Hướng dẫn xử lý chuỗi trong jquery mới nhất 2020

Xử lý chuỗi trong jquery là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên Google về đề tài xử lý chuỗi trong jquery. Trong nội dung này, xaydungweb.vn sẽ viết nội dung Hướng dẫn xử lý chuỗi trong jquery mới nhất 2020.

Hướng dẫn xử lý chuỗi trong jquery mới nhất 2020

Bài trước tất cả chúng ta đã đào bới về chuỗi vào javascript nhưng đó chỉ cần nhiều thao tác dễ dàng giống như khởi tạo, gán chất lượng & thực hiện toán tử nối chuỗi, vậy trong bài này mình tiếp tục giới thiệu những hàm khắc phục & xử lý chuỗi vào Javascript thường dùng nhất nhằm bạn dùng trong thời gian làm công việc. Nói khi là hàm nhưng bản chất chính là những bí quyết vì tất cả những hàm đó đều phải sử dụng đi qua đối tượng String & liên quan thế nào thì cả nhà cùng nhắm đến nhé.

1. 

những

 hàm 

khắc phục

 chuỗi 

vào

 Javascript

Mình chẳng thể liệt kê hết những hàm đc mà chỉ chi các hàm thường được sử dụng nhất nhằm bài viết nội dung được ngắn gọn hơn.

tìm hiểu

 chuỗi con

tất cả chúng ta có ba hàm thường dùng nhằm tìm hiểu chuỗi con trong Javascript như sau:

 • indexOf()
 • lastIndexOf()
 • search()

Hàm indexOf()

nhằm tìm kiếm chuỗi con thì ta dùng hàm String.indexOf(str), bao gồm str khi là chuỗi con cũng như String là chuỗi cha. Hàm này sẽ trả kết quả về kết quả khi là địa chỉ xuât hiện giờ trước nhất của chuỗi (khởi đầu khi là địa chỉ ), nếu không tìm thấy chuỗi con thì nó tiếp tục trả về -1.

rõ ràng: xem dùng thử

1

2

var string = "Chào mừng

các bạn

mang lại

với

freetuts.net";

document.write("Vị trí

xuất hiện

chuỗi freetuts.net là: " + string.indexOf("freetuts.net"));

Hàm lastIndexOf()

trường hợp nếu chuỗi con có các lần trong chuỗi cha thì kết quả cũng trả về địa chỉ hiện ra của chuỗi con trước nhất. Vậy làm ra làm sao để mang địa điểm của chuỗi con sau cùng vào chuỗi cha? Ta tiếp tục sử dụng hàm String.lastIndexOf(str), hàm này tiếp tục trả về địa chỉ hiện ra của chuỗi con sau cùng cũng như trả về -1 nếu không tìm chứng kiến.

rõ ràng và cụ thể: xem dùng thử

1

2

var string = "Website freetuts.net - học lập trình

free

tại

freetuts.net";

document.write("Vị trí

chuỗi freetuts.net là: " + string.lastIndexOf("freetuts.net"));

Hàm search()

ngoài hai hàm trên tất cả chúng ta cũng có thể dùng hàm string.search(str) nhằm tìm hiểu, công dụng của chính nó cũng giống với hàm string.indexOf(str).

rõ ràng: chứng kiến demo

1

2

var string = "Chào mừng

bạn

mang đến

với

freetuts.net";

document.write("Vị trí

chuỗi freetuts.net là: " + string.search("freetuts.net"));

Cắt chuỗi con

nếu ban mong muốn cắt một chuỗi con từ chuỗi cha thì bạn cũng có thể dùng ba hàm sau:

 • slice(start, end)
 • substring(start, end)
 • substr(start, length)

lưu ý: gồm những địa chỉ của chuỗi đều bắt đầu từ 0, bởi thế khi giám sát & đo đạc địa điểm trông chừng bị lầm lẫn nhé.

Hàm slice()

Hàm slide hiện ra hai tham số truyền vào:

 • start

  vị trí

   

  khởi đầu

 • end

  vị trí

   

  ngừng

chẳng hạn: xem demo

1

2

var string = "Welcome

to

freetuts.net";

document.write("Chuỗi cần

lấy

là: " + string.slice(11, 23));

nếu như tham số truyền trong khi là số âm thì nó tiếp tục tính Trái lại, nghĩa khi là nó sẽ đếm từ cuối lên.

chẳng hạn: xem demo

1

2

var string = "Welcome

lớn

freetuts.net";

document.write("Chuỗi cần

lấy

là: " + string.slice(-12, 23));

nếu như bạn chỉ truyền một tham số mới nhất thì nó tiếp tục tự hiểu địa chỉ end là địa điểm sau cùng.

rõ ràng và cụ thể: xem dùng thử

1

2

var string = "Welcome

to

freetuts.net";

document.write("Chuỗi cần

quét

là: " + string.slice(5));

Hàm substring()

Hàm substring() có phương pháp sử dụng giống cùng với hàm slice(), ngoài ra tham số truyền trong hàm substring() phải luôn lớn hơn .

chẳng hạn: chứng kiến demo

1

2

var string = "Welcome

lớn

freetuts.net";

document.write("Chuỗi cần

get

là: " + string.substring(11, 23));

Hàm substr()

Hàm substr() hiện ra hai tham số khi là start & length, trong đó start khi là vị trí khởi đầu cũng như length khi là số ký tự mong mỏi get khởi đầu từ địa chỉ start. nếu như bạn truyền tham số start là số âm thì nó tiếp tục tính từ cuối trở lên, còn tham số length phải luôn luôn khi là số dương.

rõ ràng: xem dùng thử

1

2

var string = "Welcome

lớn

freetuts.net";

document.write("Chuỗi cần

lấy

là: " + string.substr(11, 12));

tìm hiểu

 

&

 lặp chuỗi

nhằm tìm kiếm cũng như lặp một chuỗi con gì đấy thì các bạn dùng hàm replace(str_find, str_replace), bao gồm str_find là chuỗi cần tìm & str_replace là chuỗi sẽ đc thay thế sửa chữa chuỗi str_find.

rõ ràng: xem demo

1

2

var string = "Welcome

to

freetuts.net";

document.write(string.replace("freetuts.net", "freetuts.net"));

Chuyển thành chữ hoa 

&

 chữ thường

để chuyển chuỗi thành chữ hoa ta dùng hàm toUpperCase() cũng như chuyển thành chữ thường ta dùng hàm toLowerCase().

rõ ràng và cụ thể: xem demo

1

2

3

var string = "Welcome

to

freetuts.net";

document.write(string.toUpperCase() + "
"
);

document.write(string.toLowerCase());

Nối 

thêm

 chuỗi

nhằm nối thêm chuỗi thông thường ta sử dụng toán tử +, không những thế bạn có thể dùng hàm concat() để triển khai nối chuỗi.

rõ ràng: xem dùng thử

1

2

3

4

5

6

7

var string = "Welcome " + "to" + " freetuts.net";

document.write(string + "
"
);

//

hoặc

var string = "Welcome ";

string = string.concat("to ", "freetuts.net");

document.write(string + "
"
);

Tìm 

khẳng định

 tự 

hoặc

 mã ASCII của một 

 tự

để chứng kiến ký kết tự của một địa điểm gì đó thì sử dụng hàm charAt(), còn chứng kiến mã ASCII thì dùng hàm charCodeAt(). Cả hai hàm này đều sở hữu tham số truyền vào là vị trí mong muốn xem.

chẳng hạn: chứng kiến demo

1

2

3

4

var string = "Welcome freetuts.net";

document.write(string.charAt(1) + "
"
);

document.write(string.charCodeAt(1) + "
"
);

chuyển hóa

 chuỗi sang mảng

nhằm chuyển một chuỗi sang mảng thì ta sử dụng hàm split() cùng với tham số truyền trong khi là ký tự cách biệt giữa các thành phần.

rõ ràng: chứng kiến dùng thử

1

2

3

4

5

string = "Welcome freetuts.net";

//

chia thành

mảng

cùng với

mỗi

phần tử

ngăn bởi

tầm

trắng

//

hiệu quả

khi là

mảng

hai

thành phần

gồm: welcome

&

feetuts.net

document.write(string.split(" ").length);

2. Lời kết

tại là nhiều hàm xử lý chuỗi thịnh hành mà quý vị nên biết để dùng khi thiết yếu, nhiều hàm này đang ở mức cơ bản vì vẫn không thỏa mãn đc những yêu cầu xử lý tinh xảo hơn, thông tin này mình tiếp tục đề cập sau khi bạn tìm tòi về Regex trong Javascript.

nếu như KH cần có thêm bài tập để thực hiện thì rất có thể đi theo dõi sống serie bài tập Javascript, phòng này là đo đạc những bài tập Javascript từ cơ bản đem lại chuyên sâu.

nguồn: freetuts.net

Xem Thêm  Cách đọc tệp văn bản bằng Python một cách hiệu quả - tập lệnh đọc python

Viết một bình luận