(TG) – Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm, được xem như là một trong những quyết sách ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an sinh xã hội, vì mục tiêu phát triển ổn định và lâu dài của quốc gia.

Bạn đang xem: tổ chức bảo vệ trẻ em

BƯỚC ĐẦU GIẢI QUYẾT TỐT MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TRẺ EM HIỆN NAY

Sau thời điểm Bộ Chính trị công bố Chỉ thị 20-CT/TW ngày 5/11/2012 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, Quốc hội, Chính phủ, các đơn vị quản lý nhà nước về ngành nghề trẻ em ở Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã kịp thời thể chế hóa và triển khai tổ chức thực hiện tích cực, hiệu quả. Điển hình là Luật Trẻ em được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 5/4/2016; Quyết định số 2361/QĐ-TTg, ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em thời kỳ 2016-2020…

Gần đây, trước tình hình vi phạm quyền trẻ em ở một số nơi gây giận dữ trong dư luận xã hội, Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định số 1863/QĐ-TTg, ngày 23/12/2019 phê duyệt Plan hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, thời kỳ 2020-2025 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 về “Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em”.

Trên nền tảng định hướng, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, nghề Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện khá kịp thời, hiệu quả, góp phần tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, bước đầu khắc phục tốt một số vấn đề về trẻ em hiện tại, như phòng, chống xâm hại trẻ em; giảm thiểu lao động trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xúc tiến quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em…

Việt Nam vẫn có khoảng trên 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 2 triệu trẻ em có rủi ro rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Một số vụ việc vi phạm quyền trẻ em, nhất là bạo lực, xâm hại trẻ em trong cᢠcơ sở giáσ dụ¢, trẻ em bị xâm hại thân thể và xâm hại tình dục vẫn tình tiết phức tạp, chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, bị lạm dụng sức lao động, trẻ em vi phi pháp luật có xu thế tăng trưởng….

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực của các bộ, nghề, địa phương, đến nay công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em ở nước ta đã đoạt những kết quả trọng yếu, rõ ràng:

Một là, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã giảm còn 5%; 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quản lý theo dõi và 80% trong số đó được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, hòa nhập cộng đồng và có thời dịp phát triển. Các vụ xâm hại trẻ em tuy vẫn giảm chậm nhưng các vụ việc được phát hiện và xử lý tăng trưởng. Tai nạn, thương tích (nhất là đuối nước trẻ em và tai nạn giao thông), tổng số lao động trẻ em từ 5 đến 17 tuổi có khuynh hướng giảm rõ rệt. Tỷ lệ trẻ em được đăng ký khai sinh đúng hạn tăng cao…

Hai là, công tác tuyên truyền, thông dụng, giáo dục pháp luật, tri thức, tuyệt kỹ về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em đã được triển khai với nội dung và hình thức phong phú.

Việt Nam vẫn có khoảng trên 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và

trên 2 triệu trẻ em có rủi ro rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Truyền thông được trổ tài qua 3 kênh chính là truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông trên các trang social và truyền thông cộng đồng. Thông qua công tác truyền thông, nhận thức của các cấp, các nghề, đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, gia đình và toàn xã hội về trẻ em và tầm trọng yếu thực hiện quyền trẻ em được nâng cao.

Xem Thêm  Cách Lưu Danh Bạ Lên Google Đơn Giản Và Nhanh Chóng, Sao Lưu Và Đồng Bộ Hóa Danh Bạ Trên Thiết Bị - cách lưu danh bạ vào google

Ba là, hệ thống pháp luật, các quyết sách về trẻ em nói chung, công tác bảo vệ trẻ em nói riêng tiếp tục được rà soát, sửa đổi, bổ sung, từng bước hoàn thiện, bước đầu khắc phục khá tốt một số vấn đề về trẻ em, thỏa mãn yêu cầu về bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; đã tập trung phòng ngừa, khắc phục tình trạng trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị lạm dụng sức lao động, hoặc xử lý được một số vấn đề liên quan đến trẻ em gây giận dữ xã hội.

Bốn là, các chương trình, đề án bảo vệ trẻ em, nhất là cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và rủi ro rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đã được quan tâm chỉ đạo, đầu tư và kêu gọi được các nguồn lực xã hội để trợ giúp. Công tác bảo trợ, can thiệp, bảo vệ so với trẻ em bị xâm hại, trẻ em có rủi ro bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã từng bước được nâng lên, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật. Công tác xác minh, giám sát về công tác trẻ em ở các cấp tiếp tục được quan tâm thực hiện.

Năm là, công tác phối hợp giữa các ban, bộ, nghề, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đã được lưu tâm hơn. Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực phối phù hợp với các nghề tính năng, các tổ chức thành viên làm khá tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện trào lưu “Toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em”.

Sáu là, hệ thống phân phối dịch vụ bảo vệ trẻ em đã được quan tâm củng cố, đầu tư cả về nền tảng vật chất và hoạt động. Toàn quốc hiện có 146 nền tảng phân phối dịch vụ bảo vệ trẻ em, 40 trung tâm công tác xã hội cấp tỉnh, 11.039 điểm tham vấn tại trường học, 6.323 điểm tham vấn cộng đồng. Tuy nhiên còn tồn tại hàng trăm nền tảng trợ giúp xã hội thuộc nghề lao động quản lý và trung tâm công tác xã hội trong các bệnh xá tham gia phân phối dịch vụ bảo vệ trẻ em.

HUY ĐỘNG TOÀN XÃ HỘI CHĂM SÓC, GIÁO DỤC VÀ BẢO VỆ TRẺ EM

Trong thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em còn gặp nhiều khó khăn. Trẻ em có rủi ro cao bị xâm hại trên môi trường mạng do được tiếp cận, sử dụng thông dụng các thiết bị công nghệ, các trường học chuyển sang dạy học trực tuyến. Một phòng ban trẻ em thiếu về dinh dưỡng, thiếu sự chăm sóc chu đáo của người lớn do hoàn cảnh mưu sinh của cha mẹ và người đỡ đầu. Ngoài ra, Việt Nam vẫn có khoảng trên 1,5 triệu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trên 2 triệu trẻ em có rủi ro rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Một số vụ việc vi phạm quyền trẻ em, nhất là bạo lực, xâm hại trẻ em trong cᢠcơ sở giáσ dụ¢, trẻ em bị xâm hại thân thể và xâm hại tình dục vẫn tình tiết phức tạp, chưa được ngăn chặn hiệu quả. Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, bị lạm dụng sức lao động, trẻ em vi phi pháp luật có xu thế tăng trưởng….

Quyền trẻ em, đặc biệt quyền được sống an toàn, lành mạnh, được bảo vệ khỏi xâm hại đang trở thành một trong những vấn đề toàn thị trường quốc tế, được Đảng, Nhà nước và xã hội luôn quan tâm. Một số yếu tố tác động tới việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em như kinh tế tăng trưởng sẽ tạo tiền đề trọng yếu về nguồn lực cho việc thực hiện các mục tiêu về trẻ em; an sinh xã hội cho người dân, nhất là việc thực hiện các chương trình giảm nghèo, phát triển nông thôn mới, phát triển giáo dục, y tế, chăm sóc xã hội thúc đẩy đến chất lượng cuộc sống của trẻ em. Cách mạng khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế có những thúc đẩy cả tích cực và tiêu cực tới việc thực hiện các quyền trẻ em và bổn phận của trẻ em; thay đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh phức tạp, khó lường thúc đẩy trực tiếp và lâu dài đến sự phát triển toàn diện và cuộc sống an toàn của trẻ em. Quá trình đô thị hóa và di cư làm tăng trưởng rủi ro trẻ em “bị bỏ lại đằng sau” do không được tiếp cận đầy đủ quyết sách, dịch vụ trợ giúp, thiếu sự chăm sóc trực tiếp của cha mẹ; các giá trị đạo đức truyền thống thay đổi, lốι sống thự¢ dụng, thiếu gương mẫu củα ngườι lớи…

Xem Thêm  Top 13 phần mềm dọn rác máy tính hiệu quả, mới nhất 2021 - phan mem don dep win 10

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, quyết sách, pháp luật của Nhà nước về công tác trẻ em, trong đó có bảo vệ trẻ em, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Liên hợp quốc về quyền trẻ em mà Việt Nam đã cam kết thực hiện, cần tập trung các nội dung sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong hình hình mới”, các văn bản chỉ đạo của Đảng, quyết sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; củng cố, nâng cao nhận thức về vị trí, tầm trọng yếu của công tác này so với sự phát triển vững chắc của quốc gia và mỗi địa phương.

Thứ hai, hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết sách đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và khắc phục các vấn đề về trẻ em, như về việc bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, tư pháp thân thiện với trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, trẻ em di cư và trong các gia đình công nhân tại các khu công nghiệp, trẻ em bị tác động thiên tai, thảm họa; trợ giúp khám bệnh, trị bệnh, phân phối thẻ bảo hiểm y tế cho từng độ tuổi trẻ em…

Thứ ba, đề cao trách nhiệm các ban, bộ, nghề, đoàn thể, đơn vị Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, plan về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa phận và theo ngành nghề. Tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống chính trị và huy động toàn xã hội tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác này. Lưu tâm công tác xác minh, thanh tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, quyết sách và các chương trình, đề án, plan hành động về trẻ em từ Trung ương đến nền tảng.

Thứ tư, tăng cường phối hợp liên nghề về thực hiện quyền trẻ em. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế, quy trình phối hợp cấp bộ, nghề về một số nội dung, hoạt động trong ngành nghề trẻ em, đặc biệt trong công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị quản lý nhà nước và đơn vị tư pháp các cấp trong phòng ngừa, phát hiện, trợ giúp trẻ em trong các vụ việc, vụ án bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em.

Thứ năm, không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục tri thức pháp luật, tuyệt kỹ, hoạt động về thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cho mọi thành viên trong nhà, nhà trường và cho chính trẻ em. Phong phú các hình thức truyền thông, giáo dục, vận động xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng, Mạng internet, viễn thông và social, truyền thông trực tiếp đó gia đình, nền tảng giáo dục và cộng đồng.

Thứ sáu, khẩn trương triển khai và quyết liệt thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em; Chương trình xúc tiến quyền tham gia của trẻ em; Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em…. Các bộ, nghề, địa phương quan tâm rà soát, sắp đặt đủ nguồn lực từ ngân sách và tăng cường kêu gọi các nguồn lực xã hội phục vụ công tác trẻ em và bảo vệ trẻ em, trong đó đặc biệt ưu tiên đầu tư cho trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn…. 

Thứ bảy, phát triển hệ thống phân phối dịch vụ thỏa mãn việc thực hiện quyền trẻ em, ưu tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em, lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội khác. Huấn luyện phát triển đội ngũ nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp và kết phù hợp với kiêm nhiệm, bán chuyên nghiệp trong các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị – xã hội và một số tổ chức xã hội thỏa mãn nhu cầu phân phối dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em có chất lượng và hiệu quả. Phân tích, tạo dựng các mạng lưới, mô hình phân phối dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em có sự lồng ghép, phối hợp, chuyển tuyến đa nghề, đa cấp theo hình thức dịch vụ một cửa và gói dịch vụ, tiếp cận trẻ em, cha mẹ và người chăm sóc trẻ tại gia đình và cộng đồng./.

Xem Thêm  10+ Những Nghề Hái Ra Tiền Triệu Mỗi Ngày Ít Vốn Hiệu Quả - kiem 10 trieu trong 1 ngay

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, quyết sách đảm bảo thực hiện quyền trẻ em và khắc phục các vấn đề về trẻ em, như về việc bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em, tư pháp thân thiện với trẻ em; trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em dân tộc thiểu số và miền núi, trẻ em trong các hộ gia đình nghèo, cận nghèo.

 VŨ THỊ KIM ANH – LÊ THỊ THỦY

Ban Tuyên giáo Trung ương

 

 

 


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài tổ chức bảo vệ trẻ em

KN Channel tổ chức tiệc sinh nhật tháng 1 BÁNH KEM KIỂU ĐỘC LẠ BIRTHDAY PARTY TOYS

 • Tác giả: KN Channel
 • Ngày đăng: 2017-01-22
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2050 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: KN Channel tổ chức tiệc sinh nhật tháng 1 với đồ chơi trẻ em BIRTHDAY PARTY TOYS bóng bóng, con dấu mèo hello kitty, và làm 1 chiếc bánh kem kiểu mới mẻ để tặng cho các bạn thành viên kênh KN Channel có ngày sinh trong tháng 1 này. CHÚC MỪNG SINH NHẬT CÁC BẠN YÊU DẤU NHA.
  ★Hãy đăng ký thành viên tại đây (nhấn dòng chữ bên dưới):
  https://goo.gl/9JxsNV
  ★Xem thêm video khác tại đây:
  https://www.youtube.com/watch?v=auGy4FmOJV8&index=2&list=PLEtCjCf-lNvXmgvdQGpGu8q3K88qWgnlP
  ★ Trò chuyện với Na tại facebook Nuôi con kiểu nhật (Hãy nhấn thích trang):
  https://www.facebook.com/thuonglamyeulam

Tăng cường trách nhiệm của các cấp, nghề trong bảo vệ trẻ em

 • Tác giả: www.qdnd.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1100 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 sẽ hướng tới tăng cường trách nhiệm của các nghề, các cấp và công tác phối hợp, thực hiện.

15 đơn vị bảo vệ nhưng trẻ bị xâm hại không biết gọi ai

 • Tác giả: tuoitre.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 9882 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: TTO – Một trẻ em Việt Nam hiện có 15 đơn vị, tổ chức có tính năng bảo vệ, nhưng khi một đứa trẻ bị lạm dụng, cưỡng hiếp không biết gọi ai.

Bảo vệ trẻ em

 • Tác giả: www.unicef.org
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 7590 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: UNICEF tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em nhằm bảo vệ trẻ em và gia đình khỏi một loạt các rủi ro.

Tổ chức bảo vệ trẻ em trên mạng của Việt Nam được quốc tế vinh danh

 • Tác giả: vietnamnet.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 1334 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CyberKid là tổ chức xã hội trước hết tại Việt Nam được lập ra để bảo vệ, trợ giúp trẻ em trên không gian mạng. Tổ chức này ra đời nhờ 100% ý tưởng Việt và do người Việt quản lý, vận hành.

Các Tổ Chức Bảo Vệ Trẻ Em Ở Việt Nam (Vacr), Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam (Vacr)

 • Tác giả: thosanhuyenthoai.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1162 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục huấn luyện, Quỹ Bảo trợ trẻ em… nằm trong danh sách các đơn vị có trách nhiệm trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, 7

Triển khai Tháng hành động chung tay bảo vệ trẻ em

 • Tác giả: baolangson.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2650 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trẻ mầm non Hà Nội đến trường sau thời gian dài nghỉ học do Covid-19 (Ảnh minh họa: Duy Linh). Diễn ra trong tháng 6 năm nay, Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

By ads_php