Hàm trong PHP

Ở cách phần trước tất cả chúng ta đã được khám phá qua các định nghĩa & cách dùng các câu lệnh rẽ nhánh, & vòng lặp Bài lúc này tất cả chúng ta sẽ tiếp tục đi khám phá định nghĩa hàm & cách dùng hàm trong PHP.

1, Hàm là gì?

-Hàm là một hoặc nhiều đoạn mã được viết ra để thực thi một hoặc nhiều hành động khi gọi nó, hàm có khả năng gọi đi gọi lại được. VD như thay vì tính tổng của 2 số khẳng định tất cả chúng ta có thể sử dụng hàm để tính tổng của 2 số bất kỳ mà tất cả chúng ta mong muốn.

(Nghe hơi khó hiểu đúng không? Mình sẽ giải thích ở phần giới qua các chẳng hạn)

2, Kết cấu hàm.

-Cú Pháp:

function tenHam($param)
{
  // code 
}

Trong số đó:

 • function: là keyword bắt buộc để khai báo hàm trong PHP.
 • tenHam: là tên của Hàm các bạn mong muốn đặt nó cũng bao gồm các ràng buộc như đặt tên biến.
 • $param: là các tham số mà các bạn mong muốn truyền vào trong hàm(không hạn chế số lượng tham số truyền vào).

Lưu ý: Trong PHP không ràng buộc hàm có giá trị trả về với không có giá trị trả về nên có thể chứa return hoặc không.

VD1: Hàm tính tổng có giá trị trả về & không có giá trị trả về.

function tinhTong($α,$ɓ)
{
  return $α + $ɓ;
}

hoặc

function tinhTong($α,$ɓ)
{
  echo $α+$ɓ;
}

Giá trị mặc định cho biến truyền vào.

-Để set tham số mặc định cho biến truyền vào hàm tất cả chúng ta sử dụng theo cú pháp:

function tenham($thamso = 'giatri')
{

}

Trong số đó: $thamso là các tham số các bạn mong muốn truyền vào khi gọi & giatri là giá trị mặc định của tham số đó.

Xem Thêm  Khi nào sử dụng Class hoặc Id trong HTML - class vs id trong html

VD2:

function readName($name = 'world')
{
  echo 'hello' . $name;
}

– Ở chẳng hạn trên mình xây dựng một hàm readName để đọc tên của người & nếu như khi gọi hàm readName mà tất cả chúng ta không truyền tham số $name cho nó thì mặc định nó sẽ in ra ‘hello world’, & nếu như có truyền tham số thì nó sẽ in ra hello + tham số đó.

3, Gọi hàm.

-Phía trên mình mới chỉ chỉ dẫn các bạn xây dựng hàm thôi & để sử dụng được hàm đó tất cả chúng ta cần phải gọi hàm. Để gọi hàm trong PHP thì các bạn bắt chước cú pháp sau:

tenHam();
//hoặc
tenHam($param);

Trong số đó:

 • tenHam: là tên của hàm các bạn mong muốn gọi.
 • $param: là tham số các bạn mong muốn truyền vào hàm (nếu lúc khai báo hàm có yêu cầu truyền tham số).

Để cho dễ hiểu hơn thì các bạn xem VD sau nhé:

<?php
//khởi tạo hàm readName & setup tham số mặc định
function readName($name = 'world')
{
  echo 'hello' . $name;
}

//gọi hàm không truyền tham số
readName(); // kết quả: hello world
//gọi hàm có truyền tham số
readName('Tài'); //kết quả: hello Tài
//khởi tạo biến α
$α = 'Toidicode';
//gọi hàm
readName($α);//kết quả: hello toidicode
?>

4, Các chẳng hạn khác.

Hàm với câu lệnh rẽ nhánh

Đề bài: viết hàm kiểm soát số nếu số to hơn 10 thì in ra ‘to hơn 10’ & bé hơn hoặc bằng 10 thì in ra ‘bé hơn bằng 10’:

<?php
//khởi tạo hàm checkNumber có tham số truyền vào & song song xét tham số mặc định cho nó = 0
function checkNumber($number = 0)
{
  // nếu số truyền vào to hơn 10
  if ($number > 10) {
    echo 'to hơn';
  } // nếu số truyền vào bé hơn 10
  else {
    echo 'bé hơn hoặc bằng';
  }
}

// gọi hàm
//gọi hàm không truyền tham số
checkNumber(); //kết quả bé hơn hoặc bằng
//gọi hàm có truyền tham số
checkNumber(11);// kết quả to hơn

Hàm với vòng lặp

Đề bài: viết hàm in ra số từ 1 đến số ɳ, với ɳ là tham số tùy chỉnh.

<?php
//khởi tạo hàm loopNumber có tham số truyền vào & song song xét tham số mặc định cho nó = 0
function loopNumber($number = 0)
{
  for ($ι = 0; $ι <= $number; $ι++) {
    echo $ι;
  }
}

//gọi hàm
//gọi hàm không truyền tham số
loopNumber(); // kết quả: 0;
// gọi hàm truyền tham số
loopNumber(10); //kết quả: 012345678910

Lưu ý: Hai chẳng hạn trên mình mới chỉ làm ở mức độ basic nhất, chưa bao gồm ràng thắt chặt chẽ tham số truyền vào.

Xem Thêm  Thuộc tính JavaScript - javascript thêm thuộc tính vào phần tử

5, Kiểm soát hàm đã tồn tại.

-Trong thực tiễn khi xây dựng các dự án với PHP hướng thủ tục thì số lượng các hàm sẽ không dừng ở con số 5,10,20,… mà nó sẽ to hơn rất nhiều, như thế thì chuyện trùng lặp hàm là điều chẳng thể tránh khỏi so với một lập trình viên không chuyên nghiệp hoặc một nguyên nhân nào khác khiến việc trùng lặp hàm xảy ra. Cũng chính vì đều đó trong PHP đã phân phối cho tất cả chúng ta một hàm function_exists() để khắc phục vấn đề đó.

Cú Pháp

function_exists('functionName');

-Trong số đó: functionName là tên của hàm các bạn kiểm soát & hàm này sẽ trả về giá trị TRUE nếu hàm đã tồn tại &  trái lại FALSE nếu chưa tồn tại.

VD3:

<?php
if (!function_exists('loopNumber')) {
  function loopNumber($number = 0)
  {
    for ($ι = 0; $ι <= $number; $ι++) {
      echo $ι;
    }
  }
}

6, Lời kết.

-Qua phần trên mình đã giới thiệu đến mọi người về hàm trong PHP rồi, các bạn phấn đấu ôn tập cho kỹ phần này vào. Vì sau này tất cả chúng ta sẽ phải sử dụng rất là nhiều đến nó đấy.

Viết một bình luận