Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về số nguyên Python và cách Python lưu trữ số nguyên trong bộ nhớ.

Bạn đang xem : cách sử dụng int trong python

Tóm tắt : trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về số nguyên Python và cách Python lưu trữ số nguyên trong bộ nhớ.

Số nguyên là số nguyên bao gồm số âm, số 0 và số dương như -3, -2, – 1, 0, 1, 2, 3.

Python sử dụng lớp int để biểu diễn tất cả các số nguyên. Tất cả các số nguyên đều là đối tượng.

Cách máy tính lưu trữ số nguyên

Máy tính không thể lưu trữ trực tiếp các số nguyên. Thay vào đó, chúng chỉ có thể lưu trữ các số nhị phân như 0 và 1.

Để lưu trữ các số nguyên, máy tính cần sử dụng các số nhị phân để biểu diễn các số nguyên.

Ví dụ: để lưu trữ số 5, máy tính cần biểu diễn nó bằng số cơ số 2:

5 = 1 x 22 + 0 x 21 + 1 x 20

Như bạn thấy, cần 3 bit để lưu số 5 vào bộ nhớ:

(101) 2 = (5) 10

Giả sử bạn có 8 bit, bạn có thể lưu trữ tối đa 255 số nguyên từ 0 đến 255:

255 = 1x 27 + 1 x 26 + 1 x 25 + 1x 24 + 1 x 23 + 1 x 22 + 1x 21 + 1 x 20

Bằng cách sử dụng 8 bit, bạn có thể lưu trữ tối đa 28 – 1 = 255 số nguyên.

Để lưu trữ cả số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương, bạn cần dự trữ 1 bit để lưu trữ dấu, âm (-) và dương (+). Do đó, với 8 bit:

 • Số nguyên lớn nhất mà máy tính có thể biểu diễn là 27 = 127.
 • Và máy tính có thể lưu trữ tất cả các số nguyên trong phạm vi (-127, 127)

Vì số 0 không có dấu nên máy tính có thể tạo ra một số thừa. Do đó, 8 bit có thể lưu trữ tất cả các số nguyên từ -128 đến 127.

8-bit = [-27, 27 – 1]

Tương tự, nếu bạn muốn sử dụng 16 bit, 32 bit và 64 bit để lưu trữ số nguyên, phạm vi sẽ là:

 • 16 bit ~ [-215, 215 – 1] = [ -32,768 , < mã> 32,767 ]
 • 32-bit ~ [-231, 231 – 1] = [- 2,147,483,648 , 2,147,483,647 ]
 • 64-bit ~ [-263, 263 – 1] = [ -9,223,372,036,854,775,808 , 9,223,372,036,854,775,807 ]

Cách Python đại diện cho số nguyên

Các ngôn ngữ lập trình khác như Java và C # sử dụng một số bit cố định để lưu trữ số nguyên.

Ví dụ: C # có kiểu int sử dụng 32 bit và loại long sử dụng 64 bit để biểu diễn số nguyên. Dựa trên các loại số nguyên, bạn có thể xác định phạm vi của các số nguyên mà các loại đó có thể đại diện.

Tuy nhiên, Python không sử dụng một số lượng bit cố định để lưu trữ số nguyên. Thay vào đó, Python sử dụng một số lượng bit thay đổi để lưu trữ số nguyên . Ví dụ: 8 bit, 16 bit, 32 bit, 64 bit, 128 bit, v.v..

Số nguyên tối đa mà Python có thể biểu diễn tùy thuộc vào bộ nhớ có sẵn.

Ngoài ra, số nguyên là các đối tượng. Python cần thêm một số byte cố định làm chi phí cho mỗi số nguyên.

Điều quan trọng cần lưu ý là các số nguyên càng lớn thì các phép tính như + , < mã> – ,… sẽ là.

Kiểu int trong Python

Phần sau xác định một biến tham chiếu một số nguyên và sử dụng hàm type () để lấy tên lớp của số nguyên:

 

counter =

10

print (type (counter))

Ngôn ngữ mã:

Python

(

python

)

Đầu ra :

 

& lt;

class

'

int

' & gt;

Mã ngôn ngữ:

Python

(

python

)

Như bạn có thể thấy rõ từ phần mở đầu, một số nguyên là một thể hiện của lớp int . < / p>

Lấy kích thước của một số nguyên

Để lấy kích thước của một số nguyên, bạn sử dụng hàm getizeof () của sys mô-đun.

Hàm getizeof () trả về số byte mà Python sử dụng để viết lại nt một số nguyên. Ví dụ:

 

từ

sys < p class = "hljs-keyword"> nhập

getizeof counter =

0

size = getizeof (bộ đếm) in (kích thước)

Ngôn ngữ mã:

Python

(

python

)

Kết quả:

 

24

Mã ngôn ngữ:

Python

(

python

)

Để lưu trữ số 0, Python sử dụng 24 byte. Vì lưu trữ số 0 nên Python chỉ cần sử dụng 1 bit. Lưu ý rằng 1 byte bằng 8 bit.

Do đó, bạn có thể nghĩ rằng Python sử dụng 24 byte làm chi phí để lưu trữ một đối tượng số nguyên.

Phần sau trả về kích thước của số nguyên 100 :

 

từ

sys

nhập

getizeof counter =

100

size = getizeof (bộ đếm) print (size)

Ngôn ngữ mã:

Python

(

python

)

Đầu ra:

 

28

Ngôn ngữ mã:

Python

(

python

)

Nó trả về 28 byte. Vì 24 byte là tổng chi phí nên Python sử dụng 4 byte để biểu thị số 100.

Phần sau cho biết kích thước của số nguyên 264:

 

từ

sys

nhập

getizeof counter =

2

**

64

size = getizeof (bộ đếm) print (size)

Ngôn ngữ mã:

Python

(

python

)

Đầu ra:

 

36

Ngôn ngữ mã:

Python

(

python

)

Vì vậy, để lưu trữ số nguyên 264, Python sử dụng 36 byte.

Các phép toán số nguyên trong Python

Các số nguyên trong Python hỗ trợ tất cả các phép toán tiêu chuẩn bao gồm:

 • Phép cộng +
 • Phép trừ -
 • Phép nhân *
 • Phép chia /
 • Số mũ **

Kết quả của phép cộng, phép trừ, phép nhân và số mũ của số nguyên là một số nguyên. Ví dụ:

 

a =

10

b =

20

c = a + b in (c) in (loại (c)) c = a - b in (c) in (loại (c)) c = a * b in (c) in (loại (c)) c = a ** b in (c) print (type (c))

Ngôn ngữ mã:

Python

(

python

)

Đầu ra :

 

30

& lt;

class

'

int

' & gt; -10 & lt;

class

'

int

' & gt; 200 & lt;

class

'

int

' & gt; 100000000000000000000 & lt;

class

'

int

' & gt;

Ngôn ngữ mã:

Python

(

python

)

Tuy nhiên, phép chia hai số nguyên luôn trả về một số dấu phẩy động. Ví dụ:

 

a =

10

b =

5

c = a / b in (c) print (type (c))

Ngôn ngữ mã:

Python

(

python

)

Đầu ra :

 

2.0

& lt;

class

'

float

' & gt;

Ngôn ngữ mã:

Python

(

python

)

< h2> Tóm tắt

 • Số nguyên là số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.
 • Máy tính sử dụng số nhị phân để biểu diễn số nguyên.
 • < li> Python sử dụng một số bit thay đổi để biểu diễn số nguyên. Do đó, số nguyên lớn nhất mà Python có thể biểu diễn phụ thuộc vào bộ nhớ khả dụng của máy tính.

 • Trong Python, tất cả các số nguyên là bản sao của lớp int .
 • < li> Sử dụng hàm getizeof () của mô-đun sys để lấy số byte của một số nguyên.

 • Các số nguyên trong Python hỗ trợ tất cả các phép toán tiêu chuẩn bao gồm cộng, trừ, nhân, chia và số mũ.

Bạn có thấy hướng dẫn này hữu ích không?


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề cách sử dụng int trong python

String Processing in Python: String to Integer

 • Tác giả: LucidProgramming
 • Ngày đăng: 2018-08-09
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1681 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: In this video, we will be solving the following problem:

  You are given some numeric string as input. Convert the string you are
  given to an integer. Do not make use of the built-in "int" function.
  Example:
  "123" : 123
  "-12332" : -12332
  "554" : 554
  etc.

  This video is part of a series on string processing and, specifically, on how these problems tend to show up in the context of a technical interview:
  http://bit.ly/lp_string

  This video is also part of an "Algorithm" series. For more algorithm tutorials:
  http://bit.ly/lp_algos

  The software written in this video is available at:
  https://github.com/vprusso/youtube_tutorials/blob/master/algorithms/string_processing/str_to_int.py

  Do you like the development environment I'm using in this video? It's a customized version of vim that's enhanced for Python development. If you want to see how I set up my vim, I have a series on this here:
  http://bit.ly/lp_vim

  If you've found this video helpful and want to stay up-to-date with the latest videos posted on this channel, please subscribe:
  http://bit.ly/lp_subscribe

Tính toán bằng Python

 • Tác giả: pymi.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2399 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm quen với Python bằng các phép toán cơ bản - PyMi.vn

Cách để Bắt đầu lập trình trên Python

 • Tác giả: www.wikihow.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1582 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách để Bắt đầu lập trình trên Python. Bạn muốn học lập trình? Quá trình làm quen với công việc lập trình có thể khiến bạn nản chí và nghĩ rằng mình cần phải đi học nghiêm túc thì mới làm được. Với một số ngôn ngữ, điều này đôi khi đúng....

Hàm int() trong python

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9151 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng hàm int() trong python. Bạn sẽ học được cách Chuyển từ string sang int trong Python bằng hàm int() sau bài học này.

Hàm int() trong Python dùng để làm gì?

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2934 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Int trong Python là gì? đây là một loại dữ liệu dùng để lưu trữ kiểu số nguyên, ta dùng hàm int() trong Python dùng để ép dữ liệu sang kiểu int.

Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python

 • Tác giả: viblo.asia
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 7039 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giới thiệu Trong lập trình, kiểu dữ liệu là một khái niệm rất quan trọng. Các biến có thể lưu trữ dữ liệu thuộc nhiều kiểu khác nhau và các kiểu khác nhau có thể làm những việc khác nhau.

Bạn đã rõ 100% về lệnh print trong Python chưa?

 • Tác giả: nguyenvanhieu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4901 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài học này, Lập Trình Không Khó sẽ cùng cả nhà đi tìm hiểu về lệnh print trong Python. Dù chỉ là một lệnh xuất ra màn hình, nhưng chúng ta có rất nhiều

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách xác định và sử dụng danh sách Python - python xác định một danh sách

By ads_php