Hàm IF nhiều điều kiện, cách dùng và ví dụ hàm IF nhiều điều kiện.

Hàm IF nhiều điều kiện là hàm giúp kiểm soát đối chiếu với nhiều nhiều điều kiện và trả về kết quả tương ứng. Bằng cách phối hợp nhiều hàm IF lồng nhau, hoặc phối hợp hàm IF với hàm AND, OR làm cho hàm IF thông thường có thể kiểm soát đối chiếu với nhiều điều kiện.

Trong nội dung này, Học Excel Cơ Bản sẽ giúp bạn tìm tòi về cú pháp và cách phối hợp hàm IF với những hàm khác như hàm AND, OR,… để kiểm soát nhiều điều kiện.

1.Tính năng của hàm IF nhiều điều kiện

Hàm IF là một trong những hàm logic giúp người dùng kiểm soát một điều kiện khẳng định và trả về giá trị mà bạn chỉ định nếu điều kiện là TRUE hoặc trả về một giá trị khác nếu điều kiện là FALSE.

Hàm IF nhiều điều kiện giúp ta tính toán, kiểm soát và đối chiếu nhiều điều kiện khác nhau và trả về kết quả tương ứng.

2.Cú pháp của hàm IF trong Excel.

IF (Logical_test, [value_if_true], [value_if_false])

 Trong số đó:

 • Logical_test

  (bắt buộc): Là một giá trị hay biểu thức logic trả về giá trị TRUE(đúng) hoặc FALSE (sai). Bắt buộc cần phải có. So với tham số này, bạn có thể chỉ rõ này là ký tự, ngày tháng, con số hay bất kì biểu thức so sánh nào.

 • Value_if_true

  (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị TRUE hay nói cách khác là điều kiện đáp ứng.

 • Value_if_false

  (không bắt buộc): Là giá trị mà hàm sẽ trả về nếu biểu thức logic cho giá trị FALSE hay nói cách khác là điều kiện không đáp ứng.

Trong một số trường hợp bài toán chứa nhiều điều kiện bạn cần sử dụng thêm hàm AND, OR để phối hợp nhiều điều kiện.

 • Bài toán có nhiều điều kiện, các điều kiện xảy ra cùng lúc bạn cần sử dụng thêm hàm AND trong biểu thức điều kiện. Cú pháp hàm AND là: AND(logical1, logical2,…)
 • Bài toán có nhiều điều kiện, giá trị trả về chỉ cần đáp ứng 1 trong các điều kiện bạn sử dụng thêm hàm OR trong biểu thức điều kiện. Cú pháp hàm OR: OR(logical1, logical2,..). Trong số đó logical là các biểu thức điều kiện.

3.Chỉ dẫn sử dụng hàm IF nhiều điều kiện.

3.1.  Sử dụng hàm IF chỉ chứa 1 điều kiện cần xét.

Ví dụ: Đặt ra kết quả thi tuyển vào lớp 10 dựa trên kết quả thi 3 môn, nếu tổng điểm to hơn hoặc bằng 24 thì học viên thi đỗ, trái lại thí sinh thi trượt.

Hình 1: Hàm IF nhiều điều kiện.

Vậy trong trường hợp này tất cả chúng ta sẽ sử dụng hàm IF với điều kiện căn bản đặc biệt là nếu như không đúng thì sai. Ở giai đoạn này tất cả chúng ta sẽ gán cho hàm IF điều kiện là nếu tổng điểm to hơn hoặc bằng 24 thì “Đỗ” còn tổng điểm bé hơn 24 thì “Trượt”.

Để xếp loại cho học viên trước hết, tại ô I4, ta nhập bí quyết: =IF(H4vàgt;=24,“Đỗ”,“Trượt”)

Trong số đó:

 • H4vàgt;=24

  : Là biếu thức so sánh tổng điểm có to hơn hoặc bằng 24 hay không?

 • “Đỗ”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

 • “Trượt”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khoảng thời gian nhập bí quyết cho ô I4, ta kéo xuống sao chép bí quyết cho những học viên sót lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hàm IF nhiều điều kiện

Hình 2: Hàm IF nhiều điều kiện.

3.2. Hàm IF nhiều điều kiện phối hợp hàm AND.

Thông thường với những yêu cầu thực tiễn bạn cần đáp ứng nhiều điều kiện song song. Chính vì như thế bạn cần phối hợp hàm AND để bảo đảm các yếu tố điều kiện đều được bảo đảm.

Cú pháp của hàm AND: AND(logical1, logical2,…)

Trong số đó logical1 và logical2 là 2 mệnh đề logic.

Kết quả trả về của hàm AND:

 • TRUE: Khi toàn bộ các mệnh đề logic đều đúng.
 • FALSE: Khi có một mệnh đề logic bất cứ trong hàm bị sai.

Tất cả chúng ta thường đặt hàm AND trong biểu thức logic của hàm IF để xét điều kiện cho hàm IF.

Ví dụ: Đặt ra kết quả thi tuyển vào lớp 10 dựa trên kết quả thi 3 môn, điều kiện xét tuyển là nếu học viên đỗ phải đạt tổng điểm 3 môn to hơn hoặc bằng 18 điểm và không có môn nào đạt điểm 0.

Hàm IF nhiều điều kiện

Hình 3: Hàm IF nhiều điều kiện.

Vậy trong trường hợp này tất cả chúng ta sẽ sử dụng hàm IF phối hợp hàm AND với điều kiện là tổng điểm >=18 và không có môn nào bị điểm 0.

Để xếp loại cho học viên trước hết, tại ô I4, ta nhập bí quyết: =IF(AND(H4vàgt;=18,E4vàlt;>0,F4vàlt;>0,G4vàlt;>0),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong số đó:

 • AND(H4vàgt;=18,E4vàlt;>0,F4vàlt;>0,G4vàlt;>0)

  : Là biếu thức so sánh với các yếu tố:

  • H4vàgt;=18: So sánh tổng điểm có to hơn 18 hay không?
  • E4vàlt;>0: Kiểm soát điểm toán có khác 0 hay không?
  • F4vàlt;>0: Kiểm soát điểm văn có khác 0 hay không?
  • G4vàlt;>0: Kiểm soát điểm anh có khác 0 hay không?
 • “Đỗ”

  : Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

 • “Trượt”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khoảng thời gian nhập bí quyết cho ô I4, ta kéo xuống sao chép bí quyết cho những học viên sót lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hàm IF nhiều điều kiện

Hình 4: Hàm IF nhiều điều kiện.

Note: Hàm AND chỉ chả về kết quả TRUE khi toàn bộ các biểu thực logic bên trong đều được đáp ứng.

3.3. Hàm IF nhiều điều kiện phối hợp hàm OR.

Cú pháp của hàm OR trong Excel: OR(logical1, logical2,…)

Trong số đó logical1 và logical2 là 2 mệnh đề logic.

Kết quả trả về của hàm OR:.

 • TRUE: Khi có một mệnh đề logic bất cứ trong hàm OR là đúng.
 • FALSE: Khi toàn bộ các mệnh đề bên trong hàm OR đều sai.

Bạn sử dụng phối hợp các hàm IF và hàm OR theo cách cũng giống như với hàm AND ở trên.

Ví dụ: Có bảng mục lục học viên có Họ và Tên, điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2. Giải quyết cột kết quả với điều kiện là: Nếu điểm thi lần 1 >= 20 hoặc điểm thi lần 2 >=30 thì kết quả là “Đỗ”, trái lại nếu điểm thi lần 1 <20 và điểm thi lần 2 <30 thì kết quả là “Trượt”.

Kiểm tra nhiều điề kiện trong Excek

Hình 5: Hàm IF nhiều điều kiện.

Vậy trong trường hợp này tất cả chúng ta sẽ sử dụng hàm IF phối hợp hàm OR với điều kiện là điểm thi lần 1 >= 20 hoặc điểm thi lần 2 >=30 thì kết quả là “Đỗ”, trái lại nếu điểm thi lần 1 <20 và điểm thi lần 2 <30 thì keert quả là “Trượt”

Để xếp loại cho học viên trước hết, tại ô E4, ta nhập bí quyết: =IF(OR(C4vàgt;=20,D4vàgt;=30),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong số đó:

 • OR(C4vàgt;=20,D4vàgt;=30)

  : Là biếu thức so sánh với các yếu tố:

  • C4vàgt;=20: Kiểm soát điểm thi lần 1 có >=20 hay khống?
  • D4vàgt;=30: Kiểm soát điểm thi lần 2 có >=30 hay khống?
 • “Đỗ”

  : Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

 • “Trượt”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khoảng thời gian nhập bí quyết cho ô E4, ta kéo xuống sao chép bí quyết cho những học viên sót lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Hàm IF nhiều điều kiện

Hình 6: Hàm IF nhiều điều kiện.

3.4. Hàm IF nhiều điều kiện phối hợp hàm AND và hàm OR.

Trong trường hợp bạn phải nhận xét dữ liệu của mình dựa vào nhiều điều kiện, tất cả chúng ta sẽ phải sử dụng cả hai hàm AND và OR cùng một lúc.

Ở những ví dụ trên tất cả chúng ta đã nắm được cách sử dụng hàm IF kết phù hợp với hàm AND và hàm IF kết phù hợp với hàm OR. Nên ở phần này tất cả chúng ta chỉ cần phối hợp 2 hàm đó lại để đặt điều kiện cho biểu thức logic sao cho khoa học phù phù hợp với yếu cầu thực tiễn của bài toán.

Ví dụ: Bảng mục lục học viên có Họ và Tên, điểm thi lần 1 và điểm thi lần 2. Giải quyết cột kết quả với điều kiện là: Nếu điểm thi lần 1 >= 20 và điểm thi lần 2 >=25 hoặc điểm thi lần 1 >= 15 và điểm thi lần 2 >=25 thì kết quả là “Đỗ”, trái lại thì kết quả là “Trượt”.

Kiểm tra điều kiện trong Excel

Hình 7: Hàm IF nhiều điều kiện.

Với điều kiện trên, ta có thể nghiên cứu thành 2 điều kiện nhỏ:

 • Điều kiện 1: Điểm lần 1vàgt; = 20 và Điểm lần 2vàgt; = 25
 • Điều kiện 2: Điểm lần 1vàgt; = 15 và Điểm lần 2vàgt; = 20

Điều kiện 1 và điều kiện 2 ta viết bằng hàm AND, cuối cùng sử dụng hàm OR phối hợp 2 kiều kiện trên làm điều kiện kiểm soát logic trong hàm IF và phân phối các đối số TRUE (Đúng) và FALSE (Sai). Kết quả là bạn sẽ thu được bí quyết IF sau với nhiều điều kiện AND/OR:

Để xếp loại cho học viên trước hết, tại ô E4, ta nhập bí quyết: =IF(OR(AND(C4vàgt;=20,D4vàgt;=25),AND(C4vàgt;=15,D4vàgt;=20)),“Đỗ”,“Trượt”)

Trong số đó:

 • OR(AND(C4vàgt;=20,D4vàgt;=25),AND(C4vàgt;=15,D4vàgt;=20))

  : Là biếu thức so sánh với các yếu tố:

  • AND(C4vàgt;=20,D4vàgt;=25): Tương ứng với điều kiện 1.
  • AND(C4vàgt;=15,D4vàgt;=20): Tương ứng với điều kiện 2.
 • “Đỗ”

  : Giá trị trả về của hàm nếu biếu thức so sánh trả về là đúng.

 • “Trượt”

  : Giá trị trả về của hàm IF nếu biểu thức so sánh trả về là sai.

Sau khoảng thời gian nhập bí quyết cho ô E4, ta kéo xuống sao chép bí quyết cho những học viên sót lại. Hoàn tất ta sẽ được kết quả như hình sau:

Kiểm tra điều kiện trong Excel

Hình 8: Hàm IF nhiều điều kiện.

4. Note khi sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel.

4.1. Hàm IF không phân biệt chữ hoa và chữ thường.

Không khác gì như phần đông những hàm khác, hàm IF được mặc định không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Điều này có nghĩa rằng các biểu thức logic có chứa ký tự chẳng thể phân biệt được kiểu chữ hoa hay thường trong bí quyết hàm IF.

Ví dụ khi so sánh một ô nào đó với “Hà Nội” thì hàm IF sẽ hiểu Hà Nội, hà nội, HÀ NỘI, … là như nhau.

Kết luận.

Như thế với nội dung này, Hocexcelcoban.com đã chia sẻ cho các bạn cách dùng hàm IF nhiều điều kiện kết phù hợp với hàm AND và hàm OR trong Excel. Nếu có bất kỳ khúc mắc gì có thể phản hồi ngay dưới nội dung này để http://phptravels.vn/ có thể khắc phục mọi khúc mắc của các bạn một cách sớm nhất. Chúc các bạn thành công.

Video chỉ dẫn.

Đề xuất học hành mở rộng.

Trọn bộ khoá học Excel căn bản Free: Học Excel căn bản

Các nội dung liên quan:

3.5

4

votes

Article Rating

Xem Thêm  Tìm hiểu cách thêm cột trong SQL với ví dụ - sql thêm cột vào bảng

Viết một bình luận