Một hàm là một nhóm các câu lệnh cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ. Mỗi chương trình ₵++ có tối thiểu một hàm, là hàm main(). Khái niệm hàm trong ₵++ như sau.

Bạn đang xem: hàm delay trong c++

Một hàm là một nhóm các câu lệnh cùng nhau thực hiện một nhiệm vụ. Mỗi chương trình ₵++ có tối thiểu một hàm, là hàm main().

Bạn có thể chia mã của các bạn thành các hàm tách biệt. Cách bạn phân tách mã của các bạn giữa các hàm khác nhau tùy thuộc vào bạn, nhưng về mặt logic mỗi hàm thực hiện một tác vụ rõ ràng và cụ thể.

Một khai báo hàm cho trình biên dịch biết về tên, kiểu trả về và các tham số của hàm. Khái niệm hàm phân phối phần thân thực của hàm.

Thư viện chuẩn ₵++ phân phối nhiều hàm được tích hợp sẵn mà chương trình của các bạn có thể gọi. Ví dụ, strcat() để nối hai chuỗi, memcpy() để sao chép một vị trí bộ nhớ lưu trữ sang một vị trí khác và nhiều hàm khác.

Hàm trong ₵++ còn được gọi là thủ tục hoặc chương trình con trong các ngôn từ lập trình khác.

Để thực hiện bất kỳ tác vụ nào, tất cả chúng ta có thể tạo ra các hàm. Một hàm có thể được gọi nhiều lần. Nó phân phối tính mô đun và khả năng sử dụng lại mã. Hàm giúp phân tách vấn đề phức tạp thành các thành phần nhỏ giúp chương trình dễ hiểu và dễ sử dụng.

Lợi thế của các hàm trong ₵++

1. Tái sử dụng mã

Bằng cách tạo các hàm trong ₵++, bạn có thể gọi nó nhiều lần. Vì vậy, bạn không cần phải viết cùng một mã một hoặc nhiều lần nữa.

2. Tối ưu hóa mã

Nó làm cho mã được tối ưu hóa, tất cả chúng ta không cần phải viết nhiều mã.

Giả sử, bạn phải xác minh 3 số (531, 883 và 781) có phải là số nguyên tố hay không. Không sử dụng hàm, bạn cần viết logic số nguyên tố 3 lần. Vì vậy, có sự lặp lại của mã.

Nhưng nếu bạn sử dụng các hàm, bạn chỉ cần viết logic một lần và bạn có thể sử dụng lại nó nhiều lần.

Khái niệm một hàm

Dạng chung của khái niệm hàm trong ₵++ như sau:

return_type function_name(parameter list) {
  // code
}

Khái niệm hàm trong lập trình ₵++ bao gồm tên hàm và phần thân hàm . Dưới đây là toàn bộ các phần của hàm:

 • Kiểu trả về: Một hàm có thể trả về một giá trị. Các return_type là kiểu dữ liệu của giá trị hàm trả về. Một số hàm thực hiện các hoạt động muốn mà không trả về một giá trị. Trong trường hợp này, return_type là từ khóa void.
 • Tên hàm: Đây là tên thực của hàm.

 • Tham số: Một tham số giống như một trình giữ chỗ. Khi một hàm được gọi, bạn chuyển một giá trị cho tham số. Giá trị này được gọi là tham số hoặc đối số thực tiễn. Danh sách tham số tham chiếu đến loại, thứ tự và số tham số của hàm. Các tham số là tùy chọn; có nghĩa là, một hàm có thể không chứa tham số.
 • Thân hàm: Phần thân hàm chứa một tập hợp các câu lệnh xác nhận tính năng của hàm.
Xem Thêm  Cấu hình modem VNPT – [ Reset, đổi tên, mật khẩu wifi ] - cấu hình modem tp link vnpt

Ví dụ hàm trong ₵++

Ví dụ dưới đây là mã nguồn cho một hàm được gọi là max(). Hàm này truyền vào hai tham số num1 và num2 và trả về giá trị lớn nhất giữa hai tham số:

/* hàm trả về giá trị lớn nhất giữa 2 số */
int max(int num1, int num2) {

  /* khai báo biến local */
  int result;
 
  if (num1 > num2)
   result = num1;
  else
   result = num2;
 
  return result; 
}

Khai báo hàm trong ₵++

Một khai báo hàm cho trình biên dịch biết về tên hàm và cách gọi hàm. Thân thể thực tiễn của hàm có thể được khái niệm riêng.

Một khai báo hàm có các phần sau:

return_type function_name(parameter list);

So với hàm được khái niệm ở trên max (), khai báo hàm như sau:

int max(int num1, int num2);

Tên tham số không trọng yếu trong khai báo hàm chỉ loại của chúng là bắt buộc, vì vậy sau đây cũng là khai báo hợp lệ:

int max(int, int);

Khai báo hàm là bắt buộc khi bạn khái niệm một hàm trong một tệp nguồn và bạn gọi hàm đó trong một tệp khác. Trong trường hợp này, chúng ta nên khai báo hàm ở đầu tệp gọi hàm.

Gọi một hàm trong ₵++

Hàm trong lập trình ₵++ hoạt động như vậy nào? Hình ảnh sau đây mô tả gọi một hàm do người dùng khái niệm bên trong hàm main():

Trong lúc tạo một hàm ₵, bạn mang ra một khái niệm về tính năng của hàm. Để sử dụng một hàm, bạn sẽ phải gọi hàm đó để thực hiện tác vụ được xác nhận.

Khi một chương trình gọi một hàm, điều khiển chương trình được chuyển đến hàm được gọi. Một hàm được gọi thực hiện một nhiệm vụ đã khái niệm và khi câu lệnh trả về của nó được thực hiện hoặc khi nó kết thúc bằng hàm đóng, nó sẽ trả về chương trình điều khiển quay trở lại chương trình chính.

Để gọi một hàm, bạn chỉ cần chuyển các tham số bắt buộc cùng với tên hàm và nếu hàm trả về một giá trị, thì bạn có thể lưu trữ giá trị trả về. Ví dụ:

#include <iostreamvàgt;

using namespace std;
 
/* khai bao ham */
int max(int num1, int num2);
 
int main () {

  /* dinh nghia bien local */
  int α = 100;
  int ɓ = 200;
  int ret;
 
  /* goi mot ham de lay gia tri lon nhat */
  ret = max(α, ɓ);
 
  cout << "Max value is: " << ret << endl;
 
  return 0;
}
 
/* ham tra ve gia tri lon nhat giua hai so */
int max(int num1, int num2) {

  /* dinh nghia bien local */
  int result;
 
  if (num1 > num2)
   result = num1;
  else
   result = num2;
 
  return result; 
}

Kết quả:

Max value is : 200

Các đối số của hàm trong ₵++

Nếu một hàm sử dụng các đối số, nó phải khai báo các biến chấp thuận các giá trị của các đối số. Các biến này được gọi là các tham số chính thức của hàm.

Xem Thêm  Top 12 kết quả tìm kiếm bàn phím win 10 bị lỗi mới nhất 2022

Các tham số chính thức hoạt động giống như các biến địa phương (local) khác bên trong hàm và được tạo khi nhập vào hàm và bị hủy khi thoát.

Trong lúc gọi một hàm, có hai cách trong đó các đối số có thể được chuyển đến một hàm:

No.
Kiểu gọi & mô tả

1
Call by value

Phương thức này sao chép giá trị thực của một đối số vào tham số chính thức của hàm. Trong trường hợp này, các thay đổi được thực hiện cho tham số bên trong hàm không tác động đến đối số.

2
Call by reference

Phương thức này sao chép địa chỉ của một đối số vào tham số chính thức. Bên trong hàm, địa chỉ được sử dụng để truy cập đối số thực tiễn được sử dụng trong cuộc gọi. Điều này có nghĩa là các thay đổi được thực hiện cho tham số tác động đến đối số.

Theo mặc định, ₵++ sử dụng call by value để chuyển đối số. Nói chung, nó có nghĩa là mã trong một hàm không thể thay đổi các đối số được sử dụng để gọi hàm.


Xem thêm những thông tin liên quan đến đề tài hàm delay trong ¢++

Physical and Emotional Healing Bible Meditation For Deep Relaxation and Healing Sleep

 • Tác giả: Abide – Sleep Meditations
 • Ngày đăng: 2021-12-08
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8972 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Wind down with this relaxing physical and emotional healing Bible guidedsleepmeditation for deep relaxation and healing sleep. This 3 hour Abide guided Bible sleep meditation is voiced by Bonnie and Nene.

  Click on the time below to navigate through the content in this Abide sleep meditation:
  0:00:00 Welcome
  0:00:12 Healing Prayers 1, 2 & 3 by Bonnie
  0:14:19 Healed By Jesus by Nene
  0:30:06 Angels Protect You by Bonnie
  0:45:59 Beautiful Words To Sleep By by Bonnie
  1:03:42 Help Falling Asleep Tonight by Bonnie
  1:19:18 Ι Am Secure by Bonnie
  1:34:17 Looped meditations for relaxing sleep meditating on God’s Word
  3:08:08 Thank You & Video Recommendation

  👍 SUBSCRIBE for more free Christian sleep meditations!

  Relax and fall asleep fast with this relaxing Christian-guided meditation for sleep. This sleep meditation can be enjoyed ad-free with α length & audio background of your choosing within the Abide App: https://abide.is/awesome/?ref=youtube
  ___________
  Personal Message from Abide:

  In peace Ι will lie down and sleep, for you alone, LORD, make me dwell in safety.
  -Psalm 4:8

  We started this Christian guided sleep meditation channel on YouTube with the goal of making the premium content produced exclusively for the Abide app available to the public free of charge. We hope it is α blessing to you and helps you deeply relax and gently fall asleep meditating on and trusting in God’s Word. We pray that these Bible meditations would invite the peace that surpasses understanding to be poured out in and through you so that you can enjoy the deep sleep you need to wake up feeling renewed in Christ.

  From our dedicated team of Christian writers, narrators, graphic designers, video editors, and beyond, we pray that this Christian sleep meditation channel will be α place of sanctuary for you to return to whenever you need to be still and know that you can rest in God’s goodness. May it be α blessing to you and your loved ones and may this particular meditation video be edifying to your soul.  

  We want to sincerely thank you for listening, liking, and leaving feedback for Abide. Our entire team is deeply moved to witness how the Holy Spirit blesses the Word of God and the people of God to encourage and build up one another in Jesus. So thank you for all your warm support that inspires all of us at Abide to continue to work with all our hearts to help share the peace of God.

  If you have not done so yet, it would be α blessing, and deeply encourage us if you SUBSCRIBE (for free) to become part of the Abide sleep meditation community!
  ___________
  Unlock channel perks like loyalty badges and exclusive members-only content by joining the YouTube Membership program for this channel: https://www.youtube.com/channel/UClSf95kSFthb2NNHle4a7fw/join
  ___________
  🙏 Abide is the 1 Christian meditation app to stress less and sleep better.

  Renew your soul through Christian meditation. Gain greater clarity about your purpose and rediscover your joy. Experience less anxiety, stress, and worry. Most of all, experience God’s overwhelming love for you. Based on Biblical scripture and practices, Abide will guide you to α deeper relationship with God.
  ___________
  Stock credit: Storyblocks
  ___________
  abide sleep meditation

hướng dẫn sử dụng delay trong ₵++

 • Tác giả: hoangthanhictu99.blogspot.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4864 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Hàm isprime trong ₵++

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 1964 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách viết hàm isprime trong ₵++. Bạn sẽ biết cách tự tạo ra hàm isprime xác minh số nguyên tố trong ₵++ sau bài học này.

Hàm delay, sound trong Visual ₵++ thuộc thư viện nào?

 • Tác giả: cts.edu.vn
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 8392 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: trong Ɓ ₵ thì là dos.н
  còn VC++ là gì các bạn ?
  Thanks trước

Lập trình điều khiển led đơn với board mạch Arduino

 • Tác giả: gochocit.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 5392 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Điều khiển led với arduino sử dụng digitalWrite() để thay đổi trạng thái led. Có thể dùng hàm delay hoặc millis để tạo hiệu ứng led chớp tắt.

Lệnh delay() trong ₵

 • Tác giả: diendan.congdongcviet.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 8516 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: #include
  main()
  {
  delay(100);
  }

  Các bạn xem đoạn mã đơn giản đó, sao Borland ₵++ 5.02 báo lỗi, trong lúc đó Turbo ₵ chạy ngon ơ. Rõ ràng nó có thư viện dos.н và chứa hàm delay() mà, vậy mà báo là ko có hàm đó, bó tay!

[C/C++] Hàm sleep trong ₵/₵++

 • Tác giả: cachhoc.net
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 1224 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Xem thêm các nội dung khác thuộc thể loại: Thủ thuật máy tính

Xem Thêm  Những câu nói hay về tình bạn: STT, CAP, TUS buồn vui đủ thể loại - những câu nói hay về trăng

By ads_php