[HTML cơ bản] Thẻ và các thuộc tính của thẻ HTML

5/5 – (1 bầu chọn)

Trong bài giới thiệu về  mình đã có nhắc đến thẻ trong HTML, vậy thẻ trong HTML là gì? này là một thành phần trọng yếu chủ đạo trong HTML, HTML ít có thẻ, bên cạnh đó sự phối hợp lồng nhau của các thẻ sẽ có thể tạo nên những giao diện cầu kỳ. Nội dung sau sẽ giúp bạn am hiểu hơn về các thẻ trong HTML và các thuộc tính nếu có của nó.

Các thẻ trong HTML

Mình sẽ liệt kê một số thẻ trong HTML để các bạn dễ hình dung hơn

Thẻ
Tên thẻ
Chẳng hạn
Tính năng
<!--...-->
Thẻ bình luận
<!– đây là dòng bình luận–>
Dùng để miêu tả và không được hiển thị.

<avàgt;
Thẻ link
<a href=”url”>textvàlt;/avàgt;
Dùng để link một văn bản đến một url.

<abbrvàgt;
Thẻ chú thích
<abbr title=”chú thích”>textvàlt;/abbrvàgt;
Dùng để hiển thị chú thích cho một văn bản.

<addressvàgt;
Thẻ địa chỉ
<addressvàgt; Địa chỉ </addressvàgt;
Dùng để chứa thông tin địa chỉ.

<articlevàgt;
Thẻ xác nhận bài viết
<articlevàgt;Bài viết </articlevàgt;
Dùng để xác nhận khối bài viết độc lập.

<audiovàgt;
Thẻ tiếng động
<audio controlsvàgt;
<source src=”audio.mp3″ type=”audio/mpeg”>
</audio
Thẻ chứa tiếng động cho phép trên trình duyệt.

<bvàgt;
Thẻ in đậm
<pvàgt;textvàlt;bvàgt;
in đậm văn bản.

<basevàgt;
Thẻ URL mặc định
<base href=”url_base”>
khi dùng link tương đối / nó sẽ thay thế thành link base.

<bdivàgt;
Cô lập phần tử
<livàgt;text <bdivàgt;إيانvàlt;/bdivàgt; 90$</livàgt;
Cô lặp một phần tử để giữ nguyên kết cấu định sẵn.

<bdovàgt;
Định hướng đoạn
<bdo dir=”rtl”>đây là đoạn chữ.</bdovàgt;
Có hai hướng là left (ltl) right (rtl), thẻ sẽ định hướng đi của đoạn chữ.

<blockquotevàgt;
Thẻ trích đoạn
<blockquotevàgt;textvàlt;/blockquotevàgt;
thường dùng để hiển thị một đoạn trích.

<brvàgt;
Thẻ ngắn dòng
ABC <brvàgt; XYZ
Thẻ thực hiện ngắn dòng trên một đoạn và không có thẻ đóng.

<buttonvàgt;
Nút bấm
<button type=”button”>Nút bấmvàlt;/buttonvàgt;
Dùng để hiển thị một nút bấm.

<canvasvàgt;
Thẻ đồ họa
<canvas id=”thiết kế”></canvasvàgt;
Thẻ là vùng chứa đồ họa và thường dùng phối hợp JavaScript.

Xem Thêm  Top 17 kết quả tìm kiếm first name là tên mới nhất 2022

<captionvàgt;
Miêu tả
<captionvàgt;miêu tảvàlt;/captionvàgt;
Thường dùng lồng vào đối tượng nào đó để hiển thị miêu tả.

<citevàgt;
Thẻ tác phẩm
<citevàgt;sống chung với mẹ chồngvàlt;/citevàgt;
dùng để đánh dấu đây là tên của một tác phẩm.

<codevàgt;
Thẻ chứa gift code
<codevàgt;gift codevàlt;codevàgt;
Thẻ cho phép chứa các đoạn mã mà không làm tác động đến hiển thị.

<delvàgt;
Thẻ gạch giữa chữ
<delvàgt;textvàlt;/delvàgt;
Trổ tài một ebook được gạch bỏ.

<divvàgt;
Thẻ khái niệm một vùng chứa
<divvàgt;Bài viếtvàlt;divvàgt;
Được dùng thông dụng để định dạng bố cục.

<embedvàgt;
Thẻ nhúng
<embed src=”helloworld.swf”>
Dùng để nhúng bài viết bên ngoài website.

<figurevàgt;
Thẻ đánh dấu hình ảnh
<figurevàgt;
<img src=”img.jpg”>
<figcaptionvàgt;Miêu tả.</figcaptionvàgt;
</figurevàgt;
Thẻ chứa bài viết về hình ảnh bao gồm thẻ figcaption để chứa miêu tả cho hình ảnh.

 <dưới cùng của trangvàgt;
Thẻ đánh dấu phần cuối trang web
 <dưới cùng của trangvàgt;Bài viếtvàlt;/dưới cùng của trangvàgt;
Thẻ thường chỉ định những phần ở cuối trang web.

 <formvàgt;
Thẻ chứa các control nhập liệu
 <form action=”/action_page.php” method=”get”>
Các thẻ input
</formvàgt;
 thẻ <formvàgt; được sử dụng chính yếu để tạo nên vùng nhập liệu và xác nhận hành động giải quyết.

 <h1vàgt; - <h6vàgt;
Các thẻ heading
 <h1vàgt;Textvàlt;/h1vàgt;
….
<h6vàgt;Textvàlt;/h6vàgt;
 Là các thẻ tiêu đề định dạng từ số 1 đến số 6.

 <headervàgt;
Thẻ đánh dấu phần đầu trang web
 <header/>Bài viếtvàlt;headervàgt;
Thẻ thường chỉ định những phần ở đầu trang web.

 <hrvàgt;
 Thẻ xác nhận biến đổi đề tài
 Đề tài 1 <hrvàgt; đề tài 2
Thẻ tạo nên đường ngăn cách phân chia các bài viết khác nhau.

 <ivàgt;
 Thẻ in nghiên
 <ivàgt; Bài viết </ivàgt;
 In nghiên các đoạn text

<iframevàgt;
Thẻ nội tuyến
<iframe src=”https://tuandc.com”></iframe>
Nhúng một ebook HTML từ URL khác vào HTML bây giờ

<imgvàgt;
Thẻ hình ảnh
<img src=”img.gif”>
Thẻ hiển thị hình ảnh trên HTML

<inputvàgt;
Thẻ nhập liệu
<input type=”text” name=”name”>
Thẻ dùng để người dùng nhập liệu thường nằm trong thẻ <formvàgt;

<insvàgt;
Thẻ xác nhận đoạn được chèn
<insvàgt;Bài viết </insvàgt;
Thẻ được dùng để xác nhận một đoạn được chèn vào và hiển thị một dấu gạch chân.

Xem Thêm  type

<labelvàgt;
Thẻ nhãn
<labelvàgt;nhãnvàlt;/labelvàgt;
thường là nhãn cho thẻ input

<livàgt;
Thẻ mục trong mục lục
<livàgt;Itemvàlt;/livàgt;
Thẻ được nằm trong thẻ <ulvàgt; hoặc <olvàgt; trổ tài các mục của mục lục.

<backlinkvàgt;
Thẻ link tài nguyên ngoài
<backlink rel=”stylesheet” type=”text/css” href=”style.css”>
Thẻ dùng để gọi các tệp tài nguyên như CSS, JS,…

<mainvàgt;
Thẻ xác nhận bài viết chính
<mainvàgt;Bài viết </mainvàgt;
Thẻ dùng để xác nhận những bài viết chính của một trang.

<markvàgt;
Thẻ đánh dấu
<markvàgt;bài viếtvàlt;/markvàgt;
Thẻ đánh dấu một bài viết trong đoạn bằng cách tô nền bài viết đó.

<metavàgt;
Thẻ thông tin
<meta name=”description” content=”bài viết”>
Thẻ phân phối thông tin cơ bản về website.

<navvàgt;
Thẻ điều hướng
<navvàgt; các link </navvàgt;
Thường sử dụng cho danh mục.

<noscriptvàgt;
Thực thi khi người dùng tắt script
<noscriptvàgt;Trình duyệt không suport scriptvàlt;/noscriptvàgt;
Dùng để hiện thông báo hoặc thực thi thay thế khi trình duyệt của người dùng k suport javascript hoặc bị tắt.

<olvàgt; hoặc <ulvàgt;
Thẻ hiển thị mục lục
<olvàgt;
<livàgt;bài viếtvàlt;/livàgt;
<livàgt;bài viếtvàlt;/livàgt;
</olvàgt;thẻ <ulvàgt; tương đương
Thẻ cho phép hiển thị một mục lục được kết phù hợp với thẻ li. thẻ <olvàgt; hiển thị mục lục được đánh số trong lúc thẻ <ulvàgt; thì không có đánh số.

<optionvàgt;
Thẻ tùy chọn
 <option value=”giá trị”>Tên giá trịvàlt;/optionvàgt;
Là thẻ tùy chọn được nằm trong thẻ <selectvàgt;

<pvàgt;
Thẻ đoạn văn bản
<pvàgt;Bài viếtvàlt;/pvàgt;
Hiển thị một đoạn văn bản

<prevàgt;
Thẻ định dạng trước
<prevàgt;Bài viếtvàlt;/prevàgt;
Thẻ giúp hiển thị nội nội với văn bản được dịnh dạng trước giữ nguyên.

<scriptvàgt;
Thẻ chứa mã script
<scriptvàgt;Bài viếtvàlt;/scriptvàgt;
Thẻ cho phép nhúng trực tiếp các đoạn script trong html

<sectionvàgt;
Thẻ thành phần
<sectionvàgt; Bài viết </sectionvàgt;
Thẻ đánh đấu một phần của ebook HTML.

<selectvàgt;
Thẻ lựa chọn
<selectvàgt;
Thẻ option
</selectvàgt;
Thẻ chứa các thẻ option hiển thị một danh mục lựa chọn.

<spanvàgt;
Thẻ ngắt
Đây là <span style=”color:red”>Tuandcvàlt;/spanvàgt;
Thẻ dùng để ngắn và tạo nên một định dạng riêng cho đoạn ngắt.

<strongvàgt;
Thẻ đánh dấu trọng yếu
<strongvàgt;Bài viếtvàlt;/strongvàgt;
Thẻ đánh dấu đoạn văn bản trọng yếu bằng hiển thị in đậm.

Xem Thêm  h4

<stylevàgt;
Thẻ định dạng
<stylevàgt; định dạng css </stylevàgt;
Thẻ cho phép định dạng css được định dạng trực tiếp trên tệp HTML

<subvàgt; và <supvàgt;
Thẻ phụ
<subvàgt;1/2vàlt;/subvàgt;
<supvàgt;2vàlt;/supvàgt;
Định dạng một chữ viết thụt lên (sup) hoặc thụt xuống (sub)

<tablevàgt;
Thẻ bảng
<tablevàgt;Thành phần bảngvàlt;/tablevàgt;
Thẻ chứa các thẻ định dạng bảng

<trvàgt;
Thẻ hàng trong bảng
<trvàgt; các thẻ cột </trvàgt;
Thẻ chứa các thẻ định dạng cột

<thvàgt;
Thẻ cột trong bảng
<thvàgt; Bài viết cột </thvàgt;
Thẻ chứa các bài viết cho cột

<textareavàgt; 
Thẻ nhập đoạn văn bản
<textarea rows=”4″ cols=”50″>Bài viếtvàlt;/textareavàgt;
Thẻ dùng để nhập liệu một đoạn bài viết dài

<timevàgt;
Thẻ xác nhận thời gian
<timevàgt;10:00vàlt;/timevàgt;
Thẻ dùng để xác nhận một đoạn văn bản là thời gian trong HTML

<titlevàgt;
Thẻ tiêu đề trang
<titlevàgt;Tiêu đềvàlt;/titlevàgt;
Thẻ hiển thị tiêu đề của trang và được đặt ở thẻ <headvàgt;

Các thuộc tính trong thẻ HTML

Thuộc tính từ ngữ

<html lang="vi-VI">: thuộc tính của thẻ HTML

Thuộc tính tiêu đề

<p title="Đây là nội dung">: thuộc tính có thể dùng cho nhiều thẻ như p, a, img,…

Thuộc tính href

<a href="https://tuandc.com">: thuộc tính chỉ định link cho thẻ a

Thuộc tính kích cỡ

<img src=img.jpg" width="104" height="142">: Thuộc tính quy định kích cỡ chiều rộng (width) và chiều cao (height) cho hình ảnh.

Thuộc tính alt

<img src="img.jpg" alt="tuandc.com">: Thuộc tính alt sẽ cho biết miêu tả chuẩn xác về hình ảnh đó, hiển thị khi hình ảnh không được tìm ra.

Thuộc tính id

<div id="id_text">: thuộc tính ID chỉ định ID cho thẻ, dùng để xác nhận thẻ cho lập trình, hoặc cho định dạng

Thuộc tính class

<div class="design">: thuộc tính class chỉ định thẻ thuộc nhóm, dùng để xác nhận thẻ cho lập trình, hoặc cho định dạng.

Thuộc tính style

<div style="color:red;">: thuộc tính style dùng để chèn trực tiếp định dang theo kiểu inline cho thẻ

Trong nội dung sau mình sẽ chỉ dẫn cụ thể cách tạo Tạo form nhập liệu trong HTML

Viết một bình luận