Java Constructor – Hàm tạo trong java là gì, các thuộc tính đặc biệt của nó là gì

Hàm tạo trong java với hàm tạo mặc định trong java và hàm tạo tham số, hàm tạo sao chép trong java, sự khác biệt giữa hàm tạo và phương thức trong java, hàm tạo là một phương thức đặc biệt để khởi tạo trạng thái của một đối tượng

Bạn đang xem: hàm tạo trong java là gì các thuộc tính đặc biệt của nó < / font>

Các hàm tạo trong Java

Trong Java , hàm tạo là một khối mã tương tự như phương thức. Nó được gọi khi một phiên bản của lớp được tạo. Tại thời điểm gọi hàm tạo, bộ nhớ cho đối tượng được cấp phát trong bộ nhớ.

Đây là một loại phương thức đặc biệt được sử dụng để khởi tạo đối tượng.

Mỗi khi một đối tượng được tạo bằng từ khóa new (), ít nhất một hàm tạo được gọi.

Nó gọi một hàm tạo mặc định nếu không có hàm tạo nào trong lớp. Trong trường hợp đó, trình biên dịch Java cung cấp một hàm tạo mặc định theo mặc định.

Có hai loại hàm tạo trong Java: hàm tạo no-arg và hàm tạo có tham số hóa.

Lưu ý: Nó được gọi là hàm tạo vì nó xây dựng các giá trị tại thời điểm tạo đối tượng. Không cần thiết phải viết hàm tạo cho một lớp. Đó là bởi vì trình biên dịch java tạo ra một phương thức khởi tạo mặc định nếu lớp của bạn không có bất kỳ phương thức nào.

Quy tắc tạo hàm tạo Java

Có hai quy tắc được xác định cho hàm tạo.

 1. Tên của hàm tạo phải giống với tên lớp của nó
 2. Một hàm tạo không được có kiểu trả về rõ ràng
 3. Một hàm tạo Java không được trừu tượng, tĩnh, cuối cùng và được đồng bộ hóa

Lưu ý: Chúng ta có thể sử dụng công cụ sửa đổi quyền truy cập trong khi khai báo một phương thức khởi tạo. Nó kiểm soát việc tạo đối tượng. Nói cách khác, chúng ta có thể có hàm tạo riêng, được bảo vệ, công khai hoặc mặc định trong Java.

Các loại hàm tạo Java

Có hai loại hàm tạo trong Java:

 1. Hàm tạo mặc định (hàm tạo no-arg)
 2. Hàm tạo được tham số hóa

Java Constructors

Khối mã lệnh mặc định của Java

Một hàm tạo được gọi là “Hàm tạo mặc định” khi nó không có bất kỳ tham số nào.

Xem Thêm  Kiểu CSS Hr - Thay đổi kiểu viền màu - css hr style mdn

Cú pháp của hàm tạo mặc định:

Ví dụ về hàm tạo mặc định

Trong ví dụ này, chúng ta đang tạo hàm tạo no-arg trong lớp Bike. Nó sẽ được gọi tại thời điểm tạo đối tượng.

Đầu ra:

 Xe đạp được tạo

Quy tắc: Nếu không có hàm tạo nào trong một lớp, trình biên dịch sẽ tự động tạo một hàm tạo mặc định.

Hàm tạo mặc định của Java

Q) Mục đích của hàm tạo mặc định là gì?

Hàm tạo mặc định được sử dụng để cung cấp các giá trị mặc định cho đối tượng như 0, null, v.v., tùy thuộc vào loại.

Ví dụ về hàm tạo mặc định hiển thị các giá trị mặc định

Đầu ra:

 0 rỗng
0 rỗng

Giải thích: Trong lớp trên, bạn không tạo bất kỳ hàm tạo nào nên trình biên dịch cung cấp cho bạn một hàm tạo mặc định. Ở đây các giá trị 0 và null được cung cấp bởi hàm tạo mặc định.

Java Parameterized Constructor

Một hàm tạo có một số tham số cụ thể được gọi là một hàm tạo tham số hóa.

Tại sao lại sử dụng hàm tạo được tham số hóa?

Phương thức khởi tạo được tham số hóa được sử dụng để cung cấp các giá trị khác nhau cho các đối tượng riêng biệt. Tuy nhiên, bạn cũng có thể cung cấp các giá trị tương tự.

Ví dụ về hàm tạo được tham số hóa

Trong ví dụ này, chúng tôi đã tạo phương thức khởi tạo của lớp Student có hai tham số. Chúng ta có thể có bất kỳ số lượng tham số nào trong hàm tạo.

Đầu ra:

 111 Karan
222 Aryan

Nạp chồng khối lệnh trong Java

Trong Java, một hàm tạo giống như một phương thức nhưng không có kiểu trả về. Nó cũng có thể được nạp chồng giống như các phương thức Java.

Hàm tạo nạp chồng trong Java là kỹ thuật có nhiều hơn một hàm tạo với các danh sách tham số khác nhau. Chúng được sắp xếp theo cách mà mỗi hàm tạo thực hiện một nhiệm vụ khác nhau. Chúng được trình biên dịch phân biệt bằng số lượng tham số trong danh sách và kiểu của chúng.

Ví dụ về Nạp chồng Khối mã lệnh

Đầu ra:

 111 Karan 0
222 Aryan 25

Sự khác biệt giữa hàm tạo và phương thức trong Java

Có nhiều điểm khác biệt giữa hàm tạo và phương thức. Chúng được đưa ra dưới đây.

Xem Thêm  Leica Lens Codes - mã gray

Phương thức Java ConstructorJava
Một phương thức khởi tạo được sử dụng để khởi tạo trạng thái của một đối tượng. Một phương thức được sử dụng để thể hiện hành vi của một đối tượng.
Một phương thức khởi tạo không được có kiểu trả về và phương thức phải có kiểu trả về.
Phương thức khởi tạo được gọi ngầm định, phương thức này được gọi một cách rõ ràng.
Trình biên dịch Java cung cấp một phương thức khởi tạo mặc định nếu bạn không có bất kỳ phương thức khởi tạo nào trong một lớp. Phương thức này không được trình biên dịch cung cấp trong mọi trường hợp.
Tên phương thức khởi tạo phải giống với tên lớp. Tên phương thức có thể giống hoặc không giống với tên lớp.

Java Constructors so với phương thức

Java Copy Constructor

Không có hàm tạo bản sao trong Java. Tuy nhiên, chúng ta có thể sao chép các giá trị từ đối tượng này sang đối tượng khác như sao chép hàm tạo trong C ++.

Có nhiều cách để sao chép giá trị của một đối tượng này sang một đối tượng khác trong Java. Đó là:

 • Bởi hàm tạo
 • Bằng cách gán các giá trị của một đối tượng này vào một đối tượng khác
 • Bằng phương thức clone () của lớp Đối tượng

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ sao chép các giá trị của một đối tượng này vào một đối tượng khác bằng cách sử dụng hàm tạo Java.

Đầu ra:

 111 Karan
111 Karan

Sao chép giá trị mà không có hàm tạo

Chúng tôi có thể sao chép các giá trị của một đối tượng này vào một đối tượng khác bằng cách gán các giá trị đối tượng cho một đối tượng khác. Trong trường hợp này, không cần tạo hàm tạo.

Đầu ra:

 111 Karan
111 Karan

Q) Hàm tạo có trả về bất kỳ giá trị nào không?

Có, nó là thể hiện của lớp hiện tại (Bạn không thể sử dụng kiểu trả về nhưng nó trả về một giá trị).

Hàm tạo có thể thực hiện các tác vụ khác thay vì khởi tạo không?

Có, chẳng hạn như tạo đối tượng, bắt đầu một chuỗi, gọi một phương thức, v.v. Bạn có thể thực hiện bất kỳ thao tác nào trong hàm tạo khi bạn thực hiện trong phương thức.

Có lớp Constructor trong Java không?

Có.

Mục đích của lớp Constructor là gì?

Java cung cấp một lớp Constructor có thể được sử dụng để lấy thông tin nội bộ của một constructor trong lớp. Nó được tìm thấy trong gói java.lang.reflect.

Xem Thêm  Biểu thức chính quy (RegEx) trong Python - nhập biểu thức chính quy python

Chủ đề tiếp theo

từ khóa tĩnh trong java


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề Hàm tạo trong java là gì, các thuộc tính đặc biệt của nó là gì

Class and Object in JAVA

alt

 • Tác giả: Huy Nguyen Mai
 • Ngày đăng: 2020-03-15
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9466 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: How to create an object and use it in another class
  – Many ways to use the object of the class
  – Create two constructors using Overloading technique
  – Special method : Getter & Setter
  – …
  * Lesson:
  – https://youtu.be/AzfkubLxpmM

Đối tượng, lớp và các thành phần của lớp trong Java

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1629 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong bài đầu tiên của chương Lập trình hướng đối tượng, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn hai khái niệm cơ bản nhất trong lập trình hướng đối tượng đó là đối.

Java: Hàm tạo (Constructor)

 • Tác giả: v1study.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 1480 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mỗi hàm tạo là một phương thức có tên giống với tên của lớp chứa nó. Hàm tạo có nhiệm vụ khởi tạo giá trị cho các biến lớp hoặc thực hiện các hoạt động

Constructor là gì? Tìm hiểu tổng quan Constructor trong Java

 • Tác giả: itnavi.com.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5742 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm:

Constructor trong Java

 • Tác giả: hocjava.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 2780 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Constructor trong Java được sử dụng để tạo instance trong Java. Constructor gần như tương đương với các phương thức ngoại trừ 2 điều…

Tìm hiểu về Hàm tạo (Constructor) trong Java

 • Tác giả: laptrinhvienjava.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4992 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong Java, Constructor (hay còn gọi là hàm tạo) là một khối mã tương tự như phương thức. Nó được gọi khi một thể hiện của class được tạo

Hàm trong java với ví dụ cụ thể

 • Tác giả: shareprogramming.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2013 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Một method trong java là một tập các câu lệnh được nhóm lại với nhau để thực hiện một hành động cụ thể.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình