CSV PHP – tập tin php lấy csv

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xử lý tệp CSV trong PHP, bao gồm cả việc tạo và đọc tệp CSV.

Bạn đang xem : tệp php nhận csv

Tóm tắt : trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách xử lý tệp CSV trong PHP, bao gồm cả việc tạo và đọc tệp CSV.

Giới thiệu nhanh về tệp CSV

CSV là viết tắt của dấu phẩy -giá trị riêng biệt. Tệp CSV là một tệp văn bản lưu trữ dữ liệu dạng bảng dưới dạng các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy. Tệp CSV lưu trữ từng bản ghi trên mỗi dòng. Và nó có thể có tiêu đề.

Khi bạn mở tệp CSV bằng ứng dụng bảng tính, bạn sẽ thấy rằng tệp được định dạng độc đáo như sau:

Tuy nhiên, nếu bạn xem tệp CSV trong trình soạn thảo văn bản, tệp sẽ trông giống như sau:

 

Biểu tượng, Công ty, Giá cả GOOG, "Google Inc.", 800 AAPL, "Apple Inc.", 500 AMZN, "Amazon.com Inc.", 250 YHOO, "Yahoo! Inc.", 250 FB, "Facebook, Inc.", 30

Ngôn ngữ mã:

plaintext

(

plaintext

)

< p> Thông thường, tệp CSV sử dụng dấu phẩy (, ) để phân tách các trường trong tệp CSV. Nếu nội dung trường cũng chứa dấu phẩy (, ), thì tệp CSV sẽ bao quanh trường đó bằng dấu ngoặc kép, ví dụ: “Facebook, Inc ..”

Ngoài việc sử dụng dấu phẩy ( ký tự , ), tệp CSV có thể sử dụng các ký tự khác để phân tách các trường như dấu chấm phẩy (; ).

Ghi vào tệp CSV

Để ghi một dòng vào tệp CSV, bạn sử dụng hàm fputcsv () :

 

fputcsv (resource $ handle,

array

$ fields, string $ delimiter =

"," < / p>, string $ enclosure =

'"'

, string $ Escape_char =

" \\ "

): int |

false

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

)

Ví dụ sau sử dụng fpu Hàm tcsv () để ghi dữ liệu vào tệp CSV:

 

$ data = [ [

'Symbol'

,

'Company'

,

'Price'

], [

'GOOG'

,

'Google Inc.'

,

' 800 '

], [

'AAPL'

,

'Apple Inc.'

,

' 500 '

], [

'AMZN'

,

'Amazon.com Inc.'

,

'250'

], [

'YHOO'

,

'Yahoo! Inc. '

,

' 250 '

], [

'FB'

,

'Facebook, Inc.'

,

'30'

], ]; $ filename =

'stock.csv'

; $ f = fopen ($ filename,

'w'

);

if

($ f ===

false

) {

die

(

'Lỗi khi mở tệp'

. $ filename); }

foreach

($ data

as

$ row) { fputcsv ($ f, $ hàng); } fclose ($ f);

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Cách hoạt động.

 • Đầu tiên, xác định một mảng chứa dữ liệu cổ phiếu.
 • Thứ hai, mở stock.csv tệp để ghi bằng hàm fopen () với chế độ 'w' .
 • Thứ ba, lặp qua mã $ data mảng và ghi mỗi phần tử dưới dạng một dòng vào tệp CSV.
 • Cuối cùng, đóng tệp bằng hàm fclose () .
< h3> Viết các ký tự Unicode

Nếu bạn đang xử lý các ký tự Unicode, đặc biệt là tạo tệp CSV để sử dụng Microsoft Excel, bạn cần thay đổi tiêu đề tệp bằng hàm fputs () sau khi mở tệp như sau:

 

$ f = fopen ($ filename,

'w'

);

nếu

($ f ===

false

) {

die

(

'Lỗi khi mở tệp'

. $ filename); } fputs ($ f, (chr (

0xEF

). chr (

0xBB

). chr (

0xBF

)));

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Đọc từ tệp CSV

Để đọc tệp CSV, bạn sử dụng hàm fgetcsv () :

 

fgetcsv (tài nguyên $ stream, int $ length =

0

, chuỗi $ phân tách =

","

, string $ enclosure =

'"'

, string $ Escape =

" \\ "< / p>):

mảng

Ngôn ngữ mã:

PHP

(

php

)

Hàm fgetcsv () đọc một dòng dữ liệu CSV từ vị trí của con trỏ tệp và đặt nó vào một ar cá đuối; mỗi dòng của tệp CSV là một phần tử mảng.

Hàm fgetcsv () trả về false nếu có lỗi xảy ra khi đọc tệp hoặc khi con trỏ tệp đến cuối tệp.

Ví dụ sau cho thấy cách đọc tệp stock.csv được tạo ở trên:

$ filename =

'./ stock.csv'

;
$ data = [];

$ f = fopen ($ filename,

'r'

);

if

($ f ===

false

) {

die

(

'Không thể mở tệp'

. $ filename);
}

while

(($ row = fgetcsv ($ f))! ==

false

) {
$ data [] = $ hàng;
}

fclose ($ f);

Ngôn ngữ mã:

HTML, XML

(

xml

)

Cách hoạt động của tập lệnh.

 • Trước tiên, hãy mở tệp stock.csv để đọc bằng cách sử dụng hàm fopen () .
 • Thứ hai, đọc từng dòng trong tệp thông qua trình xử lý tệp và đặt nó vào một mảng. Chúng tôi sử dụng vòng lặp while để đọc toàn bộ tệp CSV cho đến khi con trỏ tệp đến cuối tệp.
 • Thứ ba, đóng tệp và hiển thị mảng.

Tóm tắt

 • Sử dụng hàm fputcsv () để ghi một hàng vào tệp CSV.
 • Sử dụng Hàm fgetcsv () để đọc một hàng từ tệp CSV.

Bạn có thấy hướng dẫn này hữu ích không?

< p class = "wth-thumbs">


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề tập tin php lấy csv

Export Mysql Table Data to CSV file in PHP

alt

 • Tác giả: Webslesson
 • Ngày đăng: 2016-10-07
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7371 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: This video covers PHP code to convert a MySQL table data to CSV. How to Export Data from MySQL Table to CSV File in PHP. Export Data From MySQL table to CSV File using PHP. MySQL Export Table to CSV. Creating downloadable CSV files using PHP. Export the MySQL database table as CSV format using PHP. Export Mysql data to CSV. How to Export MySQL Table data as CSV file in PHP. How to export mysql database to csv file in php. Source Code - http://www.webslesson.info/2016/10/export-mysql-table-data-to-csv-file-in-php.html

Các Cách Lấy Dữ Liệu Từ Website Khác Bằng PHP dành cho người chưa biết

 • Tác giả: ducmanh.org
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 6847 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xuất data từ mySql ra file CSV trong PHP

 • Tác giả: nhanweb.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 5182 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem và chỉnh sửa tập tin CSV -taimienphi.

 • Tác giả: taimienphi.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2933 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: CSVFileView là công cụ giúp bạn xem nội dung của tập tin CSV, đồng thời có thể chuyển đổi và chỉnh sửa dễ dàng. Với CSVFileView ngườ- Thủ thuật CSVFileView Hay

Tạo tệp CSV cho người dùng bằng PHP

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 6069 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Thử: header("Content-type: text/csv"); header("Content-Disposition: attachment; filename=file.csv"); header("Pragma: no-cache"); header("Expires: 0"); echo "record1,record2,record3\n"; die; Vân vân Chỉnh…

Lỗi không import file csv WordPress khắc phục lỗi tập tin không được hỗ trợ

 • Tác giả: sonweb.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2181 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Khi bạn cần import sản phẩm từ woocommerce website khác qua website của bạn, mặc định sẽ xuất ra file csv, cách upload file csv,svg lên web

Nhập dữ liệu từ tập tin Text hoặc CSV hiển thị trên DataGridView

 • Tác giả: dotnet.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3991 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Nhập dữ liệu từ tập tin Text hoặc CSV hiển thị trên DataGridView. Có thể áp dụng đưa vào cơ sở dữ liệu.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Thuộc tính chiều cao CSS - chiều cao css 100 - 50px