JavaScript For Loop – Cách lặp qua một mảng trong JS – javascript lặp qua mảng

Có nhiều loại vòng lặp khác nhau trong JavaScript và tất cả chúng về cơ bản đều thực hiện cùng một việc: chúng lặp đi lặp lại một hành động. Vòng lặp rất hữu ích nếu bạn muốn lặp lại cùng một khối mã trong một số lần nhất định. Về cơ bản, chúng nhanh chóng và

Bạn đang xem: javascript lặp qua mảng

Có nhiều loại vòng lặp khác nhau trong JavaScript và tất cả chúng về cơ bản đều hoạt động giống nhau điều: họ lặp đi lặp lại một hành động.

Vòng lặp rất hữu ích nếu bạn muốn lặp lại cùng một khối mã trong một số lần nhất định. Về cơ bản, chúng là một cách nhanh chóng và hiệu quả để lặp lại điều gì đó.

Bài viết này tập trung vào vòng lặp for trong ngôn ngữ lập trình JavaScript và xem xét cú pháp cơ bản của nó.

Ngoài ra, tôi sẽ giải thích cách lặp qua một mảng bằng vòng lặp for , đây là một khái niệm lập trình cơ bản.

Vòng lặp for là gì? Phân tích cú pháp cơ bản

Vòng lặp for lặp lại một hành động trong khi một điều kiện cụ thể là true . Nó ngừng lặp lại hành động khi điều kiện cuối cùng được đánh giá là false .

Vòng lặp for trong JavaScript trông rất giống với vòng lặp for trong C và Java.

Có nhiều loại vòng lặp for khác nhau trong JavaScript, nhưng những loại cơ bản nhất trông giống như sau:

 for (khởi tạo biểu thức; điều kiện; hành động đối với biểu thức được khởi tạo) {
 câu lệnh hướng dẫn được thực hiện;
}
 

Loại vòng lặp này bắt đầu bằng từ khóa for , theo sau là một tập hợp các dấu ngoặc đơn. Bên trong chúng, có ba câu lệnh biểu thức tùy chọn được phân tách bằng dấu chấm phẩy, ; . Cuối cùng, có một tập hợp các dấu ngoặc nhọn, {} , bao quanh câu lệnh khối mã sẽ được thực thi.

Đây là một ví dụ:

 for (let i = 0; i & lt; 10; i ++) {
 console.log ('Số đếm');
 // chạy và in "Số đếm" 10 lần
 // giá trị của tôi nằm trong khoảng từ 0 đến 9
 }
 

Chi tiết hơn, khi vòng lặp for được thực thi:

 • Nếu có bất kỳ biểu thức ban đầu nào, nó sẽ được chạy trước và chỉ được thực thi một lần trước khi bất kỳ mã nào trong khối được chạy và trước khi bắt đầu vòng lặp. Trong bước này, khởi tạo một hoặc nhiều bộ đếm và khai báo một hoặc nhiều biến được sử dụng trong vòng lặp, như let i = 0 . Nếu có nhiều hơn một biến, chúng được phân tách bằng dấu phẩy.
 • Tiếp theo là định nghĩa của biểu thức điều kiện phải được đáp ứng để chạy vòng lặp, i & lt; 10 . Như đã đề cập trước đó, các câu lệnh trong khối mã sẽ chỉ chạy khi điều kiện này đánh giá là true . Nếu giá trị false thì vòng lặp ngừng chạy. Nếu không có điều kiện, nó luôn là true , điều này tạo ra một vòng lặp vô hạn.
 • Sau đó, câu lệnh bên trong khối có dấu ngoặc nhọn, {..} , được thực thi. Có thể có nhiều hơn một, trên nhiều dòng.
 • Sau mỗi lần khối mã được thực thi, có thể có một hành động đối với biểu thức đã khởi tạo diễn ra ở cuối, chẳng hạn như câu lệnh tăng ( i ++ ) cập nhật biểu thức ban đầu. < / li>
 • Sau đó, điều kiện được kiểm tra lại và nếu nó được đánh giá là đúng, quá trình sẽ được lặp lại.

Mảng là gì?

Mảng là một cấu trúc dữ liệu.

Nó là một tập hợp có thứ tự gồm nhiều mục, được gọi là các phần tử, dưới cùng một tên được lưu trữ cùng nhau trong một danh sách. Sau đó, điều này cho phép chúng dễ dàng được sắp xếp hoặc tìm kiếm.

Mảng trong JavaScript có thể chứa các phần tử có giá trị thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau. Một mảng có thể chứa số, chuỗi, một mảng khác, giá trị boolean, v.v. – đồng thời.

Lập chỉ mục luôn bắt đầu từ 0 . Điều này có nghĩa là mục đầu tiên trong một mảng được tham chiếu với chỉ số 0, mục thứ hai có một chỉ mục và mục cuối cùng là độ dài mảng - 1 .

Cách dễ nhất và thích hợp nhất để tạo mảng là sử dụng ký hiệu chữ của mảng, bạn có thể thực hiện với dấu ngoặc vuông với danh sách các phần tử được phân tách bằng dấu phẩy, như mảng chuỗi bên dưới:

 let programmingLanguages ​​= ["JavaScript", "Java", "Python", "Ruby"];
 

Để truy cập mục đầu tiên, chúng tôi sử dụng số chỉ mục:

 console.log (PrograLanguages ​​[0]);
// in JavaScript
 

Cách Lặp lại Mảng với vòng lặp for

Mỗi lần cho vòng lặp chạy, nó có một giá trị khác – và đây là trường hợp của các mảng.

Vòng lặp for kiểm tra và lặp lại mọi phần tử mà mảng chứa một cách nhanh chóng, hiệu quả và dễ kiểm soát hơn.

Một ví dụ cơ bản về lặp qua một mảng là:

 
const myNumbersArray = [1,2,3,4,5];

for (let i = 0; i & lt; myNumbersArray.length; i ++) {
  console.log (myNumbersArray [i]);
}
 

Đầu ra:

 1
2
3
4
5
 

Điều này hiệu quả hơn nhiều so với việc in từng giá trị riêng lẻ:

 console.log (myNumbersArray [0]);
console.log (myNumbersArray [1]);
console.log (myNumbersArray [2]);
console.log (myNumbersArray [3]);
console.log (myNumbersArray [4]);
 

Hãy chia nhỏ nó:

Biến trình lặp i được khởi tạo bằng 0. i trong trường hợp này đề cập đến việc truy cập chỉ mục của mảng. Điều này có nghĩa là vòng lặp sẽ truy cập giá trị mảng đầu tiên khi nó chạy lần đầu tiên.

Điều kiện i & lt; myNumbersArray.length cho vòng lặp biết khi nào thì dừng và câu lệnh tăng i ++ cho biết mức tăng của biến trình lặp cho mỗi vòng lặp.

Nói cách khác, vòng lặp bắt đầu từ 0 index , kiểm tra độ dài của mảng, in giá trị ra màn hình, sau đó tăng biến lên 1. Vòng lặp in ra nội dung của mảng tại một thời điểm và khi nó đạt đến độ dài, nó sẽ dừng lại.

Kết luận

Bài viết này trình bày những kiến ​​thức cơ bản về cách bắt đầu với vòng lặp for trong JavaScript. Chúng tôi đã học cách lặp lại các mảng bằng phương pháp đó, đây là một trong những phương pháp phổ biến nhất mà bạn sẽ sử dụng khi bắt đầu học ngôn ngữ.

Nếu bạn muốn tìm hiểu về các phương thức mảng JavaScript khác, bạn có thể đọc tất cả về chúng tại đây .

Cảm ơn bạn đã đọc và chúc bạn viết mã vui vẻ!


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề javascript lặp qua mảng

Get a Random Value from JavaScript Array

 • Tác giả: SkillsReactor
 • Ngày đăng: 2020-10-26
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 4843 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: How to use the global Math object to retrieve a random array value from a JavaScript array. We first generate a random integer between 0 (inclusive) and the length of the array (exclusive). Then we can use that random integer to get a value from the array.

  00:00 We often need to select a random value from an array
  00:20 Math.random() to get a pseudo-random number
  01:23 Math.floor() to drop the fractional part of a number and round number.
  01:50 Write randomInt function to get a random integer.
  03:00 Write random function that implements our strategy
  04:45 Build a random string of characters using our functions
  06:00 Other considerations

  Transcript

  Sometimes when we’re programming, it’s helpful to be able to select a random item out of a list of other items. In order to do that, we need to try to figure out first how can we select a random integer. So there’s a couple pieces that we need to build up this functionality. The first one is from the global math object there is a method called random and random will return a pseudo random number between 0 and less than 1. It cannot return 1 to us, it can return a floating point number up to 1. There’s no way for us to pick the initial seed that the algorithm is going to use. So basically what that means is that the randomness of the algorithm, is is pseudorandom okay, it’s not a truly random generator and we’re not going to be able to get replicable results by providing an initial seed. So every time we call `Math.random` we’ll get a pseudorandom number and we don’t have the ability to get the same random number every time. But for our purposes this functionality of a random number between 0 and less than 1 is going to be the the main piece that we need. So the next function we need to look at is also on the `Math` object. There’s a method called `floor` and what `floor` will do is it’ll return the largest integer less than or equal to the given number. In this case if we pass in a number that is an integer it will return that same integer back. If there’s any fractional component to that integer, it’ll be dropped from the integer and it’ll return back just the whole integer piece. So from there we can build this function `randomInt`, okay, and so what we want to do is we want to return a random integer from 0 to the limit but not including the limit itself. Okay, so in this case if we passed in 10, this would return 0 to 9. So what we want to do is we will return `Math.floor` because we know we need an integer. And then what we’re going to do is we’re going to do `Math.random` to give us some fractional component between 0 and up to not including 1. Then we’re going to multiply that by the limit. Now one thing we’re going to do just to make sure that the value that’s passed into this function is just to make sure that it’s also an integer we’re going to wrap this in `Math.floor` as well, that way if we call this function with 1.5, for example, you know the function will will perform correctly and we’ll get anywhere from zero to one. Okay, so now with this random integer function what we’re going to do is we’re going to consider this list of lowercase characters. Okay, this array and we’re going to try to randomly select an item from the array. So that’s pretty easy here, because all we have to do is use our random integer function and we can return the choices that we’re given, and we since we can look at the length of the array that we’re given and we can select up to that length. Right, because recall, that for an array the indexing starts at zero. So if we look at the indexes for lower case, it would be one or zero one 3 and so forth. So the fact that our random int gives us a number from 0 to the limit which would be our array length but doesn’t include the array length, that’s perfect for what we’re trying to do. So we can say choices and then we can index it like this. We say `var index` that we’re going to choose is equal to random integer of `choices.length`. Now that works because it’ll never actually include the length and so you know if we had an array of just four items the length would be four but because the index starts at zero four would be an undefined index. So because this is zero to the limit but doesn’t include the limit this is guaranteed to never give us an index that is out of bounds of the array. So you know this random integer is always going to be a valid index into the array that we’re passing in. So with that index we can say choices index and we can return that and so this this function now will work to give us a random item from any array that we pass in.

  … continued at https://skillsreactor.com/videos/random-value-javascript-array

Duyệt mảng trong JavaScript

 • Tác giả: laptrinhcanban.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 4976 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hướng dẫn cách duyệt mảng trong JavaScript. Bạn sẽ học được 3 cách căn bản để duyệt mảng trong JavaScript sau bài học này.

Khai báo và duyệt mảng trong javascript (nhập xuất mảng …)

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3577 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Cách khai báo mảng và duyệt mảng trong Javascript, sử dụng các vòng lặp để duyệt qua các phần tử của mảng, truy xuất các phần tử của mảng và in lên console

Lặp qua một mảng trong JavaScript

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2890 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] Bạn có một vài lựa chọn: 1. forVòng lặp tuần tự : var myStringArray = [“Hello”,”World”];…

6 cách loại bỏ phần tử lặp trong mảng

 • Tác giả: completejavascript.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 4482 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong con đường lập trình, có lẽ bạn sẽ phải ít nhất một lần đối mặt với bài toán Loại bỏ phần tử lặp trong mảng. Đây là bài toán cơ bản và khá hay. Sau đây mình sẽ giới thiệu thuật toán chung và triển khai 6 cách loại bỏ phần tử lặp trong mảng.

JavaScript: vòng lặp forEach trong mảng

 • Tác giả: www.daipho.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 9115 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong JavaScript, Phương thức forEach duyệt qua từng phần tử trong mảng theo thứ tự tăng dần và thực thi một hàm cho mỗi phần tử đó. Phương thức này sẽ

Mảng trong JavaScript | JS ARRAY

 • Tác giả: hanoiict.edu.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 8655 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hướng dẫn tự học Javascript này, bạn sẽ tìm hiểu về Mảng (Hay còn gọi là Array), cách tạo và thao tác với Mảng trong JavaScript.

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách viết mã một trang web - mã khởi động trang web html