Hàm parseFloat () trong JavaScript – js thử phân tích cú pháp float

Cổng thông tin Khoa học Máy tính dành cho những người yêu thích máy tính. Nó bao gồm các bài báo về khoa học máy tính và lập trình được viết tốt, được tư duy tốt và được giải thích tốt, các câu đố và thực hành / lập trình cạnh tranh / các câu hỏi phỏng vấn công ty.

Bạn đang xem : js thử phân tích cú pháp float

Dưới đây là ví dụ về hàm parseFloat () .

 • Ví dụ:

  javascript

  & lt; script & gt;

  var v2 = parseFloat ( "3.14" );

  document.write ( 'Sử dụng parseFloat ("3.14") ='

  + v2 + "& lt; br & gt;" );

  & lt; / script & gt;

   
   

 • Đầu ra:
   Sử dụng parseFloat ("3.14") = 3.14 

Hàm parseFloat () được sử dụng để chấp nhận chuỗi và chuyển đổi nó thành một số dấu phẩy động. Nếu chuỗi không chứa giá trị số hoặc Nếu ký tự đầu tiên của chuỗi không phải là Số thì nó trả về NaN i.e, không phải là số. Nó thực sự trả về một số dấu phẩy động được phân tích cú pháp cho đến thời điểm mà nó gặp một ký tự không phải là Số.

Cú pháp:

 parseFloat (Giá trị) 

Tham số: Hàm này chấp nhận một tham số duy nhất như đã đề cập ở trên và được mô tả bên dưới:

  < li> value Tham số này nhận được một chuỗi được chuyển đổi thành số dấu phẩy động.

Giá trị trả về: Nó trả về một số thực -point Number và nếu ký tự đầu tiên của chuỗi không thể chuyển đổi thành số thì hàm trả về NaN, không phải số.

Các ví dụ dưới đây minh họa hàm parseFloat () trong JavaScript:

 • Ví dụ 1: Hàm parseFloat () bỏ qua khoảng trắng ở đầu và cuối và trả về số dấu phẩy động của chuỗi.
   Input: var n = parseFloat ( "2018");
  Đầu ra: n = 2018 (Số dấu phẩy động) 
 • Ví dụ 2:
   Đầu vào: var a = parseFloat ("1000.04");
  Đầu ra: bây giờ a = 1000,04 (Số dấu phẩy động) 
 • Các mã ví dụ khác cho hàm trên như sau:

  Chương trình 1:

  javascript

  < br />

  & lt;! DOCTYPE html & gt;

  & lt; html & gt;

  & lt; body & gt;

  & lt; script & gt;

  < / code>

  a = parseFloat ( " 100 " )

  document.write ( 'parseFloat ("100") =' + a + < / code> "& lt; br & gt;" );

  b = parseFloat ( "2018 @ geeksforgeeks" )

  document.write ( 'parseFloat ("2018 @ geeksforgeeks") = '

  + b + "& lt; br & gt;" );

  c = parseFloat ( "geeksforgeeks @ 2018 " )

  document.write ( 'parseFloat ("geeksforgeeks @ 2018") ='

  + c + " & lt; br & gt; " );

  d = parseFloat ( "3,14" )

  document.write ( 'parseFloat ("3.14") ='

  + d + "& lt; br & gt;" );

  e = parseFloat ( "22 7 2018" )

  document.write ( 'parseFloat (" 22 7 2018 ") = '

  + e + "& lt; br & gt;" );

  & lt; / script & gt;

  & lt; / body & gt;

  & lt; / html & gt;

   

  < pre id = "ide-url">

  Đầu ra:

   parseFloat ("100") = 100
  parseFloat ("2018 @ geeksforgeeks") = 2018
  parseFloat ("geeksforgeeks @ 2018") = NaN
  parseFloat ("3,14") = 3,14
  parseFloat ("22 7 2018") = 22 

  Chương trình 2: Sử dụng hàm isNaN () để kiểm tra xem các giá trị được chuyển đổi có phải là số hợp lệ hay không.

  javascript

  < br />

  & lt;! DOCTYPE html & gt;

  & lt; html & gt;

  & lt; body & gt;

  & lt; script & gt;

  < / code> var x = parseFloat ( "3,14" );

  if (isNaN (x))

  document.write ( "x không phải là số" + " & lt; br & gt; " );

  else

  document.write ( "x là một số" + "& lt; br & gt; ");

  var y = parseFloat ( < code class = "string"> "geeksforgeeks" );

  if (isNaN (y))

  document.write ( " y không phải là số " + "& lt; br & gt;" );

  < p class = "line number15 index14 alt2"> else

  tài liệu ment.write ( "y là một số" + "& lt; br & gt; " );

  < / p>

  var v1 = parseInt ( "3,14" < code class = "trơn">);

  var < / p>

  document.write ( ' Sử dụng parseInt ("3.14") = '

  + v1 + "& lt; br & gt;" );

  document.write ( 'Sử dụng parseFloat (" 3.14 ") ='

  + v2 + "& lt; br & gt;" );

  & lt; / script & gt;

  & lt; / body & gt;

  & lt; / html & gt;

   
   


  Đầu ra:
   x là một số
  y không phải là một con số
  Sử dụng parseInt ("3,14") = 3
  Sử dụng parseFloat ("3,14") = 3,14 

  Các trình duyệt được hỗ trợ:

  • Google Chrome 1 trở lên
  • Edge 12 trở lên
  • Firefox 1 trở lên
  • Internet Explorer 3 trở lên
  • Safari 1 trở lên
  • Opera 3 trở lên

  Ghi chú cá nhân của tôi


  Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề js thử phân tích cú pháp float

  Catch errors with Fetch - Javascript

  • Tác giả: Weibenfalk
  • Ngày đăng: 2021-04-08
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4197 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: I'll show you how to handle response errors with Javascript fetch. This is also a correction to the react-query week videos where I did a mistake with the fetch function.

   Support me by subscribing to this channel ❤️

   Do you want to master react, gatsby, or svelte fast? ⏩ 🚀 👩‍🚀
   Check out my premium courses at https://www.weibenfalk.com

   Find me somewhere below:

   Website: https://www.weibenfalk.com
   Udemy: https://www.udemy.com/user/thomas-928/
   Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thomas-weibenfalk-76356611/
   Twitter: https://twitter.com/weibenfalk
   Github: https://github.com/weibenfalk
   FreeCodeCamp: https://www.freecodecamp.org/news/author/thomas-weibenfalk/
   Dev.to: https://dev.to/weibenfalk

  JavaScript - phân tích cú pháp dữ liệu XML

  • Tác giả: vi.dpbhouse.com
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8090 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tất cả các bài viết khác đều sử dụng phân tích cú pháp một XML đơn giản và tôi cần xem cách phân tích cú pháp các cấp con. Những gì người khác đăng ... cái gì đó nào đó ...

  : Cách tốt nhất để phân tích cú pháp float?

  • Tác giả: vi.sunflowercreations.org
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1949 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách tốt nhất để phân tích cú pháp float trong CSharp là gì? Tôi biết về TryParse, nhưng điều tôi đặc biệt thắc mắc là dấu chấm, dấu phẩy, v.v. Tôi đang gặp sự cố với trang web của mình. Trên máy chủ nhà phát triển của tôi, ', ...

  Phương thức parsefloat trong javascript

  • Tác giả: freetuts.net
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8635 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức parseFloat() sẽ phân tích một chuỗi được cung cấp và trả về một giá trị số.

  Phân tích cú pháp, xác thực, thao tác và hiển thị ngày và giờ trong JavaScript với Day.js

  • Tác giả: galaxyz.net
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1901 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm:

  parseFloat() - JavaScript

  • Tác giả: developer.mozilla.org
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3106 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: The parseFloat() function parses
   an argument (converting it to a string first if needed) and returns a floating
   point number.

  JavaScript - Phương pháp phân tích cú pháp ngày ()

  • Tác giả: isolution.pro
  • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8847 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Sự miêu tả Ngày javascript parse() phương thức nhận một chuỗi ngày và trả về số mili giây kể từ nửa đêm ngày 1 tháng 1 năm 1970. Cú pháp Cú pháp của nó như sau: Date.parse(datestring) Note - Các tham số trong ngoặc luôn là tùy chọn. Thông số chi tiết datestring - Một chuỗi đại diện cho một...

  Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

  Xem Thêm  Cách thay đổi màu của trình giữ chỗ đầu vào HTML5 bằng CSS - màu đường viền đầu vào html