Thẻ

 • xác định các mục danh sách trong HTML. Mô tả thẻ, thuộc tính và ví dụ.

  Bạn đang xem : li html là gì

  HTML & lt; li & gt; thẻ xác định các mục riêng biệt trong Danh sách HTML . Thẻ & lt; ul & gt; và thẻ & lt; ol & gt; xác định các danh sách không có thứ tự và có thứ tự tương ứng. Thẻ & lt; menu & gt; xác định menu ngữ cảnh. Các mục danh sách thường được hiển thị bằng cách sử dụng dấu đầu dòng trong menu và danh sách không có thứ tự. Trong danh sách có thứ tự, chúng thường được hiển thị với một số hoặc chữ cái ở phía bên trái.

  Cú pháp

  & lt; li & gt; thẻ đi kèm theo cặp. Nội dung được viết giữa các thẻ mở (& lt; li & gt;) và đóng (& lt; / li & gt;). & Lt; li & gt; là một phần tử cấp khối, nó bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn.

  Ví dụ về danh sách có thứ tự và không có thứ tự:

   
  

  & lt;

  html

  & gt;

  & lt;

  head

  & gt;

  & lt;

  title

  & gt;

  Tiêu đề của tài liệu.

  & lt; /

  title

  & gt;

  & lt; /

  head

  & gt;

  & lt;

  body

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Danh sách có thứ tự

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ol

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Món khai vị

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Khóa học chính

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Salad

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ol

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Danh sách không theo thứ tự

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ul

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Đồ uống lạnh

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Đồ uống nóng

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Kem

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt; /

  body

  & gt;

  & lt; /

  html

  & gt;


  Hãy tự mình thử »

  Thuộc tính giá trị

  Thuộc tính giá trị chỉ định một số cho một mục danh sách. Thuộc tính giá trị chỉ được sử dụng với & lt; ol & gt; phần tử.

  Giá trị thứ tự của thuộc tính

  value

  phải là một số nguyên hợp lệ.

  Ví dụ về

  giá trị thuộc tính:

   
  

  & lt;

  html

  & gt;

  & lt;

  head

  & gt;

  & lt;

  title

  & gt;

  Tiêu đề của tài liệu.

  & lt; /

  title

  & gt;

  & lt; /

  head

  & gt;

  & lt;

  body

  & gt;

  & lt;

  ol

  & gt;

  & lt;

  li

  value

  =

  " 5 "

  & gt;

  Cà phê

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Trà

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Coca Cola

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ol

  & gt;

  & lt; /

  body

  & gt;

  & lt; /

  html

  & gt;


  Hãy tự mình thử »

  Công cụ đánh dấu mục trong danh sách tạo kiểu

  Để thêm kiểu vào & lt; li & gt; phần tử bạn có thể sử dụng CSS list-style , list-style-type , list-style-image list-style-position thuộc tính.

  Ví dụ về điểm đánh dấu mục danh sách tạo kiểu:

   
  

  & lt;

  html

  & gt;

  & lt;

  head

  & gt;

  & lt;

  title

  & gt;

  Tiêu đề của tài liệu

  & lt; /

  title

  & gt;

  & lt;

  style

  & gt;

  ul

  . a

  {

  list-style-type

  : circle; }

  ul

  . b

  {

  list-style-type

  : square; }

  ol

  . c

  {

  list-style-type

  : upper-roman; }

  ol

  . d

  {

  list-style-type

  : low-alpha; }

  & lt; /

  style

  & gt;

  & lt; /

  head

  & gt;

  & lt;

  body

  & gt;

  & lt;

  h1

  & gt;

  Thuộc tính list-style-type

  & lt; /

  h1

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Ví dụ về danh sách không có thứ tự:

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ul

  class

  =

  " a "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Cà phê

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Trà

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Coca Cola

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt;

  ul

  class

  =

  " b "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Cà phê

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Trà

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Coca Cola

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Ví dụ về danh sách có thứ tự:

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ol

  class

  =

  " c "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Cà phê

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Trà

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Coca Cola

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ol

  & gt;

  & lt;

  ol

  class

  =

  " d "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Cà phê

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Trà

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Coca Cola

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ol

  & gt;

  & lt; /

  body

  & gt;

  & lt; /

  html

  & gt;


  Hãy tự mình thử »

  Thay thế các dấu đầu dòng bằng một hình ảnh bằng thuộc tính CSS list-style-image.

  Ví dụ về điểm đánh dấu hình ảnh:

   
  

  & lt;

  html

  & gt;

  & lt;

  head

  & gt;

  & lt;

  title

  & gt;

  Tiêu đề của tài liệu

  & lt; /

  title

  & gt;

  & lt;

  style

  & gt;

  ul

  {

  list-style-image

  :

  url

  (

  "/ uploads / media / default / 0001/01 / 03d3f916bd5c266dd5008d5c210478cc730437eb.png "

  ); }

  & lt; /

  style

  & gt;

  & lt; /

  head

  & gt;

  & lt;

  body

  & gt;

  & lt;

  h2

  & gt;

  Ví dụ về thuộc tính list-style-image

  & lt; /

  h2

  & gt;

  & lt;

  ul

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 1

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 2

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 3

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt; /

  body

  & gt;

  & lt; /

  html

  & gt;


  Hãy tự mình thử »

  Thuộc tính list-style-position trong CSS chỉ định xem điểm đánh dấu danh sách sẽ xuất hiện bên trong hay bên ngoài hộp mục danh sách.

  Ví dụ về vị trí bên trong và bên ngoài của điểm đánh dấu:

   
  

  & lt;

  html

  & gt;

  & lt;

  head

  & gt;

  & lt;

  title

  & gt;

  Tiêu đề của tài liệu

  & lt; /

  title

  & gt;

  & lt;

  style

  & gt;

  . bên trong

  {

  list-style-position

  : bên trong; }

  li

  {

  border

  :

  1px

  solid

  # 666

  ;

  padding

  :

  5px

  ; }

  . bên ngoài

  {

  list-style-position

  : bên ngoài; }

  li

  {

  border

  :

  1px

  solid

  # 666

  ;

  padding

  :

  5px

  ; }

  & lt; /

  style

  & gt;

  & lt; /

  head

  & gt;

  & lt;

  body

  & gt;

  & lt;

  h2

  & gt;

  Ví dụ về thuộc tính list-style-position

  & lt; /

  h2

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Ở đây, kiểu danh sách được định vị "bên trong".

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ul

  class

  =

  " bên trong "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 1

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 2

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 3

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Ở đây, kiểu danh sách được đặt ở vị trí "bên ngoài".

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ul

  class

  =

  " bên ngoài "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 1

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 2

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 3

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt; /

  body

  & gt;

  & lt; /

  html

  & gt;


  Hãy tự mình thử »

  Thuộc tính

  Thuộc tính
  Giá trị
  Sự mô tả

  loại hình
  1
  A
  a
  I
  i
  đĩa
  hình vuông
  hình tròn

  Xác định loại dấu đầu dòng của danh sách có thứ tự hoặc không có thứ tự.
  Thuộc tính này không được sử dụng nữa. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thuộc tính CSS list-style-type hoặc list-style-image , bạn có thể sử dụng hình ảnh thay vì dấu đầu dòng.

  giá trị
  con số

  Chỉ định số lượng mà từ đó danh sách đơn hàng sẽ bắt đầu. Bạn có thể sử dụng các giá trị âm.
  Nó chỉ hoạt động với danh sách được sắp xếp.

  & lt; li & gt; thẻ hỗ trợ Thuộc tính toàn cầu Thuộc tính sự kiện .


  Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề li html là gì

  What is HTML?

  • Tác giả: GCFLearnFree.org
  • Ngày đăng: 2021-05-04
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3269 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this video, you’ll learn about HTML and how it is used to code webpages.

   We hope you enjoy! To learn more, check out our Basic HTML tutorial here:
   https://edu.gcfglobal.org/en/basic-html/

   whatishtml htmlcode learnhtml

  HTML là gì ? – CUONG TIEN

  • Tác giả: cuongtien.com
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7389 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm:

  Thẻ

 • trong HTML
  • Tác giả: vietjack.com
  • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8579 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thẻ li trong HTML – Học HTML cơ bản và nâng cao theo các bước đơn giản và dễ hiểu từ HTML là gì, Tag trong HTML, HTML tag, thẻ trong HTML, tổng hợp các thẻ HTML cơ bản, thẻ meta, thuộc tính, định dạng, thẻ trong HTML, commemnt, font, marquee, hình ảnh, link, bảng, frame, danh sách, layout, màu, form, background, style sheet, và sử dụng javascript.

  Thẻ li trong HTML

  • Tác giả: freetuts.net
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 8248 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ li trong HTML, đây là thẻ nằm bên trong thẻ ol hoặc ul, dùng để tạo ra các phần tử cho danh sách.

  HTML là gì? Hướng dẫn viết 1 đoạn HTML đơn giản nhất

  • Tác giả: vietnix.vn
  • Đánh giá: 5 ⭐ ( 6963 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: HTML là gì? Qua bài viết Vietnix chia sẻ ở đây đầy đủ các nội dung và thông tin cần thiết về HTML mà bạn cần phải biết.

  Học web chuẩn

  • Tác giả: hocwebchuan.com
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 3344 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Tag li định nghĩa các mục trong một danh sách, tag li được dùng trong danh sách có thứ tự ol (order list) và không có thứ tự ul (unorder list) – Học web chuẩn

  Tag Thông Dụng trong HTML — HTML Cheat Sheet

  • Tác giả: www.stdio.vn
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4973 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Liệt kê các loại thẻ (tag) thường dùng trong HTML để trình bày 1 trang web.

  Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

  Xem Thêm  Hàm DATEADD () của SQL Server - ngày chèn máy chủ sql
 • By ads_php