Danh sách là một trong những kiểu dữ liệu hữu ích và linh hoạt nhất có sẵn trong Python. Danh sách là một tập hợp các đối tượng tùy ý, giống như các mảng trong các ngôn ngữ lập trình khác. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học: * Tổng quan về danh sách và cách chúng được xác định. * Phương thức chèn

Bạn đang xem: cách thêm python vào danh sách

Danh sách là một trong những kiểu dữ liệu hữu ích và linh hoạt nhất có sẵn trong Python. Danh sách là một tập hợp các đối tượng tùy ý, giống như các mảng trong các ngôn ngữ lập trình khác.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu:

 • Tổng quan về danh sách và cách chúng được định nghĩa.
 • Phương pháp chèn dữ liệu vào danh sách bằng cách sử dụng: list.append () , list.extend list.insert () .
 • Cú pháp, ví dụ về mã và kết quả đầu ra cho mỗi phương pháp chèn dữ liệu.
 • Cách triển khai một ngăn xếp bằng cách sử dụng các phương pháp chèn và xóa danh sách.

Điều kiện tiên quyết

Đối với hướng dẫn này, bạn cần:

 • Python 3.
 • Trình soạn thảo mã do bạn chọn.

Danh sách bằng Python

Danh sách có các đặc tính sau đây khiến chúng trở nên mạnh mẽ và linh hoạt:

 • Danh sách được sắp xếp theo thứ tự.
 • Danh sách được truy cập bằng chỉ mục. Chỉ mục đầu tiên bắt đầu từ 0 .
 • Danh sách có thể thay đổi và động, có nghĩa là chúng có thể được sửa đổi sau khi tạo.

Cách tạo danh sách bằng Python

Bạn tạo danh sách bằng dấu ngoặc vuông trong Python.

Chúng ta có thể để trống chúng và cung cấp các giá trị sau này trong chương trình:

 # Tạo danh sách trống

Progra_lang = [] 

Chúng tôi cũng có thể cung cấp các giá trị trong khi tạo danh sách:

 # Tạo danh sách đầy đủ

Progra_lang = ['P', 'Y', 'T', 'H', 'O', 'N'] 

Điều này sẽ tạo ra một danh sách như thể hiện trong hình ảnh bên dưới:

image-63 Liệt kê các mục dựa trên chỉ mục

Cách truy cập các mục trong danh sách

Như danh sách các mục được sắp xếp, bạn có thể truy cập chúng bằng cách sử dụng chỉ mục của chúng.

Cú pháp: list [index] .

Trong hình bên dưới, "P" ở chỉ mục "0" trong khi "H" ở chỉ mục " 3 ".

 image-63

Hãy viết một chương trình ngắn để xác định danh sách và truy cập các mục của nó:

 Progra_lang = ['P', 'Y', 'T', 'H', 'O', 'N']

print (Progra_lang)

print ("Tại chỉ mục 0:", Progra_lang [0])
print ("Tại chỉ mục 3:", Progra_lang [3]) 

Định nghĩa và in danh sách

Kết quả:

image- 65

Bạn cũng có thể truy cập các mục bằng chỉ mục phủ định, trong đó -1 đại diện cho mục danh sách cuối cùng. Nếu chúng tôi muốn truy cập mục cuối cùng từ danh sách trên, chúng tôi cũng có thể sử dụng chỉ mục -1 :

 Progra_lang = ['P ',' Y ',' T ',' H ',' O ',' N ']

print (Progra_lang)

print ("Tại chỉ mục -1:", Progra_lang [-1])
print ("Tại chỉ mục -5:", Progra_lang [-5]) 

Truy cập danh sách thông qua chỉ mục âm.

Kết quả:

image-66

Cách tìm độ dài của danh sách

Chúng ta có thể dễ dàng tìm độ dài của danh sách bằng cách sử dụng phương thức len () .

 program_lang = ['P', 'Y', 'T', 'H', 'O', 'N']

print ("Độ dài của Danh sách:", len (Progra_lang)) 

Tìm độ dài của một danh sách

Kết quả:

Đang tìm độ dài của danh sách. Tìm độ dài của danh sách.

Phương pháp Thêm Mục vào Danh sách

Chúng tôi có thể mở rộng danh sách bằng bất kỳ phương pháp nào dưới đây: < / p>

 • list.insert () - chèn một phần tử vào bất kỳ vị trí nào trong danh sách.
 • list.append () - luôn thêm các mục (chuỗi, số, danh sách) vào cuối danh sách.
 • list.extend () - thêm các mục có thể lặp lại (danh sách, bộ giá trị, chuỗi) vào cuối danh sách.

Cách chèn các mục vào danh sách bằng insert ()

Bạn có thể chèn các mục vào danh sách ở bất kỳ chỉ mục nào bằng cách sử dụng insert (). Có nhiều phương pháp chèn hơn và chúng ta sẽ xem xét chúng sau trong bài đăng này.

Cú pháp của insert: insert (index, element) .

Ví dụ về insert ():

 # tạo danh sách các số lẻ
lẻ_n = [1,3,5,7,9]

# '21' được chèn ở chỉ mục 3 (vị trí thứ 4)
lẻ_n.insert (3, 21)


print ('Danh sách các số lẻ:', lẻ_n)

 

Trước khi chèn:

image-76

Sau khi chèn:

 image-77

Đầu ra:

image-69

Cách nối một mục vào một danh sách bằng cách sử dụng list.append ()

Chúng tôi có thể thêm một mục duy nhất vào cuối danh sách bằng cách sử dụng list.append () .

Cú pháp : list.append (item) .

Ví dụ:

 # danh sách cây trồng
cây trồng = ['ngô', 'lúa mì', 'bông']

# Thêm 'cây gậy' vào danh sách
crop.append ('cane')

print ('Danh sách cây trồng được cập nhật:', cây trồng) 

Đầu ra:

image-71

⚠️Lưu ý rằng cố gắng việc nối nhiều hơn một mục sẽ dẫn đến một ngoại lệ, vì list.append () chỉ nhận một đối số duy nhất.

Không thể thêm nhiều mục bằng list.append (). Không thể thêm nhiều mục bằng list.append () .

Cách thêm nhiều các mục trong danh sách bằng cách sử dụng list.extend ()

Chúng tôi có thể thêm nhiều mục vào một danh sách bằng phương thức extension () .

Ví dụ dưới đây kết hợp hai danh sách thành một danh sách.

 # tạo danh sách
số chẵn = [2, 4, 8]

# tạo một danh sách khác
more_even_numers = [100, 400]

# thêm tất cả các phần tử của số chẵn vào more_even_numbers
Even_numbers.extend (more_even_numers)


print ('Danh sách sau khi mở rộng ():', số chẵn)
 

Đầu ra:

Mở rộng danh sách bằng extension (). Mở rộng danh sách bằng cách sử dụng expand () .

Các cách khác để mở rộng danh sách trong Python:

Cắt danh sách

Cắt cho phép chúng tôi chọn một dải giá trị trong danh sách.

Cú pháp được hiển thị bên dưới:

danh sách [chỉ mục bắt đầu: chỉ mục tối đa]

Ví dụ:

 • list [1: 3] sẽ trả về các mục bắt đầu từ chỉ mục 1 đến (không bao gồm) chỉ mục 3.
 • Thiếu chỉ mục bên trái ngụ ý bắt đầu từ chỉ mục 0.
  • list [: len (list)] có nghĩa là bắt đầu từ chỉ mục 0 và tiếp tục cho đến khi kết thúc.
 • Thiếu chỉ mục bên phải ngụ ý cho đến chỉ mục cuối cùng.
  • list [0:] ngụ ý bắt đầu từ chỉ mục 0 cho đến mục cuối cùng.

Hãy xem cách chúng ta có thể thêm danh sách bằng cách sử dụng tính năng cắt.

Ví dụ :

 A = [99 , 100, 101]
B = [103, 104, 105]

# bắt đầu từ chỉ mục cuối cùng +1, thêm các mục từ danh sách B

A [len (A):] = B

print ('A =', A) 

Đầu ra:

image-78

Kết hợp các mảng bằng cách sử dụng toán tử +

Hãy kết hợp hai mảng lẻ chẵn thành một danh sách duy nhất bằng cách sử dụng + Toán tử .

Ví dụ:

 lẻ = [1, 3, 5, 7]
chẵn = [2, 4, 6, 8]

lẻ + = chẵn # lẻ = lẻ + chẵn


# Đầu ra: [1, 2, 3, 4]
print ('kết hợp lẻ và chẵn =', lẻ) 

Kết quả:

image-79

Cách điền danh sách trống bằng for loop append () < / h3>

Có hai cách để điền danh sách trống: sử dụng vòng lặp for với append () và sử dụng tính năng hiểu danh sách.

Hãy trước tiên hãy sử dụng vòng lặp for với append () .

Ví dụ:

Trong ví dụ này, chúng tôi đang tính diện tích của một hình vuông và thêm kết quả vào một mảng.

 # Trả về diện tích hình vuông
# Diện tích hình vuông = chiều dài x chiều dài

def square_area (side_length):
   kết quả = []
   cho độ dài trong side_length:
     result.append (chiều dài * chiều dài)
   trả về kết quả


độ dài = [1, 4, 9, 20]
print (square_area (lengths))
 

Đầu ra:

image-80

Chúng ta có thể làm cho đoạn mã trên hiệu quả bằng cách bỏ qua hoàn toàn vòng lặp for - kết hợp append () và thay vào đó sử dụng khả năng hiểu danh sách. Hãy xem cách thực hiện trong phần tiếp theo.

Cách điền danh sách trống bằng tính năng hiểu danh sách

< p> Khả năng hiểu danh sách làm cho mã trở nên đơn giản và dễ đọc bằng cách kết hợp vòng lặp for append () thành một dòng.

Chúng tôi có thể sửa đổi ví dụ để đạt được khả năng hiểu danh sách. Lưu ý các dòng được nhận xét ở đây:

 # Trả về diện tích hình vuông
# Diện tích hình vuông = chiều dài x chiều dài

def square_area (side_length):
   #result = []
   # for length in side_length:
   # result.append (length * length)
   trả về [chiều dài * chiều dài cho chiều dài trong side_length]


độ dài = [1, 4, 9, 20]
print (square_area (lengths))
 

return [length * length cho length in side_length] là khả năng hiểu danh sách.

Kết quả:

 image-81

Cả hai phương pháp để điền vào danh sách trống đều hợp lệ và phù hợp trong các trường hợp khác nhau.

Append () vs Insert () vs Extend () < / code>

Append () luôn thêm một mục vào cuối danh sách. Nó rất hữu ích khi chỉ cần chèn một mục duy nhất.

Nhưng nếu bạn cần bổ sung nhiều lần, thì extension () là tùy chọn tốt hơn vì nó thêm các mục có thể lặp lại trong một đợt.

Bạn nên sử dụng Insert () khi cần chèn ở một chỉ mục hoặc dải chỉ mục cụ thể.

Cách triển khai ngăn xếp (LIFO)

Ngăn xếp (LIFO) là gì?

Ngăn xếp là sự sắp xếp các mục theo thứ tự cuối cùng vào trước - xuất trước. Mục đi sau cùng là mục xuất hiện trước. Ví dụ về ngăn xếp sẽ là ngăn xếp hoàn tác / làm lại trong các ứng dụng chỉnh sửa ảnh.

Sơ đồ bên dưới giải thích một cách trực quan về ngăn xếp.

Bạn có thể thêm một mục bằng cách sử dụng append () .

Bạn có thể xóa một mục bằng cách sử dụng pop () . Xem chi tiết về phương thức pop () tại đây .

image-83 Hình ảnh hóa hàng đợi

Ngăn xếp mã hóa < / h3>

Hãy tạo một lớp ngăn xếp nơi đầu tiên chúng ta khai báo một danh sách trống trong phương thức init .

Phương thức push () thêm vào một mục trong danh sách.

Phương thức pop () xóa mục cuối cùng của danh sách bằng cách sử dụng pop () . Nếu không có mục nào trong danh sách, một ngoại lệ sẽ được đưa ra.

Phương thức __ len __ xác định độ dài của ngăn xếp.

Cuối cùng, __ repr __ trả về đầu ra ở định dạng có thể đọc được.

Định nghĩa lớp:

 < code class = "language-python"> class Stack:
  def __init __ (stack_t):
    stack_t._items = []

  def push (stack_t, item):
    stack_t._items.append (item)

  def pop (stack_t):
    thử:
      return stack_t._items.pop ()
    ngoại trừ IndexError:
      print ("Ngăn xếp trống, tất cả các mục đã bị xóa")

  def __len __ (stack_t):
    return len (stack_t._items)

  def __repr __ (stack_t):
    trả về f "ngăn xếp ({stack_t._items})"

 

Nội dung mã:

Hãy gọi các hàm lớp và xem kết quả hoạt động.

 stack = Stack ()

# Đẩy các mục lên đầu ngăn xếp
stack.push (3)
stack.push (5)
stack.push (8)
stack.push (99)

 # In ngăn xếp

in (chồng)

# Tìm chiều dài của ngăn xếp
print ("Chiều dài của ngăn xếp là:", len (ngăn xếp))


# Mục bật từ ngăn xếp
print ("xuất hiện mục cuối cùng")
stack.pop ()
in (chồng)

print ("xuất hiện lại mục cuối cùng")
stack.pop ()
in (chồng)

print ("cuối cùng thì ngăn xếp là")

print (stack) 

Output:

Chúng tôi đã thêm 3, 5, 8, 99 vào ngăn xếp. Tiếp theo, chúng tôi in chồng và chiều dài của nó. Sau đó, chúng tôi xuất hai mục và in ngăn xếp mỗi lần.

image-82

Kết thúc

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã tìm hiểu các phương pháp tạo danh sách. Chúng tôi cũng đã xem xét một số ví dụ cùng với cách triển khai thực tế của các ngăn xếp để xem tất cả hoạt động như thế nào.

Bạn học được điều gì yêu thích nhất từ ​​hướng dẫn này? Hãy cho tôi biết trên Twitter !

Bạn có thể đọc các bài đăng khác của tôi tại đây .


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách nối vào một python danh sách

Hướng dẫn nhập và xuất dữ liệu kiểu List(Danh sách) trong Python

alt

 • Tác giả: Gà Python
 • Ngày đăng: 2021-11-30
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2699 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn nhập và xuất dữ liệu kiểu List(Danh sách) trong Python

Kiểu dữ liệu List trong Python

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7054 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Kiểu dữ liệu List trong Python là cấu trúc dữ liệu mà có khả năng lưu giữ các kiểu dữ liệu khác nhau. List trong Python là thay đổi (mutable),

Làm cách nào để nối hai danh sách trong Python?

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8534 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Bạn có thể sử dụng +toán tử để kết hợp chúng: listone = [1,2,3] listtwo =…

Thêm phần tử vào list (append, extend, slice) và kết hợp list trong python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2363 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách thêm phần tử vào list và kết hợp các list với nhau trong python. Bạn sẽ học được cách sử dụng các phương thức như append() hoặc list extend trong python để thêm một hoặc nh

[Python] Phần 8: Danh sách (List) trong Python

 • Tác giả: www.dammio.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9668 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm danh sách Python: Hướng dẫn dứt khoát

 • Tác giả: helpex.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5225 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh sách Python là một chuỗi các giá trị. Nó có thể bao gồm bất kỳ loại, chuỗi, số, phao, nội dung hỗn hợp, bất cứ điều gì. Trong bài đăng này, chúng ta sẽ nói về các hàm danh sách Python…

Python - Danh sách được Liên kết

 • Tác giả: isolution.pro
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7460 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Danh sách liên kết là một chuỗi các phần tử dữ liệu, được kết nối với nhau thông qua các liên kết. Mỗi phần tử dữ liệu chứa một kết nối đến một phần tử dữ liệu khác dưới dạng một con trỏ. Python không có danh sách liên kết trong thư viện tiêu chuẩn của nó. Chúng tôi triển...

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Giải thích nhẹ nhàng về "cái này" trong JavaScript - cái này trong javascript hàm

By ads_php