Hướng dẫn và các ví dụ về các phép toán trong PHP – làm tròn số php

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thực hiện các phép toán trong PHP.

Bạn đang xem: làm tròn số php

Marketing

Các phép toán trong PHP

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thực hiện các phép toán trong PHP.

Thực hiện các phép toán

PHP có một số hàm tích hợp sẵn giúp bạn thực hiện bất kỳ điều gì từ phép cộng hoặc phép trừ dễ dàng đến các phép tính chuyên sâu. Bạn đã hiểu cách thức thực hiện các phép toán căn bản trong chương Toán tử trong PHP. Hãy tìm hiểu thêm một ví dụ:

Ví dụ

<?php
echo 7 + 3; // Kết quả: 10
echo 7 - 2; // Kết quả: 5
echo 7 * 2; // Kết quả: 14
echo 7 / 2; // Kết quả: 3.5
echo 7 % 2; // Kết quả: 1
?>

Mọi phép toán đều có một mức độ ưu tiên khẳng định; nói chung phép nhân và phép chia được thực hiện trước khi cộng và trừ. Không những thế, dấu ngoặc đơn có thể biến đổi mức độ ưu tiên này; các biểu thức nằm trong dấu ngoặc đơn luôn được nhìn nhận trước tiên, bất kì mức độ ưu tiên của hoạt động như vậy nào, như được minh họa trong ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
echo 5 + 4 * 10;     // Kết quả: 45
echo (5 + 4) * 10;    // Kết quả: 90
echo 5 + 4 * 10 / 2;   // Kết quả: 25
echo 8 * 10 / 4 - 2;   // Kết quả: 18
echo 8 * 10 / (4 - 2);  // Kết quả: 40
echo 8 + 10 / 4 - 2;   // Kết quả: 8.5
echo (8 + 10) / (4 - 2); // Kết quả: 9
?>

Trong phần sau, tất cả chúng ta sẽ suy xét một số hàm PHP tích hợp hay được dùng để thực hiện các phép toán.

Tìm giá trị tuyệt đối của một số

Giá trị tuyệt đối của một số nguyên hoặc một số thực có thể được tìm ra với các hàm abs(), như trổ tài trong ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
echo abs(5);  // Kết quả: 5 (integer)
echo abs(-5);  // Kết quả: 5 (integer)
echo abs(4.2); // Kết quả: 4.2 (double/float)
echo abs(-4.2); // Kết quả: 4.2 (double/float)
?>

Như bạn có thể thấy nếu số đã nghĩ rằng số âm, thì giá trị được trả về là số dương. Nhưng, nếu số là số dương, hàm này chỉ trả về số đó.

Làm tròn giá trị phân số lên hoặc xuống

Hàm ROUND(): Dùng để làm tròn với theo tùy chọn số chữ số sau dấu thập phân, Hàm ceil() có thể được sử dụng để làm tròn một giá trị phân số lên đến giá trị số nguyên cao nhất kế đến, trong khi hàm floor() có thể được sử dụng để làm tròn một giá trị phân số xuống đến giá trị số nguyên thấp nhất kế đến, như trổ tài trong ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
echo round(3.4);     // 3
echo round(3.5);     // 4
echo round(3.6);     // 4
echo round(3.6, 0);   // 4
echo round(1.95583, 2); // 1.96
echo round(1241757, -3); // 1242000
echo round(5.045, 2);  // 5.05
echo round(5.055, 2);  // 5.06
 
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 10
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 9
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 10
echo round(9.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9
 
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 9
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 8
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 8
echo round(8.5, 0, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 9  
 
/* Using PHP_ROUND_HALF_UP with 1 decimal digit precision */
echo round( 1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 1.6
echo round( 1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_UP);  // 1.5
echo round(-1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_UP);  // -1.6
echo round(-1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_UP);  // -1.5
 
/* Using PHP_ROUND_HALF_DOWN with 1 decimal digit precision */
echo round( 1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 1.5
echo round( 1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // 1.5
echo round(-1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // -1.5
echo round(-1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_DOWN); // -1.5
 
/* Using PHP_ROUND_HALF_EVEN with 1 decimal digit precision */
echo round( 1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 1.6
echo round( 1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // 1.5
echo round(-1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // -1.6
echo round(-1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_EVEN); // -1.5
 
/* Using PHP_ROUND_HALF_ODD with 1 decimal digit precision */
echo round( 1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 1.5
echo round( 1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_ODD); // 1.5
echo round(-1.55, 1, PHP_ROUND_HALF_ODD); // -1.5
echo round(-1.54, 1, PHP_ROUND_HALF_ODD); // -1.5

// Làm tròn lên
echo ceil(4.2);  // Kết quả: 5
echo ceil(9.99);  // Kết quả: 10
echo ceil(-5.18); // Kết quả: -5
 
// Làm tròn xuống
echo floor(4.2);  // Kết quả: 4
echo floor(9.99);  // Kết quả: 9
echo floor(-5.18); // Kết quả: -6
?>

Tìm căn bậc hai của một số

Bạn có thể sử dụng hàm sqrt() để tìm căn bậc hai của một số dương. Hàm này trả về một giá trị đặc biệt NAN cho các số âm. Đây là một ví dụ:

Ví dụ

<?php
echo sqrt(9);  // Kết quả: 3
echo sqrt(25); // Kết quả: 5
echo sqrt(10); // Kết quả: 3.1622776601684
echo sqrt(-16); // Kết quả: NAN
?>

Tạo một số bỗng nhiên

Hàm rand() có thể được sử dụng để tạo nên một số bỗng nhiên. Bạn có thể tùy ý chỉ định một phạm vi bằng cách chuyển các đối số ít nhất, tối đa, như được hiển thị trong ví dụ sau:

Ví dụ

<?php
// Tạo nên một số bỗng nhiên
echo rand() . "<br>";
echo rand() . "<br>";
 
// Tạo số bỗng nhiên từ 1 đến 10 (bao gồm cả 2 số)
echo rand(1, 10) . "<br>";
echo rand(1, 10) . "<br>";
?>

Nếu hàm rand() được gọi mà không có sự bắt buộc min, max, nó trả về một số giả bỗng nhiên giữa 0 và getrandmax(). Hàm getrandmax() hiển thị các giá trị bỗng nhiên lớn nhất có thể, đó chỉ là 32767 trên nền móng Windows. Chính vì như vậy, nếu bạn yêu cầu một phạm vi to hơn 32767, bạn có thể chỉ cần chỉ định các đối số min và max.

Chuyển hóa số thập phân thành nhị phân và trái lại

Hàm decbin() được sử dụng để chuyển hóa một số thập phân sang số nhị phân. Trong lúc bản sao của nó, hàm bindec() chuyển hóa một số từ nhị phân sang thập phân.

Ví dụ

<?php
// Convert Decimal to Binary 
echo decbin(2);  // Kết quả: 10 
echo decbin(12);  // Kết quả: 1100 
echo decbin(100); // Kết quả: 1100100
 
// Convert Binary to Decimal
echo bindec(10);    // Kết quả: 2 
echo bindec(1100);   // Kết quả: 12 
echo bindec(1100100); // Kết quả: 100
?>

Chuyển hóa số thập phân sang thập lục phân và trái lại

Hàm dechex() được sử dụng để chuyển hóa một số thập phân thành thập lục phân. Trong lúc đó, hàm hexdec() được sử dụng để chuyển hóa một chuỗi thập lục phân thành một số thập phân.

Ví dụ

<?php
// Convert decimal to hexadecimal 
echo dechex(255); // Kết quả: ff
echo dechex(196); // Kết quả: c4
echo dechex(0);  // Kết quả: 0
 
// Convert hexadecimal to decimal
echo hexdec('ff'); // Kết quả: 255
echo hexdec('c4'); // Kết quả: 196
echo hexdec(0);   // Kết quả: 0
?>

Chuyển hóa số thập phân sang bát phân và trái lại

Hàm decoct() được sử dụng để chuyển hóa một số thập phân sang bát phân. Trong lúc đó, hàm octdec() được sử dụng để chuyển hóa một số bát phân thành một số thập phân.

Ví dụ

<?php
// Convert decimal to octal 
echo decoct(12);  // Kết quả: 14
echo decoct(256); // Kết quả: 400
echo decoct(77);  // Kết quả: 115
 
// Convert octal to decimal
echo octdec('14');  // Kết quả: 12
echo octdec('400'); // Kết quả: 256
echo octdec('115'); // Kết quả: 77
?>

Chuyển hóa một số từ Hệ thống nền tảng này sang Hệ thống nền tảng khác

Hàm base_convert() có thể được sử dụng để chuyển hóa một số từ một hệ thống nền tảng để khác. Ví dụ: bạn có thể chuyển hóa hệ thập phân ( cơ số 10 ) sang nhị phân ( cơ số 2 ), thập lục phân ( cơ số 16 ) thành bát phân ( cơ số 8 ), bát phân sang thập lục phân, thập lục phân thành thập phân, ʋ.ʋ.

Hàm này chấp thuận ba tham số: số cần chuyển hóa, nền tảng mà nó đang ở và nền tảng mà nó sẽ được chuyển hóa. Cú pháp căn bản như sau:

base_convert (number, frombase, tobase);

Bước này, số có thể là một số nguyên hoặc một chuỗi đại diện cho một số nguyên. Cả hai frombase tobase phải từ 2 đến 36, bao gồm cả. Các chữ số trong các số có cơ số to hơn 10 sẽ được biểu thị bằng các chữ cái az, trong đó α có nghĩa là 10, ɓ nghĩa là 11 và z có nghĩa là 35. Dưới đây là một ví dụ dễ dàng để hiển thị cách hoạt động của hàm này:

Ví dụ

<?php
// Chuyển hóa thập phân sang nhị phân
echo base_convert('12', 10, 2); // Kết quả: 1100
// Chuyển hóa nhị phân sang thập phân
echo base_convert('1100', 2, 10); // Kết quả: 12
 
// Chuyển hóa thập phân sang thập lục phân
echo base_convert('10889592', 10, 16); // Kết quả: a62978
// Chuyển hóa thập lục phân sang thập phân
echo base_convert('a62978', 16, 10); // Kết quả: 10889592
 
// Chuyển hóa thập phân sang bát phân
echo base_convert('82', 10, 8); // Kết quả: 122
// Chuyển hóa bát phân sang thập phân
echo base_convert('122', 8, 10); // Kết quả: 82
 
// Thập lục phân sang bát phân
echo base_convert('c2c6a8', 16, 8); // Kết quả: 60543250
// Chuyển hóa bát phân sang thập lục phân
echo base_convert('60543250', 8, 16); // Kết quả: c2c6a8
 
// Bát phân sang nhị phân
echo base_convert('42', 8, 2); // Kết quả: 100010
// Nhị phân sang bát phân
echo base_convert('100010', 2, 8); // Kết quả: 42
 
// Chuyển hóa hệ thập lục phân sang nhị phân
echo base_convert('abc', 16, 2); // Kết quả: 101010111100
// Nhị phân sang thập lục phân
echo base_convert('101010111100', 2, 16); // Kết quả: abc
?>

Chú giải: Hàm base_convert() sẽ luôn trả về một giá trị chuỗi. Nếu giá trị trả về nằm trong cơ số 10, chuỗi kết quả có thể được sử dụng như một chuỗi số trong các phép tính và PHP sẽ chuyển hóa nó thành một số khi phép tính được thực hiện.

Nội dung này đã hỗ trợ ích cho bạn?

Advertisements


Đọc thêm những nội dung liên quan đến đề tài làm tròn số php

Lập trình PHP: Một số hàm giải quyết kiểu số trong PHP (mục 2.4)

 • Author: Nguyễn Tuấn Linh
 • Ngày đăng: 2021-01-11
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 4356 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Lập trình PHP: Một số hàm giải quyết kiểu số trong PHP (mục 2.4 trong giáo trình)

Giải Toán 7 Bài 10: Làm tròn số

 • Author: vietjack.com
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 2663 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Giải Toán 7 Bài 10: Làm tròn số | Hay nhất Giải bài tập Toán lớp 7.

Hiển thị một số đến hai chữ số thập phân

 • Author: qastack.vn
 • Nhận xét: 5 ⭐ ( 7425 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Bạn có thể sử dụng number_format () : return number_format((float)$number, 2, ‘.’, ”); Thí dụ: $foo…

Giải quyết số thập phân với độ đúng đắn cao trong PHP

 • Author: viblo.asia
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 4777 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đặt vấn đề Đa phần các vận dụng website hiện tại đều giải quyết số thập phân dưới một số dạng sau: Tiền tệ, tọa độ, đo đạc, các hằng số toán học. Không những thế, có thể bạn không biết, PHP không phân phối một tiêu…

Hàm làm tròn số ROUND, FLOOR, CEIL

 • Author: mdoanht.wordpress.com
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 6390 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong PHP có 3 hàm căn bản thường được dùng để làm tròn số là ROUND(), FLOOR(), CEIL() . 1. Hàm ROUND(): Dùng để làm tròn với theo tùy chọn số chữ số sau dấu thập phân echo round(3.4); // 3 echo round(3.5); // 4 echo round(3.6); // 4 echo round(3.6, 0); // 4 echo round(1.95583, 2); //…

Hàm toán học trong PHP

 • Author: comdy.vn
 • Nhận xét: 3 ⭐ ( 3218 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn sử dụng một số hàm toán học được sử dụng nhiều khi lập trình PHP.

Làm tròn số thập phân trong Java – Đúc kết và hiển thị ռ số sau dấu phẩy

 • Author: tailieu.pro
 • Nhận xét: 4 ⭐ ( 2591 lượt nhận xét )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm tròn số thập phân trong java, hiển thị lấy 2 số sau dấu phẩy. Cách đúc kết số thực đến phần thập phân thứ ռ dùng hàm math.round và math.ceil java.

Đọc thêm các nội dung khác thuộc chuyên đề: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Hướng dẫn Bootstrap - Kích thước kiểm soát biểu mẫu Bootstrap - kích thước kiểm soát biểu mẫu bootstrap

Viết một bình luận