Gọi hàm trong C ++ – gọi một hàm trong c ++

Hướng dẫn Gọi hàm trong C ++ (Truy cập, Gọi, Thực thi) – Một hàm được gọi hoặc gọi hoặc thực thi bằng cách cung cấp
tên hàm, theo sau là các tham số được gửi trong dấu ngoặc đơn.

Bạn đang xem : gọi một hàm trong c ++

Lệnh gọi hàm trong C ++

Một hàm được gọi (hoặc gọi hoặc thực thi) bằng cách cung cấp tên hàm, theo sau là các tham số được gửi trong dấu ngoặc đơn. Ví dụ,
để gọi một hàm có nguyên mẫu trông giống như sau:

 vùng float (float, float); 

Câu lệnh gọi hàm có thể giống như hình dưới đây:

 area (x, y); 

trong đó x, y phải là các biến float. Cú pháp của lệnh gọi hàm rất giống với cú pháp của khai báo, ngoại trừ kiểu
thông số kỹ thuật bị thiếu. Bất cứ khi nào gặp câu lệnh gọi, điều khiển (điều khiển chương trình) được chuyển đến hàm, các câu lệnh trong phần thân hàm
được thực thi, và sau đó điều khiển trở lại câu lệnh sau lệnh gọi hàm. Chương trình sau sử dụng tạo mẫu hàm,
định nghĩa hàm và gọi hàm:

Ví dụ về gọi hàm trong C ++

Chương trình in khối sau của một số nhất định bằng cách sử dụng một hàm. Chương trình này trình bày cách gọi hàm trong C ++:

 / * C ++ Gọi hoặc gọi một hàm * /

# bao gồm & lt; iostream.h & gt;
# bao gồm & lt; conio.h & gt;

khối lập phương float (float);

void main ()
{
  clrscr ();
  float x, y;
  cout & lt; & lt; "Nhập số có lập phương sẽ được tính: \ n";
  cin & gt; & gt; x;
  y = khối lập phương (x); // gọi hàm
  cout & lt; & lt; "\ nHình khối của" & lt; & lt; x & lt; & lt; "là" & lt; & lt; y & lt; & lt; "\ n";
  getch ();
}

khối float (float a)
{
  float n;
  n = a * a * a;
  trả về n;
} 

Khi chương trình C ++ ở trên được biên dịch và thực thi, nó sẽ tạo ra kết quả sau:

gọi hàm c ++

Đầu tiên, chương trình trên khai báo một khối hàm bằng cách cung cấp nguyên mẫu của nó. Sau đó, sau khi chấp nhận số, nó gọi khối hàm và gán
giá trị trả về của nó cho biến y. Ngay sau khi câu lệnh gọi hàm gặp phải, điều khiển được chuyển đến phần thân hàm và tất cả các câu lệnh của nó
được thực hiện. Với việc thực hiện câu lệnh trả về, điều khiển sẽ trở lại câu lệnh ngay sau câu lệnh gọi hàm.

Khi một hàm, đòi hỏi một số đối số, được gọi, câu lệnh gọi của nó phải cung cấp các giá trị đối số đang được gửi, số lượng và kiểu của
các giá trị đối số phải giống như được xác định trong nguyên mẫu hàm. Ngoài ra, thứ tự của các giá trị đối số phải giống như được xác định trong nguyên mẫu hàm.
Ví dụ: nếu một khối lượng hàm mong đợi hai giá trị: đầu tiên là kiểu float và giá trị thứ hai là kiểu int thì câu lệnh gọi của nó phải trông
như:

 volume (a, b); 

trong đó a phải là giá trị float và b phải là giá trị int.

Một hàm, không mong đợi bất kỳ đối số nào, được gọi bằng cách chỉ định dấu ngoặc đơn trống. Ví dụ: nếu một thông báo hàm không mong đợi bất kỳ
đối số, nó sẽ được gọi là:

 message (); 

Các lệnh gọi hàm trả về giá trị cần phải có một vị trí trong hàm main () để giá trị trả về nằm, được in hoặc được thao tác. Hãy nghĩ về chức năng
khi đưa tay ra để chuyển một giá trị trở lại hàm main (). Do đó, main () phải duỗi tay ra (có thể là một vị trí thay đổi) cho giá trị này
để cư trú. Hãy lấy một ví dụ khác, minh họa việc gọi hàm trong C ++

 / * C ++ Gọi hoặc gọi một hàm * /

# bao gồm & lt; iostream.h & gt;
# bao gồm & lt; conio.h & gt;
# bao gồm & lt; stdlib.h & gt;

void msg1 (void);
int fun1 (int);
int fun2 (int);
void msg2 (void);

void main ()
{
  clrscr ();
  msg1 (); // gọi hàm
  char ch;
  cout & lt; & lt; "\ nNhấn y để tiếp tục ...";
  cin & gt; & gt; ch;
  if (ch == 'y' || ch == 'Y')
  {
   int num;
   cout & lt; & lt; "\ nNhập một số:";
   cin & gt; & gt; num;
   cout & lt; & lt; "\ nDung số là:" & lt; & lt; fun1 (num); // gọi hàm
   cout & lt; & lt; "\ nHình khối của số là:" & lt; & lt; fun2 (num); // gọi hàm
   msg2 (); // gọi hàm
  }
  khác
  {
   cout & lt; & lt; "\ nexiting ... Nhấn phím ...";
   getch ();
   thoát ra (1);
  }
  getch ();
}

void msg1 (void)
{
  cout & lt; & lt; "Chào mừng bạn đến với Codecracker.com \ n";
  cout & lt; & lt; "Đây là Hướng dẫn Gọi Hàm trong C ++ \ n";
}

int fun1 (int x)
{
  int tạm thời;
  temp = x * x;
  trở lại nhiệt độ;
}

int fun2 (int x)
{
  int tạm thời;
  temp = x * x * x;
  trở lại nhiệt độ;
}

void msg2 (void)
{
  cout & lt; & lt; "\ n \ nCảm ơn bạn .. !! \ n";
} 

Đây là hai lần chạy mẫu của chương trình C ++ ở trên:

Xem Thêm  Google Maps - Các loại - các loại bản đồ google khác nhau là gì

c ++ gọi hàm

Phương thức gọi hàm trong C ++

Một hàm có thể được gọi theo hai cách:

 • gọi theo giá trị
 • gọi bằng tham chiếu

C ++ Gọi theo giá trị

Phương thức gọi theo giá trị sao chép giá trị của các tham số thực vào các tham số chính thức, nghĩa là
hàm tạo bản sao của riêng các giá trị đối số và sau đó sử dụng chúng.

Mẹo – Trong lệnh gọi theo phương pháp giá trị, các thay đổi không được phản ánh trở lại giá trị ban đầu.

Lợi ích chính của phương pháp gọi theo giá trị là bạn không thể thay đổi các biến được sử dụng để gọi hàm vì bất kỳ thay đổi nào xảy ra
hàm bên trong nằm trên bản sao của giá trị đối số của hàm. Bản sao gốc của giá trị đối số vẫn còn nguyên vẹn.

Ví dụ về cuộc gọi theo giá trị trong C ++

Chương trình sau minh họa lời gọi theo phương thức giá trị của hàm gọi.
Các tham số xuất hiện trong một câu lệnh gọi hàm là các tham số thực tế.
Các tham số xuất hiện trong định nghĩa hàm là các tham số chính thức.

 / * C ++ Gọi hàm - Gọi C ++ theo giá trị * /

# bao gồm & lt; iostream.h & gt;
# bao gồm & lt; conio.h & gt;
int thay đổi (int);
void main ()
{
  clrscr ();
  int orig;
  cout & lt; & lt; "Nhập một số:";
  cin & gt; & gt; orig;
  cout & lt; & lt; "\ nGiá trị ban đầu là:" & lt; & lt; orig & lt; & lt; "\ n";
  cout & lt; & lt; "\ n Giá trị trả về của hàm change () là:" & lt; & lt; change (orig) & lt; & lt; "\ n";
  cout & lt; & lt; "\ n Giá trị sau khi hàm thay đổi () kết thúc:" & lt; & lt; orig & lt; & lt; "\ n";
  getch ();
}
int change (int a)
{
  a = 20; // giá trị của a bị thay đổi.
  trả lại a; // giá trị đã thay đổi được trả về.
} 

Khi chương trình C ++ ở trên được biên dịch và thực thi, nó sẽ tạo ra kết quả sau:

Xem Thêm  Giá trị P trong hồi quy - giá trị p cho hồi quy tuyến tính

gọi theo giá trị c ++

Trong chương trình trên, giá trị của đối số thay đổi (), tức là, 5 (ở đây, do người dùng nhập vào) được sao chép vào tham số a để a được
giá trị 5. Khi câu lệnh a = 20 diễn ra, giá trị của a được thay đổi nhưng không phải là giá trị của orig. Tên gốc vẫn có giá trị 5.

Lưu ý – Trong khi gọi theo giá trị, bất kỳ thay đổi nào trong tham số chính thức sẽ không được phản ánh trở lại tham số thực.

Hãy nhớ rằng nó là bản sao của giá trị của đối số được chuyển vào hàm. Những gì xảy ra bên trong hàm không ảnh hưởng đến biến được sử dụng trong
lệnh gọi hàm.

Gọi C ++ theo tham chiếu

Trong phương thức gọi theo giá trị, hàm được gọi tạo ra một tập hợp các biến mới và sao chép giá trị của các đối số vào chúng. Chức năng không có quyền truy cập
đối với các biến ban đầu (tham số thực tế) và chỉ có thể hoạt động trên các bản sao của các giá trị mà nó đã tạo. Truyền đối số theo giá trị rất hữu ích khi các giá trị ban đầu
không được sửa đổi. Trên thực tế, gọi theo phương pháp giá trị cung cấp bảo hiểm mà hàm không thể làm tổn hại đến giá trị ban đầu.

Cuộc gọi theo phương thức tham chiếu sử dụng một cơ chế khác. Thay cho việc chuyển một giá trị cho hàm đang được gọi, một tham chiếu đến giá trị ban đầu
biến được thông qua. Hãy nhớ rằng một tham chiếu là một bí danh (tức là một tên khác) cho một biến được xác định trước. Nghĩa là, có thể truy cập cùng một giá trị biến
bằng bất kỳ tên nào trong hai tên: tên biến ban đầu và tên tham chiếu.

Mẹo – Trong cuộc gọi bằng phương pháp tham chiếu, các thay đổi được phản ánh trở lại giá trị ban đầu.

Lệnh gọi theo phương thức tham chiếu hữu ích trong các trường hợp mà giá trị của các giá trị ban đầu được thay đổi bằng cách sử dụng một hàm.

Ví dụ về cuộc gọi tham chiếu trong C ++

Chương trình sau hoán đổi hai giá trị bằng lệnh gọi theo phương thức tham chiếu:

 / * Gọi hàm C ++ - Gọi C ++ theo tham chiếu * /

# bao gồm & lt; iostream.h & gt;
# bao gồm & lt; conio.h & gt;
void swap (int & amp ;, int & amp;);
void main ()
{
  clrscr ();
  int a, b;
  cout & lt; & lt; "Nhập hai số bất kỳ:";
  cin & gt; & gt; a & gt; & gt; b;
  cout & lt; & lt; "\ nCác giá trị ban đầu là: \ n";
  cout & lt; & lt; "a =" & lt; & lt; a & lt; & lt; "\ tb =" & lt; & lt; b & lt; & lt; "\ n";
  hoán đổi (a, b);
  cout & lt; & lt; "\ nCác giá trị sau swap () là: \ n";
  cout & lt; & lt; "a =" & lt; & lt; a & lt; & lt; "\ tb =" & lt; & lt; b & lt; & lt; "\ n";
  getch ();
}
void swap (int & amp; x, int & amp; y)
{
  int tạm thời;
  tạm = x;
  x = y;
  y = tạm thời;
  cout & lt; & lt; "\ nCác giá trị được hoán đổi là: \ n";
  cout & lt; & lt; "a =" & lt; & lt; x & lt; & lt; "\ tb =" & lt; & lt; y & lt; & lt; "\ n";
} 

Khi chương trình C ++ ở trên được biên dịch và thực thi, nó sẽ tạo ra kết quả sau:

Xem Thêm  Python: Trộn một danh sách (Ngẫu nhiên hóa các phần tử danh sách Python) • dữ liệu - xáo trộn một con trăn danh sách

gọi bằng tham chiếu c ++

Trong chương trình trên, hàm swap () tạo tham chiếu x cho số nguyên đến đầu tiên và tham chiếu y cho số nguyên đến thứ hai
số nguyên. Các giá trị ban đầu sẽ được làm việc với nhưng bằng cách sử dụng tên x và y.

Kiểm tra trực tuyến C ++


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề gọi một hàm trong c ++

#6 [C++]. Hàm Trong Ngôn Ngữ Lập Trình C++ | Nạp Chồng Hàm | Tham Chiếu và Tham Trị

alt

 • Tác giả: 28tech
 • Ngày đăng: 2021-08-17
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8551 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sau khi học xong về hàm, các bạn có thể sử dụng hàm để làm các bài tập về lý thuyết số cơ bản.
  Bài tập luyện tập hàm và lý thuyết số cơ bản :
  https://drive.google.com/file/d/1HFtsrQE5yxVlt6JItUrLWE_yrNDyBJTS/view?usp=sharing

  Hướng dẫn giải bài tập phần hàm và lý thuyết số : https://www.youtube.com/watch?v=oIUueKdmRo8&list=PLux-_phi0Rz2ageRhWahGK9v1dmLJUvIU&ab_channel=andrew2804
  _____________________________________________

  Các series lập trình :
  Lập trình C++ : https://www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz0Hq9fDP4TlOulBl8APKp79
  Lập trình C : https://www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz2TB5D16sJzy3MgOht3IlND
  Lý thuyết đồ thị : https://www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz3Kx5SPqIRyGR1gDVb5DY1x
  Java Collections and Trick : https://www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz2utNBmQu_Pff-oMa8jzyy5
  Trò chuyện với 28tech : https://www.youtube.com/playlist?list=PLux-_phi0Rz3e3EoT4UNpC2JQk0aw9K_s
  _____________________________________________

  Liên hệ :
  ►Đăng ký học với mình tại : https://28tech.com.vn
  ►Facebook chia sẻ kiến thức lập trình và thuật toán: https://www.facebook.com/28TechAndEdu
  ►Facebook cá nhân : https://www.facebook.com/andrew28042711/
  ►Group : www.facebook.com/groups/28techgroup/
  ►Zalo / Phone : 0965303260
  ►Gmail: andrew168545824@gmail.com

  © 2022 28tech
  C++ 28tech LapTrinh ThuatToan

Cách viết hàm và cách gọi hàm trong C++ (function)

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8786 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách viết hàm trong C++, qua bài học bạn sẽ hiểu khái niệm hàm là gì cũng như cách gọi hàm trong C++ , xem các ví dụ về tạo hàm C++ chi tiết tại đây

Khai báo và gọi hàm trong C

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4670 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách khai báo và gọi hàm trong C. Bạn sẽ học được cách khai báo hàm trong C, cũng như cách gọi hàm trong C đã được khai báo sau bài học này.

Hàm trong C/C++

 • Tác giả: hoclaptrinh.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9986 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một hàm là một nhóm các lệnh đi cùng nhau để thực hiện một nhiệm vụ. Mỗi chương trình C/C++ có ít nhất một hàm là hàm main()

Lập trình C: Lời gọi hàm (Call Function)

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7533 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Các hàm thường giao tiếp hay gọi đến nhau bằng lời gọi hàm (call function). Việc giao tiếp hay gọi đến nhau của các hàm thông qua cách truyền tham số.

Tạo hàm (function) trong C

 • Tác giả: mylop.edu.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3097 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về function trong ngôn ngữ C, giúp bạn hiểu rõ function là gì và tại sao nên sử dụng nó khi lập trình.

Hàm trong C/C++

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1999 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm trong C/C++ – Học C/C++ cơ bản và nâng cao cho người mới học từ Ngôn ngữ C/C++ hướng đối tượng, Cú pháp cơ bản, Biến, Hàm, Kiểu dữ liệu, Tính kế thừa, Nạp chồng, Tính đa hình, Tính bao đóng, Xử lý ngoại lệ, Template, Overriding, Toán tử, Vòng lặp, Điều khiển luồng, Interface, Thư viện STL, Iterator, Con trỏ, Mảng, Exception Handling, Overloading, Namespace, Thư viện chuẩn C/C++ và Signal Handling

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình