Hướng dẫn cách lấy thông tin video bằng FFmpeg

Lấy thông tin video bằng FFmpeg như vậy nào & lấy để làm gì?

Do là gần đây có nhiều bạn hỏi chính mình về việc cắt ghép video. Mà bạn ấy hay bị lỗi khi ghép nhiều video với nhau.

Lý do gây lỗi là do các file video đó không tương đồng nhau (về định dạng, framerate, bitrate,…). Mà chuyện tương đồng là thiết yếu nếu bạn mong muốn ghép chúng lại thành một.

Chính vì thế, việc lấy thông tin của video trước khi ghép là vô cùng thiết yếu. Qua đó, bạn sẽ biết mình phải giải quyết video như vậy nào trước khi ghép chúng lại với nhau.

Để lấy thông tin video bằng FFmpeg có hai cách là: sử dụng ffmpeg.exe & sử dụng ffprobe.exe (đây là 2 trong 3 dụng cụ có được sau khoảng thời gian thiết lập FFmpeg).

Cách lấy thông tin video bằng FFmpeg

Cách lấy thông tin video sử dụng FFmpeg

Để lấy được thông tin video bằng FFmpeg bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

ffmpeg -i input.mp4 -hide_banner

Trong số đó:

 • -i là cờ dùng để xác nhận file input, sau này là tên của file đầu vào (input.mp4)
 • -hide_banner là cờ dùng để bỏ qua thông tin liên quan đến phiên bản, các thư viện mà FFmpeg sử dụng,…

Chẳng hạn khi mình lấy thông tin của video bằng FFmpeg như sau:

Bạn có thể thấy video mà mình thí nghiệm ở giai đoạn này có thời lượng (duration) là 00:02:34.18 (tức ~ 2 phút 34 giây) & bitrate là 1880 kb/s.

không chỉ thế, bạn cũng thấy rằng file này có 2 stream (hay gọi là 2 kênh cho dễ hiểu). Kênh 1 ứng với Stream #0:0 & kênh 2 ứng với Stream #0:1.

Trong số đó:

 • Kênh 1 (video) được encode theo chuẩn h264 với profile level là High; mỗi frame ảnh có định dạng yuv420pkích cỡ video là 1920×1080 (với width=1920 & height=1080); bitrate của kênh video là 1741 kb/s (hẳn nhiên sẽ bé hơn bitrate tổng của cả video); tỉ lệ framerate là 59.94 fps;
 • Kênh 2 (audio) có chuẩn aac; sample rate là 44100 Hz; tiếng động dạng stereo; bitrate là 128 kb/s.
Xem Thêm  Primer CSS Box Shadow Remove - css loại bỏ bóng hộp

Đây là những thông tin của video mà bạn cần phải biết. không chỉ thế, nếu mong muốn biết thêm nhiều thông tin hơn nữa thì bạn có thể sử dụng dụng cụ ffprobe.exe như sau.

Cách lấy thông tin video sử dụng ffprobe.exe

Câu lệnh căn bản sử dụng ffprobe.exe để lấy thông tin video là:

ffprobe -v error -show_format -show_streams input.mp4

Kết quả hiển thị khá dài:

[STREAM]
  index=0
  codec_name=h264
  codec_long_name=Н.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10
  profile=Main
  codec_type=video
  codec_time_base=38946407/1867560000
  codec_tag_string=avc1
  codec_tag=0x31637661
  width=854
  height=480
  coded_width=854
  coded_height=480
  has_b_frames=2
  sample_aspect_ratio=0:1
  display_aspect_ratio=0:1
  pix_fmt=yuv420p
  level=30
  color_range=tv
  color_space=bt709
  color_transfer=bt709
  color_primaries=bt709
  chroma_location=left
  field_order=unknown
  timecode=Ռ/?
  refs=1
  is_avc=true
  nal_length_size=4
  id=Ռ/?
  r_frame_rate=24000/1001
  avg_frame_rate=933780000/38946407
  time_base=1/90000
  start_pts=0
  start_time=0.000000
  duration_ts=116839221
  duration=1298.213567
  bit_rate=990486
  max_bit_rate=Ռ/?
  bits_per_raw_sample=8
  nb_frames=31126
  nb_read_frames=Ռ/?
  nb_read_packets=Ռ/?
  DISPOSITION_default=1
  DISPOSITION_dub=0
  DISPOSITION_original=0
  DISPOSITION:phản hồi=0
  DISPOSITION_lyrics=0
  DISPOSITION_karaoke=0
  DISPOSITION_forced=0
  DISPOSITION_hearing_impaired=0
  DISPOSITION_visual_impaired=0
  DISPOSITION_clean_effects=0
  DISPOSITION_attached_pic=0
  DISPOSITION_timed_thumbnails=0
  TAG_creation_time=2013-03-21T04:50:31.000000Z
  TAG_language=und
  TAG_encoder=JVT/AVC Coding
  [/STREAM]
  [STREAM]
  index=1
  codec_name=aac
  codec_long_name=AAC (Advanced Audio Coding)
  profile=LC
  codec_type=audio
  codec_time_base=1/44100
  codec_tag_string=mp4a
  codec_tag=0x6134706d
  sample_fmt=fltp
  sample_rate=44100
  channels=2
  channel_layout=stereo
  bits_per_sample=0
  id=Ռ/?
  r_frame_rate=0/0
  avg_frame_rate=0/0
  time_base=1/44100
  start_pts=0
  start_time=0.000000
  duration_ts=57250816
  duration=1298.204444
  bit_rate=127986
  max_bit_rate=185256
  bits_per_raw_sample=Ռ/?
  nb_frames=55909
  nb_read_frames=Ռ/?
  nb_read_packets=Ռ/?
  DISPOSITION_default=1
  DISPOSITION_dub=0
  DISPOSITION_original=0
  DISPOSITION:phản hồi=0
  DISPOSITION_lyrics=0
  DISPOSITION_karaoke=0
  DISPOSITION_forced=0
  DISPOSITION_hearing_impaired=0
  DISPOSITION_visual_impaired=0
  DISPOSITION_clean_effects=0
  DISPOSITION_attached_pic=0
  DISPOSITION_timed_thumbnails=0
  TAG_creation_time=2013-03-21T04:50:31.000000Z
  TAG_language=eng
  [/STREAM]
  [FORMAT]
  filename=input.mp4
  nb_streams=2
  nb_programs=0
  format_name=mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2
  format_long_name=QuickTime / MOV
  start_time=0.000000
  duration=1298.213567
  size=182308296
  bit_rate=1123441
  probe_score=100
  TAG_major_brand=mp42
  TAG_minor_version=0
  TAG_compatible_brands=mp42isomavc1
  TAG_creation_time=2013-03-21T04:50:31.000000Z
  TAG_encoder=HandBrake rev4860 2012121899
  [/FORMAT]

Có hơi nhiều thông tin ở giai đoạn này mà mình nghĩ là rất khó để có thể giải thích hết ở giai đoạn này được (bạn thông cảm nhé).

Hiển nhiên, với yêu cầu sử dụng FFmpeg căn bản thì mình cho rằng bạn không thiết yếu phải biết hết những thông tin này.

Xem Thêm  Kết nối chuỗi trong Python - nối các biến trong python

Cái nào cần thì mình tra thôi. Nhưng, biết đâu đấy, sau này cần phải dùng thì sao nhỉ?

À mà ffprobe.exe còn khiến cho việc lấy ra thông tin video dạng JSON hoặc XML. Khi đó, bạn có thể sử dụng kết quả ở nhiều nơi khác nữa (khi lập trình hoặc viết script chạy auto,…).

Cách lấy thông tin video dạng JSON

Để thực hiện việc này bạn chỉ cần thêm cờ  -print_format với giá trị json.

Khi đó, câu lệnh trên trở thành:

ffprobe -v error -print_format json -show_format -show_streams input.mp4

Kết quả dạng JSON:

{
    "streams": [
      {
        "index": 0,
        "codec_name": "h264",
        "codec_long_name": "H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10",
        "profile": "Main",
        "codec_type": "video",
        "codec_time_base": "38946407/1867560000",
        "codec_tag_string": "avc1",
        "codec_tag": "0x31637661",
        "width": 854,
        "height": 480,
        "coded_width": 854,
        "coded_height": 480,
        "has_b_frames": 2,
        "sample_aspect_ratio": "0:1",
        "display_aspect_ratio": "0:1",
        "pix_fmt": "yuv420p",
        "level": 30,
        "color_range": "tv",
        "color_space": "bt709",
        "color_transfer": "bt709",
        "color_primaries": "bt709",
        "chroma_location": "left",
        "refs": 1,
        "is_avc": "true",
        "nal_length_size": "4",
        "r_frame_rate": "24000/1001",
        "avg_frame_rate": "933780000/38946407",
        "time_base": "1/90000",
        "start_pts": 0,
        "start_time": "0.000000",
        "duration_ts": 116839221,
        "duration": "1298.213567",
        "bit_rate": "990486",
        "bits_per_raw_sample": "8",
        "nb_frames": "31126",
        "disposition": {
          "default": 1,
          "dub": 0,
          "original": 0,
          "comment": 0,
          "lyrics": 0,
          "karaoke": 0,
          "forced": 0,
          "hearing_impaired": 0,
          "visual_impaired": 0,
          "clean_effects": 0,
          "attached_pic": 0,
          "timed_thumbnails": 0
        },
        "tags": {
          "creation_time": "2013-03-21T04:50:31.000000Z",
          "language": "und",
          "encoder": "JVT/AVC Coding"
        }
      },
      {
        "index": 1,
        "codec_name": "aac",
        "codec_long_name": "AAC (Advanced Audio Coding)",
        "profile": "LC",
        "codec_type": "audio",
        "codec_time_base": "1/44100",
        "codec_tag_string": "mp4a",
        "codec_tag": "0x6134706d",
        "sample_fmt": "fltp",
        "sample_rate": "44100",
        "channels": 2,
        "channel_layout": "stereo",
        "bits_per_sample": 0,
        "r_frame_rate": "0/0",
        "avg_frame_rate": "0/0",
        "time_base": "1/44100",
        "start_pts": 0,
        "start_time": "0.000000",
        "duration_ts": 57250816,
        "duration": "1298.204444",
        "bit_rate": "127986",
        "max_bit_rate": "185256",
        "nb_frames": "55909",
        "disposition": {
          "default": 1,
          "dub": 0,
          "original": 0,
          "comment": 0,
          "lyrics": 0,
          "karaoke": 0,
          "forced": 0,
          "hearing_impaired": 0,
          "visual_impaired": 0,
          "clean_effects": 0,
          "attached_pic": 0,
          "timed_thumbnails": 0
        },
        "tags": {
          "creation_time": "2013-03-21T04:50:31.000000Z",
          "language": "eng"
        }
      }
    ],
    "format": {
      "filename": "input.mp4",
      "nb_streams": 2,
      "nb_programs": 0,
      "format_name": "mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2",
      "format_long_name": "QuickTime / MOV",
      "start_time": "0.000000",
      "duration": "1298.213567",
      "size": "182308296",
      "bit_rate": "1123441",
      "probe_score": 100,
      "tags": {
        "major_brand": "mp42",
        "minor_version": "0",
        "compatible_brands": "mp42isomavc1",
        "creation_time": "2013-03-21T04:50:31.000000Z",
        "encoder": "HandBrake rev4860 2012121899"
      }
    }
  }

Cách lấy thông tin video dạng XML

Tương đương, để lấy thông tin video dạng XML, bạn chỉ cần thêm cờ -print_format với giá trị là xml.

Xem Thêm  Hướng dẫn về nút CSS: Cách viết mã các nút trong 5 bước đơn giản - cách thiết kế nút trong css

Khi đó, câu lệnh trên trở thành:

ffprobe -v error -print_format xml -show_format -show_streams input.mp4

Kết quả dạng XML:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <ffprobevàgt;
    <streamsvàgt;
      <stream index="0" codec_name="h264" codec_long_name="H.264 / AVC / MPEG-4 AVC / MPEG-4 part 10" profile="Main" codec_type="video" codec_time_base="38946407/1867560000" codec_tag_string="avc1" codec_tag="0x31637661" width="854" height="480" coded_width="854" coded_height="480" has_b_frames="2" sample_aspect_ratio="0:1" display_aspect_ratio="0:1" pix_fmt="yuv420p" level="30" color_range="tv" color_space="bt709" color_transfer="bt709" color_primaries="bt709" chroma_location="left" refs="1" is_avc="true" nal_length_size="4" r_frame_rate="24000/1001" avg_frame_rate="933780000/38946407" time_base="1/90000" start_pts="0" start_time="0.000000" duration_ts="116839221" duration="1298.213567" bit_rate="990486" bits_per_raw_sample="8" nb_frames="31126">
        <disposition default="1" dub="0" original="0" phản hồi="0" lyrics="0" karaoke="0" forced="0" hearing_impaired="0" visual_impaired="0" clean_effects="0" attached_pic="0" timed_thumbnails="0"/>
        <tag key="creation_time" value="2013-03-21T04:50:31.000000Z"/>
        <tag key="language" value="und"/>
        <tag key="encoder" value="JVT/AVC Coding"/>
      </streamvàgt;
      <stream index="1" codec_name="aac" codec_long_name="AAC (Advanced Audio Coding)" profile="LC" codec_type="audio" codec_time_base="1/44100" codec_tag_string="mp4a" codec_tag="0x6134706d" sample_fmt="fltp" sample_rate="44100" channels="2" channel_layout="stereo" bits_per_sample="0" r_frame_rate="0/0" avg_frame_rate="0/0" time_base="1/44100" start_pts="0" start_time="0.000000" duration_ts="57250816" duration="1298.204444" bit_rate="127986" max_bit_rate="185256" nb_frames="55909">
        <disposition default="1" dub="0" original="0" phản hồi="0" lyrics="0" karaoke="0" forced="0" hearing_impaired="0" visual_impaired="0" clean_effects="0" attached_pic="0" timed_thumbnails="0"/>
        <tag key="creation_time" value="2013-03-21T04:50:31.000000Z"/>
        <tag key="language" value="eng"/>
      </streamvàgt;
    </streamsvàgt;

    <format filename="input.mp4" nb_streams="2" nb_programs="0" format_name="mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2" format_long_name="QuickTime / MOV" start_time="0.000000" duration="1298.213567" size="182308296" bit_rate="1123441" probe_score="100">
      <tag key="major_brand" value="mp42"/>
      <tag key="minor_version" value="0"/>
      <tag key="compatible_brands" value="mp42isomavc1"/>
      <tag key="creation_time" value="2013-03-21T04:50:31.000000Z"/>
      <tag key="encoder" value="HandBrake rev4860 2012121899"/>
    </formatvàgt;
  </ffprobevàgt;

Lời kết

Trên đây là 2 cách để lấy thông tin video bằng FFmpeg. Nếu có gì sai sót, bạn vui lòng phản hồi cho mình biết trong phần comment phía dưới nhé!

Xin chào & hẹn tái ngộ các bạn trong nội dung kế tiếp, thân ái!

Đọc thêm

Viết một bình luận