JavaScript làm tròn đến 2 vị trí thập phân – js làm tròn đến 2 số thập phân

Đôi khi bạn có thể cần làm tròn đến 2 chữ số thập phân trong JavaScript. Dưới đây là các bước để làm điều đó.

Bạn đang xem : js làm tròn đến 2 số thập phân

Đôi khi, bạn có thể muốn làm tròn số thành nhiều nhất là 2 chữ số thập phân. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách làm tròn số đến 2 chữ số thập phân bằng JavaScript.

Hãy cùng chúng tôi xem xét ví dụ sau. Chúng tôi đã xác định một biến trong đó chúng tôi thêm hai số và sau đó chúng tôi in kết quả.

 num = 0,1 + 0,2
console.log (num) // 0,30000000000000004 

Khi bạn chạy đoạn mã trên, bạn sẽ nhận thấy rằng số lượng số thập phân trong kết quả lớn bất thường. Đây là một vấn đề JavaScript điển hình trong đó số lượng vị trí trong kết quả nhiều hơn so với số vị trí trong số ban đầu được sử dụng để tính toán con số.

JavaScript Làm tròn đến 2 Vị trí Thập phân

Một trong những cách phổ biến nhất để làm tròn một số đến một số vị trí cụ thể, chẳng hạn như 2 vị trí là sử dụng hàm Math.toFixed () cho phép bạn chỉ định số chữ số thập phân được giữ lại trong kết quả.

 num = 0,1 + 0,2
 num = num.toFixed (2) 
console.log (num) // 0,30 

Trong ví dụ trên, bạn sẽ thấy rằng kết quả có chính xác 2 chữ số thập phân.

Cách tiếp cận trên hoạt động với hầu hết các số nhưng nó sẽ luôn hiển thị 2 chữ số thập phân trong kết quả, ngay cả khi nó là số nguyên. Đây là một ví dụ.

 num = 0,5 + 0,5
num = num.toFixed (2)
console.log (num) // 1.00 

Nếu bạn không mong muốn kết quả ở trên, thì có một cách khác để làm tròn số sao cho nó hiển thị nhiều nhất 2 chữ số thập phân, bằng cách sử dụng hàm Math.round (). Trong trường hợp này, về cơ bản chúng ta nhân số với 100 và gọi hàm Math.round () trên kết quả. Hơn nữa, chúng tôi chia cùng một số cho 100. Đây là một ví dụ.

 Math.round (num * 100) / 100 

Dưới đây là một số ví dụ để minh họa cách hoạt động.

 num = 0,5 + 0,5
num = Math.round (num * 100) / 100
console.log (num) // 1

num = 0,2 + 0,5
num = Math.round (num * 100) / 100
console.log (num) // 0,7

num = 0,51 + 0,53
num = Math.round (num * 100) / 100
console.log (num) // 1.04

num = 0,513 + 0,512
num = Math.round (num * 100) / 100
console.log (num) // 1.03 

Như bạn có thể thấy, đây là một cách rất gọn gàng để làm tròn các số sao cho tối đa nó sẽ hiển thị tối đa 2 chữ số thập phân. Số lượng vị trí thập phân trong đầu ra tự động thay đổi để giảm các số 0 ở cuối.

Xem Thêm  Cách định vị các phần tử web với căn chỉnh dọc CSS - css li thẳng hàng dọc

Tương tự, nếu bạn muốn làm tròn đến 3 chữ số thập phân, bạn cần nhân số đó với 1000 rồi gọi hàm Math.round () trên đó rồi chia nó cho 1000.

 num = 0,5 + 0,5
num = Math.round (num * 1000) / 1000
console.log (num) // 1 

Trong bài viết này, chúng ta đã học cách làm tròn đến 2 chữ số thập phân bằng JavaScript.

Cũng đọc:

Cách tắt nhấp chuột phải vào trang web bằng JavaScript
Cách tắt / bật tính năng Nhập liệu trong jQuery
Cách chạy 32 -bit App trong Linux 64 bit
Cách thay đổi phần mở rộng tệp của nhiều tệp bằng Python
Cách thay đổi phần mở rộng tệp của nhiều tệp trong Linux


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề js làm tròn đến 2 số thập phân

Java: Rounding Numbers (Math.round(), DecimalFormat & printf)

 • Tác giả: TanUv90
 • Ngày đăng: 2013-04-13
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 5754 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: GitHub repo with examples https://github.com/SleekPanther/java-math-improved-round
  Java enables you to do almost anything, especially tasks involving numbers. But sometimes complicated calculations give you an answer with way too many decimals.
  Most practical applications only require a few decimals. Here are 3 ways to round number in Java:

  1) Using Math.round()
  Java’s Math class is inherently included in every program you create so there is not need for an import statement. The round() method takes a number as an argument and rounds that number to the nearest integer. On it’s own this isn’t spectacularly helpful but you can combine it with an easy little trick.
  Inside the parentheses of the round method, multiply your number by a power of 10. Then outside the parentheses, divide by the same power of 10. The number of zeros after the ‘1’ is the number of decimals you will have. For example: rounding to two decimals looks like this: Math.round( number * 100)/100.0; ONE OF THE NUMBERS MUST HAVE .0 AFTER IT OR JAVA WILL PERFORM INTEGER DIVISION!

  2) Using System.out.printf()
  The printf method is similar to print, but allows you to format the variables. The ‘f’ in ‘printf’ stands for format. To print a variable rounded to 2 decimal places the code is System.out.printf( “%.2f”, number); The % symbol tells java that what comes next is a formatted variable. The The %f is replaced with the ‘number’ variables and the ‘.2’ tells Java to display 2 decimals. Change the number after the period to the number of decimals you want.
  NOTE: The printf method doesn’t change the actual contents of the variable. After using printf, the variable still has all the decimals.

  3) Using DecimalFormat
  The DecimalFormat class must be imported by the statement: import java.text.DecimalFormat;
  Then create a reference variable to a DecimalFormat object: DecimalFormat dFormatter and set it equal to: new DecimalFormat(); In the parentheses, place “0.00” or “.” to round to 2 decimals. Add more zeros of ‘s after the period to change the number of decimals.
  To round the variable, type: dFormatter.format(number) This uses the format() method of the DecimalFormat class to display the number the way you specified.
  DecimalFormat formats variables as strings, so if you want to use a number for calculation you have to parse it back to double or float.

  Download TextPad, you can use it for free http://www.textpad.com/download/index.html

Số và các hàm xử lý số trong javascript

 • Tác giả: toidicode.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 3705 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở bài trước chúng ta đã được tìm hiểu về chuỗi và các hàm xử lý chuỗi trong javascript rồi. Bài này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một thứ cũng không thể thiếu trong các trang web, đó là các con số và các hàm xử lý số trong javascript.

JavaScript hiển thị nổi đến 2 chữ số thập phân

 • Tác giả: qastack.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2876 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: [Tìm thấy giải pháp!] float_num.toFixed(2); Lưu ý:toFixed() sẽ làm tròn hoặc đệm bằng số không nếu cần để đáp ứng…

Làm tròn số thập phân trong Java – Rút gọn và hiển thị n số sau dấu phẩy

 • Tác giả: tailieu.pro
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 1854 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm tròn số thập phân trong java, hiển thị lấy 2 số sau dấu phẩy. Cách rút gọn số thực đến phần thập phân thứ n dùng hàm math.round và math.ceil java.

JavaScript: Phương thức làm tròn số toFixed

 • Tác giả: www.daipho.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5554 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức toFixed làm tròn số với độ dài phần thập phân được chỉ định và sau đó chuyển đổi thành dạng chuỗi. Lưu ý: nếu số ký tự phần thập phân mong

Làm tròn số tới vị trí thập phân mà tôi muốn

 • Tác giả: support.microsoft.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2274 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm tròn số tới vị trí thập phân mà bạn muốn bằng cách dùng định dạng và cách dùng hàm ROUND trong công thức để làm tròn số tới đơn vị chính gần nhất như hàng ngàn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Cũng có phần giải thích về hàm ROUNDUP và ROUNDDOWN.

jQuery – Làm tròn đến 2 chữ số thập phân và tính toán với số đó

 • Tác giả: vi.pinlivingcolor.com
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 9290 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Làm thế nào để làm tròn các giá trị tax và crazyto thành 2 chữ số thập phân … Tôi đã thử sử dụng .toFixed (2) nhưng nó trả về một chuỗi và sau đó tôi không thể tính toán với nó nữa. Nếu ai đó có thể cập nhật fid …

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  JavaScript getElementsByName () - lấy các phần tử theo tên