Thẻ

 • xác định các mục danh sách trong HTML. Mô tả thẻ, thuộc tính và ví dụ.

  Bạn đang xem : li trong html là gì

  HTML & lt; li & gt; thẻ xác định các mục riêng biệt trong Danh sách HTML . Thẻ & lt; ul & gt; và thẻ & lt; ol & gt; xác định các danh sách không có thứ tự và có thứ tự tương ứng. Thẻ & lt; menu & gt; xác định menu ngữ cảnh. Các mục danh sách thường được hiển thị bằng cách sử dụng dấu đầu dòng trong menu và danh sách không có thứ tự. Trong danh sách có thứ tự, chúng thường được hiển thị với một số hoặc chữ cái ở phía bên trái.

  Cú pháp

  & lt; li & gt; thẻ đi kèm theo cặp. Nội dung được viết giữa các thẻ mở (& lt; li & gt;) và đóng (& lt; / li & gt;). & Lt; li & gt; là một phần tử cấp khối, nó bắt đầu trên một dòng mới và chiếm toàn bộ chiều rộng có sẵn.

  Ví dụ về danh sách có thứ tự và không có thứ tự:

   
  

  & lt;

  html

  & gt;

  & lt;

  head

  & gt;

  & lt;

  title

  & gt;

  Tiêu đề của tài liệu.

  & lt; /

  title

  & gt;

  & lt; /

  head

  & gt;

  & lt;

  body

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Danh sách có thứ tự

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ol

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Món khai vị

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Khóa học chính

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Salad

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ol

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Danh sách không theo thứ tự

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ul

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Đồ uống lạnh

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Đồ uống nóng

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Kem

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt; /

  body

  & gt;

  & lt; /

  html

  & gt;


  Hãy tự mình thử »

  Thuộc tính giá trị

  Thuộc tính giá trị chỉ định một số cho một mục danh sách. Thuộc tính giá trị chỉ được sử dụng với & lt; ol & gt; phần tử.

  Giá trị thứ tự của thuộc tính

  value

  phải là một số nguyên hợp lệ.

  Ví dụ về

  giá trị thuộc tính:

   
  

  & lt;

  html

  & gt;

  & lt;

  head

  & gt;

  & lt;

  title

  & gt;

  Tiêu đề của tài liệu.

  & lt; /

  title

  & gt;

  & lt; /

  head

  & gt;

  & lt;

  body

  & gt;

  & lt;

  ol

  & gt;

  & lt;

  li

  value

  =

  " 5 "

  & gt;

  Cà phê

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Trà

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Coca Cola

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ol

  & gt;

  & lt; /

  body

  & gt;

  & lt; /

  html

  & gt;


  Hãy tự mình thử »

  Công cụ đánh dấu mục trong danh sách tạo kiểu

  Để thêm kiểu vào & lt; li & gt; phần tử bạn có thể sử dụng CSS list-style , list-style-type , list-style-image list-style-position thuộc tính.

  Ví dụ về điểm đánh dấu mục danh sách tạo kiểu:

   
  

  & lt;

  html

  & gt;

  & lt;

  head

  & gt;

  & lt;

  title

  & gt;

  Tiêu đề của tài liệu

  & lt; /

  title

  & gt;

  & lt;

  style

  & gt;

  ul

  . a

  {

  list-style-type

  : circle; }

  ul

  . b

  {

  list-style-type

  : square; }

  ol

  . c

  {

  list-style-type

  : upper-roman; }

  ol

  . d

  {

  list-style-type

  : low-alpha; }

  & lt; /

  style

  & gt;

  & lt; /

  head

  & gt;

  & lt;

  body

  & gt;

  & lt;

  h1

  & gt;

  Thuộc tính list-style-type

  & lt; /

  h1

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Ví dụ về danh sách không có thứ tự:

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ul

  class

  =

  " a "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Cà phê

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Trà

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Coca Cola

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt;

  ul

  class

  =

  " b "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Cà phê

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Trà

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Coca Cola

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Ví dụ về danh sách có thứ tự:

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ol

  class

  =

  " c "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Cà phê

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Trà

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Coca Cola

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ol

  & gt;

  & lt;

  ol

  class

  =

  " d "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Cà phê

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Trà

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Coca Cola

  & lt; /

  li

  & gt;

  & lt; /

  ol

  & gt;

  & lt; /

  body

  & gt;

  & lt; /

  html

  & gt;


  Hãy tự mình thử »

  Thay thế các dấu đầu dòng bằng một hình ảnh bằng thuộc tính CSS list-style-image.

  Ví dụ về điểm đánh dấu hình ảnh:

   
  

  & lt;

  html

  & gt;

  & lt;

  head

  & gt;

  & lt;

  title

  & gt;

  Tiêu đề của tài liệu

  & lt; /

  title

  & gt;

  & lt;

  style

  & gt;

  ul

  {

  list-style-image

  :

  url

  (

  "/ uploads / media / default / 0001/01 / 03d3f916bd5c266dd5008d5c210478cc730437eb.png "

  ); }

  & lt; /

  style

  & gt;

  & lt; /

  head

  & gt;

  & lt;

  body

  & gt;

  & lt;

  h2

  & gt;

  Ví dụ về thuộc tính list-style-image

  & lt; /

  h2

  & gt;

  & lt;

  ul

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 1

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 2

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 3

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt; /

  body

  & gt;

  & lt; /

  html

  & gt;


  Hãy tự mình thử »

  Thuộc tính list-style-position trong CSS chỉ định xem điểm đánh dấu danh sách sẽ xuất hiện bên trong hay bên ngoài hộp mục danh sách.

  Ví dụ về vị trí bên trong và bên ngoài của điểm đánh dấu:

   
  

  & lt;

  html

  & gt;

  & lt;

  head

  & gt;

  & lt;

  title

  & gt;

  Tiêu đề của tài liệu

  & lt; /

  title

  & gt;

  & lt;

  style

  & gt;

  . bên trong

  {

  list-style-position

  : bên trong; }

  li

  {

  border

  :

  1px

  solid

  # 666

  ;

  padding

  :

  5px

  ; }

  . bên ngoài

  {

  list-style-position

  : bên ngoài; }

  li

  {

  border

  :

  1px

  solid

  # 666

  ;

  padding

  :

  5px

  ; }

  & lt; /

  style

  & gt;

  & lt; /

  head

  & gt;

  & lt;

  body

  & gt;

  & lt;

  h2

  & gt;

  Ví dụ về thuộc tính list-style-position

  & lt; /

  h2

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Ở đây, kiểu danh sách được định vị "bên trong".

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ul

  class

  =

  " bên trong "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 1

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 2

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 3

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt;

  p

  & gt;

  Ở đây, kiểu danh sách được đặt ở vị trí "bên ngoài".

  & lt; /

  p

  & gt;

  & lt;

  ul

  class

  =

  " bên ngoài "

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 1

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 2

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt;

  li

  & gt;

  Danh sách mục 3

  & lt; / < p class = "hljs-name"> li

  & gt;

  & lt; /

  ul

  & gt;

  & lt; /

  body

  & gt;

  & lt; /

  html

  & gt;


  Hãy tự mình thử »

  Thuộc tính

  Thuộc tính
  Giá trị
  Sự mô tả

  loại hình
  1
  A
  a
  I
  i
  đĩa
  hình vuông
  hình tròn

  Xác định loại dấu đầu dòng của danh sách có thứ tự hoặc không có thứ tự.
  Thuộc tính này không được sử dụng nữa. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thuộc tính CSS list-style-type hoặc list-style-image , bạn có thể sử dụng hình ảnh thay vì dấu đầu dòng.

  giá trị
  con số

  Chỉ định số lượng mà từ đó danh sách đơn hàng sẽ bắt đầu. Bạn có thể sử dụng các giá trị âm.
  Nó chỉ hoạt động với danh sách được sắp xếp.

  & lt; li & gt; thẻ hỗ trợ Thuộc tính toàn cầu Thuộc tính sự kiện .


  Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề li trong html là gì

  Thẻ HTML thông dụng

  • Tác giả: F8 Official
  • Ngày đăng: 2020-01-30
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5191 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: 👉 Link đặt mua áo Polo F8: https://forms.gle/rff9K64GsSiANRzj6

   Tham gia các khóa học MIỄN PHÍ tại F8 tại đây nhé (đã quyết định theo thì hãy cố gắng đến cùng):
   1. Kiến thức & cái nhìn tổng quan về ngành: https://fullstack.edu.vn/courses/lessons-for-newbie
   2. Code giao diện trang web với HTML, CSS: https://fullstack.edu.vn/courses/html-css
   3. Xử lý hiển thị tốt giao diện trên nhiều thiết bị khác nhau (responsive): https://fullstack.edu.vn/courses/responsive-web-design
   4. Lập trình Javascript cơ bản: https://fullstack.edu.vn/courses/javascript-co-ban
   5. Lập trình Javascript nâng cao: https://fullstack.edu.vn/courses/javascript-nang-cao
   6. Lập trình Backend với Node & ExpressJS: https://fullstack.edu.vn/courses/nodejs

  Thẻ ul, ol và li trong HTML

  • Tác giả: freehost.page
  • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3611 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm:

  Web888 chia sẻ kiến thức lập trình, kinh doanh, mmo

  • Tác giả: web888.vn
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5079 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm:

  List và Marker trong CSS

  • Tác giả: hoclaptrinh.vn
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 7917 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: List và Marker trong CSS. Trình bày hay liệt kê một danh sách có kèm theo các bullet hoặc dưới dạng đánh số giúp phần văn bản của bạn dễ đọc và tạo cảm giác thân thiện hơn.

  Top 20 thẻ ul và li hay nhất 2022

  • Tác giả: final-blade.com
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2949 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm:

  Thẻ li trong HTML

  • Tác giả: freetuts.net
  • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2585 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu thẻ li trong HTML, đây là thẻ nằm bên trong thẻ ol hoặc ul, dùng để tạo ra các phần tử cho danh sách.

  Thẻ code trong HTML và lí do sử dụng thẻ code? – Blog

  • Tác giả: vn.got-it.ai
  • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4359 lượt đánh giá )
  • Khớp với kết quả tìm kiếm: Thẻ code trong HTML thuộc nhóm thẻ định dạng dữ liệu, được dùng để nhận diện đoạn code, giúp trình duyệt web đọc hiểu được chính xác nhất. Cùng tìm hiểu kĩ hơn trong bài viết sau.

  Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

  Xem Thêm  Nền trong suốt HTML: Hướng dẫn Bật Hình ảnh Trong suốt - cách thay đổi độ mờ của hình nền trong html
 • By ads_php