghịPHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN1. Trí não thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..2. Nhận xét chất lượng của đồ án ( so với nội dung yêu cầu đã đề ra trongnhiệm vụ Đ.Ƭ.Ƭ.и trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…):Công nghệ VoIP và ứng dụng……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn (ghi cả số và chữ) :……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..Hải Phòng, ngày ……. tháng ……. năm 2010.Cán bộ hướng dẫnPHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA NGƯỜI CHẤM PHẢN BIỆN1. Nhận xét chất lượng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích sốliệu ban đầu, nền tảng lý luận chọn phương án tối ưu, phương pháp tính toán chất lượngthuyết minh và bản vẽ, giá trị lý luận và thực tiễn đề tài.……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..Công nghệ VoIP và ứng dụng……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..2. Cho điểm của cán bộ phản biện. (Điểm ghi cả số và chữ).……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..Hải Phòng, ngày ……. tháng ……. năm 2010.Người chấm phản biệnCông nghệ VoIP và ứng dụng10MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 1Chương 1: TỔNG QUAN VỀ VOIP …………………………………………. ……………21.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VOIP ………………………………………………….. 21.2. ĐẶC TÍNH CỦA MẠNG VOIP ………………………………………………….. 41.2.1. Ưu thế ………………………………………………………………………………….. 41.2.2. Nhược điểm …………………………………………………………………………….. 71.3. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI IP …………………………………… 71.3.1. Khả năng triển khai dịch vụ smartphone IP ……………………………………. 71.3.2. Các yêu cầu khi phát triển dịch vụ smartphone IP…………………………… 81.3.3. Những khó khăn khi triển khai dịch vụ ………………………………………. 91.3.4. Xu thế phát triển ………………………………………………………………….. 9Chương 2: CÔNG NGHỆ VOIP ……………………………………………………………. 112.1. KIẾN TRÚC MẠNG VOIP ……………………………………………………….. 112.1.1. Mô hình thiết kế phân tầng của hệ thống VoIP ………………………… 112.1.1.1. Lớp giao tiếp mạng ………………………………………………………………. 112.1.1.2. Lớp mạng …………………………………………………………………………… 122.1.1.3. Lớp giao vận ……………………………………………………………………….. 132.1.1.4. Lớp ứng dụng ……………………………………………………………………… 132.1.2. Mô hình phân lớp tính năng ……………………………………………………. 142.1.2.1. Lớp nền tảng hạ tầng mạng gói ………………………………………………….. 142.1.2.2. Lớp điều khiển cuộc gọi ……………………………………………………….. 142.1.2.3. Lớp ứng dụng dịch vụ ………………………………………………………….. 152.1.3. Thiết kế mạng VoIP ………………………………………………………………. 152.1.4. Thực hiện cuộc gọi qua mạng VoIP ………………………………………….. 172.1.4.1. Mô hình PC-PC …………………………………………………………………… 172.1.4.2. Mô hình PC to phone……………………………………………………………. 172.1.4.3. Mô hình Phone to phone ……………………………………………………… 182.2. QUÁ TRÌNH XỬ LÝ TÍN HIỆU THOẠI TRONG VOIP ……………… 182.2.1. Xử lý tín hiệu …………………………………………………………………………. 182.2.1.1. Quá trình thay đổi thoại sang số và trái lại ………………………….. 192.2.1.2. Giao tiếp hệ thống PCM ……………………………………………………….. 20Công nghệ VoIP và ứng dụng112.2.2. Phương pháp mã hóa nén thoại trong VoIP ……………………………….. 202.2.2.1. Vì sao phải nén tín hiệu thoại ………………………………………………. 202.2.2.2. Kĩ thuật nén tín hiệu thoại trong VoIP ……………………………………. 212.2.3. Đóng gói tín hiệu thoại – Bộ giao thức RTP/RTCP …………………….. 242.2.4. Quá trình xử lý tín hiệu thoại trong Media Gateway …………………… 252.2.4.1. Các thành phần của một Media Gateway ………………………………… 252.2.4.2. Quá trình xử lý tín hiệu thoại ………………………………………………… 262.3. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG VOIP …………………………… 272.3.1. Giao thức báo hiệu Н.323 ………………………………………………………… 272.3.1.1. Thiết kế mạng và các thành phần trong hệ thống Н.323 ………….. 272.3.1.1.1. Thiết bị đầu cuối Н.323 ………………………………….. 282.3.1.1.2.Getway ……………………………………………………. 292.3.1.1.3. Gatekeeper ………………………………………………….. 292.3.1.1.4. Nhà cung cấp điều khiển link đa điểm MCU ……………. 302.3.1.2. Giao thức Н.323 ………………………………………………………………….. 312.3.1.2.1. Báo hiệu RAS …………………………………………………………………… 322.3.1.2.2. Báo hiệu điểu khiển cuộc gọi Н.225 ……………………………………. 322.3.1.2.3. Giao thức Н.245 ………………………………………………………………. 332.3.1.3. Thiết lập cuộc gọi VoIP sử dụng giao thức Н.323 ……………………. 352.3.1.3.1. Báo hiệu trực tiếp giữa các thiết bị đầu cuối …………………………. 352.3.1.3.2. Báo hiệu được định tuyến thông qua Gatekeeper ………………….. 372.3.1.3.3. Thiết lập cuộc gọi giữa hai thiết bị đầu cuối ………………………… 372.3.2. Giao thức báo hiệu SIP ……………………………………………………………. 382.3.2.1. Các thành phần trong mạng SIP …………………………………………….. 392.3.2.2. Mối liên hệ giữa các thành phần trong mạng SIP …………………….. 402.3.2.3. Bản tin SIP …………………………………………………………………………. 412.3.2.4. Mô tả cuộc gọi SIP ………………………………………………………………. 422.3.2.4.1. Cuộc gọi được định tuyến qua Proxy Server ………………………… 422.3.2.4.2. Báo hiệu trực tiếp giữa các thiết bị đầu cuối ………………………… 432.3.2.4.3. Thiết lập cuộc gọi SIP giữa hai smartphone ……………………………. 442.3.3. So sánh giữa giao thức Н.323 và SIP ……………………………………….. 452.4. KẾT NỐI GIỮA MẠNG VOIP VÀ PSTN ………………………………….. 472.4.1. Vấn đề kết nối giữa VoIP và PSTN ………………………………………….. 47Công nghệ VoIP và ứng dụng122.4.2. Mạng báo hiệu SS7……. ………………………………………………………….. 482.4.2.1. Các thành phần trong mạng báo hiệu SS7 ………………………………. 482.4.2.2. Giao thức trong mạng SS7 ……………………………………………………. 492.4.2.3. Các bước thiết lập cuộc gọi trong mạng SS7 …………………………… 512.4.3. Giao thức SIGTRAN ………………………………………………………………. 522.4.4. Kết nối mạng VoIP với PSTN ………………………………………………….. 532.4.4.1. Cuộc gọi xuất phát điểm từ mạng VoIP (SIP) và kết thúc tại PSTN ……… 532.4.4.2. Cuộc gọi xuất phát điểm từ PSTN và kết thúc ở mạng VoIP ……………….. 542.4.4.3. Cuộc gọi PSTN – PSTN thông qua mạng VoIP. …………………….. 55Chương 3: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VOIP……………………………………….. 583.1. CÁC ỨNG DỤNG CỦA VOIP ………………………………………………….. 583.1.1. Thoại thông minh …………………………………………………………………… 583.1.2. Dịch vụ Callback Website ……………………………………………………………. 583.1.3. Dịch vụ Call center …………………………………………………………………. 593.1.4. Dịch vụ fax qua IP ………………………………………………………………….. 593.1.5. Dịch vụ tính cước cho bị gọi ……………………………………………………. 593.2. ỨNG DỤNG VOIP TẠI VIỆT NAM ………………………………………….. 603.2.1. Cấu hình mạng Mạng internet backbone …………………………………………….. 603.2.2.Một số PM VoIP thông dụng hiện tại …………………………………. 623.2.2.1. PM Skype …………………………………………………………………. 623.2.2.2. PM Google Talk ………………………………………………………… 653.2.2.3. PM VoIP …………………………………………………………………… 663.2.2.4. PM VoIP Voice 777 …………………………………………………… 673.2.3. Một số thiết bị gọi smartphone VoIP: ………………………………………….. 693.2.3.1. Smartphone VoIP MaxIP10: ……………………………………………………. 693.2.3.2. Planet USB Phone UP 100 ……………………………………………………. 703.2.3.3. Planet SKD 200 và DCT 100 ………………………………………………… 703.2.4. Gọi miễn phí giữa các chi nhánh trong doanh nghiệp …………………. 703.2.4.1. Mô hình VoIP không đăng ký với SIP Server ………………………… 703.2.4.2. Mô hình VoIP đăng ký với SIP Server …………………………………… 75KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 79TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 80Công nghệ VoIP và ứng dụng13THUẬT NGỮ VIẾT TẮTKí hiệuviết tắtViết đầy đủ Ý nghĩaADPCAdaptive Differential PulseCode ModulationĐiều chế xung mã vi sai thíchnghiCPU Central Processing Unit Nhà cung cấp xử lý trung tâmDNS Tên miền Name System Hệ thống phân giải tên miềnDSP Digital Signalling Proccessor Chip xử lý tín hiệu sốGSMGlobal System for Mobie Hệ thống toàn cấu cho điệnthoạidi độngHTTP Hypertext Tranfer Protocol Giao thức chuyển siêu văn bảnIETF Mạng internet Engineering Task ForceTổ chức viễn thông quốc tế – Lựclượng chuyên phụ trách kỹ thuậtkết nối mạngIP Mạng internet Protocol Giao thức InternetIPv4 IP version 4 Giao thức Mạng internet phiên bản 4IPv6 IP version 6 Giao thức Mạng internet phiên bản 6ISDNIntegrated Service DigitalNetworkMạng dịch vụ tích hợp sốISUP ISDN User Part Phần người dùng ISDNITU-TInternationalTelecommunication Union -TelecommunicationStandardization SectorHiệp hội viễn thông quốc tế – Tổchức chuẩn hóa các kỹ thuậtviễn thôngIUA ISDN User AdapterBộ chuyển hóa người dùngISDNLAN Local Area Network Mạng vùng cục bộLLC Logic Link Control Điều khiển link logicMAC Media Access ControlĐiều khiển truy nhập môitrườngCông nghệ VoIP và ứng dụng14MC Multipoint Controller Phòng ban điều khiển đa điểmMCU Multipoint Control Unit Nhà cung cấp điều khiển đa điểmMGCPMedia Gateway ControlProtocolGiao thức điều khiển MediaGetwayMIPSMillions of Instruction persecondĐơn vị thời gian (triệu/giây)MP Multipoint Processor Chip xử lý đa điểmMTP Message Tranfer Part Phần truyền bản tinM2UA MTP2 User AdapterBộ chuyển hóa người dùngMTP2M2PA MTP L2 Peer-to-Peer AdapterBộ chuyển hóa bản tin lớp 2ngang hàngM3UA MTP3 User AdapterBộ chuyển hóa người dùngMTP3OSI Open System Interference Mô hình tham chiếu mạngPAM Pulse Amplitude Modulation Điều biên dạng xungPBX Private Branche Xchange Tổng đài chi nhánh riêngPC Personnal Computer PC cá nhânPCM Pulse-Code Modulation Bộ mã hóa mã xungPSTNPublic Switch TelephoneNetworkMạng smartphone công cộngQoS Quality of Service Chất lượng dịch vụRAS Register Admission StatusBáo hiệu đăng kí, phê duyệt,thông tin trạng tháiRSVP Reservation ProtocolGiao thức định trước nguồn tàinguyênRTP Real-Time Transport Protocol Giao thức truyền thời gian thựcRTCPReal-Time Transport ControlProtocolGiao thức điều khiển truyền thờigian thựcSAPSession AnnouncementProtocolGiao thức thông báo phiênSCN Switching Network Mạng chuyển mạch kênhCông nghệ VoIP và ứng dụng15SCP Signal Control Point Điểm điều khiển báo hiệuSCCPSignaling Connection ControlPartPhần điều khiển kết nối báohiệuSCTPStream Control TransmissionProtocolGiao thức truyền điều khiểnluồngSDP Session Description Protocol Giao thức mô tả phiênSIP Session Initiation Protocol Giao thức thiết lập phiênSS7 Signaling System No.7 Hệ thống báo hiệu số 7SSP Switch Service Point Điểm dịch vụ chuyển mạchSigtran Signalling TransportGiao thức truyền báo hiệu SS7trên mạng IPSTP Signal Tranfer Point Điểm truyền báo hiệuSUA SCCP User AdapterBộ chuyển hóa người dùngSCCPTCAPTransaction CapabilitiesApplication PartPhần ứng dụng phân phối giaodịchTCPTransmission ControlProtocolGiao thức điều khiển truyềnthông tinTUP Telephone User Part Phần người dùng điện thoạiUA User Agent Đại diện người sử dụngUACUser Agent Client Đại diện người tiêu dùng kháchhàngUASUser Agent Server Đại diện người tiêu dùng máychủUDP User Datagram Protocol Giao thức Datagram người dùngVoIP Voice over Mạng internet ProtocolCông nghệ truyền thoại trênmạng IPVPN Virtual Private Network Mạng riêng ảoWAN Wide Area Network Mạng băng rộngCông nghệ VoIP và ứng dụng16LỜI MỞ ĐẦUVới sự phát triển nhảy vọt của mạng chuyển mạch gói IP hiện tại cùngvới sự hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, môi trườngviễn thông Việt Nam cũng có những bước chuyển lớn với hàng loạt các dịchvụ mới. Ví dụ như sự ra đời của mảng smartphone di động mới Sfone phávỡ thế độc quyền của Vinafone, Mobifone, tiếp theo là dịch vụ đường truyềnInternet vận tốc cao ADSL với ngân sách thấp, rồi tiếp theo là sự ra đời của dịchvụ gọi smartphone quốc tế giá tốt Mạng internet Phone.Sự xuất hiện của VoIP đã gây nên một sự Note đặc biệt trong lĩnh vựcviễn thông toàn cầu, lợi nhuận mà nó mang lại là rất lớn. So với người tiêu dùng,lợi nhuận trước hết mà họ đạt được là ngân sách cuộc gọi sẽ tiết kiệm hơn đáng kể. Còn đốivới các nhà sản xuất, phân phối và khai thác mạng, truyền thoại qua mạngInternet mở ra những thách thức mới nhưng cũng hứa hẹn khả năng lợi nhuậnđáng kể. VoIP ngày càng thỏa mãn tốt hơn các yêu cầu đưa ra như chất lượngdịch vụ, giá thành, số lượng tích hợp các dịch vụ thoại lẫn phi thoại. MạngVoIP ra đời như là một cuộc các mạng của hệ thống viễn thông và xã hội. Vớinhững ưu thế vượt trội, mạng VoIP đã chứng tỏ được sức sống và tính thựctiễn cao của nó.Để thấy được những ưu nhược điểm cũng như những lợi nhuận mà VoIP đãmang lại và những ứng dụng thực tiễn trong đồ án này em phân tích về Đề tài:“Công nghệ VoIP và ứng dụng”. Đồ án gồm 3 chương:Chương Ι: Tổng quan về VoIPChương II: Công nghệ VoIPChương III: Ứng dụng công nghệ VoIPDo hạn chế về thời gian phân tích, khuôn khổ của Đồ án cũng nhưkiến thức và kinh nghiệm ứng dụng thực tiễn nên Đồ án của em không tránhkhỏi những thiếu sót. Rất mong thu được sự thông cảm và đóng phản hồi kiếncủa các thầy gia sư, bạn thân, để Đồ án của em được hoàn thiện hơn.Em xin chân tình cảm ơn!Hải phòng, ngày 12 tháng 7 năm 2010Sinh viênNguyễn Thị HằngCông nghệ VoIP và ứng dụng17Chương 1TỔNG QUAN VỀ VOIP1.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VOIPVoIP (Voice over Mạng internet Protocol) là công nghệ cho phép truyền thoạisử dụng giao thức mạng IP, trên nền tảng hạ tầng sẵn có của mạng Mạng internet. VoIPlà một trong những công nghệ viễn thông đang được quan tâm nhất hiện naykhông chỉ so với nhà khai thác, các nhà sản xuất mà còn cả với người sửdụng dịch vụ.VoIP cho phép tạo cuộc gọi đường dài qua mạng dữ liệu IP có sẵn thayvì phải được truyền qua mạng PSTN (Public Switch Telephone Network).Ngày nay nhiều trung tâm tư vấn du học đã thực hiện phương án VoIP của họ để giảm chi phícho những cuộc gọi đường dài giữa nhiều chi nhánh xa nhau.Hình 1.1: Mô hình truyền thoại qua IPNhìn chung VoIP có thể vừa thực hiện mọi cuộc gọi như trên mạngđiện thoại kênh truyền thống PSTN, vừa đồng thời truyền dữ trên nền tảng mạngtruyền dữ liệu. Như vậy, nó đã tận dụng được sức mạnh và sự phát triển vượtbậc của mạng IP vốn chỉ được sử dụng để truyền dữ liệu thông thường.Công nghệ này dựa trên chuyển mạch gói, nhằm thay thế công nghệtruyền thoại cũ dùng chuyển mạch kênh. Phép tắc của VoIP bao gồm việcCông nghệ VoIP và ứng dụng18số hóa tín hiệu tiếng nói, thực hiện việc nén tín hiệu số, chia nhỏ các gói nếucần và truyền gói tin này qua mạng, tới nơi nhận các gói tin này được ráp lạitheo đúng thứ tự của bản tin, giải mã tín hiệu tương tự phục hồi lại tiếng nóiban đầu.Để gọi điện qua VoIP, người dùng phải có chương trình PM điệnthoại SIP hoặc một smartphone VoIP dạng phần cứng. Có thể gọi điện thoạiđến bất cứ nơi nào, cho bất kỳ ai so với cả số smartphone VoIP và những ngườidùng số smartphone bình thường.Hình 1.2: Mô hình chung của một kế nối VoIPĐể có thể hiểu được những ưu thế của VoIP mang lại, trước hếtchúng ta đi vào phân tích mạng chuyển mạch gói nói chung và mạng VoIPnói riêng.Kỹ thuật chuyển mạch gói (Packet Switching): Trong chuyển mạchgói mỗi bản tin được chia thành các gói tin (packet), có khuôn dạng được quyđịnh trước. Trong mỗi gói cũng có chứa thông tin điều khiển: Địa chỉ trạmnguồn, địa chỉ trạm đích và số thứ tự của gói tin…Các thông tin điều khiểnđược tối thiểu, chứa các thông tin mà mạng yêu cầu để có thể định tuyến đượccho các gói tin qua mạng và mang nó tới đích. Tại mỗi node trên tuyến gói tinCông nghệ VoIP và ứng dụng19được nhận, nhớ và sau đó thì chuyển tiếp cho tới trạm đích. Vì kỹ thuậtchuyển mạch gói trong quá trình truyền tin có thể được định tuyến động đểtruyền tin. Điều khó khăn nhất so với chuyển mạch gói là việc tập hợp cácgói tin để tạo bản tin ban đầu; nhất là khi các gói tin được truyền theonhiều đoạn đường khác nhau tới trạm đích. Cũng chính vì nguyên nhân trên mà các gói tincần phải được đánh dấu số thứ tự, điều này có tác dụng chống lặp, sửa sai vàcó thể truyền lại khi hiên tượng mất gói xảy ra.Các ưu thế của chuyển mạch gói:Mềm dẻo và năng suất truyền tin cao: Tính mềm dẻo trong định tuyến,trong việc thay đổi đường truyền. Năng suất sử dụng đường truyền rất caovì trong chuyển mạch gói không có khái niệm kênh cố định và dànhriêng, do đó tận dụng được tối đa năng suất đường truyền.Khả năng tryền ưu tiên: Với một chồng giao thức đi kèm, chuyển mạchgói có chính sách ưu tiên cho các ứng dụng khác nhau theo các mức khácnhau. Điều này cũng là nền tảng để phát triển mạng VoIP.Khả năng phân phối nhiều dịch vụ thoại và phi thoại.Thích ứng tốt nếu như có lỗi xảy ra: Đặc tính này có được là nhờ khảnăng định tuyến động của mạng.Nhược điểm: Trễ đường truyền lớn: Do đi qua mỗi trạm, dữ liệu được lưu trữ, xử lýtrước khi được truyền đi. Độ tin cậy của mạng gói không cao, dễ xảy ra tắc nghẽn, lỗi mất bản tin Tính đa đường có thể gây là lặp bản tin, loop làm tăng lưu lượng mạngkhông thiết yếu. Tính bảo mật trên đường truyền chung là không cao.1.2. ĐẶC TÍNH CỦA MẠNG VOIP1.2.1. Ưu điểmVoIP ra đời nhằm khai thác tính hiệu quả của các mạng truyền số liệu,khai thác tính linh hoạt trong phát triển các ứng dụng mới của giao thức IP vànó được vận dụng trên một mạng toàn thế giới là mạng Mạng internet. Các tiến bộ củacông nghệ đã mang đến cho VoIP những ưu thế sau:Công nghệ VoIP và ứng dụng20Giảm ngân sách cuộc gọi: Ưu thế nổi trội của smartphone IP so với dịchvụ smartphone hiện tại là khả năng phân phối những cuộc gọi đường dàigiá rẻ với chất lượng đồng ý được. Nếu dịch vụ smartphone IP đượctriển khai thì ngân sách cho một cuộc gọi đường dài sẽ chỉ tương đươngvới ngân sách truy nhập Mạng internet. Nguyên nhân kéo theo ngân sách thấp nhưvậy là do tín hiệu thoại được truyền tải trong mạng IP có khả năng sửdụng kênh hiệu quả cao. Đồng thời, kỹ thuật nén thoại tiên tiến giảmtốc độ bít từ 64Kbps xuống thấp tới 8Kbps kết phù hợp với vận tốc xử lýnhanh của các bộ vi xử lý ngày nay cho phép việc truyền tiếng nói theothời gian thực là có thể thực hiện được với lượng tài nguyên băng thôngthấp hơn nhiều so với kỹ thuật cũ.So sánh một cuộc gọi trong mạng PSTN với một cuộc gọi qua mạng IP: PSTN: Ngân sách phải trả cho cuộc gọi trong mạng PSTN là chi phíphải bỏ ra để duy trì cho một kênh 64Kbps suốt từ đầu cuối nàytới đầu cuối kia thông qua một hệ thống các tổng đài. Ngân sách nàyđối với các cuộc gọi đường dài (liên tỉnh, quốc tế) là khá lớn. IP: Người tiêu dùng từ mạng PSTN chỉ phải duy trì kênh 64Kbpsđến Gateway của nhà sản xuất dịch vụ tại địa phương. Nhà cungcấp dịch vụ smartphone IP sẽ tiếp nhận nhiệm vụ nén, đóng góitín hiệu thoại và gửi chúng đi qua mạng IP một cách có hiệu quảnhất để tới được Gateway nối tới một mạng smartphone khác cóngười liên lạc đầu kia. Việc kết nối như vậy làm giảm đáng kểchi phí cuộc gọi do phần lớn kênh truyền 64Kbps đã được thaythế bằng việc truyền thông tin qua mạng dữ liệu hiệu quả cao.Tích hợp mạng thoại, mạng số liệu và mạng báo hiệu: Trong điệnthoại IP, tín hiệu thoại, số liệu và ngay cả báo hiệu đều có thể đi trêncùng một mạng IP. Điều này sẽ tiết kiệm được ngân sách đầu tư để xâydựng những mạng riêng rẽ.Khả năng mở rộng: Nếu như các hệ tổng đài thường là những hệ thốngkín, thì rất khó để thêm vào đó những tính năng thì các thiết bị trongmạng Mạng internet thường có khả năng thêm vào những tính năng mới.Chính tính mềm dẻo đó mang lại cho dịch vụ smartphone IP khả năngCông nghệ VoIP và ứng dụng21mở rộng đơn giản hơn so với smartphone truyền thống.Không cần thông tin điều khiển để thiết lập kênh truyền vật lý: Góithông tin trong mạng IP truyền đến đích mà không cần một sự thiết lậpkênh nào. Gói tin chỉ cần mang địa chỉ của nơi nhận cuối cùng là thôngtin đó có thể đến được đích. Do vậy, việc điều khiển cuộc gọi trongmạng IP chỉ cần tập trung vào tính năng cuộc gọi mà không cần phảitập trung vào tính năng thiết lập kênh.Quản lý đường truyền: Trong smartphone chuyển mạch kênh, tài nguyênbăng thông phân phối cho một cuộc thoại là cố định (một kênh 64Kbps),nhưng trong smartphone IP việc phân tách tài nguyên cho các cuộc thoạilinh hoạt hơn nhiều. Khi một cuộc liên lạc diễn ra, nếu lưu lượng củamạng thấp thì đường truyền dành riêng cho liên lạc sẽ cho chất lượng thoại tốtnhất có thể, nhưng khi lưu lượng của mạng cao thì mạng sẽ hạn chếbăng thông của từng cuộc gọi ở mức duy trì chất lượng thoại chấp nhậnđược nhằm phục vụ song song được nhiều người nhất. Điểm này cũng làmột yếu tố làm tăng hiệu quả sử dụng của smartphone IP.Việc quản lýbăng thông một cách tiết kiệm như vậy cho phép người ta nghĩ tớinhững dịch vụ thượng hạng hơn như smartphone hội nghị, điều mà với côngnghệ chuyển mạch cũ thì không thực hiện vì ngân sách quá cao.Nhiều tính năng dịch vụ: Tính linh hoạt của mạng IP cho phép tạo ranhiều tính năng mới trong dịch vụ thoại như: Cho biết thông tin vềngười gọi tới hay một thuê bao smartphone IP có thể có nhiều số liên lạcmà chỉ cần một thiết bị đầu cuối duy nhất.Khả năng multimedia: Trong một cuộc gọi người tiêu dùng có thể vừanói chuyện vừa sử dụng các dịch vụ khác như truyền file, chia sẻ dữliệu, hay xem hình ảnh của người trò chuyện bên kia.Sử dụng hiệu quả: Như đã biết VoIP truyền thoại qua mạng Mạng internet vàsử dụng giao thức IP, ngày nay IP là giao thức mạng được sử dụng rộngrãi nhất và có rất nhiều ứng dụng đang được khai thác trên nền tảng cácgiao thức của mạng IP, VoIP có thể phối hợp sử dụng các ứng dụng nàyđể nâng cao hiệu quả sử dụng mạng. Kỹ thuật VoIP được sử dụng chủyếu kết phù hợp với các mạng PC do đó có thể tận dụng được sự phátCông nghệ VoIP và ứng dụng22triển của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả sử dụng, các phầnmềm sẽ trợ giúp rất nhiều cho việc khai thác các dịch vụ của mạng VoIP.Công nghệ thông tin càng phát triển thì việc khai thác càng có hiệu quả, sẽxuất hiện nhiều dịch vụ mới trợ giúp người tiêu dùng trong mọi ngành nghề.1.2.2. Nhược điểmKỹ thuật phức tạp: Truyền tín hiệu theo thời gian thực trên mạngchuyển mạch gói là rất khó thực hiện do mất gói trong mạng là khôngthể tránh và độ trễ không cố định của các gói thông tin khi truyền trênmạng. Để có được một dịch vụ thoại đồng ý được cần phải có mộtkỹ thuật nén tín hiệu đạt được những yêu cầu khó tính như: Tỉ số nénlớn, có khả năng suy đoán và tạo lại thông tin của các gói bị thấtlạc…Vận tốc xử lý của các bộ Codec phải đủ nhanh để không làm cuộcđàm thoại bị gián đoạn. Đồng thời nền tảng hạ tầng của mạng cũng cầnđược nâng cấp lên các công nghệ mới để có vận tốc cao hơn và có cơchế thực hiện tính năng QoS (Quality of Service).Vấn đề bảo mật: Mạng Mạng internet là mạng có tính rộng khắp và hỗn hợp,trong đó có rất nhiều loại PC khác nhau, các dịch vụ khác nhaucùng sử dụng chung một nền tảng hạ tầng. Do vậy không có gì đảm bảorằng thông tin liên quan đến cá nhân cũng như số liên lạc truy nhập sửdụng dịch vụ của người dùng được giữ bí mật. Và rủi ro nghe léncuộc gọi VoIP khá cao do các gói dữ liệu phải chuyển tiếp qua nhiềutrạm trung gian trước khi đến người nghe hoặc vấn đề truy cập tráiphép, hacker có thể lợi dụng các lỗ hổng bảo mật để xâm nhập vào hệthống mạng.Ngoài ra VoIP có thể gặp những vấn đề như không thể sử dụng đượcdịch vụ khi cúp điện, không thể kết nối đến các dịch vụ khẩn như: cấpcứu, báo cháy…1.3. PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI IP1.3.1. Khả năng triển khai dịch vụ smartphone IPThoại qua IP hiện tại đã tạo ra một dịch vụ thông dụng, cùng với sựphát triển không ngừng của Mạng internet. Tuy nhiên ta cũng thấy thực tiễn rằngcác nhà sản xuất PM hiện tại đều tích hợp trong sản phẩm của họCông nghệ VoIP và ứng dụng23những tính năng có thể trợ giúp cho dịch vụ VoIP như Microsolf, IBM…, điềuđó cho thấy VoIP đang thực sự phát triển hiện tại và tương lai đang rất hứahẹn. Qua sơ đồ sau ta thấy được khả năng phát triển của dịch vụ.Dựa vào sơ đồ ta thấy để VoIP phát triển thì cần phải có những điềukiện nhất định. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao mặc dù hiện tại rất nhiều cácnhà phân phối quan tâm nhưng thực sự để có thể dùng VoIP thay thế cho dịchvụ smartphone truyền thống thì còn trong khoảng thời gian dài và VoIP chỉ cóthể là một dịch vụ chiếm thiểu số.1.3.2. Các yêu cầu khi phát triển dịch vụ smartphone IPVì các nguyên nhân trên nên mục đích của nhà phát triển là thêm các tính nănggọi smartphone (cả truyền thoại và báo hiệu) vào các mạng IP, kết nối chúngvới mạng smartphone công cộng, các mạng smartphone cá nhân sao cho chúngduy trì chất lượng thoại hiện tại và các tính chất mà người dùng muốn.Những yêu cầu khi phát triển VoIP: Chất lượng thoại phải ổn định, độ trễ đồng ý được và phải so sánhđựợc với chất lượng thoại của mạng PSTN và các mạng có chất lượngphục vụ khác nhau. Mạng IP cơ bản phải giải quyết được những tiêu chuẩn hoạt động khắt khebao gồm giảm thiểu việc từ chối cuộc gọi, mất mát gói và mất liên lạc.Hình 1.3: Smartphone IP được sử dụng rộngĐủ tài nguyên trênmạng InternetDịch vụ trên IPphát triển mạnhGiá phân phối VoIPthay đổiLợi thế giá thành trởnên không cần thiếtCác nhà sản xuất dịchvụ mới & ISP có chỗđứng trong dịch vụ thoạiMạng IP tải phần lớnlưu lượng viễn thôngCông nghệ VoIP và ứng dụng24Điều này đòi hỏi ngay cả khi mạng bị nghẽn hoặc khi người sử dụngchung tài nguyên của mạng cùng một lúc. Tín hiệu báo hiệu phải có khả năng tương tác được với báo hiệu củamạng khác (PSTN) để không gây ra sự thay đổi khi giao trả giữacác mạng cũng như không tác động đến hoạt động của mạng. Link các dịch vụ PSTN/VoIP bao gồm các Gateway giữa các mạngtrường thoại và mạng dữ liệu. Các mạng sẵn có cần được trợ giúp QoS vàcác dịch vụ công đồng toàn thế giới được thiết lập.1.3.3. Những khó khăn khi triển khai dịch vụ Vấn đề tiêu chuẩn: Do tiêu chuẩn quốc tế cả smartphone IP còn đangkhông ngừng phát triển và hoàn thiện và nhất là tiêu chuẩn thông tingiữa các miền khác nhau, giữa các mạng khác nhau 𝒱.𝒱…còn đangtrong thời gian tranh luận đã tác động trực tiếp đó sự tương thíchgiữa các sản phẩm smartphone VoIP của các nhà sản xuất khác nhau.Ngoài ra vấn đề chuyển mạch của thuê bao ở các miền khác nhau, vấnđề lộ trình và vấn đề tương thích dịch vụ, vấn đề thanh toán cước phígiữa các nhà sản xuất dịch vụ khác nhau còn đang chờ đợi. Vấn đề mạng truyền tải: Trong mạng Mạng internet là không thể xác địnhtrước được và luôn thay đổi, vì vậy tác động nghiêm trọng đến chấtlượng thông thoại. Căn cứ vào tình hình kỹ thuật hiện tại có thể nóiInternet so với thông tin smartphone thời gian thực yêu cầu chất lượngcao còn tồn tại nhiều khuyết điểm. Vấn đề dung tích thiết bị: Các nhà sản xuất thiết bị tiếp nhận Mạng internet vàcác nhà sản xuất thiết bị cổng mạng đều đang nỗ lực phát triển với quymô lớn, từ vài cửa ra E1 cho đến hơn 100 cửa ra E1. Tuy nhiên chất lượngcủa thiết bị hiện tại còn cách xa so với sản phẩm viễn thông.1.3.4. Xu thế phát triểnHiện nay vùng đất hứa hẹn cho VoIP là các mạng doanh nghiệpIntranet và mạng Etranet thương mại. Cở sở hạ tầng dựa trên IP cho phép điềukhiển quản lý việc sử dụng các dịch vụ cho phép hay không cho phép truy cậpcác dịch vụ. Các sản phẩm smartphone trên mạng Mạng internet chưa thể thỏa mãn cácyêu cầu chất lượng dịch vụ như smartphone thông thường. Bởi vậy, phát triểnVoIP trên Intranet, Etranet là hướng phát triển trước mắt.Công nghệ VoIP và ứng dụng25Một xu thế phát triển khác hứa hẹn là xây dựng các cổng nối giữa mạngIP và mạng thoại là các VoIP Gateway. Những Gateway này xây dựng từ nềntảng PC trở thành các hệ thống mạnh có khả năng điều khiển hàng trăm cuộc gọiđồng thời. Bởi vậy các doanh nghiệp sẽ phát triển lượng lớn các Gateway trongnỗ lực giảm ngân sách liên quan đến lưu lượng thoại, fax và video hội nghị.

Xem Thêm  Đĩa Game Ps4 Kết thúc câu chuyện chính của Mad Max, Kết thúc câu chuyện chính của Mad Max - mad là gì


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài công nghệ voip và ứng dụng

Ứng dụng VOIP trong doanh nghiệᴘ dùng Asterisk

 • Tác giả: Hieu Ho
 • Ngày đăng: 2016-05-26
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1498 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: VOIP ứng dụng trong doanh nghiệp dùng Asterisk
  mọi thông tin thắc mắc xin gửi mai 13141094@student.hcmute.edu.vn

VoIP là gì? Tìm hiểu về công nghệ và ứng dụng của voip

 • Tác giả: indochinatelecom.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 9005 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Với sự phát triển của mạng lưới mạng internet, VoIP được nhiều doanh nghiệp sử dụng nhằm phục vụ và mang lại tiện ích cho trung tâm tư vấn du học cũng như khách hàng.

[khóa luận]công nghệ voip và ứng dụng

 • Tác giả: text.xemtailieu.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9299 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Xemtailieu là thư viện tại liệu, giáo trình, bài giảng, tài liệu, khoá luận dành riêng cho học tập.

Ứng dụng công nghệ VoIP vào thực tiễn như vậy nào?

 • Tác giả: voicecloud.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 6944 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công nghệ VoIP ra đời đã mang lại sự thay đổi có tính chất cách mạng cho nền công nghệ smartphone. VoIP trở nên ngày càng thân thuộc với các doanh nghiệp.

Đề Tài: Tìm Hiểu Về Công Nghệ Voip Cho Người Mới, Top Ứng Dụng Công Nghệ Voip Tốt Nhất 2021

 • Tác giả: belyvn.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4703 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 9 Tháng Sáu, 202114 Tháng Mười Hai, 2021 Admin-ᴠoip24h 9555 Vieᴡѕ Tổng đài ảo, Tổng đài VOIP, Voip, Voip là gì? Hiện naу ᴄông nghệ Voip đượᴄ ѕử dụng rộng rãi trong ᴄáᴄ ứng dụng gọi smartphone miễn phí alo, faᴄebook,… haу tổng đài Voip, Vậу bản ᴄhất Voip là gì? Hãу ᴄùng VOIP24H tìm hiểu ᴄhi tiết qua bài ᴠiết dưới đâу nhé

Tìm hiểu về công nghệ VoIP – Ứng dụng của VoIP vào thực tiễn

 • Tác giả: omicall.com
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 4196 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cùng OMICall tìm hiểu về công nghệ VoIP và những ứng dụng của công nghệ này trong thực tiễn trong nội dung dưới đây nhé!

Công nghệ VoIP là gì, ứng dụng của công nghệ VoIP?

 • Tác giả: kb.pavietnam.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 6424 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công nghệ VoIP là gì? Công nghệ VoIP là một phương thức truyền thông qua mạng mạng internet giúp doanh nghiệp tiết kiệm ngân sách hiệu quả nhất và quản lý mọi thứ đơn giản.

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php