Hàm ngày tháng trong Excel

Các hàm ngày tháng trong Excel gồm có nhiều hàm khác nhau, ví dụ như hàm TODAY, DAY, MONTH, YEAR & còn vô số các hàm hàm Excel khác. Khi sử dụng hàm này, người dùng đơn giản cho phép hiển thị ngày tháng năm trên Excel. Nếu bạn chưa biết cách dùng thì các chúng ta nên xem qua.

Trong Excel suport người dùng rất là nhiều hàm tính toán, nếu như ở bài trước Taimienphi.vn đã Thống kê các hàm lượng giác & toán học trong Excel thì ở nội dung này bạn sẽ biết thêm & tổng quan được các hàm ngày tháng trong Excel.


Hàm ngày tháng trong Excel

Các hàm ngày tháng trong Excel

1. Hàm TODAY

Cách dùng Hàm TODAY:
– Cú pháp: TODAY()
– Tính năng: Trả về ngày tháng năm hiện hành, nó không chứa tham số & thời gian được ngầm hiểu là 0 giờ lúc nửa đêm.

2. Hàm DAY

Cách dùng hàm DAY:

– Cú pháp: DAY( Serial_number)
– Trong số đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày, tháng, năm mà bạn mong muốn lấy ra ngày.
– Tính năng: Tách giá trị ngày trong một ngày, tháng, năm rõ ràng và cụ thể. Ngày được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 31.

Chẳng hạn: Cho bảng tính như hình dưới. Yêu cầu tách giá trị ngày.
– Bạn nhập cách thức tại ô D6=DAY(C6), ta được kết quả trả về giá trị ngày trong ô D6

– Copy cách thức cho đến hết hàng cần tách giá trị ngày, ta được kết quả

3. Hàm MONTH

Hàm ngày tháng trong Excel – Hàm MONTH như sau:
– Cú pháp: MONTH( Serial_number)
– Trong số đó: Serial_number là giá trị bắt buộc. Là giá trị ngày của tháng mà bạn mong muốn tìm.
– Tính năng: Tách giá trị tháng trong một ngày rõ ràng và cụ thể. Tháng được trả về dưới dạng số nguyên, có giá trị từ 1 đến 12.

Xem Thêm  Nhận tối đa hai số bằng JavaScript - js tối đa của hai số

4. Hàm YEAR

Cách dùng Hàm YEAR:
– Cú pháp: YEAR(serial_number)
– Trong số đó: Serial_number là bắt buộc, ngày trong năm mà bạn mong muốn tìm. Ngày chúng ta nên nhập bằng hàm Date.
– Tính năng: Trả về năm của một ngày một ngày tương ứng nào đó. Năm được trả về dạng số nguyên trong khoảng từ 1900 đến 9999.

5. Hàm DATE

– Cú pháp: DATE( year, month, day)
– Trong số đó: Year, month, day: lần lượt là năm, tháng, ngày cần nhập.
– Tính năng: Trả về biểu thức ngày tháng năm đã nhập

6. Hàm NOW

Cách dùng hàm NOW
– Cú pháp: NOW()
– Tính năng: Trả về ngày giờ hiện thời của hệ thống

7. Hàm Hour

Cách dùng hàm Hour:
– Cú pháp: HOUR(Serial-number)
Trong số đó: Serial number là đối số bắt buộc, là thời gian bạn mong muốn chuyển hóa thành giờ. Có thể là dạng chữ, số thập phân, hoặc dưới dạng các hàm khác.
– Tính năng: Trả về giờ của một giá trị thời gian.Giờ trả về là có dạng số nguyên nằm trong khoảnh từ 0 đến 23

8. Hàm MINUTE

Cách dùng hàm MINUTE:
– Cú pháp: MINUTE(serial-number)
Trong Đó: Serial-number: Bắt buộc cần có. Giá trị mong muốn chuyển hóa thành phút
– Tính năng: Chuyển hóa một số giá trị thời gian về thành một phút trong biểu thức giờ phút giây. Phút được trả về dưới dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 59.

9. Hàm SECOND

Sử dụng hàm SECOND:
– Cú Pháp: =SECOND (serial_number)
Trong Đó: Serial_number bắt buộc cần có. Là thời gian chứa số giây bạn mong muốn tìm. Có thể là giá trị thời gian hoặc giá trị thập phân
– Chức Năng: Trả về phần giây của giá trị thời gian. Có dạng số nguyên trong phạm vi từ 0 đến 59.

Xem Thêm  Làm cách nào để xóa một ký tự khỏi chuỗi trong JavaScript? - gỡ bỏ . từ chuỗi javascript

10. Hàm WEEKDAY

– Cú pháp: = WEEKDAY(serial_number [, return_type])

– Trong số đó:
+ serial_number: Biểu thức ngày tháng hoặc là một con số chỉ giá trị ngày tháng 
+ return_type: Chọn kiểu kết quả trả về
+ return_type = 1 (mặc định): Chủ Nhật là 1 (thứ Bảy là 7) 
+ return_type = 2: Thứ Hai là 1 (Chủ Nhật là 7) 
+ return_type = 3: Thứ Hai là 0 (Chủ Nhật là 6)

– Tính năng: Cho biết số thứ tự của ngày trong tuần

Chẳng hạn: Cho bảng tính Excel.

Với hàm WEEKDAY để tính số thứ tự của ngày trong tuần. Tại ô C8 = WEEKDAY(C6,C7). & đây là kết quả:

Như thế, ngày 30/06/2014 là ngày có số thứ tự trong tuần là 2 với quy ước là chủ nhật có thứ tự là 1.

11. Hàm WEEKNUM

Cùng khám phá hàm WEEKNUM – Hàm ngày tháng trong Excel này: 

– Cú pháp:  WEEKDAY(serial_number [, return_type])
 Trong số đó:

+ Serial_number: Ngày trong tuần được nhập vào. Giá trị này bắt buộc
+ Return_type:  Xác nhận ngày nào là 1 ngày khởi đầu của tuần. Mặc định là 1.
. Return_type=1. Ngày đầu tuần là chủ nhật.
. Return_type=2. Ngày đầu tuần là thứ 2.

12. Hàm Days360

Sử dụng Hàm Days360:
– Cú pháp: DAYS360( start_date, end_date, [method])
– Trong số đó:
+ Start_date, end_date: là ngày khởi đầu & chấm dứt mà bạn mong muốn biết số ngày giữa hai ngày này. Giá trị này bắt buộc
+ Method: giá trị logic xác nhận dùng mẹo của Hoa Kỳ hay Châu Âu. Method=false là mẹo của Hoa kỳ, method=true là mẹo của Châu Âu.
– Tính năng:  Tính số ngày giữa 2 mốc ngày tháng dựa theo nền tảng một năm có 360 ngày.

13. Hàm DateValue

Sử dụng hàm DateValue
– Cú pháp: DATEVALUE(date_text)
– Trong số đó: date_text: Chuỗi văn bản cần chuyển hóa, hạn chế trong khoảng từ 01/01/1900 đến 31/12/9999, giá trị  nhập vào phải nằm trong dấu móc.
– Tính năng: Chuyển hóa một chuỗi ngày tháng thành một giá trị ngày tháng năm để có thể tính toán được.

Xem Thêm  Câu lệnh IF ELSE trong SQL - nếu khác nếu sql

14. Hàm EDATE

– Cú pháp: EDATE(start_date, months)
– Trong số đó:
+ start_date: Ngày dùng làm mốc để tính.
+ months: Số tháng trước hoặc sau mốc thời gian được dùng để tính toán
– Tính năng: Trả về một ngày tính từ mốc thời gian cho trước & cách mốc thời gian này một số tháng được chỉ định.

 

15. Hàm Networkdays

Sử dụng hàm Networkdays:
– Cú pháp: NETWORKDAYS( start_date, end_date, [holiday])
– Trong số đó
+ Start_date: Ngày khởi đầu. Tham số bắt buộc
+ End_date: Ngày chấm dứt. Tham số bắt buộc.
+ Holiday:  Số ngày cần ngoại trừ ra khỏi lịch làm việc. Tham số không bắt buộc.
– Tính năng: Trả về số ngày làm việc từ ngày khởi đầu đến ngày chấm dứt, nó không bao gồm ngày cuối tuần & ngày lễ đã được xác nhận.

Chẳng hạn: Ta có một bảng chấm công nhân sự, bao gồm cả số ngày nghỉ như sau:

– Sử dụng hàm networkdays tính số ngày làm việc với ngày khởi đầu là 23-01-2013, ngày chấm dứt là 18-02-2013. Phương thức là =NETWORKDAYS(B3,C3). Kết quả nhận được:

– Sử dụng hàm Networkdays tính số ngày làm việc với ngày khởi đầu là 23-01-2013, ngày chấm dứt là 18-02-2013, với 1 ngày nghỉ phép là 30-01-2013. Phương thức là =NETWORKDAYS(B3,C3,F3). Kết quả sẽ là:

16. Hàm Eomonth

– Cú pháp: EOMONTH(start_date, months)
– Trong số đó:
+ start_date: Ngày dùng làm mốc để tính.
+ months: Số tháng trước hoặc sau mốc thời gian start_date.
– Tính năng: Tính ngày cuối tháng của 1 tháng bất kỳ với số tháng được chỉ định trước.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cac-ham-ngay-thang-trong-excel-2399n.aspx
Trên đây, http://phptravels.vn/ đã đo đạc cho các bạn một số hàm ngày tháng thông dụng trong Excel, các bạn có thể tự khám phá để nắm vững hơn về cách ứng dụng của nó vào công việc tính toán của mình

Viết một bình luận