Hướng dẫn này chỉ cho bạn cách sử dụng hàm MySQL CAST để chuyển đổi một giá trị thuộc bất kỳ kiểu nào thành một giá trị có kiểu được chỉ định.

Bạn đang xem : int đến chuỗi mysql

Tóm tắt : trong này hướng dẫn, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng hàm MySQL CAST để chuyển đổi một giá trị thuộc bất kỳ kiểu nào thành giá trị có kiểu được chỉ định.

Giới thiệu về hàm MySQL CAST

Cú pháp của hàm MySQL CAST () như sau:

 

CAST (biểu thức AS TYPE);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc )

(

sql

)

CAST () Hàm chuyển đổi một giá trị thuộc bất kỳ kiểu nào thành một giá trị có một kiểu được chỉ định. Loại đích có thể là bất kỳ loại nào sau đây: BINARY , CHAR , DATE , DATETIME , TIME , DECIMAL , SIGNED , UNSIGNED .

CAST () hàm thường được sử dụng để trả về một giá trị có kiểu được chỉ định để so sánh trong WHERE , JOIN và Các mệnh đề HAVING .

Hãy xem một số ví dụ về việc sử dụng hàm CAST () .

< h2> Ví dụ về hàm MySQL CAST

Trong ví dụ sau, MySQL chuyển đổi hoàn toàn một chuỗi thành một số nguyên trước khi thực hiện phép tính:

 

< code class = "hljs language-sql">

CHỌN

(

1

+

'1'

) /

2

;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Stru Ngôn ngữ truy vấn ctured)

(

sql

) < / p>

Hãy dùng thử

Để chuyển đổi rõ ràng một chuỗi thành một số nguyên, bạn sử dụng hàm CAST () như câu lệnh sau:

 

CHỌN

(

1

+

CAST

(< p class = "hljs-string"> '1'

AS

CHƯA ĐĂNG KÝ

)) / < p class = "hljs-number"> 2

;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Dùng thử

Ch.đổi MySQL CAST chuỗi ert thành số nguyên

Câu lệnh sau đây chuyển đổi rõ ràng một số nguyên thành một chuỗi và nối chuỗi với một chuỗi khác:

 

CHỌN

CONCAT

(

'MySQL CAST example #'

,

CAST

(

2

AS

CHAR

));

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Dùng thử

 MySQL CAST chuyển đổi số nguyên thành chuỗi

Hãy xem bảng đơn hàng trong cơ sở dữ liệu mẫu .

 Bảng đơn hàng

Xem truy vấn sau:

 

CHỌN

orderNumber, bắt buộc

TỪ

đơn đặt hàng

WHERE

Bắt buộc

GIỮA

'2003-01-01'

'2003-01-31'

;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Dùng thử

Truy vấn chọn các đơn hàng có ngày bắt buộc là vào tháng 1 năm 2003. Kiểu dữ liệu của cột requestDate DATE , do đó, MySQL phải chuyển đổi các chuỗi ký tự: < code> '2003-01-01' và '2003-01-31' thành các giá trị TIMESTAMP trước khi đánh giá Điều kiện WHERE .

Tuy nhiên, để an toàn, bạn có thể sử dụng hàm CAST () để chuyển đổi rõ ràng một chuỗi thành giá trị TIMESTAMP như sau:

 

CHỌN

orderNumber, bắt buộc

TỪ

đơn đặt hàng

WHERE

Required Ngày

GIỮA

CAST

(

'2003-01-01'

NHƯ

DATETIME)

CAST

(

'2003-01-31'

AS

DATETIME);

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Dùng thử

MySQL CAST chuyển đổi chuỗi thành ngày tháng

Câu lệnh sau chuyển đổi các giá trị DOUBLE thành các giá trị CHAR và sử dụng kết quả làm đối số của hàm CONCAT :

 

< p class = "hljs-keyword"> CHỌN

productName,

CONCAT

(

'Giá ('

,

CAST

(buyprice

AS

CHAR

),

','

,

CAST

(msrp

AS

CHAR

),

')'

) giá

FROM

products;

Ngôn ngữ mã:

SQL (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc)

(

sql

)

Dùng thử

 MySQL CAST chuyển đổi double thành chuỗi

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách sử dụng hàm MySQL CAST () để chuyển đổi một giá trị có bất kỳ kiểu nào thành một giá trị có kiểu được chỉ định.

Hướng dẫn này có hữu ích không?


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề int sang chuỗi mysql

How to Concatenate String Values with Integer values in SQL Server – TSQL Tutorial

alt

 • Tác giả: TechBrothersIT
 • Ngày đăng: 2015-03-29
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4835 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: How to Concatenate String and Integer Values in SQL Server ( + Sign vs CONCAT ) – TSQL Tutorial
  Working with Databases is fun. On daily basis we save data into tables in different columns and often we need to write queries which involve concatenation of multiple columns of different datatypes to produce our final output. In below example we have saved some data into Customer Table which has Street Address column as string and zip as INT. we want to produce Full Address by concatenating these columns. To concatenate we can use + sign but this works only with String values. So if we have any Integer value/s we have to convert them to String first. We can use Cast or Convert function to convert Integer value to string. Also if there is any Null value among which values we are concatenating , our output will be Null by using + sign. To take care of that part we can use either ISNULL() or Coalesce Function to replace NULL with blank value in SQL Server.

  In SQL Server 2012 and Later versions, CONCAT function was introduced. You can concatenate multiple values by using this function. Fun part of this function is you don’t have to worry about Null outcome as it will Ignore Null values and also you don’t have to worry about converting INT into strings, It will take care of that automatically. So if you are using new versions such as 2012 or later, start taking advantage of this function.

  Blog post link for the video with script
  http://sqlage.blogspot.com/2015/03/how-to-concatenate-string-and-integer.html

int thành chuỗi trong MySQL

 • Tác giả: vie.nickfish2008.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9724 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Có thể làm một cái gì đó như thế này? Về cơ bản, tôi muốn truyền một int thành một chuỗi và sử dụng chuỗi này trong một phép nối. Hãy chú ý đến% t1.id% chọn t2. * Từ t1 tham gia t2 trên t2.url = ‘site.com /

Hàm xử lý chuỗi trong MySQL

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3955 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm xử lý chuỗi trong MySQL – Học MySQL cơ bản đến nâng cao bắt đầu từ MySQL và PHP, Cơ sở dữ liệu, Cú pháp kết hợp MySQL và PHP, Mệnh đề WHERE, Lệnh DELETE, Truy vấn INSERT, Truy vấn UPDATE, Ràng buộc (Constraint), Truy vấn DROP, Mệnh đề ORDER BY, Mệnh đề GROUP BY, Hàm xử lý, Sử dụng JOIN, Giá trị NULL, Transaction, Sử dụng Sequence, Nhập – Xuất cơ sở dữ liệu, Phương thức Backup và Recovery, Regexp, SQL Injection và cách sử dụng trong PHP theo các bước cơ bản.

Chuyển đổi một chuỗi thành int bằng truy vấn sql

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 7588 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Bạn có thể sử dụng CAST hoặc CHUYỂN ĐỔI : SELECT CAST(MyVarcharCol AS INT) FROM Table…

Kiểu dữ liệu trong MySQL

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3768 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Việc xác định đúng kiểu dữ liệu của các trường trong một bảng rất quan trọng đối với việc tối ưu hóa cơ sở dữ liệu. Kiểu dữ liệu trong MySQL được chia thành

XỬ LÝ CHUỖI TRONG MYSQL

 • Tác giả: blog.lienvu.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3874 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Lập trình C: Chuyển từ kiểu int sang chuỗi

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6829 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Dùng hàm itoa() thuộc thư viện stdlib.h hoặc Sử dụng thư viện sstream trong c++

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Giải thích các kiểu dữ liệu SQL [Ví dụ thực tế] - kiểu dữ liệu sql với các ví dụ

By ads_php