Hàm IF AND, IF OR, LEFT, DATE lồng nhau trong Excel

Để nghiên cứu dữ liệu một cách mạnh khỏe, bạn có thể phải nhận xét nhiều điều kiện cùng một lúc, có nghĩa là bạn phải xây dựng các phép thử logic cầu kỳ hơn bằng cách dùng nhiều hàm IF trong một cách thức. Các chẳng hạn về Hàm IF AND, IF OR, LEFT, RIGHT, MID dưới đây sẽ cho bạn thấy làm sao mà thực hiện đúng.

1. CÁCH DÙNG HÀM IF VỚI HÀM AND VÀ HÀM OR TRONG EXCEL

1,1 HÀM IF

Hàm IF là một trong những hàm logic giúp người dùng kiểm soát một điều kiện khẳng định & trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện là FALSE.

Cú pháp: 

=IF( 

logical_test,

value_if_true,

value_if_false

)

Trong số đó:

 • Logical check

  : Là giá trị kiểm soát(điều kiện).

 • Value_if_true

  : Là giá trị trả về nếu đúng.

 • Value_if_false

  : Là giá trị trả về nếu sai.

1,2 HÀM AND

Hàm AND ít được dùng độc lập mà thường được dùng để mở rộng tính hữu ích của các hàm thực hiện các kiểm nghiệm logic như hàm IF ví dụ.

Hàm AND trong excel là hàm sẽ trả về kết quả là TRUE nếu toàn bộ các đối số của hàm định trị là TRUE & trả về kết quả là FALSE nếu có tối thiểu một đối số của hàm định trị là FALSE.

Cú pháp: 

= 

AND(logical1,

[logical2],

…)

Note: Tùy thuộc vào setup của từng laptop mà bạn dùng dấu phân cách là dấu phẩy (,) hoặc chấm phẩy (;) nhé.

Trong số đó: logical1 & logical2 là các mệnh đề logic. Hàm này cho phép sử dụng nhiều hơn 1 mệnh đề logic.

 • logical1

  : Là điều kiện đầu tiên bạn mong muốn kiểm nghiệm. Đây là đối số bắt buộc.

 • logical2

  : Là những điều kiện khác mà bạn mong muốn kiểm nghiệm. Đây là đối số tùy chọn. Tối đa bạn có thể thêm là 255 đối số.

Các cảnh báo khi dùng hàm AND

 • Các đối số (điều kiện) phải chỉ định về các giá trị logic hay các mảng hoặc tham chiếu có chứa giá trị logic.
 • Nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc ô trống thì những đối số đó sẽ được bỏ qua.
 • Nếu dải ô được chỉ định không chứa giá trị logic thì hàm AND trả về lỗi #VALUE!.

1,3 HÀM OR

Hàm OR cũng tương tự với hàm AND khi nó có trách nhiệm kiểm soát điều kiện của các giá trị nhưng khác ở chỗ chỉ cần một trong hai hoặc nhiều điều kiện là đúng thì giá trị đương nhiên là True. Còn toàn bộ sai thì đương nhiên là False rồi.

Cú pháp: 

= OR (

logical1

, [

logical2

], …)

Trong số đó của hàm OR rất giống với AND:

 • logical1

  : bắt buộc. Là một giá trị logic.

 • logical2

  : tùy chọn. Là một giá trị logic. Có thể lên tới 255 điều kiện khác nhau.

Chức Năng: Trả về TRUE nếu bất kỳ đối số nào là TRUE, trả về FALSE nếu toàn bộ các đối số là FALSE.

2. CÁCH SỬ DỤNG HÀM IF KẾT HỢP NHIỀU ĐIỀU KIỆN:

Nói tóm lại, có thể có 2 loại điều kiện căn bản – với hàm logic AND & OR. Do vậy, hàm IF của các bạn nên nhúng một hàm AND & OR để làm phép thử logic tương ứng.

 • Hàm AND: Nếu điều kiện kiểm soát chứa hàm AND, Excel sẽ trả về TRUE (Đúng) nếu toàn bộ các điều kiện được thỏa mãn; còn nếu như không sẽ trả về FALSE (Sai).
 • Hàm OR: Trong trường hợp sử dụng hàm OR trong kiểm soát, Excel sẽ trả về TRUE nếu bất kỳ điều kiện nào được thỏa mãn; nếu khác sẽ trả về FALSE (Sai).

Tham khảo thêm: Hàm IF & cách dùng hàm IF trong Excel

Để minh họa rõ hơn, tất cả chúng ta hãy suy xét một vài chẳng hạn của hàm IF với nhiều điều kiện.

Giả sử, bạn có một bảng với kết quả của hai điểm thi:

Hình :Chẳng hạn Hàm IF AND & OR trong Excel

VÍ DỤ 1: SỬ DỤNG HÀM IF & AND TRONG EXCEL

Chẳng hạn: Hãy đặt ra kết quả từ bảng mục lục học viên gồm Họ & Tên, Điểm 1 phải to hơn hoặc bằng 60 & Điểm 2 phải to hơn hoặc bằng 90. Chỉ khi thỏa mãn cả hai điều kiện trên, học viên mới vượt mặt kỳ thi.

Cách dễ nhất để tạo một cách thức phù hợp là viết ra điều kiện trước, sau đó phối hợp nó vào đối số kiểm soát hàm IF của các bạn:

 • Điều kiện: AND(C5vàgt;=60; D5vàgt;=90)

Phương thức IF/AND:

=IF((AND(

C5

>=60;

D5

>=90)));”

Đậu

”;”

Trượt

”)

Trong số đó:

 • AND(

  C5

  >=60;

  D5

  >=90): biểu thức so sánh với các yếu tố:

 • Đậu

  ”: Giá trị trả về của hàm là True

 • Trượt

  ”: Giá trị trả về của hàm là False

Sau thời điểm nhập cách thức cho ô E5, nhấn Enter được kết quả trả về như hình phía bên dưới:

Hình :Hàm IF AND trong Excel

Ta kéo xuống sao chép cách thức cho những học viên còn sót lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả tương ứng như hình sau:

Hình :Sử dụng Hàm IF AND trong Excel 

VÍ DỤ 2: SỬ DỤNG HÀM IF VỚI OR TRONG EXCEL

Chẳng hạn: Vẫn là chẳng hạn về bảng học viên gồm Họ & Tên, Điểm 1 phải to hơn hoặc bằng 60 & Điểm 2 phải to hơn hoặc bằng 90. Hãy đặt ra kết quả nếu tối thiểu một trong các điều kiện được chỉ định được thỏa mãn cả hai điều kiện trên, học viên mới vượt mặt kỳ thi.

Cách dễ nhất để tạo một cách thức phù hợp là viết ra điều kiện trước, sau đó phối hợp nó vào đối số kiểm soát hàm IF của các bạn:

 • Điều kiện: OR(C5vàgt;=60; D5vàgt;=90)

Phương thức IF/OR:

=IF((OR(

C5

>=60;

D5

>=90)));”

Đậu

”;”

Trượt

”)

Trong số đó:

 • OR(

  C5

  >=60;

  D5

  >=90): biểu thức so sánh với các yếu tố:

 • Đậu

  ”: Giá trị trả về của hàm là True

 • Trượt

  ”: Giá trị trả về của hàm là False

Sau thời điểm nhập cách thức cho ô E5, nhấn Enter được kết quả trả về như hình phía bên dưới:

Hình :Hàm IF OR trong Excel 

Ta kéo xuống sao chép cách thức cho những học viên còn sót lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả tương ứng như hình sau:

Hình : Sử dụng Hàm IF OR trong Excel 

VÍ DỤ 3: SỬ DỤNG IF VỚI CÁC HÀM AND & OR

Trong trường hợp bạn phải nhận xét dữ liệu của mình dựa theo nhiều điều kiện, sẽ phải sử dụng cả hai hàm AND & OR cùng một lúc.

Trong bảng trên, giả sử bạn có các tiêu chuẩn sau để nhận xét điều kiện đạt của học viên:

 • Điều kiện 1: Điểm 1 > = 60 & cột Cvàgt; = 80
 • Điều kiện 2: Điểm 2 > = 50 & cột Cvàgt; = 70

Nếu một trong các điều kiện trên được thỏa mãn thì bạn đó được xem như là đã vượt mặt, còn nếu như không thì trượt.

Phương thức có lẽ cầu kỳ, nhưng thực ra cũng rất dễ lắm. Bạn chỉ cần biểu thị hai điều kiện là các câu lệnh AND & đặt chúng trong hàm OR vì không yêu cầu cả hai điều kiện được thỏa mãn, chỉ cần một trong hai điều kiện thỏa mãn là đủ:

=IF((OR(AND(

C5

>=60;

D5

>=80),AND(

C5

>=50;

D5

>=70));”

Đậu

”;”

Trượt

”)

Cuối cùng, sử dụng hàm OR ở trên làm điều kiện kiểm soát logic trong hàm IF & phân phối các đối số TRUE (Đúng) & FALSE (Sai).

Trong số đó:

 • OR(AND(

  C5

  >=60;

  D5

  >=80),AND(

  C5

  >=50;

  D5

  >=70)): biểu thức so sánh với các yếu tố:

 • Đậu

  ”: Giá trị trả về của hàm là True

 • Trượt

  ”: Giá trị trả về của hàm là False

Kết quả là bạn sẽ thu được cách thức IF sau với nhiều điều kiện AND/OR:

Hình :Hàm IF AND & OR trong Excel 

Ta kéo xuống sao chép cách thức từ ô F5 cho những học viên còn sót lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả tương ứng như hình sau:

Hình :Hàm IF phối hợp AND & OR trong Excel 

VÍ DỤ 4: VỀ CÔNG THỨC HÀM IF CHO NGÀY, THÁNG:

Không giống như các hàm khác trong Excel, hàm IF chẳng thể phân biệt được ngày tháng & diễn đạt nó ra như một chuỗi ký tự được, điều này giải thích vì sao bạn chẳng thể diễn đạt một biểu thức logic dễ dàng như >”11/19/2014″ hay >11/19/2014.  Không có cách thức nào là đúng cả!

Để hàm IF có thể nhận dạng được ngày tháng trong một biểu thức logic, bạn phải đặt nó trong hàm DATEVALUE như vậy này: DATEVALUE(“11/15/2020”). Phương thức hoàn chỉnh có dạng như sau:

=IF(

D4

<DATEVALUE("

11/15/2020

"),"

completed

","

Coming soon

")

Như minh họa của hình bên dưới, cách thức hàm IF này đáng giá ngày tháng trong cột ? & trả về giá trị “Completed” nếu như trò chơi này diễn tra trước ngày 15 tháng 11, còn trái lại thì cách thức sẽ trả về giá trị “Coming soon”.

Hình :Sử dụng Hàm IF & Date trong Excel 

ɓ) CÔNG THỨC HÀM IF MỞ RỘNG CHO NGÀY THÁNG TRONG QUÁ KHỨ VÀ TƯƠNG LAI

Giả sử như bạn chỉ mong muốn đánh dấu trong khoảng hơn 30 ngày tính từ thời điểm hiện giờ thì bạn có thể trình diễn biểu thức logic như sau C5-TODAY()>30. Phương thức hoàn chỉnh có dạng:

=IF(

C5

-TODAY

()

>30, “

Future date

”, “”)

Để nêu ra những ngày đã diễn ra cách đây hơn 30 ngày, bạn có thể dùng cách thức sau:

=IF(TODAY

()

-

C5

>30, “

Past date

”, “”)

Hình : Hàm IF phối hợp Today() trong Excel 

Nếu bạn mong muốn có cả hai triệu chứng trong cùng một cột bạn sẽ cần sử dụng đến hàm IF được lồng ghép như sau:

=IF(

C5

-TODAY

()

>30,"

Future date

","Past Date")

Hình : Hàm IF phối hợp Today() trong Excel 

KẾT LUẬN

Trên đây là các Chẳng hạn trong việc sử dụng Hàm IF nhiều điều kiện phối hợp hàm AND, OR, DATE, TODAY … Các bạn hãy ghi nhớ để sử dụng thích hợp trong từng cục diện. Nếu có bất kỳ khúc mắc gì có thể bình luận ngay dưới nội dung này để http://phptravels.vn/ có thể khắc phục mọi khúc mắc của các bạn một cách sớm nhất. Chúc các bạn thành công.

GÓC HỌC TẬP

 • Suport đáp án: gia nhập fanpage

  https://www.facebook.com/HocExcelCoBa…

  & nhóm luận bàn:

  https://www.facebook.com/groups/excel…

 • Toàn thể những tri thức này các bạn đều có thể học được trong khóa học: hocexcelcoban 
 • Xem toàn thể bài giảng Học Excel tại đây:

  https://goo.gl/IqvnjK

THAM KHẢO THÊM

VIDEO HƯỚNG DẪN CƠ BẢN HÀM IF AND OR MONTH DATE:

4

4

votes

Article Rating

Xem Thêm  Điều kiện IS NOT NULL trong SQL Server - không phải là máy chủ sql null

Viết một bình luận