Hàm print() và cách xuất dữ liệu trong Python

Phần kế tiếp trong chuyên mục nhập xuất trong Python, tất cả chúng ta sẽ cùng khám phá về hàm print() và cách xuất dữ liệu và in kết quả ra màn hình trong python. Bạn sẽ học được cách phân biệt các hàm xuất dữ liệu trong các phiên bản Python2 và Python3, cũng như cú pháp và cách sử dụng cơ bản của hàm print() trong Python sau bài học này.

Tất cả chúng ta có các loại hàm in trong python với các phiên bản Python2 và Python3 như sau:

  • Lệnh print trong Python2
  • Hàm print() trong Python3

Trong số đó, tất cả chúng ta cần đặc biệt quan tâm tới hàm in trong Python3 là hàm print() trong Python.

Tất cả chúng ta có thể sử dụng hàm print() trong python với các cách căn bản sau:

  • Lược bỏ các đối số trong hàm và in xuống dòng trong python
  • Chỉ định đối số end và in không xuống dòng trong python
  • Chỉ định đối số sep và in nhiều đối tượng trên cùng một dòng trong Python.

Lại nữa, với từng kiểu dữ liệu mà tất cả chúng ta sẽ có cách xuất dữ liệu khác nhau. Bạn có thể khám phá chúng trong nội dung Cách in chuỗi, số, danh mục, tuple và dictionary trong Python

Sự khác nhau giữa hàm xuất dữ liệu trong Python2 và Python3

Ở Python3 tất cả chúng ta sử dụng hàm print() để xuất dữ liệu và in ra màn hình, trong khi so với Python2, tất cả chúng ta sử dụng lệnh print để xuất dữ liệu ra màn hình.

Hai hàm xuất dữ liệu này về tính năng thì giống nhau là đều sử dụng để in kết quả giải quyết của chương trình ra màn hình trong Python.

Không những thế tất cả chúng ta cần cảnh báo cú pháp sử dụng chúng thì khác nhau. Tất cả chúng ta sử dụng cặp dấu () trong hàm print() của Python3, trong khi tất cả chúng ta không sử dụng cặp dấu này trong lệnh print của Python2.

Chẳng hạn, tất cả chúng ta xuất dữ liệu và in ra màn hình với lệnh print trong Python2 như sau:

print

'my love'


Trong lúc tất cả chúng ta sẽ sử dụng thêm cặp dấu ngoặc () khi in ra màn hình bằng hàm print() trong Python3 như sau:

print

(

'my love'

)


Lại nữa, trong Python3 không tồn tại lệnh print, và do sự thông dụng của Python3 nên hầu hết tất cả chúng ta không cần quan tâm tới cách sử dụng của lệnh print đâu. Vì vậy nếu bạn bắt gặp cách xuất dữ liệu như vậy này trong các chương trình hoặc bài xem qua cũ, thì chỉ cần biết được, chương trình hoặc bài xem qua đó đang nói về Python2 là được.

Xem Thêm  Lề CSS - làm thế nào để thêm lợi nhuận

Hàm print() trong Python

Do sự thông dụng của Python3, nên trong nội dung này cũng như các bài chia sẻ tri thức cho các bạn tại chuyên mục Tự học python cho người mới khởi đầu, Kiyoshi mạn phép sẽ gọi và sử dụng hàm print() trong Python3 là hàm print() trong Python và coi đây là hàm xuất dữ liệu mặc định. Tất cả chúng ta sẽ cùng khám phá cụ thể về hàm này ở dưới đây.

Hàm print() trong Python là gì

Hàm print() trong Python là một hàm cài sẵn, có tính năng hiển thị (in) dữ liệu ra màn hình khi chạy chương trình python.
Hàm print() trong Python

Cú pháp và cách sử dụng hàm print() trong Python

Hàm print() trong Python có cú pháp tổng quát với hơi nhiều đối số như sau:

print ( *objects , sep=' ', end='и', file=sys.stdout, flush=False )

Trong số đó:

  • *objects : đối tượng (dữ liệu) cần in ra màn hình. Dấu * có ý nghĩa là số nhiều và tất cả chúng ta cũng có thể chỉ định nhiều đối tượng khác nhau và in chúng song song ra màn hình.
  • sep: đối tượng chỉ định sẽ được phân chia thành các phần nhỏ bằng ký tự phân chia sep trước khi được in, và mặc định giá trị đó là một khoảng trắng ' '.
  • end: giá trị cuối cùng được in ra màn hình, và mặc định giá trị đó là ký tự xuống dòng и. Đối số này sẽ quyết định việc in xuống dòng hay in không xuống dòng trong Python.
  • file=sys.stdout: chỉ định lưu kết quả đầu ra vào bộ nhớ lưu trữ đệm sys.stdout.
  • flush=False: chỉ định cưỡng chế giữ lại kết quả vào bộ nhớ lưu trữ đệm, và giá trị mặc định là false, có nghĩa là KHÔNG giữ lại kết quả vào bộ nhớ lưu trữ.
Xem Thêm  CAST và CHUYỂN ĐỔI (Transact-SQL) - SQL Server - sql chuyển đổi ngày thành chuỗi

Không những thế trong thực tiễn khi sử dụng hàm print() trong Python, tất cả chúng ta lược bỏ đa số các đối số và sử dụng cú pháp dễ dàng nhất sau đây:

print ( *objects )

Chẳng hạn, tất cả chúng ta chỉ định objects là 1 chuỗi ký tự và in ra màn hình dòng chữ Ι LOVE PYTHON như sau:

print(

'Ι LOVE PYTHON'

)


Màn hình xuất dữ liệu:
hàm print() trong Python

Tất cả chúng ta cũng có thể chỉ định *objects với nhiều chuỗi ký tự được cách nhau bởi dấu phẩy và in chúng song song ra màn dường như sau:

print(

'Ι LOVE PYTHON'

,

'and JavaScript'

)


Màn hình xuất dữ liệu:
hàm print() trong Python

Chú ý là các đối số sep, end, fileflush đều là các đối số từ khóa, thành ra nếu bạn mong muốn sử dụng chúng trong hàm print() thì phải viết cả từ khóa của nó.

Chẳng hạn như tất cả chúng ta sử dụng đối số end trong hàm print() để in không xuống dòng trong Python như sau:

print(

"Việt Nam "

, end=

''

)


print(

"vô địch"

)Nếu bạn lãng quên không ghi từ khóa, mặc dầu lỗi không xảy ra nhưng đối số đó sẽ bị Python coi như là một đối tượng cần in ra màn hình và bỏ qua tính năng của nó như sau:

print(

"Việt Nam "

,

''

)


print(

"vô địch"

)

In xuống dòng và in không xuống dòng trong python | đối số end trong hàm print() python

Về mặc định thì hàm print() sẽ tự in xuống dòng tại địa điểm cuối cùng. Chẳng hạn:

print(

"5 anh em"

)


print(

"trên 1 chiếc xe tăng"

)
Không những thế khi chỉ định đối số end bằng một ký tự, thì ký tự này sẽ thay thế cho việc xuống dòng và nối các đối tượng in ra màn hình lại. Khi đó, tất cả chúng ta có thể thực hiện in không xuống dòng trong python.

Xem Thêm  Hình nền CSS - thêm hình nền trong css

Chẳng hạn nếu tất cả chúng ta chỉ định đối số end là một ký tự trống '' thì các đối tượng sẽ được in nối liên tục với nhau như sau:

print(

"5 anh em"

, end=

''

)


print(

"trên 1 chiếc xe tăng"

)Tương đương, tất cả chúng ta cũng có thể chỉ định các ký tự khác để nối các đối tượng khi in ra màn dường như sau:

print(

"5 anh em"

, end=

'_'

)


print(

"trên 1 chiếc xe tăng"

)
print(

"5 anh em"

,end=

'*_*'

)


print(

"trên 1 chiếc xe tăng"

)In nhiều đối tượng song song ra màn hình trong python | đối số sep trong hàm print() python

Tất cả chúng ta có thể in nhiều đối tượng song song ra màn hình trong python bằng cách chỉ định các đối tượng cách nhau bởi dấu phẩy ,. Và về mặc định thì các đối tượng này sẽ được nối với nhau bởi một dấu cách và in cùng trên một dòng như sau:

α =

100


ɓ =

'red'print(α, ɓ,

'green'

)Không những thế tất cả chúng ta cũng có thể biến đổi ký tự nối bằng cách chỉ định ký tự nối đó trong đối số sep như sau:

α =

100


ɓ =

'red'print(α, ɓ,

'green'

, sep =

"***"

)
print(α, ɓ,

'green'

, sep=

'и'

)


print(α, ɓ,

'green'

, sep=

'abc'

)Cuối cùng, với từng kiểu dữ liệu trong Python mà tất cả chúng ta sẽ có cách xuất dữ liệu khác nhau. Bạn có thể tham khảo thêm về chúng trong nội dung Cách in chuỗi, số, danh mục, tuple và dictionary trong Python.

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã chỉ dẫn bạn về hàm print() và cách xuất dữ liệu và in kết quả ra màn hình trong python rồi. Để nắm vững bài viết bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các chẳng hạn của ngày từ bây giờ nhé.

Và hãy cùng khám phá những tri thức sâu hơn về python trong các bài học kế tiếp.

Viết một bình luận