Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu về phương thức JavaScript Math.pow () với sự trợ giúp của các ví dụ. Phương thức JavaScript Math.pow () tính lũy thừa của một số.

Bạn đang xem : Hàm pow trong js

Phương thức pow () tính lũy thừa của một số bằng cách nâng đối số thứ hai lên sức mạnh của đối số đầu tiên.

Ví dụ

 // tính toán 52
let power = Math.pow (5, 2);
console.log (nguồn);

// Đầu ra: 25 

Cú pháp

pow ()

Cú pháp của phương thức Math.pow () là:

 Math.pow (số, lũy thừa) 

Ở đây, pow () là một phương thức tĩnh. Do đó, chúng tôi đang truy cập phương thức bằng tên lớp, Math .

Tham số

pow ()

Phương thức pow () nhận hai tham số:

 • number – giá trị cơ bản được nâng lên thành một power
 • power – giá trị lũy thừa làm tăng số

pow () Giá trị trả lại

Phương thức pow () trả về:

 • numberpower , number được nâng lên một power
 • 1 nếu giá trị của power 0
 • 0 nếu giá trị của number 0

Lưu ý: Nếu đối số là một chuỗi không phải là số, kết quả sẽ là NaN (Không phải là Số) .

Ví dụ 1: JavaScript Math.pow () với Tham số Số nguyên

 

// pow () với các đối số khẳng định hãy để power1 = Math.pow (5, 3);

console.log (power1);

// pow () với các đối số phủ định hãy để power2 = Math.pow (-4, -2);

console.log (power2); // Đầu ra: // 125 // 80.44885596939699

Đây,

 • Math.pow (5, 3) – tính 53
 • Math.pow (-4, -2) – tính -4-2
Xem Thêm  SQL TRIM: Cách xóa các ký tự không mong muốn khỏi chuỗi - máy chủ sql xóa các ký tự cụ thể khỏi chuỗi

Ví dụ 2: Math.pow () với 0 đối số

 

// số không có lũy thừa hãy để power1 = Math.pow (4, 0);

console.log (power2);

// 0 được nâng lên thành lũy thừa dương hãy để power2 = Math.pow (0, 5);

console.log (power2);

// 0 được nâng lên thành công suất âm hãy để power3 = Math.pow (0, -3);

console.log (power3); // Đầu ra: // 1 // 0 // Vô cực

Đây,

 • Math.pow (4, 0) – tính 40 (bằng 1 )
 • Math.pow (0, 5) – tính 05 (bằng 0 )
 • Math.pow (0, -3) – tính 0-3 (bằng Infinity )

Ví dụ 3: Math.pow () với Tham số Dấu phẩy động

 

// lũy thừa của số dấu phẩy động let power1 = Math.pow (4.5, 2.3);

console.log (power1);

// lũy thừa của số âm với dấu phẩy động let power2 = Math.pow (-8, 4.3);

console.log (power2); // Đầu ra: // 31.7971929089206 // NaN

Phương thức pow () có thể tính giá trị lũy thừa khi cả hai đối số đều là số dấu phẩy động dương như trong ví dụ trên.

Nhưng nếu chúng tôi sử dụng đối số lũy thừa dấu phẩy động với bất kỳ loại số âm nào, thì phương thức pow () sẽ trả về NaN làm đầu ra.

Ví dụ 4: Math.pow () với đối số chuỗi

 

// chuỗi số pow () let power1 = Math.pow ("6", "2");

console.log (power1); // Đầu ra: 36

// pow () với chuỗi không phải số let power2 = Math.pow ("Harry", "Potter");

console.log (power2); // Đầu ra: NaN

Trong ví dụ trên, chúng tôi đã sử dụng phương thức pow () với các đối số là chuỗi. Đây,

 • Math.pow ("6", "2") – chuyển đổi chuỗi số thành số và tính lũy thừa
 • Math.pow ("Harry", "Potter") – không thể tính lũy thừa của một chuỗi không phải số và trả về NaN
Xem Thêm  Java - Trừu tượng - định nghĩa về sự trừu tượng trong java

Bài đọc được đề xuất:


Xem thêm những thông tin liên quan đến chủ đề hàm pow trong js

Hàm bậc cao cho Array trong JavaScript (JS Higher order functions)

 • Tác giả: Henry Web Dev
 • Ngày đăng: 2020-10-04
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 3772 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Hàm bậc cao cho Array trong JavaScript (Higher order functions)

Math trong JavaScript

 • Tác giả: hanoiict.edu.vn
 • Đánh giá: 3 ⭐ ( 5202 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách thực hiện các phép toán trong JavaScript thông qua đối tượng Math. Đối tượng Math trong JavaScript là một đối tượng được tích hợp sẵn (buit-in object).

Hàm Math.pow() trong Javascript – Javascript Function

 • Tác giả: code24h.com
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 8502 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Code
  RUN


  Học lập trình miễn phí tại Zaidap.com.net

Math pow() trong JavaScript

 • Tác giả: vietjack.com
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 9035 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Math pow() trong JavaScript – Học Javascript cơ bản và nâng cao cho người mới học từ Cú pháp Đối tượng Syntax Objects Form Validations Cookies Regular Expressions Literals Biến Hàm Phương thức Variables Vòng lặp Loops Điều kiện Conditions.

Đối tượng Math trong JavaScript

 • Tác giả: viettuts.vn
 • Đánh giá: 5 ⭐ ( 2493 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đối tượng Math trong JavaScript cung cấp một số hằng số và phương thức để thực hiện phép toán. Không giống như đối tượng Date, nó không có các constructor.

Phương thức mathpow trong javascript

 • Tác giả: freetuts.net
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 1767 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Phương thức Math.pow(x, y) có chức năng tính lũy thừa x mũ y( xy). Phương thức sẽ trả về kết quả của phép lũy thừa trong toán học với x là cơ số và y là số.

[Tự học Javascript] Đệ quy và ngăn xếp(stack), Linked list trong Javascript

 • Tác giả: cafedev.vn
 • Đánh giá: 4 ⭐ ( 2786 lượt đánh giá )
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Đệ quy(Recursion) là một mẫu lập trình rất hữu ích trong các tình huống khi một tác vụ có thể được phân chia tự nhiên thành nhiều nhiệm vụ cùng loại, nhưng đơn giản hơn. Hoặc khi một tác vụ có thể được đơn giản hóa thành một hành động dễ dàng cộng với một biến thể đơn giản hơn của cùng một tác vụ

Xem thêm các bài viết khác thuộc chuyên mục: Kiến thức lập trình

Xem Thêm  Cách ghi vào tệp bằng Python - ghi dữ liệu vào một tệp python

By ads_php